Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

 

Inleiding

Begin

Eerste 110 dagen

Helft

Einde

Begin extra 30 dagen

Begin extra 45 dagen

 

Zie allereerst de Studies 

De 70ste Week cruciaal en

Wanneer werd Adam geschapen en begon de Anno Mundi tijdrekening?

Teneinde een idee te krijgen van

a.)   de grote waarde die schuilt in de Jaarwekenprofetie die wordt aangetroffen in Daniël 9:24-27; en

b.)   de wijze waarop een mate van zekerheid wordt verkregen omtrent de Anno Mundi kalender.                             

 

Inleiding

 

Hieronder wordt daarom met veel voorbehoud een idee gegeven hoe het verloop van de laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden. 

 

Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn.

 

In deze Studie wordt bijgevolg van onderstaande gegevens uitgegaan:

De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4005/4004 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar; wellicht in oktober 4005 v.Chr. Vandaar dat de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar loopt. Het jaar 4005/4004 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

 

Op die grondslag verder redenerend komt het jaar

6023 AM overeen met 2019/2020 AD;

6024 AM met 2020/2021 AD;

6025 AM met 2021/2022 AD;

6026 AM met 2022/2023 AD;

6027 AM met 2023/2024 AD;

6028 AM met 2024/2025 AD;

6029 AM met 2025/2026 AD; 

6030 AM met 2026/2027 AD.  

 

In Rechters 12:8-10 treffen we het verslag aan over rechter Ibzan die gedurende een periode van zeven jaar rechter was over Israël >>

 

En na hem werd Ibzan uit Beth-Lechem rechter over Israël. En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël. Toen stierf Ibtsan en werd te Bethlehem begraven.

 

Het feit dat Ibzan gedurende 7 jaar voor Israël als rechter optrad, doet op zich vermoeden dat met dit verslag gezinspeeld wordt op de gebeurtenissen tijdens de 70ste Jaarweek voor Israël.

Het verslag over Ibzan is erg interessant!

 

Vers 9 << En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël  >> heeft namelijk GW (getalswaarde) 6023; kennelijk vooruitwijzend naar 6023 AM, het jaar van het veronderstelde begin van de 70ste Jaarweek!

 

Zie verder de studie Rechter Ibzan.

   

Gesuggereerd Begin: 10 Maart 2020 AD, overeenkomend met 14 Adar 6023 AM, derhalve exact op de dag van het Purimfeest. Zie de studie >> Esther, zij die zich verborgen hield.

Alsook de gematriastudie Esther.

 

Wellicht mogen wij het betekenisvol noemen dat de Gematriawaarde 6030 – duidend op 6030 AM, het jaar waarin de 70ste Week eindigt – in het Esther verhaal ‘opduikt’.

In Esther 9:15 is namelijk het resultaat vastgelegd van de strijd waarin de Joden zich mochten verdedigen tegen hun vele vijanden: De Joden die in Susan waren, verzamelden zich ook op de veertiende dag van de maand Adar, en zij doodden driehonderd mannen in Susan; maar zij sloegen hun hand niet aan het roofgoed.

De GW (getalswaarde) van dit vers is dus 6030, kennelijk te beschouwen als een goddelijke indicatie voor het (nu nog) toekomstige jaar, waarin het Joodse Overblijfsel zal triomferen over 'Hamans' handlangers van de Eindtijd.

 

In Daniël 9:27 werd destijds op een unieke manier profetisch een 70ste Jaarweek voor Israël aangekondigd. Even uniek was de wijze waarop het verloop van die laatste 'Jaarweek’ werd geschilderd >> En naar velen zal hij [het] verbond kracht bijzetten één week. En op de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot aan voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

 

Zie alhier het uitgebreide commentaar op Dn 9:27.

 

Bovendien is het opvallend dat Esther 10:2 dezelfde getalswaarde heeft als Dn 9:27, t.w. 5872.

