Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Yom Kipur

Yom Kipur

 

Omdat van oudsher in Israël het feest der trompetten vooral gezien wordt als een opmaat naar Yom Kipur, de Verzoendag, verschaffen wij hieronder de gematriaresultaten omtrent Yom Kipur zoals wordt aangetroffen in respectievelijk Leviticus 16 en 23 >>

 

Lv 16:11

En Aäron moet de stier van het zondeoffer, die voor hemzelf is, aanbieden en verzoening doen ten behoeve van zichzelf en zijn huis; en hij moet de stier van het zondeoffer, die voor hemzelf is, slachten.    

5072

Lv 16:12

En hij moet de vuurpot vol brandende kolen vuur van het altaar voor het aangezicht van YHWH nemen en zijn beide handholten vol fijn welriekend reukwerk, en hij moet dat alles binnen het gordijn brengen.    

3868

Lv 16:13

Ook moet hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van YHWH, en de wolk van het reukwerk moet het deksel van de Ark, dat op de Getuigenis ligt, bedekken, opdat hij niet sterft.

5883

 

GW 14823 ≈≈ 2Tm 4:18 >> Voorts ligt voor mij gereed de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal vergelden; echter niet alleen mij, maar ook allen die zijn manifestatie hebben liefgehad.

 

Lv 23:26

En YHWH sprak verder tot Mozes en zei:           

895

Lv 23:27

Maar op de tiende van deze zevende maand is de Verzoendag. Een heilige samenkomst dient er voor jullie plaats te hebben, en jullie moeten je ziel in droefheid buigen en een vuuroffer aan YHWH aanbieden.         

5635

Lv 23:28

En op diezelfde dag mogen jullie geen enkel soort van werk verrichten, want het is een Verzoendag, om verzoening voor jullie te doen voor het aangezicht van YHWH, jullie God.

2489

 

GW 9019 ≈≈ Lk 9:8 >> Maar door sommigen [werd gezegd] dat Elia was verschenen; door anderen echter dat iemand van de vroegere profeten was opgestaan.

Lv 23:29

Want iedere ziel die zich op diezelfde dag niet in droefheid zal buigen, moet van zijn volk worden afgesneden.     

2698

Lv 23:30

En iedere ziel die enig soort van werk zal verrichten op diezelfde dag, die ziel moet ik uit het midden van zijn volk verdelgen.

3931

Lv 23:31

Jullie mogen geen enkel soort van werk verrichten. Het is een inzetting tot onbepaalde tijd voor jullie geslachten in alle plaatsen waar jullie wonen.

3175

 

GW 9804 ≈≈ Hb 12:16 >> Geen hoereerder of ontwijde zoals Esau, die in ruil voor één maaltijd zijn rechten als eerstgeborene prijsgaf.

 

En Hb 13:24 >> Groet al de leiders en al de heiligen. Zij die uit Italië afkomstig zijn, groeten jullie.

 

Lv 23:30

En iedere ziel die enig soort van werk zal verrichten op diezelfde dag, die ziel moet ik uit het midden van zijn volk verdelgen.

3931

Lv 23:31

Jullie mogen geen enkel soort van werk verrichten. Het is een inzetting tot onbepaalde tijd voor jullie geslachten in alle plaatsen waar jullie wonen.

3175

Lv 23:32

Het is een sabbat van volkomen rust voor jullie, en jullie moeten je ziel in droefheid buigen op de negende van de maand, des avonds. Van avond tot avond moeten jullie je sabbat houden.

 

Hn 20:36 heeft ook GW 7360 >> En toen hij deze dingen had gezegd, knielde hij [Paulus] met hen allen [de Oudsten van Efeze] neer en bad.

 

7360

 

GW 14466 >> Ef 1:17 >> Opdat de God van onze Heer Jezus Messias, de Vader der heerlijkheid, jullie geve een geest van wijsheid en van openbaring in een verdiepte kennis van hem.