Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

(Laatste update 20-8-2019)

 

 

Inleiding

Gesuggereerd  Begin  

        id             Helft 

        id             Einde 

Het Jubeljaar 

Inleiding

 

Zie allereerst de Studie De 70ste Week cruciaal teneinde een idee te krijgen van de grote waarde die schuilt in de Jaarwekenprofetie die wordt aangetroffen in Daniël 9:24-27.

Hieronder wordt - overigens onder veel voorbehoud - een idee gegeven hoe het verloop van de laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden. Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn.

 

Aan de hand van de Bijbelse chronologie wordt in deze Studie van onderstaande gegevens uitgegaan:

De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4006/4005 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar. Om die reden loopt de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar. Het jaar 4006/4005 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

 

Zie voor meer details Aansluiting op de Anno Mundi kalender.

 

Op die grondslag verder redenerend

- vond de val van de stad Jeruzalem – inclusief de verwoesting van de Eerste tempel – plaats in 3418 AM, overeenkomend met 588/587 v. Chr.

- komt het jaar 6023 AM overeen met 2019/2020 AD.

En vervolgens 6024 AM met 2020/2021 AD; 6025 AM met 2021/2022 AD; 6026 AM met 2022/2023 AD; 6027 AM met 2023/2024 AD; 6028 AM met 2024/2025 AD; 6029 AM met 2025/2026 AD, en 6030 AM met 2026/2027 AM.

  

Gesuggereerd Begin: 30 september 2019 1 Tisjri 6023 AM. 

Wat mogen we dan verwachten? 

Allereerst de Opname van de Christelijke Gemeente; Yeshua’s Gemeentelichaam.

Zie: De Opname van de Gemeente. Waarom?

 

Leviticus 23:23-25 schijnt voor die opvatting de basis te zijn. Waarom?

Omdat op 1 Tisjri voor Israël de drie zogenaamde ‘najaarsfeesten’ een aanvang nemen, en de eerste van die drie, welke Israël elk jaar volgens Leviticus 23 moest onderhouden, is de trompet- of bazuingeschal op de eerste dag van de zevende maand:

 

In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.

(Lv 23:24)

 

Met Shavuot, het Wekenfeest [Pinksteren], werden de Voorjaarsfeesten afgesloten (Lv 23:15-22). Er volgde dan een (betrekkelijk) lange periode tot dat eerste najaarsfeest aanbrak, dat vooral gekenmerkt werd door het veelvuldig blazen op de ramshoorn, de sjofar.

De tegenbeeldige vervulling van het trompetgeschal, dat in de eerste plaats voor Gods oude Verbondsvolk Israël allerbelangrijkst zal zijn, zou ook voor de christelijke Gemeente van betekenis kunnen zijn. De Opname zou dan plaats kunnen vinden.

 

Naar wij verwachten zal de vervulling van dat eerste najaarsfeest toch allereerst het volk Israël betreffen. Waarom? Omdat het tegenbeeld van het sjofarblazen vooral bedoeld is om nederige Joden op te roepen tot bezinning, tot terugkeer en berouw. Voor zover zij dit tot dan toe nog niet gedaan mochten hebben, zal het voor hen van het hoogste belang zijn om dan alsnog tot inkeer te komen van hun hardnekkig verzet tegen en hun ongeloof in hun ware Masjiach, Yeshua, Gods eigen Zoon.

 

Niettemin komt ook de Christelijke Gemeente met het sjofarblazen op 1 Tisjri in beeld, en wel op grond van 1 Korinthe 15:51 – 53 >>

 

Zie! Ik vertel jullie een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar moment, in een knippering van [het] oog, bij de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke [moet] onsterfelijkheid aandoen.

1Ko 15:51-53

 

Het blazen van de laatste trompet is een eschatologisch signaal en markeert het punt in de tijd waarop de Heer [Jezus] zelf vanuit de hemel neerdaalt voor het op gang brengen van de beslissende eindtijdgebeurtenissen.

