Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Habakkuk 2

Habakuk 1 en 2

 

Hk 1:1

De formele uitspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft:  

1151

Hk 1:2

Hoe lang, YHWH, moet ik om hulp schreeuwen, zonder dat gij hoort? Zal ik tot u roepen om hulp tegen geweld, zonder dat gij redt?

2959

Hk 1:3

Waarom doet gij mij het schadelijke zien, en blijft gij niets dan moeite aanzien? En zijn gewelddadige plundering en geweld voor mijn ogen, en ontstaat er ruzie, en rijst er twist?

2541

 

GW 6651 ≈≈

Tekst

Verse

Mozes sprak dus tot de zonen van Israël en toen gaven al hun oversten hem een staf voor iedere overste, een staf voor iedere overste, volgens het Huis van hun vaderen, twaalf staven; en Aärons staf bevond zich onder hun staven.

Nm 17:6

Toen hij Petrus en Johannes gewaar werd, die juist de tempel wilden binnengaan, verzocht hij voorts of hij gaven van barmhartigheid mocht ontvangen.

Hn 3:3

Deze had vier dochters, maagden, die profeteerden.

Hn 21:9

 

Hk 1:3

Waarom doet gij mij het schadelijke zien, en blijft gij niets dan moeite aanzien? En zijn gewelddadige plundering en geweld voor mijn ogen, en ontstaat er ruzie, en rijst er twist?

2541

Hk 1:4

Daarom verliest de Wet haar kracht en komt het recht nimmer te voorschijn. Omdat de goddeloze de rechtvaardige omringt, daarom komt het recht verdraaid te voorschijn.

4835

Hk 1:5

Ziet onder de Heidenvolken, en kijkt toe, en staart elkaar vol verbazing aan. Staat verbaasd; want er is een activiteit die in jullie dagen ten uitvoer wordt gebracht, die jullie niet zullen geloven, ook al wordt het verhaald.

2649

 

GW 10025 ≈≈ Gl 4:30 >> Maar wat zegt de Schrift? "Verdrijf de slavin en haar zoon; want de zoon van de slavin zal geenszins erven met de zoon van de vrije".

 

Hk 1:5

Ziet onder de Heidenvolken, en kijkt toe, en staart elkaar vol verbazing aan. Staat verbaasd; want er is een activiteit die in jullie dagen ten uitvoer wordt gebracht, die jullie niet zullen geloven, ook al wordt het verhaald.

2649

Hk 1:6

Want ziet, ik verwek de Chaldeeën, de bittere en onstuimige natie, die naar de wijd open plaatsen der aarde gaat ten einde woonsteden in bezit te nemen die haar niet toebehoren.  

4150

Hk 1:7

Schrikwekkend en vrees inboezemend is ze. Van haarzelf gaan haar eigen recht en haar eigen waardigheid uit. 

1711

Hk 1:8

En haar paarden zijn sneller dan luipaarden gebleken, feller dan avondwolven. En haar rijpaarden hebben de grond omgewoeld, en van verre komen haar eigen rijpaarden. Ze vliegen als de arend die toeschiet om te verslinden.

4114

 

GW 12624 ≈≈ Jh 2:23 >> Toen hij echter in Jeruzalem op het feest van het Pascha was, stelden vele mensen geloof in zijn naam, daar zij de tekenen zagen die hij verrichtte.

 

Hk 1:6

Want ziet, ik verwek de Chaldeeën, de bittere en onstuimige natie, die naar de wijd open plaatsen der aarde gaat ten einde woonsteden in bezit te nemen die haar niet toebehoren.  

4150

Hk 1:7

Schrikwekkend en vrees inboezemend is ze. Van haarzelf gaan haar eigen recht en haar eigen waardigheid uit. 

1711

Hk 1:8

En haar paarden zijn sneller dan luipaarden gebleken, en ze zijn feller dan avondwolven gebleken. En haar rijpaarden hebben de grond omgewoeld, en van verre komen haar eigen rijpaarden. Ze vliegen als de arend die toeschiet om te verslinden.

