Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

(Laatste update 14-6-2019)

 

 

Inleiding

Gesuggereerd Begin  

                       Helft 

                       Einde 

 

Inleiding

 

Zie allereerst de Studie De 70ste Week cruciaal teneinde een idee te krijgen van de grote waarde die schuilt in de Jaarwekenprofetie die wordt aangetroffen in Daniël 9:24-27.

Hieronder wordt - overigens onder veel voorbehoud - een idee gegeven hoe het verloop van de laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden. Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn.

 

Aan de hand van de Bijbelse chronologie wordt in deze Studie van onderstaande gegevens uitgegaan:

De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4007/4006 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar. Om die reden loopt de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar. Het jaar 4007/4006 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

 

Zie voor meer details Aansluiting op de Anno Mundi kalender.

 

Op die grondslag verder redenerend

- vond de val van de stad Jeruzalem – inclusief de verwoesting van de Eerste tempel – plaats in 3420 AM, overeenkomend met 587/586 v. Chr.

- komt het jaar 6024 AM overeen met 2018/2019 AD.

En vervolgens 6025 AM met 2019/2020 AD; 6026 AM met 2020/2021 AD; 6027 AM met 2021/2022 AD; 6028 AM met 2022/2023 AD; 6029 AM met 2023/2024 AD; 6030 AM met 2024/2025 AD, en 6031 AM met 2025/2026 AM.

 

Binnen die wijze van redeneren zou het Millenniumrijk van de Messias in 6031 AM, vanaf 1 Tisjri, een aanvang kunnen nemen. Hieraan kunnen we het opmerkelijke feit toevoegen dat de gematriawaarde 4038, tevens het jaartal van Jezus’ offerdood (32/33 AD), wordt aangetroffen in een vers dat wel heel specifiek melding maakt van dat gebeuren, t.w. Markus 15:37 >> Maar Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.

  

Gesuggereerd Begin: 5 augustus 20194 Ab 6024 AM, vijf dagen vóór Shabbat Chazon, de dag waarop de ondergang van zowel de Eerste als de Tweede tempel wordt betreurd. Volgens de overlevering was dat, merkwaardig genoeg, zowel met de Eerste tempel - die van Salomo - het geval in 587 v.Chr., alsook met de Tweede in 70 AD.

Overigens verwachten wij dat er tijdens het verloop van de Eerste weekhelft (van 1260 dagen) al heel wat staat te gebeuren.

 

Allereerst de Opname van de Christelijke Gemeente; Yeshua’s Gemeentelichaam.

Zie: De Opname van de Gemeente. Waarom?

Algemeen wordt namelijk aangenomen dat die spectaculaire gebeurtenis – welke direct bij het aanbreken van de 70ste Week wordt verwacht - verschillende andere zaken op gang zal brengen.

Het directe gevolg zal kennelijk zijn dat de Kleine Horen – in werkelijkheid een demonische macht die profetisch wordt aangekondigd in de hoofdstukken 7 en 8 van het Bijbelboek Daniël - de gelegenheid zal ontvangen om op het religieuze toneel van de wereld te verschijnen.

 

Volgens Thess 4 - en zeker volgens Thess 2 – zal namelijk met de Opname van de Gemeente ook Gods geest (tijdelijk) van de aarde worden weggenomen. De  belemmering voor de verschijning van die demonische macht lijkt daarmee dan ook verdwenen. We lezen daarover:

 

Hij die weerstaat en zich verheft boven al wat god of voorwerp van verering heet, zodat hij zich neerzet in het tempelheiligdom van de God, zichzelf tonend dat hij goddelijk is… En nu weten jullie wat [hem] weerhoudt [kennelijk Gods geest], opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

 

Uit Dn 9:27 weten we voorts dat de Antichristelijke Eindtijdmacht dan meteen zal trachten om bij de ongelovige Joodse meerderheid – zij die halsstarrig niets willen weten van Yeshua als de ware Messias – in het gevlei te komen. Hoe?

Door alles in het werk te stellen om de offerdienst volgens de Mozaïsche Wetgeving te laten herleven. Dat juist vijf dagen na zijn verschijnen door de Joden, op Shabbat Chazon, getreurd wordt over de verwoesting van de twee vroegere heiligdommen, lijkt hem daarbij erg te zullen helpen!

