Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek

(Herzien)

 

Voor smal lezen klik hier

 

Inleiding

Begin )

Helft  ) Gesuggereerd

Einde )

 

Inleiding

 

Zie allereerst de Studie De 70ste Week cruciaal teneinde een idee te krijgen van de grote waarde die schuilt in de Jaarwekenprofetie die wordt aangetroffen in Daniël 9:24-27.

Hieronder wordt - overigens onder veel voorbehoud - een idee gegeven hoe het verloop van de laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden.

 

Het is dus heel goed mogelijk dat de wijze waarop de 70ste Week zal verlopen, zoals hierna geschetst, foutief zal blijken. Te meer omdat YHWH Elohim zelf aan Daniël het volgende liet weten: En wat u betreft, o Daniël, maak de woorden geheim en verzegel het boek tot de tijd van [het] einde. Velen zullen her- en derwaarts gaan, en de [ware] kennis zal overvloedig worden.

 

Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de welwillende lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn.

 

Aan de hand van de Bijbelse chronologie wordt in deze Studie van onderstaande gegevens uitgegaan:

De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4007/4006 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar. Om die reden loopt de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar. Het jaar 4007/4006 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

Zie voor meer details Aansluiting op de Anno Mundi kalender.

Op die grondslag verder redenerend

- vond de val van de stad Jeruzalem – inclusief de verwoesting van de Eerste tempel – plaats in 3420 AM, overeenkomend met 587/586 v. Chr.

- komt het jaar 6023 AM overeen met 2017/2018 AD; En vervolgens

6024 AM met 2018/2019 AD

6025 AM met 2019/2020 AD

       6026 AM met 2020/2021 AD,

       6027 AM met 2021/2022 AD

       6028 AM met 2022/2023 AD

       6029 AM met 2023/2024 AD

       6030 AM met 2024/2025 AD.

Binnen die wijze van redeneren begint daarom het eerste jaar van het Millenniumrijk van de Messias op 1 Tisjri 6031 AM, dus in de herfst van 25 AD.

 

Dat 2017/2018 AD overeenkomt met 6023 AM, mogen we wellicht afleiden uit Genesis 38. In dat hoofdstuk worden namelijk de wederwaardigheden van de stam Juda verhaald – te vereenzelvigen met het Joodse volk van thans – maar dan wel in voorafbeeldingen zoals die zich sinds de dood van hun ware Messias in 33 AD (4038 AM) in tegenbeeldige werkelijkheden hebben ontvouwd. Vers 6 van dat hoofdstuk - En Juda nam voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw, genaamd Tamar - heeft namelijk de GW (getalswaarde) 1985. Opgeteld bij 32/33 AD (4038 AM) brengt ons dat naar het jaar 2017/2018 AD (6023 AM). Zie het Engelse commentaar op Genesis 38.

 

Aan het bovenstaande kan nog het opmerkelijke feit worden toegevoegd dat de gematriawaarde 4038, tevens het jaartal van Jezus’offerdood (32/33 AD), wordt aangetroffen in een vers dat wel heel specifiek melding maakt van dat gebeuren, t.w. Markus 15:37 >> Maar Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.

 

Zoals vaak het geval is met de hoofdstukken waarin het boek Genesis verdeeld is, kan ook hoofdstuk 38 geassocieerd worden met het spaaknummer waartoe boek 38 behoort. In dit geval Spaak 16, dat wordt gevormd door de boeken Nehemia (16) Zacharia (38) en Eén Petrus (60).

Bovendien kan het zeker geen toeval zijn dat we, aan de hand van Nehemia 2, kunnen vaststellen vanaf welk tijdstip in de geschiedenis de 70 Jaarweken geteld moesten worden.

Zie Genesis 38 in de studie The Messiah typified by Joseph.

 

En dat voorts 2018/2019 AD overeenkomt met 6024 AM, krijgen wij eveneens bevestigd in de geschiedenis van Jozef en zijn broers, maar dan vanuit Genesis 45.