Wanneer we vers 2 lezen in combinatie met vers 3, lijken we in voorafbeelding een ‘inkijkje’ te krijgen hoe in de Millenniumsituatie – dus vanaf 6030 AM - de koninklijke macht op een zeer evenwichtige wijze zal worden uitgeoefend, t.w. Yeshua naast YHWH, de almachtige Elohim:  

 

Wat al zijn energieke werk betreft en zijn machtsbetoon en de nauwkeurige opgave van Mordechai’s grootheid waarmee de koning hem groot had gemaakt, is dat niet beschreven in het Boek van de aangelegenheden der tijden van de koningen van Medië en Perzië? Want de jood Mordechai was de tweede in rang, volgend op koning Ahasveros, en hij was groot onder de Joden en goedgekeurd door het grote aantal van zijn broeders, terwijl hij voor het welzijn van zijn volk werkte en vrede sprak tot heel hun nageslacht.

 

De eerste 110 dagen: Die moeten uiteraard geteld worden vanaf 10 Maart 2020 AD, of 14 Adar 6023 AM.

We komen dan uit op 27 juni 2020 AD, overeenkomend met 5 Tamuz 6023 AM.

Een opmerkelijke datum overigens, want het is dezelfde datum welke genoemd wordt in Ez 1:1-2, waar de profeet Ezechiël verhaalt dat Gods woord op die dag tot hem kwam, maar dan wel in de vorm van een indrukwekkende theofanie van YHWH Elohim, gezien boven een wel zeer merkwaardig voertuig dat eigenlijk een troonwagen blijkt te zijn met vier reusachtige wielen vol ogen, vergezeld door vier Levende schepselen (cherubim): In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde der maand, toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Godswege.

 

Omdat elke weekhelft uit 1260 dagen bestaat, resteren vanaf 5 Tamuz 6023 tot op de helft van de week uiteraard nog 1150 dagen. En zoals we hierna zullen zien arriveren we dan bij 5 Elul 6026, een heel specifieke datum die eveneens ontleend is aan het Boek Ezechiël, namelijk Ez 8:1-4.

Maar wat valt er te zeggen over die 1150 dagen? Waarom trouwens die Eerste weekhelft te verdelen in 110, resp. 1150 dagen?

Antwoord: Alles heeft te maken met die zeer aparte profetie in Daniël 8, betrekking hebbend op de tamid, het dagelijkse morgen – en avondoffer binnen de Mozaïsche tempeldienst.

 

Aan de hand van Daniël 9:27 zagen we hierboven al eerder dat de Antichristelijke Eindtijdmacht meteen, bij de aanvang van de Week, zal trachten om bij de ongelovige Joodse meerderheid – zij die halsstarrig niets willen weten van Yeshua als de ware Masjiach – in het gevlei te komen. Hoe?

Door alles in het werk te stellen om de offerdienst volgens de Mozaïsche Wetgeving te laten herleven. Vers 27 van Dn 9 begint immers aldus: En naar velen zal hij een Verbond kracht bijzetten één zeven

Dus ogenschijnlijk voor de volle 70ste Week! 

Maar in werkelijkheid zal dat niet gaan gebeuren. Waarom niet?

Allereerst omdat in dat zelfde vers (27) bij voorbaat aan ons wordt onthuld dat hij al op de Helft van de Week zijn belofte aan Israël zal verbreken: En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer.

 

Maar dat is niet de enige factor die oorzaak is dat de oude Mozaïsche offerdienst niet de volle Week in praktijk kan worden gebracht! Om de Joden gunstig te stemmen en het Oude Verbond kracht bij te zetten heeft hij namelijk ook enige tijd nodig. Kennelijk de eerste 110 dagen van de Jaarweek. Hoe dat zo?

 

Het betreft de al eerder genoemde tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap destijds in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 uitvoerige aanwijzingen ontving.

Volgens Daniël, hoofdstuk 8, zal er op de Helft van de Week een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid actueel zal zijn, waarschijnlijk dus binnen de offerdienst van de dan (weer) opgerichte (Derde) Joodse tempel.

Maar wat is er met die tamid precies aan de hand?

 

In Dn 8:12, volgens de NBG, vernemen we wat de gevolgen zullen zijn van het verschijnen van de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht, met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13.

Die Kleine Horen zal zich uitermate verheffen, en op de Helft van de Week zal hij de tamid wegnemen en wel nadat gedurende 2300 avond-morgens - overeenkomend met 1150 dagen - die offerdienst juist weer had plaatsgevonden. Kennelijk in de Derde tempel en bovendien bevorderd door die Antichristelijke Eindtijdmacht.

