Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Job 8

Job 8

 

Attentie: In deze studie wordt vooral volgens het gematriabeginsel geredeneerd.

 

In een vroeg stadium van de christelijke Gemeente begonnen sommigen uit de Heidenen die beweerden christenen te zijn geworden, zich tegen de Joden te keren, ja, zich zelfs boven hen te verheffen. Want moesten die ongelovige Joden niet vereenzelvigd worden met de takken van de Olijfboom in Romeinen, hoofdstuk 11? Takken die zouden worden weggebroken, aangezien zij Yeshua als hun ware Mashiach afwezen. Dat was inderdaad gebeurd, en niet voor niets! En waren niet juist zij voor hen in de plaats gekomen?

 

Als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en jullie, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken zijn geënt en mogen delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moeten jullie je niet boven de takken verheffen. Als jullie dat doen, moeten jullie goed bedenken dat niet jullie de wortel dragen, maar de wortel jullie. Maar nu zullen jullie tegenwerpen: Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden? Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en jullie danken je plaats aan jullie geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij jullie dan wel sparen?

(Rm 11:17; 21 nbv aangepast)

 

In Job 2:11 worden Jobs valse vertroosters met naam en herkomst voorgesteld:

• De Temaniet Elifaz (GW 643),

en de Suhiet Bildad (GW 375),

en de Naämathiet Zofar (GW 957).

 

 

Met elkaar dus een totale getalswaarde van 1975; opgeteld bij het jaar 52 (4055 AM) – kennelijk het jaar waarin de apostel Paulus tot de ongelovige Joden te Korinthe zei: Van nu af zal ik naar mensen uit de Heidenvolken gaan - komen we, geheel volgens verwachting, uit op 6030 AM (2027 AD). Want dan - in de Tweede helft van de 70ste Jaarweek voor Israël, niet meer echt ver verwijderd van de overgang naar het Millenniumrijk - zullen die onware vrienden van Israël definitief worden ontmaskerd. Door God zelf:

 

Nadat YHWH deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat YHWH tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar mijn knecht Job. Breng brandoffers voor u en laat mijn knecht Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn knecht Job.

 

Toen gingen Elifaz, de Temaniet, en Bildad, de Suhiet en Zofar, de Naämathiet, heen, en deden zoals YHWH tot hen gesproken had; en YHWH nam het gebed van Job aan. En YHWH bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. YHWH vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe.

(Job 42:7-10; HSV aangepast)

 

Wat een verrassende wending voor de zogenaamd christelijke vrienden van Job/Israël! Alleen door de tussenkomst van Gods Knechtnatie zullen er nog vooruitzichten voor hen zijn Js 42:8-9; 43:10-12; Mt 24:45-47.

 

Terloops wordt hiermee ook aan ons onthuld dat die leden van de christenheid nooit deel uitmaakten van Yeshua’ Gemeentelichaam. Want dat Lichaam zal waarschijnlijk al vroeg in het begin van de 70e Week met haar Hoofd in de hemel verenigd worden!    

 

 In Job 8 horen wij hoe de Suhiet Bildad zijn kritisch geluid naar Job toe ventileert >>

 

Job 8:1

Toen antwoordde de Suhiet Bildad en zei:

762

Job 8:2

Hoe lang zult gij deze dingen blijven uiten, terwijl de woorden van uw mond slechts een krachtige wind zijn?

 

Optelling GW 762+1474 = 2236 ≈≈ ondermeer Hs 11:4 >> Met de touwen van de aardse mens bleef ik hen trekken, met de koorden der liefde, zodat ik hun werd als degenen die een juk van hun kaken aflichten, en met zachtheid bracht ik hen voedsel.

1474

Job 8:3

Zal God zelf het recht buigen, of zal de Almachtige zelf de rechtvaardigheid buigen?

 

Optelling GW 2236+1992 = 4228 >> Ondermeer Ez 8:2 >> Vervolgens zag ik, en zie! Iets wat geleek op de aanblik van vuur; vanaf wat eruitzag als zijn heupen en neerwaarts was er vuur; en vanaf zijn heupen en opwaarts was er iets dat eruitzag als een lichtglans, gelijk de gloed van elektrum.  