 

In 1Th 4:15-17 wordt dezelfde gebeurtenis, bekend geworden als De Opname van de Gemeente, in de volgende bewoordingen aangekondigd:

 

Want dit zeggen wij jullie op gezag van [een] woord van [de] Heer: wij, de levenden, die overblijven tot de paroesie van de Heer, zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met [de] stem van [de] aartsengel en met Gods trompet neerdalen vanaf [de] hemel en de doden in [de] Messias zullen eerst opstaan. Daarop zullen wij, de levenden die overblijven, tezamen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen we altijd met [de] Heer zijn.

 

Het signaal leidt tevens de manifestatie van God in waarin hij zich op een allesbeslissende wijze kenbaar zal maken aan een totaal van hem vervreemde mensenwereld die haar climax van goddeloosheid zal hebben bereikt.

 

Hieronder verschaffen we voor de geïnteresseerde lezer de gematriaresultaten van Lv 23:23-25 >>

 

Lev 23:23

En YHWH sprak tot Mozes, zeggend:

895

Lev 23:24

Spreek tot de zonen van Israël, zeggend: In de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.

4766

Lev 23:25

Geen enkel soort van zwaar werk moogt gij verrichten, en gij moet een vuuroffer aan YHWH aanbieden.

2544

 

Totaal GW 8205

Heel opmerkelijk kan het genoemd worden dat die GW (Getalswaarde) correspondeert met die van 2 Thess 2, vers 6 >>

 

En nu weten jullie wat [hem - de Mens der Wetteloosheid; de Antichristelijke figuur van de Eindtijd -] weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

 

De verschijning van die mysterieuze figuur op het religieuze wereldtoneel van de Eindtijd hangt immers samen met de Opname van Jezus’ Gemeentelichaam, aangezien dan wat weerhoudt is weggenomen!

 

Overigens is het veelzeggend dat, wat de Joden betreft, er rond dat eerste ‘najaarsfeest’ - een gedenkdag van trompetgeschal - er een waas van geheimzinnigheid omheen hangt! Niet alleen omdat dit ‘feest’ alleen in dit Bijbelgedeelte wordt genoemd, wat op zich reeds uitzonderlijk is, maar vooral ook omdat in het geheel niet wordt vermeld met welk doel die gedenkdag jaarlijks door Israël onderhouden moest worden!

Achteraf bezien wellicht begrijpelijk indien het YHWH Elohims bedoeling was dat het ‘feest’ moest vooruitwijzen naar het laatste trompetgeschal voor het bijeenroepen van de beide Gemeenten in zijn voornemen: De hemels christelijke, en de aardse Joodse Gemeente.

 

Naar het ons voorkomt verwijst de laatste trompet zeker ook naar Numeri 10, waar Mozes geboden werd

 

Nm 10:1

Voorts sprak YHWH tot Mozes, zeggend: 

895

Nm 10:2

Maak je twee zilveren trompetten. Van gedreven werk moet je ze maken, en ze moeten je ten dienste staan om de vergadering bijeen te roepen en om de kampen te doen opbreken. 

5398

Nm 10:3

En men moet op beide blazen, en de gehele vergadering moet haar afspraak met jou nakomen aan de ingang van de tent der samenkomst.

1651

 

De totale getalswaarde is 7944; maar het gaat ons in deze passage in het bijzonder om vers 3, de gelegenheid waarbij de hele Gemeente moest bijeenkomen bij de Tabernakel, of de Tent, in Openbaring 21 in tegenbeeldige betekenis de tempelstad Nieuw Jeruzalem.

 

1Ko 15:52 heeft, zeer opvallend, de GW 7943; dus slechts de waarde van 1 minder dan Nm 10:1-3; t.w. >>

 

1Ko 15:51

Zie! Ik vertel jullie een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

 

5734

1Ko 15:52

in een ondeelbaar moment, in een knippering van [het] oog, bij de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden.

 

7943

1Ko 15:53

Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke [moet] onsterfelijkheid aandoen.