 

Wat is daarvoor de verklaring? Waarom wordt die offerdienst na verloop van 1150 dagen alweer afgebroken? Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat – volgens Openbaring 12 - op de Helft van de Week het Davidische Messiasrijk wordt opgericht en Satan – met zijn demonenschaar – als resultaat van een hemelse oorlogvoering naar de aarde wordt geslingerd; dus blijvend verwijderd uit de heilige hemelsferen!

Uit het volgende hoofdstuk (13) van de Openbaring wordt duidelijk dat de Draak (Satan, de Duivel) in zijn grote toorn niettemin tot verdere actie zal overgaan om de Heidenvolken te misleiden. Hoe?

 

Yeshua zelf gaf dat reeds aan in zijn Eindtijdrede: Satan zal dan – kennelijk in de herbouwde Derde tempel - de verwoestende gruwel ‘plaatsten’.

Zowel in Dn 11:31 als in 12:11 wordt die gang van zaken voor ons bevestigd. De volgorde is steeds: Het wegnemen van de tamid, en in plaats daarvan het plaatsen van de verwoestende gruwel.

 

Vandaar dus de 1150 dagen [of 2300 avonden-morgens]: 1260 minus de 110 dagen!

 

Gesuggereerde Helft22 Augustus 2023 AD, overeenkomend met 5 Elul 6026 AM.

 

Deze studie is opgezet in de aanname dat de datum 5 Elul 6026 AM – overeenkomend met 22-8-2023 AD – precies het middelpunt van de 70ste Jaarweek zal zijn. Vanuit die datum wordt dus zowel terug- als vooruit geteld. Waarom? Omdat er redenen zijn om aan te nemen dat Gods Zoon, Yeshua Masjiach, precies dán als koning zal worden geïnstalleerd in het voorzegde Masjiachrijk.

 

 Uit andere Schriftdelen weten wij namelijk 

• dat onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht, de Pseudomasjiach - aan wie het merendeel der Eindtijd Joden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;

• dat in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;

• dat op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Op 13:11-13).

 

Zie voor nog meer details de gematriastudie Debacle Derde tempel-Ezechiël 8/9.

 

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen, geheel in overeenstemming met wat door Daniël in Dn 9:27 profetisch werd aangekondigd als onderdeel van de zogeheten Jaarwekenprofetie:

 

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

 

In zijn Eindtijdrede heeft ook Masjiach Yeshua zelf naar die (nu nog) profetische gebeurtenis verwezen, daarmee uitermate het gevaar ervan onderstrepend. In zijn rede over de laatste dagen, verwees hij naar die Jaarwekenprofetie, specifiek naar dat zelfde vers 27, met de woorden:

 

Wanneer jullie dan de verwoestende gruwel waarover door Daniël, de profeet, werd gesproken, in een heilige plaats zien staan…, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen.

(Mt 24:15-16)

 

Maar voor ons is verder van belang dat we uit het verloop van dat 24ste hoofdstuk van het Mattheüs’ Evangelie tevens kunnen afleiden dat Jezus’ gedachten bij de helft van die 70ste Week moeten hebben verwijld toen hij melding maakte van die verwoestende gruwel

Maar verder weten we ook uit de Schrift dat die verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren.

 

Maar…, er zal dan nog veel meer aan de hand zijn:

Op de helft van die laatste beslissende Jaarweek zal ook het Davidische koninkrijk worden opgericht, met Yeshua Masjiach op de troon (Psalm 2).

Op 11:15-17 laat het ons bij voorbaat weten:

 

En de zevende engel blies de trompet en luide stemmen geschiedden in de hemel zeggend: Het koninkrijk der wereld werd van onze Heer en van zijn Mashiach, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig Oudsten die vóór God op hun tronen zitten, vielen op hun aangezicht en aanbaden God zeggend: Wij danken u Heer God, de Almachtige, Die is en Die was, dat gij uw grote kracht hebt opgenomen en als koning zijt gaan regeren.

 

De profetie van Zacharia 9 zal met dat glorierijke gebeuren eveneens worden vervuld >>

 

Zc 9:8

En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik [het] met mijn ogen gezien.

