Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Pesach

Pesach

 

Ex 12:3

Spreekt tot de gehele vergadering van Israël en zegt: Op de tiende dag van deze maand dienen zij zich ieder een lam te nemen voor het voorvaderlijke huis, een lam per huis.   

4923

Ex 12:4

Blijkt het huisgezin echter te klein te zijn voor het lam, dan moeten hij en zijn naaste buurman het in zijn huis nemen, naar het getal der zielen. Jullie moeten, wat het lam betreft, rekening houden met wat ieder eet.

5423

 

GW 10346 ≈≈ Mt 27:51 >> En zie! het gordijn van het heiligdom scheurde van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen spleten vaneen.  

 

De weg naar de hemel lag open!

Nagenoeg ‘op de kop af’ stak Israël veertig jaar later, op 10 Nisan van het jaar 2554 AM, de rivier Jordaan over om het Beloofde land binnen te gaan. We lezen (in Jz 4:19): Het volk kwam op uit de Jordaan op de tiende der eerste maand en legerde zich te Gilgal, aan de Oostgrens van Jericho.

 

Wanneer men het verslag van die toenmalige ‘oversteek’ in Jozua 3 en 4 er op naleest, is het onmiskenbaar duidelijk dat de priesterschap in het hele gebeuren een prominente rol vervulde. Op die 10e Nisan droegen zij de Verbondskist met het gouden troondeksel ongeveer 2000 el voor de Gemeente van Israël uit. Toen zij met hun voeten in het water van de rivier traden, werden de wateren die van bovenaf kwamen tegengehouden. Staande met de ark in het midden van de rivierbedding kreeg de hele Gemeente de gelegenheid over te trekken.

 

Zie >> 10 Nisan.

 

Ex 12:8

En in diezelfde nacht moeten zij het vlees eten. Zij dienen het te eten geroosterd in vuur, en met ongezuurde broden tezamen met bittere kruiden.       

2700

Ex 12:9

Eet niets ervan rauw of gekookt, gekookt in water, maar geroosterd in vuur, zijn kop tezamen met zijn schenkels en zijn inwendige delen.    

3306

Ex 12:10

En jullie mogen niets ervan overlaten tot de morgen, maar wat ervan overblijft tot de morgen, moeten jullie met vuur verbranden.

4033

 

GW 10039 ≈≈ Op 10:3 >> En hij riep luidkeels zoals een leeuw brult. En toen hij riep spraken de zeven donderslagen hun eigen stemmen. 

 

Zie: Op 10:3-4.

 

Plus vers 11 >>

 

Ex 12:11

En aldus moeten jullie het te eten: met jullie heupen omgord, sandalen aan jullie voeten en jullie staf in je hand; en jullie moeten het in haast eten. Het is het Pascha van YHWH.

3846

 

GW 10039 + 3846 = 13885 >> Ks 1:22 >> [(21) En jullie, die eens vervreemd waren en vijandig gezind in jullie goddeloze werken,] heeft hij nu echter geheel verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om jullie heilig en onberispelijk en vrij van beschuldiging voor zijn aangezicht te stellen.

 

Ex 12:11

En aldus moeten jullie het te eten: met jullie heupen omgord, sandalen aan jullie voeten en jullie staf in je hand; en jullie moeten het in haast eten. Het is het Pascha van YHWH.

3846

Ex 12:12

En ik moet in die nacht het land Egypte doortrekken en iedere eerstgeborene in het land Egypte slaan, van mens tot dier; en aan alle goden van Egypte zal ik strafgerichten voltrekken. Ik ben YHWH. 

4460

Ex 12:13

En het bloed moet jullie tot teken dienen op de huizen waar jullie zijn; en ik moet het bloed zien enjullie voorbijgaan, en de plaag zal niet ten verderve over jullie komen wanneer ik het land Egypte sla.

6396

 

GW 14702 ≈≈ Op 1:15 >> In contextueel verband gelezen:

 

12  En ik draaide mij om ten einde de stem te zien die met mij aan het spreken was. En mij omkerend zag ik zeven gouden kandelaars.

13  En te midden van de kandelaars [iemand] gelijk een Mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, en bij de borsten omgord met een gouden gordel.