4114

 

GW 9975 ≈≈ Hb 10:10 >>  In die wil zijn wij geheiligd door de offergave van het lichaam van Yeshua Masjiach, eens voor altijd.

 

Hk 1:9

In haar geheel komt ze enkel voor geweld. Het bijeenbrengen van hun aangezichten is als oostenwind, en ze vergadert gevangenen net als het zand. 

1572

Hk 1:10

En van haar kant beschimpt ze zelfs koningen, en hoogwaardigheidsbekleders zijn haar iets lachwekkends. Van haar kant lacht ze zelfs om elke versterkte plaats, en ze hoopt stof op en neemt haar in. 

3132

Hk 1:11

In die tijd zal ze oprukken [als] wind en doortrekken en zich werkelijk schuldig maken.

1094

 

GW 5798

ˇ

Tekst

Vers

En ik wil het huis van Juda superieur maken, en het huis van Jozef zal ik redden. En ik wil hun een woonplaats geven, want ik wil hun barmhartigheid betonen; en zij moeten worden gelijk degenen die ik niet verstoten had; want ik ben YHWH, hun God, en ik zal hun antwoorden.

Zc 10:6

nam ook hij het in de armen en hij zegende God en zei:

Lk 2:28

De joden dan verwonderden zich en zeiden: Hoe kan deze man zo geleerd zijn, terwijl hij niet op de scholen heeft gestudeerd?

Jh 7:15

Saulus, die ook Paulus is, werd vervuld met heilige geest, keek hem strak aan.

Hn 13:9

 

 

Hk 1:12

Zijt gij niet van oudsher, YHWH? Mijn God, mijn Heilige, gij sterft niet. YHWH, tot een oordeel hebt gij haar gesteld; en, Rots, tot een terechtwijzing hebt gij haar gegrondvest.  

3737

Hk 1:13

Gij zijt te zuiver van ogen om het kwaad te zien; en moeite aanzien kunt gij niet. Waarom ziet gij hen aan die verraderlijk handelen, blijft gij zwijgen wanneer een goddeloze iemand verzwelgt die rechtvaardiger is dan hij?  

4500

Hk 1:14

En maakt gij de aardse mens als de vissen der zee, als kruipend gedierte, waarover niemand heerst?

1887

 

GW 10124 ≈≈ Lk 5:8 >> Toen nu Simon Petrus dit zag, viel hij aan Jezus’ knieën neer, zeggend: Ga uit mij weg, want ik ben een zondig man, Heer.

Ook Lk 21:20 >> Wanneer jullie nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld zien, weet dan dat haar verwoesting nabijgekomen is.

En 2Ko 2:7 >> zodat jullie [hem] daarentegen veeleer goedgunstig vergeven en vertroosten, opdat zo iemand niet op een of andere wijze door overmatige droefheid wordt overmand.

 

Hk 2:1

GW 4560

Op mijn wachtpost wil ik blijven staan, en ik wil geposteerd blijven op [het] bolwerk; en ik zal wacht houden, om te zien wat hij door mij zal spreken en wat ik op mijn terechtwijzing zal antwoorden.  

 

Hk 2:2

GW 2547

Toen antwoordde YHWH mij en zei: Schrijf [het] visioen op en zet [het] duidelijk op tafelen, opdat wie ervan voorleest, dit vloeiend kan doen. 

 

Hk 2:3

GW 1637

Want [het] visioen is nog voor de bestemde tijd, en het blijft voorthijgen naar het einde, en het zal geen leugen vertellen. Zelfs al zou het op zich laten wachten, blijf er vol verwachting naar uitzien; want het zal zonder mankeren uitkomen. Het zal niet te laat komen.

 

Het lijkt dat we de toepassing moeten situeren in de 70ste Jaarweek; blijkbaar op de helft van die laatste Week.

