Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Esther

Esther

 

Es 9:2

De Joden verzamelden zich in hun steden in alle rechtsgebieden van koning Ahasveros om de hand te slaan aan degenen die eropuit waren hun schade te berokkenen, en niemand hield stand voor hen, want de angst voor hen was op alle volken gevallen.

4936

Es 9:3

En alle vorsten van de rechtsgebieden en de satrapen en de stadhouders en degenen die de aangelegenheden behartigden welke de koning toebehoorden, ondersteunden de Joden, want de angst voor Mordekai was op hen gevallen. 

5031

Es 9:4

Want Mordekai was groot in het Huis van de koning en zijn faam verbreidde zich in alle rechtsgebieden, want de man Mordekai werd gestadig groter.

2636

 

GW 12603 ≈≈ Jh 19:29 >> Er stond daar een vat vol zure wijn. Daarom staken zij een spons vol zure wijn op een hysop[stengel] en brachten die aan zijn mond.

 

Es 9:3

En alle vorsten van de rechtsgebieden en de satrapen en de stadhouders en degenen die de aangelegenheden behartigden welke de koning toebehoorden, ondersteunden de Joden, want de angst voor Mordekai was op hen gevallen. 

5031

Es 9:4

Want Mordekai was groot in het Huis van de koning en zijn faam verbreidde zich in alle rechtsgebieden, want de man Mordekai werd gestadig groter.

2636

Es 9:5

De Joden dan sloegen al hun vijanden met een slachting door het zwaard en met doodslag en vernietiging, en met degenen die hen haatten, deden zij voorts naar hun welgevallen.

2395

 

GW 10062 ≈≈ Lk 24:17 >> Hij nu zei tot hen: Wat zijn dit voor gesprekken die jullie onder het voortlopen met elkaar voeren? En met somber gelaat bleven zij staan.

En 2Pt 2:6 >> En hij [de] steden Sodom en Gomorra veroordeelde door [ze] in de as te leggen, een voorbeeld stellend voor toekomstige goddelozen.

 

Es 9:16

Wat de rest van de Joden betreft die in de rechtsgebieden van de koning waren, zij verzamelden zich, en men kwam op voor zijn ziel en wreekte zich op zijn vijanden, en onder degenen die hen haatten, werden er vijfenzeventigduizend gedood; maar aan het roofgoed sloegen zij de hand niet,

5120

Es 9:17

op de dertiende dag van de maand Adar; en er was rust op de veertiende [dag] daarvan, en die werd gemaakt tot een dag van feestmaal en van vreugdebetoon.

 

Eveneens op 14 Adar, exact op de dag van het Purimfeest, in 2020 AD overeenkomend met 10 Maart 2020 AD of 6023 AM, zou de 70ste Jaarweek kunnen beginnen.

In dat verband mogen we het betekenisvol noemen dat de Gematriawaarde 6030 – duidend op 6030 AM, het jaar waarin de 70ste Week eindigt – in het Esther verhaal ‘opduikt’.

 

In Esther 9:15 werd namelijk het resultaat vastgelegd van de strijd waarin de Joden zich mochten verdedigen tegen hun vele vijanden: De Joden die in Susan waren, verzamelden zich ook op de veertiende dag van de maand Adar, en zij doodden driehonderd mannen in Susan; maar zij sloegen hun hand niet aan het roofgoed.

De GW (getalswaarde) van dit vers is 6030, kennelijk te beschouwen als een goddelijke indicatie voor het (nu nog) toekomstige jaar, waarin het Joodse Overblijfsel zal triomferen over 'Hamans' handlangers van de Eindtijd.

 

4686

 

GW 9806 ≈≈ Hn 7:11 >> Maar er kwam een hongersnood over heel Egypte en Kanaän, ja, een grote verdrukking; en onze voorvaders vonden geen voedingsmiddelen.

 

Es 9:20

Voorts schreef Mordekai deze dingen op en zond geschreven documenten naar alle Joden die in al de rechtsgebieden van koning Ahasveros waren, zowel die dichtbij als die veraf, 

5037

Es 9:21

om hun de verplichting op te leggen ieder jaar weer de veertiende dag van de maand Adar en de vijftiende dag daarvan geregeld te vieren, 

 

Zie de bijzondere teksten die ook GW 5220 hebben, t.w. Gn 9:16 en Ex 25:9.

5220

Es 9:22

naar de dagen waarop de Joden hadden gerust van hun vijanden en de maand die voor hen van droefheid in vreugdebetoon en van rouw in een goede dag veranderd was, om ze te vieren als dagen van feestmaaltijden en vreugdebetoon en het zenden van delen aan elkaar en van geschenken aan de armen.

7630

 

GW 17887 ≈≈ Mt 21:41 [De Overpriesters en de Schriftgeleerden gaven een correct antwoord op Yeshua’s vraag: Wat zal hij dan met die wijngaardeniers doen?] >> Zij zeiden tot hem: Omdat zij boosaardig zijn, zal hij een boosaardige vernietiging over hen brengen en de wijngaard aan andere wijngaardeniers verhuren, die hem de vruchten zullen afleveren wanneer de tijd ervoor is aangebroken.

 

Maar toen Yeshua hun antwoord als juist bevestigde liet hij tegelijkertijd ook uitkomen dat precies zij die boosaardige wijngaardeniers waren >> Hebben jullie nooit in de Schriften gelezen: ’De steen die de bouwlieden hebben verworpen, is juist de hoofdhoeksteen geworden. Vanwege de Heer [M: YHWH] is dit geschied, en het is wonderbaarlijk in onze ogen’? Daarom zeg ik jullie: Het koninkrijk Gods zal van jullie worden weggenomen en aan een natie [het ware Israël Gods] worden gegeven die de vruchten daarvan voortbrengt.