In Gn 45:6 vernemen we immers dat Jozef zijn broers erover inlicht dat zij zich in het tweede jaar van de voorzegde zevenjarige hongersnood bevinden. Eén jaar was dus verstreken. Maar in dat zelfde hoofdstuk ontdekken we dat vers 27, zich afspelend in het tweede jaar, de GW 6024 heeft.

In de tegenbeeldige toepassing vallen de 7 jaren van grote voorspoed namelijk samen met 7 jaren van hongersnood die zich destijds in Egypte voordeden.

Vergelijk Js 65:13-14.

  

Gesuggereerd Begin: 16 Augustus 20185 Elul 6023 AM.

 

Dus nog juist binnen het jaar 6023 AM dat immers op 1 Tisjri 2018 AD overging in 6024 AM.

Waarom is dat nuttig om te vermelden? Antwoord: Aangezien rechter Ibtsan, kennelijk een type van de Antichristelijke macht, een gematria-relatie had met het jaar 6023 AM.

Zie Rc 12:9, alsook de studie Rechter Ibtsan.

 

Op grond waarvan komen wij tot die conclusie: 16-8-2018 (5 Elul 6023 AM) als het mogelijke begin van de 70ste Jaarweek? 

Ons vertrekpunt is Daniël 12, waar we profetisch iets vernemen over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen die getrouw volharden. Zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.

Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

 

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt! Maar jij [Daniël] moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

 

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij rusten in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

 

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

 

En in de tweede plaats wordt ons, de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël, onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt worden. Dus ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar!

Vergelijk Openbaring 20:11-15.

 

Anders gezegd: De 1335 dagen bereiken blijkbaar hun einde bij de overgang naar het Millennium. Logischerwijs dus op de kalenderdatum 1 Tisjri 6031 AM. Vervolgens moeten we dan ook vanaf precies die datum allereerst 1335 dagen terugtellen - en vervolgens ook nog de 1260 dagen van de Eerste weekhelft - om de datum vast te stellen waarop de aanvang van de 70ste Jaarweek verwacht mag worden. Dus bij elkaar 2595 dagen.

Het resultaat is verrassend: Zoals hierboven al werd aangegeven komen we dan uit op 16 augustus 2018, wat volgens de Joodse kalender de datum 5 Elul 6023 AM is. En volgens Ez 8:1 is de vijfde Elul bijzonder te noemen. Waarom? Omdat de profeet Ezechiël op die dag een bijzonder visioen ontving. Hij werd namelijk door Gods geest als het ware overgebracht naar Jeruzalem:

 

Nu geschiedde het in het zesde jaar, in de zesde [maand], op de vijfde dag van de maand [5 Elul], dat ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, toen de hand van de Heer YHWH daar op mij viel… Toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel, en in de visioenen van God bracht Hij mij naar Jeruzalem, naar de ingang van de poort van de binnenste Voorhof die op het Noorden uitziet, waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de na-ijver bevond, dat na-ijver oproept… Hij zei tot mij: Mensenzoon, richt je blik naar het noorden! Toen richtte ik mijn blik naar het noorden, en zie, ten noorden van de poort bij het altaar stond aan de ingang dat afgodsbeeld, het voorwerp van na-ijver.

 

Uit andere Schriftdelen weten wij dat

onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht - de Pseudomessias, aan wie het merendeel der Eindtijdjoden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;

in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;

op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Mt 24:15; Op 13:11-13).

 

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen. Indien dan ook die Laatste Week op die bijzondere datum van 5 Elul een aanvang zal nemen, zou daarmee bij voorbaat een krachtige goddelijke waarschuwing afgekondigd worden, aangevend hoe onheilspellend die Week zal verlopen.

  

=================================================

 

Gesuggereerde Helft: 26 januari 202224 Sjebat 6027 AM.

 

Zoals hierboven al werd aangegeven mag kennelijk rond deze datum verwacht worden dat de verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren. Vanaf die gesuggereerde helft beginnen de 1335 dagen te tellen, maar komt er ook een einde aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1827 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 

 

Zie: Spraakverwarring en Tijden der Heidenen 

En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

Confusion of Tongues and the Seven Times

 

Maar veel belangrijker nog is het feit dat op dát tijdstip het Messiaanse Koninkrijk zal worden opgericht, wat aanleiding zal zijn voor:

* de prediking van dat opgerichte koninkrijk, zoals door Jezus zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14)

oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede helft van de Week (Op 12:5-14 en 13:5-7).