 

Vers 27 van Dn 9 begint immers aldus: En naar velen zal hij een Verbond kracht bijzetten één zeven

Dus ogenschijnlijk voor de volle 70ste Week! 

Maar in werkelijkheid zal dat niet gaan gebeuren. Waarom niet?

Allereerst omdat in dat zelfde vers (27) bij voorbaat aan ons wordt onthuld dat hij al op de Helft van de Week zijn belofte aan Israël zal breken: En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer.

 

Maar dat is niet de enige factor die oorzaak is dat de oude Mozaïsche offerdienst niet de volle week in praktijk kan worden gebracht! Om de Joden gunstig te stemmen en het Oude Verbond kracht bij te zetten heeft hij namelijk ook enige tijd nodig. Kennelijk de eerste 110 dagen van de Jaarweek. Waarom?

 

Het gaat daarbij om de zogenaamde tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap destijds in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 uitvoerige aanwijzingen ontving.

Volgens Daniël, hoofdstuk 8, zal er op de Helft van de Week een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid actueel zal zijn, waarschijnlijk dus binnen de offerdienst van de dan (weer) opgerichte (Derde) Joodse tempel.

Maar wat is er met die tamid precies aan de hand?

 

In Dn 8:12, volgens de NBG, vernemen we wat de gevolgen zullen zijn van het verschijnen van de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht, met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13.

Die Kleine Horen zal zich uitermate verheffen, en op de Helft van de Week zal hij de tamid wegnemen en wel nadat gedurende 2300 avond-morgens - overeenkomend met 1150 dagen - die offerdienst juist weer had plaatsgevonden. Kennelijk in de Derde tempel en bovendien bevorderd door die Antichristelijke Eindtijdmacht.

 

Wat is daarvoor de verklaring? Waarom wordt die offerdienst na verloop van 1150 dagen alweer afgebroken? Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat – volgens Openbaring 12 - op de Helft van de Week het Davidische Messiasrijk wordt opgericht en Satan – met zijn demonenschaar – als resultaat van een hemelse oorlogvoering naar de aarde wordt geslingerd; dus blijvend verwijderd uit de heilige hemelsferen!

Uit het volgende hoofdstuk (13) van de Openbaring wordt duidelijk dat de Draak (Satan, de Duivel) in zijn grote toorn niettemin tot verdere actie zal overgaan om de Heidenvolken te misleiden. Hoe?

 

Yeshua zelf gaf dat reeds aan in zijn Eindtijdrede: Satan zal dan – kennelijk in de herbouwde Derde tempel - de verwoestende gruwel ‘plaatsten’.

Zowel in Dn 11:31 als in 12:11 wordt die gang van zaken voor ons bevestigd. De volgorde is steeds: Het wegnemen van de tamid, en in plaats daarvan het plaatsen van de verwoestende gruwel.

 

Vandaar dus de 1150 dagen [of 2300 avonden-morgens]: 1260 minus de 110 dagen!

En zou de Jaarweek inderdaad geteld moeten worden vanaf 5 augustus 2019 AD [Ab 6024 AM], dan zouden die eerste 110 dagen lopen tot en met 22 november 2019 AD [24 Chesvan 6025 AM].

De 2300 avonden-morgens beginnen dan op 23 november 2019 AD [25 Chesvan 6025 AM]. 

 

Uiteraard eindigen die 1150 dagen bij de Helft van de Week; d.i. op 15 januari 2023 AD [22 Tebeth 6028 AM].

De Tweede Helft van de week neemt bijgevolg een aanvang op 16 januari 2023 AD [23 Tebeth 6028 AM].

Vooral in hoofdstuk 8 van Daniël worden we over die opmerkelijke gang van zaken uitvoerig geïnformeerd.

 

Vermeldenswaard is nog dat de GW (getalswaarde) van de drie verzen in Dn 8:23-25 bij elkaar11146 bedraagt (3140 + 3699 + 4307).

 

Dn 8:23

En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen.

3140

Dn 8:24

En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

3699

Dn 8:25

En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

4307

                                                                                                                                  

Die GW 11146 wordt ook teruggevonden in het Griekse deel van de Bijbel, t.w. in Mt 9:29; Jh 6:2; en Op 7:6.