7646

 

 

 

Bij het schallen van de laatste trompet, en wellicht ook op 1 Tisjri aanstaande, zal niet alleen de hemelse Gemeente tot haar bestemming in de hemel worden overgebracht, maar breekt op aarde tevens de Eindtijd aan; alsook de 70ste Jaarweek, waarin het aardse deel van het Israël Gods geheel en all terugkeert in Gods aandacht. Vergelijk Romeinen 11, en dan vooral vanaf vers 17, met de verwijzing naar de Olijfboom die in het Abrahamtische Verbond is geworteld en waaraan uiteindelijk de beide gemeenten van het Israël Gods deel zullen hebben.

 

Maar terug naar 1 Tisjri, en het eerste ‘najaarsfeest.

Die gedenkdag van trompetgeschal, was van oudsher een opmaat naar de beide andere ‘Najaarsfeesten’; eerst de Verzoendag, op 10 Tisjri, en vervolgens, vijf dagen verder, vanaf 15 Tisjri, het zevendaagse Loofhuttenfeest.

 

Het zou ons zeker niet verbazen als het trompetgeschal op 1 Tisjri aanstaande verschillende andere zaken op gang zal brengen.

Zo zou het directe gevolg kunnen zijn dat de Kleine Horen – in werkelijkheid een demonische macht die profetisch wordt aangekondigd in de hoofdstukken 7 en 8 van het Bijbelboek Daniël - de gelegenheid zal ontvangen om op het religieuze toneel van de wereld te verschijnen.

 

Volgens Thess 4 - en zeker volgens Thess 2 – zal, zoals hierboven al aangegeven, met de Opname van de Gemeente ook Gods geest (tijdelijk) van de aarde worden weggenomen. De  belemmering voor de verschijning van die demonische macht lijkt daarmee dan ook verdwenen.

Voorts weten we aan de hand van Dn 9:27 dat de Antichristelijke Eindtijdmacht dan meteen zal trachten om bij de ongelovige Joodse meerderheid – zij die halsstarrig niets willen weten van Yeshua als de ware Messias – in het gevlei te komen.

 

Hoe?

Door alles in het werk te stellen om de offerdienst volgens de Mozaïsche Wetgeving te laten herleven. Vers 27 van Dn 9 begint immers aldus: En naar velen zal hij een Verbond kracht bijzetten één zeven

Dus ogenschijnlijk voor de volle 70ste Week! 

Maar in werkelijkheid zal dat niet gaan gebeuren. Waarom niet?

Allereerst omdat in dat zelfde vers (27) bij voorbaat aan ons wordt onthuld dat hij al op de Helft van de Week zijn belofte aan Israël zal breken: En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer.

 

Maar dat is niet de enige factor die oorzaak is dat de oude Mozaïsche offerdienst niet de volle week in praktijk kan worden gebracht! Om de Joden gunstig te stemmen en het Oude Verbond kracht bij te zetten heeft hij namelijk ook enige tijd nodig. Kennelijk de eerste 110 dagen van de Jaarweek. Hoe dat zo?

 

Het gaat daarbij om de zogenaamde tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap destijds in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 uitvoerige aanwijzingen ontving.

Volgens Daniël, hoofdstuk 8, zal er op de Helft van de Week een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid actueel zal zijn, waarschijnlijk dus binnen de offerdienst van de dan (weer) opgerichte (Derde) Joodse tempel.

Maar wat is er met die tamid precies aan de hand?

 

In Dn 8:12, volgens de NBG, vernemen we wat de gevolgen zullen zijn van het verschijnen van de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht, met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13.

Die Kleine Horen zal zich uitermate verheffen, en op de Helft van de Week zal hij de tamid wegnemen en wel nadat gedurende 2300 avond-morgens - overeenkomend met 1150 dagen - die offerdienst juist weer had plaatsgevonden. Kennelijk in de Derde tempel en bovendien bevorderd door die Antichristelijke Eindtijdmacht.

 

Wat is daarvoor de verklaring? Waarom wordt die offerdienst na verloop van 1150 dagen alweer afgebroken? Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat – volgens Openbaring 12 - op de Helft van de Week het Davidische Messiasrijk wordt opgericht en Satan – met zijn demonenschaar – als resultaat van een hemelse oorlogvoering naar de aarde wordt geslingerd; dus blijvend verwijderd uit de heilige hemelsferen!