 

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd. In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord: Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom, blijkens de context Hl 2:10-14.

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34).

 

Zie: Het Nieuwe Verbond  

 

Hieronder vermelden we wat Zacharia, op die kalenderdatum (24 Sjebat), vanaf Zacharia 1:8, in een ‘nachtgezicht” te zien kreeg >>

En zie, een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de mirten in de diepte, en achter hem waren rode-, voskleurige- en witte paarden. 

Zacharia’s nieuwsgierigheid naar de betekenis van dit ongewone tafereel was daarmee gewekt (vers 9). Vanaf vers 10 lezen we dan het volgende:

Toen zei de man die stilstond tussen de mirtenbomen: “Het zijn degenen die YHWH eropuit heeft gestuurd om de aarde te doorkruisen”. En ze zeiden tegen de engel van YHWH die tussen de mirtenbomen stond: “We hebben de aarde doorkruist, en de hele aarde is rustig en stil”. 

 

De ‘man’ die, rijdend op een rood paard, stilstond tussen de mirtenbomen in de diepte, wordt hier geïdentificeerd als de engel van YHWH, d.i. niemand anders dan Gods voornaamste Zoon, Masjiach Yeshua. Vanaf Gn 16:7 zien we hem namens YHWH Elohim geregeld optreden ten behoeve van de aartsvaders en hun nakomelingschap, Abrahams ‘zaad’, het volk Israël. In die functie vertegenwoordigt hij zijn Vader zo rechtstreeks dat hij soms zelf als YHWH wordt aangeduid. Vergelijk Genesis 18.

 

Mirtenbomen drukken in de Bijbel hoop en verwachting uit. Wat Israël betreft verwijzen ze naar herstel en een glorierijke toekomst. Zie Js 55:13 >> Voor een distel zal een mirt opschieten.

Maar hier, bij Zacharia, staan ze in de diepte, wat wijst op Israëls toenmalige lage situatie in de wereld, vazallen van het machtige Perzische wereldrijk. Maar dat YHWH’s engel hier stilstond in de diepte tussen die mirten, duidt er visionair op dat hij zich bij en tussen zijn eigen Volk bevindt. Bovendien zijn er andere engelenmachten bij hem, afgebeeld door de rode-, voskleurige- en witte paarden. 

En dat zij hier tot YHWH’s engel zeggen: We hebben de aarde doorkruist, en de hele aarde is rustig en stil moet blijkbaar opgevat worden in de zin dat zij rapport uitbrengen. Waarover? Over de toestand die buiten Israël in de wereld heerst.

 

Toen zei de engel van YHWH: “O YHWH van de legermachten, hoe lang zult u uw barmhartigheid nog onthouden aan Jeruzalem en de steden van Juda, die u deze 70 jaar openlijk hebt veroordeeld?”

 

Deze 70 jaar!

Hoe treffend voor de Eindtijd en de 70ste (de laatste) Jaarweek voor Israël! In mei van 2018 was het immers 70 jaar geleden dat de Zionistische staat Israël werd opgericht. Maar uit alles blijkt dat YHWH Elohim zich niettemin genoodzaakt zag om al die jaren zijn barmhartigheden aan ‘Jeruzalem’ te onthouden. En hoe kon dat ook anders, gezien de algemene houding die binnen religieus Israël al die tijd – al die vele jaren – is blijven heersen ten aanzien van hun ware Masjiach, Yeshua! Kenners weten maar al te goed in welke boosaardige stemming Israëls religieuze bovenlaag nog steeds ten aanzien van Yeshua verkeert!

Maar er is een kentering op komst!

 

YHWH antwoordde de engel die met mij sprak met vriendelijke, vertroostende woorden. Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij: Roep uit. Dit zegt YHWH van de legermachten: “Met grote ijver zet ik me in voor Jeruzalem en voor Sion. Met grote woede ben ik kwaad op de zorgeloze volken, want mijn woede was niet zo groot, maar zij hebben de ellende veel erger gemaakt”.