3908

Zc 9:9

Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! jullie koning komt tot jullie. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin.

4833

Zc 9:10

En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de Heidenvolken; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde.

5686

 

De totale gematriawaarde is zeker interessant, t.w. >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427, overeenkomend met die van Lukas 12:46 >>

[Indien die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer talmt te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te mishandelen, te eten en ook te drinken en dronken te worden] zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem ten strengste straffen en hem het lot der trouwelozen doen delen.

 

Zowel het Zacharia fragment, als Lukas 12, zijn duidelijk beide Eindtijdgericht.

Dat houdt ondermeer in dat de gebeurtenis op Palmzondag 33 AD het karakter van een ‘voorproef’ had. De werkelijke vervulling komt op de helft van de 70ste Week, waarmee dan ook een einde komt aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1826 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 

 

Zie: Spraakverwarring en Tijden der Heidenen 

 

En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

Confusion of Tongues and the Seven Times

 

De oprichting van dat Messiaanse Rijk zal echter ook aanleiding zijn voor:

 

de prediking van dat herstelde koninkrijk Gods, zoals door Yeshua zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14). Zie ook Jesaja 9, vooral vanaf vers 5.

 

oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede helft van de Week (Op 12:5-14 en 13:5-7).

 

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd.

In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord:

 

Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

 

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom, blijkens de context Hl 2:10-14.

 

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34).

 

Zie: Het Nieuwe Verbond  

 

Door een Joods Overblijfsel dat zich werkelijk door de geest van dat Nieuwe Verbond zal laten leiden zal, zoals aangekondigd in Mt 24:14, het dan opgerichte Messiasrijk in de gehele oikoumenè gepredikt worden tot een getuigenis voor alle Goyim.

In Micha 2:12-13 lezen we hoe YHWH Elohim daartoe de geëigende maatregelen zal treffen >>

 

Mc 2:12

Ik zal Jakob beslist vergaderen, in zijn geheel; ik zal het overblijfsel van Israël zonder mankeren bijeenbrengen. In eenheid zal ik hen stellen, als schapen in de kooi, als een kudde midden in haar weide; het zal er gonzen van mensen.

4793

Mc 2:13

Hij die een doorbraak maakt, zal stellig vóór hen optrekken: Zij zullen werkelijk doorbreken. En zij zullen door een poort trekken, en zij zullen daardoor uitgaan. En hun koning zal vóór hen doortrekken, met YHWH aan hun spits.

3264

 

GW 8057 ≈≈ Hn 13:23 >> τουτου ο θεος απο του σπερματος κατ επαγγελιαν ηγειρε τω ισραηλ σωτηρα ιησουν

Uit het zaad van deze [David] verwekte God, naar belofte, voor het Israël een redder, Yeshua.

 

Merk op het Israël met lidwoord! Kennelijk doelt de geest van inspiratie op het complete Israël Gods; d.i. de beide gemeenten, hemels en aards, in Gods voornemen tezamen. Zoals door Paulus aangegeven in Gl 6:15-16 >>

15  Want noch besnijdenis is iets noch voorhuid, maar een nieuwe schepping.

16  En allen die volgens deze regel het spoor zullen houden, vrede op hen en barmhartigheid; ja, op het Israël Gods [και επι τον ισραηλ του θεου]. Eveneens met lidwoord.

 

 

Gesuggereerd Einde1 Februari 2027 AD, overeenkomend met 24 Sjebat 6030 AM. 

Maar dat betekent tevens het gesuggereerd begin van de extra 30 dagen, te tellen vanaf 2 Februari 2027 AD, overeenkomend met 25 Sjebat 6030 AM.

 

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt dan ten einde (Dn 7:2512:7Op 12:1413:5-7).

De Grote Schare van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15):

 

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer, gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam.

Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

 

Die dienst door die Grote Schare was feitelijk al eerder begonnen, namelijk vanaf de helft van de 70ste Week toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht. We zagen al eerder – bij het commentaar op de Helft van de Jaarweek – dat het Joodse Overblijfsel dan Mt 24:14 zal vervullen, zoals Jezus zelf aangaf in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14).

 

Overigens lijken de woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8.