Zowel Ps 95:8 >> Heden, indien jullie naar ȷ́n stem luisteren, (8) Verhardt jullie hart niet zoals bij Meriba; zoals op de dag van Massa in de wildernis.

als Js 44:27 >> Die tot de waterdiepte zegt: Verdamp; en al uw rivieren zal ik droogleggen.

(beide ook met GW 1637) wijzen daarop.

Zie voor Psalm 95 Gods rust.

En voor de hedendaagse vervulling van Js 44:27 het ‘opdrogen van de wateren’ waar de Grote Hoer Babel (nog steeds) is gezeten (Op 17:15-18).

 

 

GW 8744 ≈≈ Rc 15:11 >> Drieduizend man van Juda daalden daarom af naar de kloof van de steile rots Etam en zeiden tot Simson: Weet je niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat heeft dit dan te betekenen, dat jij ons hebt aangedaan? Toen zei hij tot hen: Precies zoals zij met mij hebben gedaan, zo heb ik met hen gedaan.

 

Hk 2:4

GW 1983

Zie! Zijn ziel is opgeblazen; ze is niet oprecht geweest in hem. Maar wat de rechtvaardige betreft, door geloof zal hij blijven leven.   

 

Hij wiens ziel opgeblazen is doelt op de demonische Antichristelijke Macht van de Eindtijd.

Zie het commentaar bij Gl 3:11.

De rechtvaardige, uit geloof zal hij leven blijkt bij de apostel Paulus steeds weer een brede toepassing te hebben! Het is dan ook Gods voornaamste voorwaarde voor zijn gunst en blijvend leven!

Hk 2:5

GW 3955

Omdat de wijn verraderlijk werkt handelt een trotsaard aanmatigend. Maar hij zal zijn doel niet bereiken, hij die zijn ziel ruim heeft gemaakt net als Sjeool, en die net als de dood niet verzadigd kan worden; hij die alle Heidenvolken tot zich verzamelt en alle volken tot zich bijeenbrengt.

 

Hk 2:6

GW 3035

Zullen niet juist die allen tegen hem een spreuk aanheffen en een spotlied vol raadsels over hem? Men zal zeggen: Wee hem die vermeerdert wat niet van hem is — hoe lang nog! — en die een gepand goed op zich laadt! 

 

 

GW 8973 ≈≈

 

De schriftgeleerde zei tot hem: Leraar, gij hebt in overeenstemming met de waarheid goed gezegd: Hij is Eén, en er is geen ander dan hij.

Mr 12:32

Omdat wat kenbaar is van God openbaar is onder hen, want God maakte het hun openbaar.

Merk op dat deze tekst zich bevindt binnen de context van Rm 1:17, waar de apostel teruggrijpt op Hk 2:4 >> Maar wat de rechtvaardige betreft, door geloof zal hij blijven leven.   

Rm 1:19

Laten wij, zoals overdag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en drinkgelagen, niet in ontuchtige- en losbandige gedragingen, niet in ruzie en naijver.

Rm 13:13

Weer binnen een context van noodzakelijk geloof >> Maar voordat het geloof kwam verkeerden wij in bewaring onder Wet, met elkaar opgesloten, in afwachting van het geloof dat geopenbaard zou worden.

 

Gl 3:23

 

Aan Hk 2:4-6 kan ook nog vers 7 toegevoegd worden:

Hk 2:7

GW 2933

Zullen niet plotseling uw schuldeisers opstaan, en zij ontwaken die u gewelddadig schudden zodat gij hun tot buit wordt?

 

 

Eea leidt tot GW 8973 + 2933 = 11906 ≈≈ Mr 8:25 >> Daarna legde hij zijn handen nog eens op de ogen van de man [in Bethsaïda], en de man zag scherp, en hij was hersteld en zag alles duidelijk.

 

Hk 2:7

GW 2933

Zullen niet plotseling uw schuldeisers opstaan, en zij ontwaken die u gewelddadig schudden zodat gij hun tot buit wordt?