Uit het volgende hoofdstuk (13) van de Openbaring wordt duidelijk dat de Draak (Satan, de Duivel) in zijn grote toorn niettemin tot verdere actie zal overgaan om de Heidenvolken te misleiden. Hoe?

 

Yeshua zelf gaf dat reeds aan in zijn Eindtijdrede: Satan zal dan – kennelijk in de herbouwde Derde tempel - de verwoestende gruwel ‘plaatsten’.

Zowel in Dn 11:31 als in 12:11 wordt die gang van zaken voor ons bevestigd. De volgorde is steeds: Het wegnemen van de tamid, en in plaats daarvan het plaatsen van de verwoestende gruwel.

 

Vandaar dus de 1150 dagen [of 2300 avonden-morgens]: 1260 minus de 110 dagen!

En zou de Jaarweek inderdaad geteld moeten worden vanaf 30 september 2019 AD [1 Tisjri 6023 AM], dan zouden die eerste 110 dagen lopen tot en met 17 januari 2020 AD [20 Tebeth 6023 AM].

De 2300 avonden-morgens beginnen dan op 18 januari 2020 AD [21 Tebeth 6023 AM]. 

 

Uiteraard eindigen die 1150 dagen bij de Helft van de Week; d.i. op 12 maart 2023 AD [19 Adar 6027 AM].

De Tweede Helft van de week neemt bijgevolg een aanvang op 13 maart 2023 AD [20 Adar 6027 AM].

Vooral in hoofdstuk 8 van Daniël worden we over die opmerkelijke gang van zaken uitvoerig geïnformeerd.

 

Vermeldenswaard is nog dat de GW (getalswaarde) van de drie verzen in Dn 8:23-25 bij elkaar11146 bedraagt (3140 + 3699 + 4307).

 

Dn 8:23

En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen.

3140

Dn 8:24

En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

3699

Dn 8:25

En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

4307

                                                                                                                                  

Die GW 11146 wordt ook teruggevonden in het Griekse deel van de Bijbel, t.w. in Mt 9:29; Jh 6:2; en Op 7:6.

En vooral dat laatste vers heeft onze speciale belangstelling:

Uit de stam Aser 12000, uit de stam Naftali 12000, uit de stam Manasse 12000.

Waarom?

 

Omdat de (zinnebeeldige 144000), d.i. 12 x 12000 Israëlieten, die volgens Op 7:1-8 verzegeld worden met het beschermende zegel van Gods geest, identiek zijn aan de Grote Schare die in het tweede deel van het hoofdstuk (7:9-17) profetisch wordt opgevoerd.

En over hen, de leden van die Grote Schare, vernemen we vervolgens profetisch dat zij vanaf het Midden der Week dag en nacht heilige dienst zullen verrichten in Gods Heiligdom.

En dat kennelijk om Mt 24:14 te vervullen, t.w. de wereldwijde bekendmaking dat het Davidische koninkrijk in werking is gekomen.

 

Juist daartoe ook moesten de (Joodse) leden van die Grote Schare gezegeld worden met Gods geest. En dat is nu precies wat in het Eerste deel van hoofdstuk 7 (de vv 1 tm 8) profetisch wordt aangekondigd: Geen schade toebrengen aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen tot wij de dienaren van onze God op hun voorhoofden hebben gezegeld (Op 7:1-8).

 

Maar ook al worden wij behoorlijk uitgebreid Bijbels geïnformeerd omtrent de profetische 1150 dagen, blijft het toch afwachten hoe een en ander zich te zijner tijd zal voltrekken. Echte helderheid krijgen we pas bij de werkelijke vervulling daarvan.

 

Overigens kan niemand met volle zekerheid zeggen dat de Opname van de Gemeente ook precies op de eerste dag van de 70ste Jaarweek zal plaats vinden!