 

Die uitspraak voorspelt zeker weinig goeds voor de huidige naties der wereld die maar voortdurend menen dat Israël terecht gewezen moet worden; die binnen de VN steeds maar weer moties van afkeuring jegens Israël indienen!

Maar die Heidenvolken [de Goyim] ontgaat het wat de Psalmist al lang geleden profetisch voorzag voor de huidige Middenoosten situatie:

Mijn voeten waren bijna afgeweken, mijn schreden waren haast uitgegleden! Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik maar steeds de voorspoed der goddelozen zag... Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdom binnenging omdat ik hun toekomst wilde onderscheiden.

Waarlijk, op een glibberige bodem plaatst gij hen. U doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting, bereiken zij hun einde, vergaan door plotselinge verschrikkingen (Psalm 73).

 

Daarom zegt YHWH: “Ik zal met barmhartigheden naar Jeruzalem terugkeren. Mijn eigen Huis zal er gebouwd worden”, verklaart YHWH van de legermachten, “en er zal een meetlint over Jeruzalem worden gespannen”. Roep nog eens uit en zeg: Dit zegt YHWH van de legermachten: “Mijn steden zullen weer overvloeien van goedheid. YHWH zal Sion opnieuw troosten en Jeruzalem opnieuw uitkiezen”. 

 

Herstel is in aantocht voor Israël! Vanaf de Weekhelft keert YHWH Elohim met barmhartigheden terug naar Jeruzalem, en zal naast vele andere profetieën van herstel ook Jesaja 40 vervuld worden: Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, haar dwaling afbetaald. Dat het uit de hand van YHWH dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.

  

=================================================

 

Gesuggereerd Einde: 10 Juli 2025 ≈ 14 Tammuz 6030 AM.

 

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt ten einde (Dn 7:25; 12:7; Op 12:14; 13:5-7).

De Grote Schare van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15).

 

Overigens is het waarschijnlijk dat die dienst door de Grote Schare al eerder was begonnen, namelijk toen op de helft van de Week er een einde kwam aan de 1150 dagen waarin de tamid, het dagelijks offer, was weggenomen. Dat toen, op de Helft van de Week, de 1150 dagen ten einde kwamen blijkt uit de vv 13 tm 15 ≥

 

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer, gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam.

Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

 

De woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, lijken heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8. Hieronder zullen we daarop nog dieper ingaan, met name op de tijdelijke verwijdering van de tamid ná de Opname van Yeshua´s Gemeentelichaam. Zie Op 7:9-17.

 

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen op het Einde van de Week nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Jezus zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

 

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.

(Mt 24:29-30) 

 

In Openbaring 6 - waarin Mattheüs 24 wordt gevolgd wat betreft de opsomming door Jezus van de tekenen die kenmerkend zouden zijn voor de paroesie - worden bij het openen van het Zesde Zegel die zelfde gebeurtenissen, maar dan vooral steunend op bekende Oudtestamentische voorstellingen, bij voorbaat aan ons getoond:

 

En ik zag toen hij het zesde zegel opende, en een grote aardbeving geschiedde, en de zon werd zwart als een haren rouwzak, en de gehele maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen naar de aarde, zoals een vijgenboom, geschud door een krachtige wind, haar onrijpe vijgen afwerpt; en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold; en elke berg en [elk] eiland werden van hun plaatsen verwijderd.

En de koningen der aarde en de hoogwaardigheidsbekleders en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de spelonken en rotsen der bergen. En zij zeggen tot de bergen en de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de gramschap van het Lam; want de Grote Dag van hun gramschap kwam en wie kan standhouden? 

 

De taferelen – die het onheilspellende gebeuren van de Grote Dag van Gods gramschap (alsook die van het Lam) tekenen – blijken Gods reactie te zijn op de verdrukkingen die door de vijanden van Israëls Overblijfsel over dat herstelde volk van God gebracht zullen worden.  Ezechiël, met name de hoofdstukken 38 en 39, is daarin heel duidelijk. Want daar vernemen we profetisch de ondergang van Gog – ook afgebeeld door Haman in het Estherverhaal – de sinistere, antichristelijke figuur die Satans bendes zal aanvoeren in de aanval op het herstelde Israël van de Eindtijd.

