Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Ezechiël 35

Het oordeel over Edom en Seïr

 

Ezechiël 35

 

Ez 35:1

En het woord van YHWH bleef tot mij komen, en luidde:   

575

Ez 35:2

Mensenzoon, richt je aangezicht tegen het bergland Seïr en profeteer ertegen. 

 

Bij het bergland Seïr moeten we kennelijk aan de demonenwereld denken, zoals blijkt uit de profetie van Maleachi 1.

   

1672

Ez 35:3

En je moet ertegen zeggen: Dit heeft de Heer YHWH gezegd: Zie, ik ben tegen je, bergland Seïr, en ik zal mijn hand tegen je uitstrekken en je tot een verlaten woestenij maken, ja, tot een verwoesting.   

4302

Ez 35:4

Je steden zal ik tot een verwoeste plaats maken en jijzelf zal niets dan een verlaten woestenij worden; en jij zal moeten weten dat ik YHWH ben,   

2690

Ez 35:5

omdat jij een voor onbepaalde tijd durende vijandschap bleek te hebben en de zonen van Israël bleef overleveren aan de handen van het zwaard, ten tijde van hun ongeluk, ten tijde van einddwaling.

4422

 

GW 13661 Met 3 verwijzingen die alle profetisch betrokken kunnen worden op de beide gemeenten van het Israël Gods ≈≈

 

1.) Jh 3:8 >> De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort het geluid ervan, maar gij weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest is geboren.

 

2.) Jh 12:27 >> Nu is mijn ziel verontrust, en wat zal ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Niettemin ben ik juist hierom tot dit uur gekomen.

 

3.) Rm 4:12 >> en vader der besnijdenis, niet alleen voor hen die uit besnijdenis zijn, maar ook voor hen die ordelijk wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij in voorhuidsituatie [had].

 

Ez 35:6

Daarom, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heer YHWH, omdat ik je voor bloed gereedmaakte, zal bloed je ook achtervolgen. Voorzeker, het was bloed dat je hebt gehaat, en bloed zal je achtervolgen.

2451

Ez 35:7

En ik zal het bergland Seïr stellig tot een verlaten woestenij maken, ja, tot een verwoesting, en ik wil degene die erdoorheen trekt en degene die terugkeert, eruit afsnijden.

 

Het bergland Seïr - de demonenwereld – moet geheel en al verdwijnen. De leden van Yeshua’s Gemeentelichaam - de zinnebeeldige 24 Oudsten – zullen hun hemelse plaatsen innemen.

 

4215

Ez 35:8

En ik wil zijn bergen vullen met zijn verslagenen; wat je heuvels en je dalen en al je stroombeddingen betreft, ja, de door [het] zwaard verslagenen zullen erin vallen.

2888

Ez 35:9

Tot voor onbepaalde tijd blijvende verlaten woestenijen zal ik je maken, en je eigen steden zullen niet bewoond worden; en jullie zullen moeten weten dat ik YHWH ben.

3154

 

GW 12708 ≈≈ Op 4:5 >> [Vers 4 ≥  En rondom de troon vierentwintig tronen, en op de tronen zittend vierentwintig Oudsten gekleed in witte bovenklederen, en op hun hoofden gouden kronen]. En uit de troon komen voort bliksemstralen en stemmen en donderslagen; en vóór de troon zeven lampen van vuur brandend, welke zijn de zeven geesten Gods.

 

Ez 35:9

Tot voor onbepaalde tijd blijvende verlaten woestenijen zal ik je maken, en je eigen steden zullen niet bewoond worden; en jullie zullen moeten weten dat ik YHWH ben.

3154

Ez 35:10

Omdat jij gezegd hebt: Deze twee natiën en deze twee landen — ze zullen van ȷ́ worden, en wij zullen stellig elk in bezit nemen, terwijl YHWH zelf zich juist daar bevond.

4524

Ez 35:11

Daarom, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heer YHWH, wil ik ook handelen overeenkomstig je toorn en overeenkomstig je jaloezie die jij hebt geuit wegens je haatgevoelens jegens hen; en ik wil mijzelf onder hen doen kennen wanneer ik je oordeel.  

5543

Ez 35:12

En jij zult moeten weten dat ikzelf, YHWH, al je minachtende dingen heb gehoord die jij betreffende de bergen van Israël hebt gesproken, door te zeggen: Ze zijn woest gelegd. Ons zijn ze tot voedsel gegeven.

5787

 

GW 19008 ≈≈ Hn 2:38 >> Petrus tot hen: Hebt berouw, en laat een ieder van jullie worden gedoopt in de naam van Yeshua Masjiach tot vergeving van jullie zonden, en jullie zullen als vrije gave de heilige geest ontvangen.  

 

Ez 35:11

Daarom, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heer YHWH, wil ik ook handelen overeenkomstig je toorn en overeenkomstig je jaloezie die jij hebt geuit wegens je haatgevoelens jegens hen; en ik wil mijzelf onder hen doen kennen wanneer ik je oordeel.

5543

Ez 35:12

En jij zult moeten weten dat ikzelf, YHWH, al je minachtende dingen heb gehoord die jij betreffende de bergen van Israël hebt gesproken, door te zeggen: Ze zijn woest gelegd. Ons zijn ze tot voedsel gegeven.

 

Mr 11:21 heeft ook GW 5787 >> Daarom zei Petrus, die het zich herinnerde, tot hem: Rabbi, zie! de vijgenboom die gij hebt vervloekt, is verdord.

5787

Ez 35:13

En jullie bleven je groot tegen mij maken met jullie mond, en jullie hebben je woorden tegen mij vermenigvuldigd. Ikzelf heb [ze] gehoord.