 

Zie de Gematriastudie >> Debacle Derde Tempel - Ezechiël 8 en 9 .

 

1992

Job 8:4

Indien uw eigen zonen tegen hem hebben gezondigd, zodat hij hen in de hand van hun opstandigheid laat geraken.

 

Optelling GW 4228+1083 = 5311 >> Ondermeer 1Kr 9:22 >> Al degenen die waren uitgekozen als poortwachters aan de drempels waren er 212. Zij waren in hun nederzettingen volgens hun inschrijving in de geslachtsregisters. Dezen waren door David en de ziener Samuël in hun vertrouwenspositie bevestigd.

1083

Job 8:5

Indien gijzelf God zult zoeken, en gij de Almachtige gunst zult afsmeken.

 

Optelling GW 5311+2676 = 7987 ≈≈ 2Tm 4:14 >> Alexander de smid berokkende mij veel kwaad; de Heer zal hem vergelden naar zijn werken.

 

Die Alexander lijkt echt ‘thuis te horen’ in Jobs valse vriendenkring!

2676

Job 8:6

indien gij zuiver en oprecht zijt, zou hij nu voor u ontwaken, en hij zou stellig uw rechtvaardige verblijfplaats herstellen.

 

Optelling GW 7987+2961 = 10948 ≈≈ 2Ko 11:4 >> Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet predikten, of jullie een andere geest ontvangen die jullie niet ontvingen, of een ander evangelie dat jullie niet aannamen, dan verdragen jullie dat zeer wel.

Weer zo’n passage waarin onware ‘christenen’ in beeld komen!

2961

Job 8:7

Ook mag uw begin dan iets kleins zijn gebleken, maar uw eigen einde later zou zeer groot worden.

 

Optelling GW 10948+2365 = 13313 ≈≈ Rm 2:3 >> Denk jij soms, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen beoefenen, en ze zelf doet, dat jij aan het oordeel van God zult ontkomen?

 

2365

 

Job 8:8

Waarlijk, doe slechts navraag bij het voorgeslacht, en geef acht op hetgeen door hun vaderen werd uitgevorst.

2131

Job 8:9

Want wij zijn slechts gisteren; wij weten niets aangezien onze dagen op aarde een schaduw zijn.

1449

Job 8:10

Zullen zij u niet onderwijzen, het u vertellen. En zullen zij uit hun hart geen woorden voortbrengen?

981

 

GW 5711 >> Gl 3:25 >> Nu echter het geloof is gekomen staan wij niet langer onder een leermeester.

Ook 1Tm 4:13 >> Houd je, totdat ik kom, bezig met het voorlezen, het vermanen en het onderwijzen.

Bildad zegt in feite tot Job - zoals eerder ook al Elifaz in dezelfde verwijtende trant had gedaan - Wie ben jij eigenlijk dat je het beter zou weten dan de vaderen? Toegepast op de afvallige Christenheid: Het lijdende Job-Israël zou er beter aan doen de zogenaamde theologen van de Oudheid te raadplegen. In de Christenheid denkt men dan, als voorbeeld, aan figuren zoals Augustinus. Ga dus vooral je licht opsteken bij die verre voorvaders die echter niet zelden – achteraf bezien - zelf in alle opzichten geestelijk verdwaald waren! 

 

Maar 1Tm 4:13 geeft heel andere raad: Wend je uitsluitend] tot het ware Woord van YHWH Elohim!

 

 

Job 8:11

Zal de papyrusplant hoog opschieten zonder een moerassige plaats? Zal het riet groot worden zonder water?

663

Job 8:12

Terwijl het nog in de knop is, niet afgeplukt, zelfs vóór al het andere gras zal het verdorren.

 

De GW 1227 wordt onder meer gevonden in Ps 26:2 >> Onderzoek mij, o YHWH, en stel mij op de proef. Louter mijn nieren en mijn hart.

 

Tezamen 663 + 1227 = 1890 ≈≈ Ps 32:1 >> Gelukkig is hij wiens opstandigheid wordt vergeven, wiens zonde wordt bedekt.