Het kan bijgevolg niet toevallig zijn dat de getalswaarde van Esther 9:15, waarin de overwinning op de toenmalige vijanden der Joden te Susan beschreven wordt, 6030 bedraagt: 

 

En de Joden die in Susan waren verzamelden zich ook op de veertiende dag van de maand Adar, en zij doodden in Susan driehonderd man; maar aan het roofgoed sloegen zij de hand niet.

 

Zie:  De commentaren op Op 6:12-17 en Ezechiël 38 en 39 .

 

Onder Gesuggereerd Begin zagen we dat de aanvang van de 70ste Jaarweek op z’n laatst op 16 augustus 2018 (5 Elul 6023 AM) gesteld moet worden.

Of de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam vlug ná die datum zal plaats vinden zullen we moeten afwachten! Wellicht dat in Daniël, hoofdstuk 8, daaromtrent een aanwijzing wordt gegeven, t.w. in de passage over het wegnemen van de tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 destijds uitvoerige aanwijzingen ontving.

 

In Dn 8:9-14 vernemen we hoe de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht - met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13 - zich uitermate zal verheffen en van YHWH Elohim de gelegenheid zal ontvangen de tamid weg te nemen en wel voor een periode van 2300 avond-morgens, overeenkomend met 1150 dagen.

 

Ook in Dn 11:31 en 12:11 is de volgorde dezelfde: Eerst het wegnemen van de tamid, en daarop volgend, op de Helft van de Week, het plaatsen van de verwoestende gruwel.

 

Algemeen wordt aangenomen dat de Opname van Jezus’ Gemeentelichaam die actie mogelijk zal maken (1Thess 4 en 2Thess 2), hetgeen zou betekenen dat die gebeurtenis 110 dagen ná het gesuggereerde begin van de 70ste Week zou kunnen plaats vinden [1260 dagen minus 1150]. 

Geteld vanaf 16 augustus 2018 lopen die 110 dagen tot en met 3 december 2018.

Volgens de Joodse kalender komt dat overeen met 25 Kislev, de datum die samenvalt met het begin van het Joodse Chanoekafeest, een jaarlijks gebeuren van 8 dagen dat ook Jezus destijds meemaakte. 

 

De 2300 avonden-morgens, of de 1150 volle dagen, zouden dan een aanvang nemen op 4 december 2018.

 

In Johannes 10:22-23 wordt immers vermeld dat Jezus in het najaar van 32 AD - in de zuilengang van Salomo - onderwijs gaf omtrent zijn schapen, de twee Gemeentes, t.w. de aardse Joodse Gemeente en de hemelse Christelijke Gemeente:  In die tijd vond te Jeruzalem het inwijdingsfeest plaats. Het was winter, en Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

 

Dat ‘inwijdingsfeest’ werd destijds, en overigens tot op heden, door de Joden in acht genomen naar aanleiding van de ontwijding van de Tweede tempel in de Hellenistische periode door koning Antiochus IV, bijgenaamd Epiphanes. In een poging de Joden te helleniseren liet hij een beeld voor Zeus in het voorhof van de tempel oprichten. Daarmee, en ook in zijn hele verdere optreden, werd hij tot één van de vele prototypen van de Antichrist.

 

In het jaar 167 v.Chr. liet deze Antiochus naar verluidt het bevel uitgaan om de Joodse offerdienst stop te zetten. Vervolgens op 8 december van dat jaar liet hij op het voetstuk van het brandofferaltaar een Heidens altaar oprichten om daarmee de tempel toe te wijden aan Zeus. In de meeste commentaren op Daniël 8:12 wordt dat "de misdaad" genoemd, of "de overtreding".

Zie Chanukkah

 

Vermeld kan nog worden dat de GW (getalswaarde) van de drie verzen in Dn 8:23-25 bij elkaar11146 bedraagt (3140 + 3699 + 4307).

 

23

En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen.