 

Hk 2:8

GW 3913

Omdat gijzelf vele Heidenvolken gewelddadig hebt geplunderd, zullen alle overgeblevenen der volken u gewelddadig plunderen, wegens het vergieten van mensenbloed en het geweld tegen aarde, stad en allen die erin wonen.

 

Hk 2:9

GW 2498

Wee degene die vuil gewin maakt voor zijn huis, ten einde zijn nest in de hoogte te stellen, om zo bevrijd te zijn uit de greep van dat wat rampspoedig is!  

 

Hk 2:10

GW  3222

Gij hebt iets schandelijks voor uw huis beraadslaagd, de afsnijding van vele volken; en uw ziel zondigt.

 

 

GW 12566 ≈≈

Omdat zijn [van Jaïrus] enige dochter van ongeveer twaalf jaar op sterven lag. Terwijl hij nu heenging, drongen de menigten tegen hem aan. 

Lk 8:42

En hij [de Samaritaan] ging naar hem toe, verbond zijn wonden, terwijl hij er olie en wijn op goot. Nadat hij hem nu op zijn eigen lastdier had gezet, voerde hij hem naar een herberg en verzorgde hem.

Lk 10:34

en de volgende dag voeren wij vandaar weg en kwamen tegenover Chios, maar de dag daarop deden wij Samos aan en nog een dag later kwamen wij te Milete aan.

Hn 20:15

 

Plus vers 11 >>

Hk 2:11

GW 1571  

Want een steen uit [de] muur zal klagend roepen, en een balk uit het houtwerk zal hem antwoorden.

 

 

GW  12566 + 1571 = 14137 ≈≈ Jh 3:26 >> Zij dan kwamen bij Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, de man die met jou was aan de overkant van de Jordaan, van wie jij getuigenis hebt afgelegd, zie, die is aan het dopen en allen gaan naar hém toe.  

Ja! Ook de ‘Elia’ van de Eindtijd zal Joodse gelovigen op hun Masjiach, Yeshua, richten! 

 

Ook interessant is de combinatie 2:9-11 >> 

 

Hk 2:9

Wee degene [de Chaldeeër van hfdst 1; in tegenbeeld de Antichristelijke Eindtijdmacht] die vuil gewin maakt voor zijn Huis, ten einde zijn nest in de hoogte te stellen, om zo bevrijd te zijn uit de greep van dat wat rampspoedig is!  

2498

Hk 2:10

Gij hebt iets schandelijks voor uw Huis beraadslaagd, de afsnijding van vele volken; en uw ziel zondigt.

3222

Hk 2:11

Want een steen uit [de] muur zal klagend roepen, en een balk uit het houtwerk zal hem antwoorden.

1571

 

GW 7291 ≈≈ Mr 7:34 >> En terwijl hij omhoogkeek naar de hemel, zuchtte hij diep en zei tot hem: Effatha, dat betekent: Word geopend [bij de man die doof was en een spraakgebrek had].

 

En ook Lk 10:9 >> En geneest de zieken die daar zijn en zegt tot hen: Het koninkrijk Gods is nabij jullie gekomen.

 

Een en al genezing ná de oprichting van het koninkrijk!

 

Hk 2:12

GW 1014

Wee degene die een stad bouwt door bloedvergieten, en die een stad stevig bevestigd heeft door onrechtvaardigheid!

 

Hk 2:13

GW 2269

Zie! Is het niet van YHWH der legerscharen dat volken zich slechts voor het vuur zullen aftobben, en dat nationale groepen zich louter voor niets zullen afmatten?

 

Hk 2:14

GW 2116

Want de aarde zal vervuld zijn van het kennen van YHWHs heerlijkheid, ja, zoals de wateren [de] zee bedekken.

 

 

GW 3399 ≈≈

Ingeval er enige man is die kwaad afsmeekt over zijn vader en zijn moeder, dient hij zonder mankeren ter dood gebracht te worden. Over zijn vader en zijn moeder heeft hij kwaad afgesmeekt. Zijn eigen bloed is op hem.