14  Zijn hoofd en zijn haren evenwel wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam,

15  en zijn voeten gelijk koperbrons als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem als een geluid van vele wateren,

16  en hebbend in zijn rechterhand zeven sterren, en uit zijn mond komt een scherp, tweesnijdend zwaard te voorschijn, en zijn gelaat als de zon die schittert in haar kracht.

 

De stem die sprak was die Yeshua Masjiach.

Opmerkelijk dat we in hfdst 4 opnieuw lezen over die stem >>

 

Na deze dingen zag ik en zie een deur die geopend was in de hemel; en de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei: Stijg op hierheen, en ik zal je de dingen tonen die na deze dingen moeten geschieden.

Onmiddellijk geraakte ik in geest; en zie een troon rustte in de hemel, en op de troon [iemand] zittend.

En Hij die op de troon is gezeten van aanzien gelijk een jaspis- en sardissteen, en een regenboog rondom de troon, van aanzien gelijk een smaragd.

En rondom de troon vierentwintig tronen, en op de tronen zittend vierentwintig Oudsten gekleed in witte bovenklederen, en op hun hoofden gouden kronen.

 

Ex 12:14

En deze dag moet jullie dienen ter gedachtenis, en jullie moeten hem vieren als een feest voor YHWH in al jullie geslachten. Als een inzetting tot onbepaalde tijd dienen jullie hem te vieren. 

3218

Ex 12:15

Zeven dagen moeten jullie ongezuurde broden te eten. Ja, op de eerste dag moeten jullie het zuurdeeg uit jullie huizen verwijderen, want een ieder die iets gezuurds eet, van de eerste dag tot de zevende toe, die ziel moet van Israël worden afgesneden.

7789

 

GW 11007 ≈≈ Lk 9:36 >> Het betreft in dit geval het transfiguratievisioen. In context gelezen:

 

35  En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar hem.
36  En toen de stem klonk, werd Yeshua alleen bevonden. En zij bewaarden het stilzwijgen en maakten aan niemand iets bekend in die dagen van wat zij hadden gezien.

Ex 12:16

Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst plaats hebben, en op de zevende dag een heilige samenkomst. Generlei werk dient daarop te worden gedaan. Slechts wat iedere ziel nodig heeft om te eten, alleen dat mag voor jullie worden gedaan.

4928

Ex 12:17

Het feest der ongezuurde broden dient in acht te worden genomen, want op diezelfde dag leid ik jullie legers uit het land Egypte. Daarom moeten jullie die dag onderhouden in al jullie geslachten als een inzetting tot onbepaalde tijd.

 

De GW 7254 is ook die van Mr 1:23 >> Juist op dat ogenblik bevond er zich in hun synagoge ook een mens die in de macht was van een onreine geest, en hij schreeuwde…

En van Lk 1:56 >> Mariam nu bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde naar haar huis terug.

 

7254

 

GW 12182 ≈≈ Ef 1:11 >> In contextueel verband:

Hij heeft ons namelijk het geheimenis van zijn wil bekend gemaakt, naar zijn welbehagen, dat hij zich had voorgenomen in hem,

10  voor een huishoudelijk bestuur van de volheid der tijden, om alle dingen onder één Hoofd samen te brengen in de Masjiach; de dingen met betrekking tot de hemelen en de dingen op de aarde, in hem,

11  in wie wij ook tot erfgenamen zijn gemaakt, waartoe wij tevoren bestemd waren naar [het] voornemen van Hem die alle dingen tot stand brengt naar het raadsbesluit van zijn wil.

 

Ex 12:18

In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, ’s avonds, moeten jullie ongezuurde broden te eten tot de eenentwintigste dag van de maand, ’s avonds.  

4452

Ex 12:19

Zeven dagen dient er geen zuurdeeg in jullie huizen gevonden te worden, want een ieder die iets gezuurds proeft, hetzij een inwonende vreemdeling of een in het land geborene,  die ziel moet van de vergadering van Israël worden afgesneden.

5641

 

GW 10093 ≈≈ Lk 18:29 >> Hij nu zei tot hen: Voorwaar, ik zeg jullie, dat er niemand is die huis of vrouw of broers of ouders of kinderen heeft verlaten ter wille van het koninkrijk Gods, [30]  die niet vele malen meer ontvangt in deze tijd, en in de komende eeuw eeuwig leven.