3140

24

En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

3699

25

En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

4307

                                                                                                                                 

En die GW 11146 wordt ook teruggevonden in het Griekse deel van de Bijbel, t.w. Mt 9:29, Jh 6:2 en Op 7:6. Dat laatste vers luidt: uit de stam Aser 12000, uit de stam Naftali 12000, uit de stam Manasse 12000.

 

Hierboven verwezen we eerder naar de Grote Schare van 7:9-17, waarvan de leden vanaf het Midden der Week dag en nacht heilige dienst zullen verrichten in Gods Heiligdom, kennelijk om Mt 24:14 te vervullen, t.w. de wereldwijde bekendmaking dat het Davidische koninkrijk in werking was gekomen. Daartoe moesten de (Joodse) leden van die Grote Schare verzegeld worden met Gods geest. En dat is nu precies wat in het Eerste deel van hoofdstuk 7 (de vv 1 tm 8) profetisch wordt aangekondigd: Geen schade toebrengen aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen tot wij de dienaren van onze God op hun voorhoofden hebben gezegeld (Op 7:1-8).

 

Maar nogmaals, omtrent de toepassing van de 1150 dagen en de eventuele Opname van de Gemeente daarop volgend, zullen wij pas helderheid krijgen bij de werkelijke vervulling daarvan.

Tot die tijd geldt voor ons onder meer Fp 3:20 – 4:1 >>

 

Want ons burgerschap bestaat in de hemelen, van waaruit wij ook vurig een redder verwachten, Heer Jezus Messias, die het lichaam van onze vernedering van gedaante zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, overeenkomstig de werking dat hij in staat is ook alle dingen aan zich te onderwerpen. Welnu dan, mijn broeders, geliefd en naar wie ik verlang, mijn vreugde en kroon, staat zó vast in de Heer, geliefden!

 

Duidelijk lijkt overigens wel te zijn dat op 1 Tisjri van 6031 AM (23 september 2025) het einde van de 1335 dagen wordt bereikt. 

Het is evenwel beslist opmerkelijk dat in Dn 12:11-12, naast de 1335 dagen, ook nog melding wordt gemaakt van 1290 dagen: En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt!  

Een en ander kan nauwelijks alleen maar te maken hebben met de omstandigheid dat er in 2022 sprake zal zijn van een schrikkelmaand, Ve-Adar, vanaf 4 maart van dat jaar.

 

Met betrekking tot de 1290 dagen die volgens Dn 12:11 verlopen vanaf het midden der Jaarweek, het tijdstip waarop de verwoestende gruwel wordt geplaatst, is wel gesuggereerd dat die extra 30 dagen mogelijk wijzen op het feit dat er zich tijdens die Tweede helft van de Week slechts één keer een schrikkeljaar zal voordoen waarin, zoals gebruikelijk bij schrikkeljaren, 30 dagen aan het maanjaar worden toegevoegd door de extra (13e) maand Ve-Adar in te lassen. Aangezien zo’n schrikkelmaand wel 7 maal per elke 19 jaar wordt toegevoegd, kan het nuttig zijn om te weten dat die situatie zich tijdens de tweede helft van de Week slechts 1x zal voordoen.

 

Eerder lijkt het de goddelijke bedoeling te zijn om de lezer te attenderen op de betekenis van de datum 9 augustus 2025, waarop de 1290 dagen worden bereikt. Volgens de Joodse kalender is dat 15 Ab, de datum waarop Shabbat Nachamu wordt gevierd. Over die sabbat van vertroosting wordt het volgende vermeld:

 

Shabbat Nachamu (Sabbat van vertroosting) ontleent zijn naam aan de haftarah uit Jesaja, in het Boek van Jesaja 40:1-26, welke spreekt over de ´vertroosting´van het Joodse volk voor hun lijden.

Het is de eerste van zeven haftarahs van troost in de aanloop naar de feestdag van Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar. 

Shabbat Nachamu wordt traditioneel gevierd met zang, dans, eten en muzikale uitvoeringen die zich uitstrekken tot in de vroege uren van de volgende ochtend.

 

 

-.-.-.-