 

We verwijzen de lezer wel naar de gematriastudie De Eindtijd bij Ezechiël, en dan met name willen wij attenderen op het commentaar bij Ez 1:21-23, een passage die de GW (getalswaarde) 13808 heeft, welke ons bijgevolg verplaatst naar de tekst 2Ko 5:10, met precies ook die GW, maar die ons eveneens bij voorbaat informeert over een aspect van de opgenomen Gemeente  >>

 

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van de Messias openbaar gemaakt worden, opdat een ieder voor zichzelf de dingen wegdraagt die hij door het lichaam beoefende, hetzij goed hetzij verachtelijk.

 

Dat het waarschijnlijk is dat de 70ste Jaarweek in 6023 AM een aanvang zal nemen,  wordt o.i. bevestigd in Rc 12:8-10, waar we het verslag aantreffen over rechter Ibtsan die zeven jaar rechter was over Israël >>

 

En na hem werd Ibtsan uit Beth-Lechem rechter over Israël. En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël. Toen stierf Ibtsan en werd te Bethlehem begraven.

 

Dat Ibtsan gedurende 7 jaar voor Israël als rechter optrad, doet op zich al vermoeden dat met dit verslag gezinspeeld wordt op de gebeurtenissen tijdens de 70ste Jaarweek voor Israël, in het bijzonder wanneer de Antimashiach zich gedurende die 7 jaar ook als Israëls rechter zal opwerpen.

Denk daarbij vooral aan Dn 9:27 >>

 

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester, en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

 

Daar komt nog bij dat vers 9 >> En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël << de getalswaarde 6023 heeft. O.i. een aanwijzing te meer dat vanaf 6023 AM de 70ste Week verwacht moet worden.

Zie ook de studie Rechter Ibtsan.

 

 

Gesuggereerde Helft: 13 maart 2023 AD [20 Adar 6027 AM].

 

 Uit andere Schriftdelen weten wij 

dat onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht, de Pseudomasjiach - aan wie het merendeel der Eindtijdjoden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;

dat in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;

dat op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Op 13:11-13).

 

Zie voor nog meer details de gematriastudie Debacle Derde tempel-Ezechiël 8/9.

 

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen, geheel in overeenstemming met wat door Daniël in Dn 9:27 profetisch werd aangekondigd als onderdeel van de zogeheten Jaarwekenprofetie:

 

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

 

In zijn Eindtijdrede heeft ook Messias Jezus zelf naar die (nu nog) profetische gebeurtenis verwezen, daarmee uitermate het gevaar ervan onderstrepend. In zijn rede over de laatste dagen, verwees hij naar die Jaarwekenprofetie, specifiek naar dat zelfde vers 27, met de woorden:

 

Wanneer jullie dan de verwoestende gruwel waarover door Daniël, de profeet, werd gesproken, in een heilige plaats zien staan…, laten dan zij die in Judéa zijn vluchten naar de bergen.

(Mt 24:15-16)

 

Maar voor ons is verder van belang dat we uit het verloop van dat 24ste hoofdstuk van het Mattheüs’ Evangelie tevens kunnen afleiden dat Jezus’ gedachten bij de helft van die 70ste Week moeten hebben verwijld toen hij melding maakte van die verwoestende gruwel

Maar verder weten we ook uit de Schrift dat die verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren.

 

Maar…, er zal dan nog veel meer aan de hand zijn:

Op de helft van die laatste beslissende Jaarweek zal ook het Davidische koninkrijk worden opgericht, met Yeshua Masjiach op de troon (Psalm 2).

Op 11:15-17 laat het ons bij voorbaat weten:

 

En de zevende engel blies de trompet en luide stemmen geschiedden in de hemel zeggend: Het koninkrijk der wereld werd van onze Heer en van zijn Mashiach, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig Oudsten die vóór God op hun tronen zitten, vielen op hun aangezicht en aanbaden God zeggend: Wij danken u Heer God, de Almachtige, Die is en Die was, dat gij uw grote kracht hebt opgenomen en als koning zijt gaan regeren.

 

De profetie van Zacharia 9 zal met dat glorierijke gebeuren eveneens worden vervuld >>

 

Zc 9:8

En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik [het] met mijn ogen gezien.

3908

Zc 9:9

Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! jullie koning komt tot jullie. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin.

4833

Zc 9:10

En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de Heidenvolken; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde.