 

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen ná het Einde van de Week, nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Jezus zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

 

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.

(Mt 24:29-30) 

 

Maar, zoals we hierboven al constateerden, komt het einde van de 70ste Week op 1 Februari 2027 AD, overeenkomend met 24 Sjebat 6030 AM. Sjebat is Israëls elfde maand. Vandaar dat de tekst Zacharia 1:7 interessant is, zeker wanneer die in context wordt gelezen >>

 

Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, dat is de maand Sjebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van YHWH tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, dat luidde: 

En zie, een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de mirten in de diepte, en achter hem waren rode-, voskleurige- en witte paarden. 

 

Zacharia’s nieuwsgierigheid naar de betekenis van dit ongewone tafereel was daarmee gewekt (vers 9). Vanaf vers 10 lezen we dan het volgende:

 

Toen zei de man die stilstond tussen de mirtenbomen: Het zijn degenen die YHWH eropuit heeft gestuurd om de aarde te doorkruisen. En ze zeiden tegen de engel van YHWH die tussen de mirtenbomen stond: We hebben de aarde doorkruist, en de hele aarde is rustig en stil. 

 

De ‘man’ die, rijdend op een rood paard, stilstond tussen de mirtenbomen in de diepte, wordt hier geïdentificeerd als de engel van YHWH, d.i. niemand anders dan Gods voornaamste Zoon, Masjiach Yeshua. Vanaf Gn 16:7 zien we hem namens YHWH Elohim geregeld optreden ten behoeve van de aartsvaders en hun nakomelingschap, Abrahams ‘zaad’, het volk Israël. In die functie vertegenwoordigt hij zijn Vader zó rechtstreeks dat hij soms zelf als YHWH wordt aangeduid. Vergelijk Genesis 18.

 

Mirtenbomen drukken in de Bijbel hoop en verwachting uit. Wat Israël betreft verwijzen ze naar herstel en een glorierijke toekomst. Zie Js 55:13 >> Voor een distel zal een mirt opschieten.

Maar hier, bij Zacharia, staan ze in de diepte, wat wijst op Israëls toenmalige lage situatie in de wereld, vazallen van het machtige Perzische wereldrijk. Maar dat YHWH’s engel hier stilstond in de diepte tussen die mirten, duidt er visionair op dat hij zich bij en tussen zijn eigen Volk bevindt. Bovendien zijn er andere engelenmachten bij hem, afgebeeld door de rode-, voskleurige- en witte paarden. 

En dat zij hier tot YHWH’s engel zeggen: We hebben de aarde doorkruist, en de hele aarde is rustig en stil moet blijkbaar opgevat worden in de zin dat zij rapport uitbrengen. Waarover? Over de toestand die buiten Israël in de wereld heerst.   

 

Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij: Roep uit. Dit zegt YHWH van de legermachten: Met grote ijver zet ik me in voor Jeruzalem en voor Sion. Met grote woede ben ik kwaad op de zorgeloze volken, want mijn woede was niet zo groot, maar zij hebben de ellende veel erger gemaakt.

 

Die uitspraak voorspelt zeker weinig goeds voor de huidige naties der wereld die maar voortdurend menen dat Israël terecht gewezen moet worden; die binnen de VN steeds maar weer moties van afkeuring jegens Israël indienen!

Maar die Heidenvolken [de Goyim] ontgaat het wat de Psalmist al lang geleden profetisch voorzag voor de huidige Middenoosten situatie:

Mijn voeten waren bijna afgeweken, mijn schreden waren haast uitgegleden! Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik maar steeds de voorspoed der goddelozen zag... Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdom binnenging omdat ik hun toekomst wilde onderscheiden.

Waarlijk, op een glibberige bodem plaatst gij hen. U doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting, bereiken zij hun einde, vergaan door plotselinge verschrikkingen (Psalm 73).

 

Daarom zegt YHWH: Ik zal met barmhartigheden naar Jeruzalem terugkeren. Mijn eigen Huis zal er gebouwd worden, verklaart YHWH van de legermachten, en er zal een meetlint over Jeruzalem worden gespannen. Roep nog eens uit en zeg: Dit zegt YHWH van de legermachten: Mijn steden zullen weer overvloeien van goedheid. YHWH zal Sion opnieuw troosten en Jeruzalem opnieuw uitkiezen. 