Alsook Rm 15:31 >> [30]  Ik roep jullie er echter toe op, broeders, door onze Heer Jezus Messias en door de liefde van de geest, om samen met mij te strijden in de gebeden voor mij tot God,  >> 31  dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon dat voor Jeruzalem [is], de heiligen welgevallig mag worden,

 

Ex 12:43

Vervolgens zei YHWH tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: Geen buitenlander mag ervan eten. 

2462

Ex 12:44

Maar wanneer er een mannelijke slaaf is die voor geld is gekocht, moet gij hem besnijden.  Eerst dan mag hij ervan mee-eten.  

2158

Ex 12:45

Een bijwoner en een loonarbeider mogen er niet van eten.     

1344

Ex 12:46

In één huis dient het gegeten te worden. Jullie mogen niets van het vlees uit het huis naar een plaats buiten brengen. En jullie mogen geen been daaraan breken.

3392

 

GW 9356 ≈≈ Ez 5:2 >> Een derde deel zult gij verbranden, ja, in het vuur midden in de stad zodra de dagen van de belegering ten volle verstreken zijn. En gij moet een ander derde deel nemen. Gij zult [het] rondom haar met het zwaard slaan, en het derde deel zult gij in de wind verstrooien, en een zwaard zal ik achter hen trekken.

 

Ex 12:48

En ingeval er een inwonende vreemdeling bij je vertoeft en hij het Pascha voor YHWH werkelijk wil vieren, laten dan al de zijnen die van het mannelijk geslacht zijn, besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren; en hij moet als een in het land geborene worden. Maar geen onbesnedene mag ervan eten.    

4004

Ex 12:49

Eén wet dient er te bestaan voor de ingeborene en voor de inwonende vreemdeling die in jullie midden vertoeft.    

2231

Ex 12:50

Alle zonen van Israël dan deden juist zoals YHWH Mozes en Aäron geboden had. Juist zo deden zij. 

3548

Ex 12:51

Nu geschiedde het op diezelfde dag, dat YHWH de zonen van Israël met hun legers uit het land Egypte leidde.

2797

 

GW 12580 ≈≈ Jh 1:15 >> Johannes heeft getuigenis over hem afgelegd, ja, hij heeft werkelijk uitgeroepen — deze was het die zei — en gezegd: Degene die na mij komt, is mij voorafgegaan, want hij bestond vóór mij.

 

En ook Gl 6:8 >> Want wie met betrekking tot het eigen vlees zaait, uit het vlees zal hij verderf oogsten. Maar wie met betrekking tot de geest zaait, uit de geest zal hij eeuwig leven oogsten.  

 

Plus vers 47 >>

 

Ex 12:47

De gehele vergadering van Israël dient het te vieren.

1858

 

GW 12580 + 1858 = 14438 ≈≈ Mr 4:1 >> En hij begon wederom te onderwijzen langs de zee. En een zeer grote schare verzamelde zich bij hem, zodat hij in een boot stapte en neerzat op de zee, terwijl de gehele schare zich langs de zee aan de oever bevond.

 

 

Op de avond van 14 Nisan 33 AD (4035 AM) vierde Yeshua, tezamen met de apostelen, het jaarlijkse Pesach.

Vervolgens stelde hij iets nieuws in, namelijk het Avondmaal van de Heer.

De apostel Paulus herinnerde ons aan die gebeurtenis in zijn Eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11 >>

 

23  Want ik ontving van de Heer wat ik ook aan jullie doorgaf dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam

24  en na gedankt te hebben [het] brak en zei: Dit is mijn lichaam hetwelk voor jullie [is]; blijft dit doen tot mijn gedachtenis.

25  Evenzo ook de bekerhet maaltijd houden, zeggend: Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed; blijft dit, zo vaak als jullie drinken, tot mijn gedachtenis doen.

26  Want zo dikwijls als jullie dit brood eten en de beker drinken, maken jullie de dood van de Heer bekend, totdat hij komt. 

 

Voor ons, christenen, geschiedt die komst bij de Opname van de Gemeente, wanneer de Laatste Trompet klinkt. Het 'gedenkteken' richt onze blik daarom niet alleen op het verleden, Jezus’ verlosserdood, maar ook op de toekomst, onze vereniging met hem (2Th 2:1).