5686

 

Ook hier is de gematriawaarde weer interessant, t.w. >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427 ≈≈ Lk 12:46 >>

[Indien die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer talmt te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te mishandelen, te eten en ook te drinken en dronken te worden] zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem ten strengste straffen en hem het lot der trouwelozen doen delen.

 

Zowel het Zacharia fragment, als Lukas 12, zijn duidelijk beide Eindtijdgericht.

Dat houdt ondermeer in dat de gebeurtenis op Palmzondag 33 AD het karakter van een ‘voorproef’ had. De werkelijke vervulling komt op de helft van de 70ste Week, waarmee dan ook een einde komt aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1827 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 

 

Zie: Spraakverwarring en Tijden der Heidenen 

En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

Confusion of Tongues and the Seven Times

 

De oprichting van dat Messiaanse Rijk zal echter ook aanleiding zijn voor:

 

* de prediking van dat herstelde koninkrijk Gods, zoals door Jezus zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14). Zie ook Jesaja 9, vooral vanaf vers 5.

 

oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede helft van de Week (Op 12:5-14 en 13:5-7).

 

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd.

In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord:

 

Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

 

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom, blijkens de context Hl 2:10-14.

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34).

 

Zie: Het Nieuwe Verbond  

  

Gesuggereerd Einde: 23 augustus 202610 Elul 6029 AM.

 

Die datum wordt uiteraard bereikt door vanaf de Helft van de Week (26 januari 2023) eenvoudig 1260 dagen verder te tellen.

 

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt dan ten einde (Dn 7:25; 12:7; Op 12:14; 13:5-7).

De Grote Schare van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15):

 

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer, gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam.

Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

 

Overigens was de dienst door die Grote Schare al eerder begonnen, namelijk vanaf de helft van de 70ste Week toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht. We zagen al eerder – bij het commentaar op de Helft van de Jaarweek – dat het Joodse Overblijfsel dan Mt 24:14 zal vervullen, zoals Jezus zelf aangaf in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14).

 

Overigens lijken de woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8.

 

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen ná het Einde van de Week, nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Jezus zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

 

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.

(Mt 24:29-30) 

 

Plus 30 dagen, na afloop van de 70ste Week: 21 september 2026 ≈ 10 Tisjri 6030 AM; dus op Yom Kipur.

En nog eens

Plus 45 dagen, eindigend op  4 november 2026 ≈ 24 Chesvan 6030 AM.

 

Een en ander is gebaseerd op Daniël 12, waar we profetisch iets vernemen over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen die getrouw volharden. Zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.

Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

 

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt!

Maar jij [Daniël] moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

 

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij ‘rusten’ in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

 

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

 

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

 

En in de tweede plaats wordt ons, de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël, onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt worden. Kennelijk ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar!

 

Een vraag die overblijft en bijzonder fascinerend, is >>

Op welk tijdstip eindigen de genoemde 1335 dagen?

Hierboven gaven we al de datum 4 november 2026 AD aan. Want gerekend vanaf het begin der Jaarweek, op 30 september 2019 , overeenkomend met 1 Tisjri 6023 AM, zullen er dan in totaal 2595 dagen zijn verstreken.

 

En aangaande die 2595 dagen lijkt Ez 44:20 ons een handvat aan te reiken. Want daarin worden de zonen van Zadok gunstig vermeld. Blijkbaar ook de reden waarom zij in de visionaire tempel van de toekomst als de hemelse priesterschap zullen dienen. In die tekst worden zij nader omschreven als de Levitische priesters, de zonen van Zadok.

Binnen de context van Ez 44 lezen we >>

 

En wat de Levitische priesters, de zonen van Zadok, betreft - die de plicht ten opzichte van mijn heiligdom waarnamen toen de zonen van Israël van mij afdwaalden - zij zullen tot mij naderen om mij te dienen, en zij moeten voor mijn aangezicht staan om mij vet en het bloed aan te bieden, luidt het woord van de Heer YHWH. Zij zijn het die in mijn heiligdom zullen komen… (20) En hun hoofd dienen zij niet te scheren, en het hoofdhaar dienen zij niet los te dragen. Zij dienen in elk geval hun hoofd te knippen.