1227

Job 8:13

Zo zijn de paden van allen die God vergeten. En zelfs de hoop van een afvallige zal te gronde gaan.

 

GW 2561 ≈≈ ondermeer in Ps 124:7 >> Onze ziel is als een vogel die ontsnapt is uit het klapnet van vogelaars. Het klapnet is gebroken, en wij zijn ontsnapt.

 

GW 11 tm 13  4451 ≈≈ Ez 36:24 >> En ik wil jullie uit de Heidenvolken halen en jullie bijeenbrengen uit alle landen en jullie brengen op je grond.

 

2561

Job 8:14

Wiens vertrouwen wordt afgesneden, en wiens toeverlaat het huis van een spin is.

 

GW 1627 ≈≈ Ps 147:19 >> Hij vertelt zijn woord aan Jakob; zijn voorschriften+ en zijn rechterlijke beslissingen aan Israël.

 

GW 11 tm 14  6078  ≈≈  Dt 7:8 >> Maar omdat YHWH jullie liefhad, en omdat hij zich hield aan de beëdigde verklaring die hij jullie voorvaders gezworen had, daarom heeft YHWH jullie met sterke hand uitgeleid, om u los te kopen uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egy̱pte.

 

1627

Job 8:15

Hij zal op zijn huis steunen, maar het zal niet blijven staan. Hij zal het vastgrijpen, maar het zal geen stand houden.

 

GW 11 tm 15  7523  ≈≈  Mt 6:12 >> En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven.

En Jk 3:14 >> Maar indien gij bittere naijver en twistzucht in jullie hart hebt, schept gij [dan] niet op en doet gij de waarheid geen geweld aan?

 

1445

Job 8:16

Hij staat saprijk in de volle zon, en in zijn tuin komt zijn eigen loot te voorschijn.

 

GW 11 tm 16  10178 ≈≈  Rm 6:5 >> Want indien wij samengegroeid zijn in de gelijkheid van zijn dood, zullen wij het beslist ook zijn van de opstanding.

 

2655

Job 8:17

In een steenhoop worden zijn wortels vervlochten, een huis van stenen aanschouwt hij.

 

GW 11 tm 17  11770 ≈≈ Op 11:2 >> En het voorhof dat buiten het tempelheiligdom is moet je er buiten houden en niet meten want het is aan de Heidenvolken gegeven, en zij zullen de heilige Stad tweeënveertig maanden vertreden.   

 

1592

Job 8:18

Indien men hem uit zijn plaats verzwelgt, dan zal deze hem stellig verloochenen, [door te zeggen:] Ik heb u niet gezien.

 

GW 11 tm 18  13225 ≈≈  Jh 6:64 >> Maar er zijn sommigen onder jullie, die niet geloven. Yeshua wist namelijk van begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden.

 

1455

Job 8:19

Zie! Dat is de ontbinding van zijn weg, en uit het stof spruiten anderen voort.

 

GW 11 tm 19  14927  ≈≈  1Pt 2:9 >> Gij echter een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk tot eigendom, opdat gij wijd en zijd de grote daden zoudt verkondigen van hem die jullie uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.
 

1702

Job 8:20

Zie! God zelf zal niemand verwerpen die onberispelijk is. Noch zal hij boosdoeners bij de hand vatten.

 

GW 11 tm 20  16143  ≈≈  Hn 15:36 >> Na enige dagen nu zei Paulus tot Barnabas: Laten wij bovenal terugkeren en de broeders bezoeken in elk van de steden waarin wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe zij het maken.

 

1216

 

Job 8:21

Totdat hij uw mond met gelach vervult, en uw lippen met gejuich.

2180

Job 8:22

Juist degenen die u haten, zullen met schaamte worden bekleed, en de tent der goddelozen zal niet zijn.

 

Tezamen GW 4390 ≈≈ Hn 8:23 > Met betrekking tot Simon die magische kunsten beoefende lezen we dat Petrus hem aldus bestempelde: Want ik zie dat gij een giftige gal en een band van onrechtvaardigheid zijt.

2210