 

Herstel is in aantocht voor Israël! YHWH Elohim zal met barmhartigheden naar Jeruzalem ‘terugkeren’. Naast vele andere profetieën van herstel zal ook Jesaja 40 vervuld worden: 

 

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, haar dwaling afbetaald. Dat het uit de hand van YHWH dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.

 

Conclusie: Terwijl dus de Heidenvolken [de Goyim], die direct na afloop van de Week ten onder zullen gaan, wordt Gods volk Israël vertroost. Haar dwaling zal ‘afbetaald’ zijn.

 

Gesuggereerd begin van de extra 45 dagen: 3 Maart 2027 AD, overeenkomend met 24 Adar 6030 AM,

derhalve eindigend op 16 April 2027 AD, overeenkomend met 9 Nisan 6030 AM.

De volgende dag, 17 April 2027 AD, valt dus op 10 Nisan, d.i. Palmzondag.

Wat zou er mogelijk tijdens die extra 45 dagen kunnen geschieden?

 

Allereerst moeten we vaststellen dat, gerekend vanaf het begin van de Jaarweek en helemaal tot het einde van de genoemde 45 dagen, er dan in totaal 2595 dagen verstreken zullen zijn.

Bij nader onderzoek blijkt een en ander teruggevoerd te kunnen worden op het profetische woord in Daniël 12, want aldaar vernemen we iets over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen; zij die getrouw volharden, zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.

 

Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

 

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt!

Maar jij [Daniël] moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

 

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij ‘rusten’ in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

 

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

 

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

 

En in de tweede plaats wordt ons, de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël, onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt worden. Kennelijk ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar!

 

In onze telling van de dagen stelden we vast dat de 1335 dagen, respectievelijk de 2595 dagen, beide eindigen op 16 April 2027 AD, overeenkomend met 9 Nisan 6030 AM. Dus bij de overgang naar Palmzondag, 10 Nisan 6030 AM.

Maar met betrekking tot die totale aantal van 2595 dagen lijkt Ezechiël 44:20 ons nog wat extra informatie te verschaffen. In die tekst worden de zonen van Zadok namelijk gunstig vermeld. Blijkbaar de reden waarom ook juist zij in de visionaire tempel van de toekomst als de hemelse priesterschap zullen dienen. In die tekst worden zij immers nader omschreven als de Levitische priesters, de zonen van Zadok.

Binnen de context van Ez 44 lezen we >>

 

“En wat de Levitische priesters, de zonen van Zadok, betreft - die de plicht ten opzichte van mijn heiligdom waarnamen toen de zonen van Israël van mij afdwaalden - zij zullen tot mij naderen om mij te dienen, en zij moeten voor mijn aangezicht staan om mij vet en het bloed aan te bieden, luidt het woord van de Heer YHWH. Zij zijn het die in mijn heiligdom zullen komen… (20) En hun hoofd dienen zij niet te scheren, en het hoofdhaar dienen zij niet los te dragen. Zij dienen in elk geval hun hoofd te knippen.

 

De GW (gematria- of getalswaarde) van vers 20 is 2595, en wellicht mogen we dat als een vingerwijzing opvatten die naar de 2595 dagen leidt. De extra reden die we daarvoor menen te hebben is de datum welke gekoppeld is aan Ezechiëls visioen van de toekomstige tempel, t.w. 10 Nisan. Dat blijkt namelijk uit Ez 40:1-2 >>

 

In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was geslagen, op deze zelfde dag bleek de hand van YHWH op mij te zijn, zodat hij mij naar die plaats bracht. In de visioenen van God bracht hij mij naar het land Israël en zette mij ten slotte neer op een zeer hoge berg, waarop iets was gelijk de bouw van een stad, tegen het zuiden.

 

Datgene wat geleek op de bouw van een stad, blijkt ons bij voorbaat een idee te geven van de Tempelstad Nieuw Jeruzalem, zoals beschreven in Openbaring 21, maar dan vanuit Israëls aardse standpunt bezien!

 

Zie svp ook Ezechiël 44, Ruth 2 en Zacharia 1-5-12-14