 

De GW (gematria- of getalswaarde) van vers 20 is 2595, en wellicht mogen we dat als een vingerwijzing opvatten die naar de 2595 dagen leidt. De extra reden die we daarvoor menen te hebben is de datum welke gekoppeld is aan Ezechiëls visioen van de toekomstige tempel, t.w. 10 Tisjri. Dat blijkt namelijk uit Ez 40:1-2 >>

 

In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was geslagen, op deze zelfde dag bleek de hand van YHWH op mij te zijn, zodat hij mij naar die plaats bracht. In de visioenen van God bracht hij mij naar het land Israël en zette mij ten slotte neer op een zeer hoge berg, waarop iets was gelijk de bouw van een stad, tegen het zuiden.

 

Datgene wat geleek op de bouw van een stad, blijkt ons bij voorbaat een idee te geven van de Tempelstad Nieuw Jeruzalem, zoals beschreven in Openbaring 21, maar dan vanuit Israëls aardse standpunt bezien!

 

Zie svp Ezechiël 44 en Ruth 2. 

 

Het Jubeljaar

(Leviticus 25)

 

In Leviticus 25:8-9 lezen we over Gods aanwijzing dat zijn volk Israël elk 50ste jaar als een heel speciaal jaar moesten bezien >>

 

En je moet je zeven sabbatjaren tellen, zeven maal zeven jaar, en de dagen van de zeven sabbatjaren moeten negenenveertig jaar voor je bedragen. En in de zevende maand, op de tiende van de maand, moet je de luid schallende hoorn [sjofar] laten weerklinken. Op de Verzoendag moeten jullie in heel je land de hoorn [sjofar] laten weerklinken). 

 

Naar wij veronderstellen kan het nauwelijks toeval zijn dat de Verzoendag, 10 Tisjri - de datum waarop de sjofar moest schallen om het Jubeljaar in te luiden - ook de datum is waarop Ezechiël het visioen met betrekking tot de nieuwe, visionaire tempel ontving. Want die ‘tempel’ - overeenkomend met de Tempelstad Nieuw Jeruzalem in de Openbaring - zal gedurende het gehele tegenbeeldige Jubeljaar, het Millenniumrijk van de Masjiach, functioneren tot volledig herstel van de in Adam gevallen mensheid.

 

De gematria mbt het typologische Jubeljaar is, ook alweer niet toevallig, zeer belangwekkend te noemen >>

 

Lv 25:10

En jullie moeten het vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn bewoners. Het zal een jubeljaar voor jullie worden, en een ieder van jullie moet tot zijn bezitting terugkeren en een ieder van jullie dient naar zijn familie terug te keren.

8588

Lv 25:11

Een jubeljaar zal dat vijftigste jaar voor jullie worden. Jullie mogen niet zaaien, noch oogsten wat het land uit gevallen korrels doet opschieten, noch de druiven van zijn ongesnoeide wijnstokken inzamelen.  

5607

 

GW 14195 ≈≈ Hn 17:26 >> En hij heeft uit één elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de bestemde tijden en de vastgestelde grenzen van de woonplaats van hen verordend, (27) opdat zij God zouden zoeken, of zij wellicht naar hem tasten en hem werkelijk vinden zouden, ofschoon hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons. 

 

 

Lv 25:12

Want het is een jubeljaar. Het dient iets heiligs voor jullie te worden. Van het veld mogen jullie eten wat het land opbrengt.  

3080

Lv 25:13

In dit jubeljaar dient een ieder van jullie tot zijn bezitting terug te keren.

2690

Lv 25:14

En doet elkaar geen onrecht, ingeval jullie koopwaar aan je volksgenoot verkoopt of bij het kopen uit de hand van je volksgenoot.

3558

 

GW 9328 ≈≈ Lk 20:37 >> Maar dat de doden worden opgewekt heeft ook Mozes te kennen gegeven bij de braamstruik, als hij zegt: [de] Heer de God van Abraham en God van Isaäk en God van Jakob.

 

Zie >> De Opstanding.

 

-.-.-.-