 

Hier wordt de ultieme opstandigheid van de demonenwereld jegens YHWH Elohim blootgelegd! Een diepe  haat die vooral tot uitdrukking komt jegens YHWHs volk Israël (!)

3109

 

Gw 14439 ≈≈ Op 3:17 >> Omdat je zegt: Ik ben rijk en ik heb me verrijkt en aan niets heb ik gebrek, terwijl het je ontgaat dat jij de ellendige en deerniswekkende en arme en blinde en naakte bent.

 

Ez 35:13

En jullie bleven je groot tegen mij maken met jullie mond, en jullie hebben je woorden tegen mij vermenigvuldigd. Ikzelf heb [ze] gehoord. 

3109

Ez 35:14

Dit heeft de Heer YHWH gezegd: Terzelfder tijd dat de gehele aarde zich verheugt, zal ik een verlaten woestenij van je maken.

 

Met dit oordeel is het lot der demonen definitief bezegeld!

1882

 

GW 4991 ≈≈ Ex 8:28 >> Farao zei nu: Ik — ik zal jullie heenzenden, en jullie zullen inderdaad in de wildernis slachtoffers brengen aan YHWH, jullie God. Gaat alleen niet al te ver weg. Zendt ten behoeve van mij smekingen op. 

 

En Ez 16:46 >> En je oudste zuster is Samaria, zij met haar dochters die links van je woont, en je zuster jonger dan jij, die rechts van je woont, is Sodom met haar dochters.

 

Ez 35:15

Net zoals er van jouw zijde verheuging was over het erfdeel van het Huis van Israël, omdat het woest gelegd werd, zal ik hetzelfde van jou maken. Een verlaten woestenij zul je worden, bergland Seïr, ja, heel Edom, in zijn geheel; en zij zullen moeten weten dat ik YHWH ben. 

5706

 

GW 5706 ≈≈ 2Kn 13:12 >> Het overige nu der geschiedenis van Joas en alles wat hij gedaan heeft en zijn machtsbetoon; hoe hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël?

 

Zou dit een hint kunnen zijn naar de grote verdeeldheid welke in de Eindtijd - binnen Israël – zal heersen tussen de aanhang van de Antichrist en die van Yeshua’s koningschap, het getrouwe Overblijfsel (?)

 

Ezechiël 25

 

Ez 25:8

Dit heeft de Heer YHWH gezegd: Omdat Moab en Seïr hebben gezegd: Zie! Het Huis van Juda is als alle andere Heidenvolken,

1999

Ez 25:9

daarom, zie, leg ik de berghelling van Moab open bij de steden, bij zijn steden tot aan zijn grens, het sieraad van [het] land, Beth-JesimothBaäl-Meon, ja, tot aan Kirjathaïm,

5184

 

GW 7183 ≈≈ Gn 43:18 >> Maar de mannen werden bevreesd, omdat zij naar Jozefs huis waren gebracht, en zij zeiden nu: Het is vanwege het geld dat in het begin met ons terugging in onze zakken, dat wij hierheen worden gebracht, opdat zij ons kunnen overrompelen en aanvallen en ons tot slaven kunnen nemen met onze ezels!

 

De broers zagen niet alleen Jozefs aangezicht, maar zij werden ook tot zijn favoriete gasten gemaakt. Maar bij hen wekte die vriendelijkheid en genadige behandeling slechts angst en achterdocht >> Ze zijn eropuit ons te overrompelen om ons tot slaven te kunnen nemen; met onze ezels!   

 

Dat nu is wat genade teweegbrengt bij degenen die slechts willen dat zaken op een wettische grondslag worden geregeld!

Ten diepste vreesden zij dat Jozef hun een dergelijke vriendelijkheid slechts betoonde met een verkeerd motief: Een voorwendsel vinden om alles wat zij hadden te stelen. Hoe weinig kenden zij Jozefs hart!  

Evenzo zullen veel Joden in de Eindtijd achterdochtig reageren op de genade die Elohim hun in Masjiach Yeshua zal willen betonen.

 

Jesaja 21

 

Js 21:11

De Godsspraak over Duma. Men roept tot mij uit Seïr: Wachter, hoe ver staat het met de nacht? Wachter, hoe ver staat het met de nacht?

2753

Js 21:12

De wachter zegt: Morgen komt, maar ook nacht. Wilt gij vragen, vraagt, kom dan terug.

3005

 

GW 5758 ≈≈ Es 1:3 >>  In het derde jaar van zijn regering, richtte hij een feestmaal aan voor al zijn vorsten en dienaren. Het leger van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten der gewesten waren bij hem.

 

En ook Hn 5:29 >> Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

 

 

Numeri 24

 

Nm 24:17

Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Een ster zal stellig te voorschijn treden uit Jakob, en een scepter zal inderdaad oprijzen uit Israël. En hij zal stellig de slapen van Moab verpletteren en de schedel van alle zonen van oorlogsrumoer.

5312

Nm 24:18

En Edom moet een bezitting worden. Ja, Seïr moet de bezitting van zijn vijanden worden, terwijl Israël zijn moed toont.

2712

Nm 24:19

En uit Jakob zal iemand gaan onderwerpen, en hij moet elke overlevende uit de stad verdelgen.

1304

 

GW 9328 ≈≈ Lk 20:37 >> Maar dat de doden worden opgewekt heeft ook Mozes te kennen gegeven bij de braamstruik, als hij zegt: [de] Heer de God van Abraham en God van Isaäk en God van Jakob.