Lv 20:9

van dertig jaar oud en daarboven tot vijftig jaar oud, allen die in de dienstgroep treden om het werk in de tent der samenkomst te verrichten.

Nm 4:3

De priesters: De zonen van Jeda̱ja, van het huis van Jesua: negenhonderd drieënzeventig.

Nh 7:39

Voert een rechtsgeding met jullie moeder; voert een rechtsgeding, want zij is niet mijn vrouw en ik ben niet haar echtgenoot.

Hs 2:2

 

Hk 2:15

Wee degene die zijn metgezellen iets te drinken geeft, [waar] uw woede en toorn bijgemengd wordt, om [hen] dronken te maken, met de bedoeling hun schaamdelen te zien.

2697

Hk 2:16

Gij zult stellig verzadigd worden met oneer in plaats van met heerlijkheid. Drink ook zelf, en word als onbesneden beschouwd. De beker van de rechterhand van YHWH zal bij het rondgaan aan u worden toegereikt, en er zal schande komen over uw heerlijkheid; 

3769

Hk 2:17

want het de Libanon [aangedane] geweld zal u bedekken, en de roofzucht ten aanzien van [de] dieren verschrikt hen, wegens het vergieten van mensenbloed en het geweld tegen [de] aarde, de stad en allen die erin wonen.

2871

Hk 2:18

Wat voor baat heeft een gesneden beeld gehad, wanneer zijn formeerder het gesneden heeft, een gegoten beeld, en een onderwijzer van leugen? Wanneer de formeerder van zijn vorm er zozeer op heeft vertrouwd dat hij goden maakte die niets waard zijn; die stom zijn?

3649

 

Gw 12986 ≈≈ Hn 17:3 [wat een verschil! Wat de ware Masjiach deed, vergeleken met valse van de Eindtijd] >> waarbij hij [Paulus; in de synagoge te Thessaloniki] door middel van verwijzingen verklaarde en bewees dat de Masjiach moest lijden en uit de doden opstaan, en dat deze de Masjiach is; de Yeshua die ik aan jullie verkondig.  

 

Hk 2:19

Wee degene die tot het stuk hout zegt: Ontwaak toch!

Tot een stomme steen: Word wakker! Díe zal onderricht geven!

Zie! Hij is in goud en zilver gevat, en er is volstrekt geen adem in zijn binnenste.  

3033

Hk 2:20

Maar YHWH is in zijn heilige tempel. Bewaar het stilzwijgen voor zijn aangezicht, heel de aarde!

1106

 

GW 4139 >>

Maar een [dier] waarvan de teelballen geplet of verbrijzeld of uitgerukt of afgesneden zijn, mogen jullie niet aan YHWH aanbieden, en in jullie land dienen jullie ze niet op te dragen.

Lv 22:24

Haar hand stak zij toen naar de tentpin uit, en haar rechterhand naar de houten hamer van harde werkers. En zij hamerde op Sisera, zij doorboorde zijn hoofd, en zij verpletterde en doorspleet zijn slapen.

Rc 5:26

YHWH, de God van onze voorvaders Abraham, Isaäk en Israël, maak toch dat dit tot onbepaalde tijd de neiging moge blijven van de gedachten van het hart van uw volk, en richt hun hart op u

1Kr 29:18

Verder bouwde hij torens in de wildernis en hieuw veel regenbakken uit (want hij kwam in het bezit van een grote veestapel), en ook in de Sjefela en op de hoogvlakte. Er waren landbouwers en wijngaardeniers op de bergen en op de Karmel, want hij bleek een liefhebber van de landbouw te zijn.

2Kr 26:10

En omdat men zei de wortelstomp van de boom te laten staan: Uw koninkrijk zal u behouden blijven nadat gij weet dat de hemel heerst.

Dn 4:26