En vooral dat laatste vers heeft onze speciale belangstelling:

Uit de stam Aser 12000, uit de stam Naftali 12000, uit de stam Manasse 12000.

Waarom?

 

Omdat de (zinnebeeldige 144000), d.i. 12 x 12000 Israëlieten, die volgens Op 7:1-8 verzegeld worden met het beschermende zegel van Gods geest, identiek zijn aan de Grote Schare die in het tweede deel van het hoofdstuk (7:9-17) profetisch wordt opgevoerd.

En over hen, de leden van die Grote Schare, vernemen we vervolgens profetisch dat zij vanaf het Midden der Week dag en nacht heilige dienst zullen verrichten in Gods Heiligdom.

En dat kennelijk om Mt 24:14 te vervullen, t.w. de wereldwijde bekendmaking dat het Davidische koninkrijk in werking is gekomen.

 

Juist daartoe ook moesten de (Joodse) leden van die Grote Schare gezegeld worden met Gods geest. En dat is nu precies wat in het Eerste deel van hoofdstuk 7 (de vv 1 tm 8) profetisch wordt aangekondigd: Geen schade toebrengen aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen tot wij de dienaren van onze God op hun voorhoofden hebben gezegeld (Op 7:1-8).

 

Maar ook al worden wij behoorlijk uitgebreid Bijbels geïnformeerd omtrent de profetische 1150 dagen, blijft het toch afwachten hoe een en ander zich te zijner tijd zal voltrekken. Echte helderheid krijgen we pas bij de werkelijke vervulling daarvan.

 

Gesuggereerde Helft: 16 januari 2023 ≈ 23 Tebeth 6028 AM.

 

 Uit andere Schriftdelen weten wij 

dat onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht, de Pseudomessias - aan wie het merendeel der Eindtijdjoden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;

dat in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;

dat op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Op 13:11-13).

 

Zie voor nog meer details de gematriastudie Debacle Derde tempel-Ezechiël 8/9.

 

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen, geheel in overeenstemming met wat door Daniël in Dn 9:27 profetisch werd aangekondigd als onderdeel van de zogeheten Jaarwekenprofetie:

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

 

In zijn Eindtijdrede heeft ook Messias Jezus zelf naar die (nu nog) profetische gebeurtenis verwezen, daarmee uitermate het gevaar ervan onderstrepend. In zijn rede over de laatste dagen, verwees hij naar die Jaarwekenprofetie, specifiek naar dat zelfde vers 27, met de woorden:

 

Wanneer jullie dan de verwoestende gruwel waarover door Daniël, de profeet, werd gesproken, in een heilige plaats zien staan…, laten dan zij die in Judéa zijn vluchten naar de bergen.

(Mt 24:15-16)

 

Maar voor ons is verder van belang dat we uit het verloop van dat 24ste hoofdstuk van het Mattheüs’ Evangelie tevens kunnen afleiden dat Jezus’ gedachten bij de helft van die 70ste Week moeten hebben verwijld toen hij melding maakte van die verwoestende gruwel

Maar verder weten we ook uit de Schrift dat die verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren.

 

Maar…, er zal dan nog veel meer aan de hand zijn:

Op de helft van die laatste beslissende Jaarweek zal ook het Davidische koninkrijk worden opgericht, met Yeshua Mashiach op de troon (Psalm 2).

Op 11:15-17 laat het ons bij voorbaat weten:

 

En de zevende engel blies de trompet en luide stemmen geschiedden in de hemel zeggend: Het koninkrijk der wereld werd van onze Heer en van zijn Mashiach, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig Oudsten die vóór God op hun tronen zitten, vielen op hun aangezicht en aanbaden God zeggend: Wij danken u Heer God, de Almachtige, Die is en Die was, dat gij uw grote kracht hebt opgenomen en als koning zijt gaan regeren.

 

De profetie van Zacharia 9 zal met dat glorierijke gebeuren eveneens worden vervuld >>

 

Zc 9:8

En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik [het] met mijn ogen gezien.

3908

Zc 9:9

Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! jullie koning komt tot jullie. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin.

4833

Zc 9:10

En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de Heidenvolken; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde.

5686

 

Ook hier is de gematriawaarde weer interessant, t.w. >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427 ≈≈ Lk 12:46 >>

[Indien die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer talmt te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te mishandelen, te eten en ook te drinken en dronken te worden] zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem ten strengste straffen en hem het lot der trouwelozen doen delen.

 

Zowel het Zacharia fragment, als Lukas 12, zijn duidelijk beide Eindtijdgericht.

Dat houdt ondermeer in dat de gebeurtenis op Palmzondag 33 AD een ‘tussendoor voorproef’ was. De werkelijke vervulling komt op de helft van de 70ste Week, waarmee dan ook een einde komt aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1828 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 

 

Zie: Spraakverwarring en Tijden der Heidenen 

En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

Confusion of Tongues and the Seven Times

 

De oprichting van dat Messiaanse Rijk zal echter ook aanleiding zijn voor:

 

* de prediking van dat herstelde koninkrijk Gods, zoals door Jezus zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14). Zie ook Jesaja 9, vooral vanaf vers 5.

 

oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede helft van de Week (Op 12:5-14 en 13:5-7).

 

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd.

In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord:

 

Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

 

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom, blijkens de context Hl 2:10-14.

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34).

 

Zie: Het Nieuwe Verbond  

  

Gesuggereerd Einde: 28 juni 202613 Tammuz 6031 AM.

 

Die datum wordt uiteraard bereikt door vanaf de Helft van de Week (16 januari 2023) eenvoudig 1260 dagen verder te tellen.

 

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt dan ten einde (Dn 7:25; 12:7; Op 12:14; 13:5-7).

De Grote Schare van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15):

 

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer, gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam.

Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

 

Overigens was de dienst door die Grote Schare al eerder begonnen, namelijk vanaf de helft van de 70ste Week toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht. We zagen al eerder – bij het commentaar op de Helft van de Jaarweek – dat het Joodse Overblijfsel dan Mt 24:14 zal vervullen, zoals Jezus zelf aangaf in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14).

 

Overigens lijken de woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8.

 

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen ná het Einde van de Week, nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Jezus zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

 

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.

(Mt 24:29-30) 

 

Plus 30 dagen: 28 juli 2026 ≈ 14 Ab 6031 AM

En nog eens

Plus 45 dagen:  11 september 2026 ≈ 29 Elul 6031 AM

 

Een en ander is gebaseerd op Daniël 12, waar we profetisch iets vernemen over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen die getrouw volharden. Zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.

Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

 

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt!

Maar jij [Daniël] moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

 

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij ‘rusten’ in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

 

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

 

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

 

En in de tweede plaats wordt ons, de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël, onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt worden. Dus ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar!

 

Anders gezegd: De 1335 dagen bereiken blijkbaar hun einde bij de overgang naar het Millennium. Logischerwijs op het einde van het Anno Mundi jaar 6031 AM, op 29 Elul; overeenkomend met 11 september 2026 AD.

Gerekend vanaf het begin der Jaarweek zullen er dan in totaal 2595 dagen zijn verstreken.

 

Ergens in het verloop van de Tweede Weekhelft verwachten wij de vervulling van Ezechiël, hoofdstuk 8.  

Op de vijfde dag van de zesde maand (Elul) werd de profeet in een visioen overgebracht naar Jeruzalem. Zelf vertelde hij daarover >> Een geest voerde mij tussen de aarde en de hemel en bracht mij naar Jeruzalem in de visioenen van God, naar de ingang van de binnenste poort die op het Noorden uitziet, waar de standplaats is van het symbool van jaloezie dat tot jaloezie prikkelt.

Vervolgens krijgt hij bij voorbaat een kijkje in het (kennelijk) Derde tempelheiligdom. En wat hij ziet: Een en al pure afgoderij!

Zie aub >>  Debacle Derde tempel; Deel 1 - Ezechiël 8 en 9.

Zelf zou het ons niet verwonderen dat we de essentie van dat visioen moeten verwachten tegen het einde van de 70ste Jaarweek, maar wel op 5 Elul. Dus wellicht op 29 augustus 2025.

 

-.-.-.-