Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Ohola en Oholiba

Ohola en Oholiba

 

Ez 23:2

Mensenzoon, eens waren er twee vrouwen, de dochters van één moeder.       

2176

Ez 23:3

En zij gingen zich prostitueren in Egypte. In hun jeugd bedreven zij prostitutie. Daar werden hun borsten betast en daar drukte men de boezem van hun maagdelijkheid.

3459

Ez 23:4

En hun namen waren Ohola, de oudste, en Oholiba, haar zuster, en zij werden de mijne en baarden voorts zonen en dochters. En wat hun namen betreft, Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem.

5046

 

GW 10681 ≈≈ Hb 8:1 >> Hoofdzaak nu van de besproken dingen [is]: Wij hebben zulk een hogepriester, die plaats nam aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen.  

 

Hebreeën 8 behandelt het Nieuwe Verbond dat in de Eindtijd met het volk Israël wordt gesloten.

 

Ez 23:22

Daarom, Oholiba [Jeruzalem], dit heeft de Heer YHWH gezegd: Zie, ik wek je hartstochtelijke minnaars tegen je op, degenen van wie je ziel zich vol afkeer heeft afgewend, en ik wil hen van alle kanten tegen je brengen,

3924

Ez 23:23

de zonen van Babylon en alle Chaldeeën, Pekod en Soa en Koa, alle zonen van Assyrië met hen, begeerlijke jonge mannen, allen stadhouders en regenten, krijgslieden en opgeroepenen, allen rijdend te paard. 

4918

Ez 23:24

En zij moeten tegen je komen met geratel van strijdwagens en wielen, en met een verzameling van volken, met groot schild en beukelaar en helm. Zij zullen zich rondom tegen je stellen, en ik wil hun het gericht overgeven, en zij moeten je oordelen met hun oordelen.

4302

 

GW 13144 ≈≈ Rm 9:17 >> Want de Schrift zegt tot de Farao: Juist daartoe wekte ik je op: Opdat ik in jou mijn kracht zou bewijzen, en opdat mijn naam bekendgemaakt zou worden in heel de aarde.

 

Ez 23:28

Want dit heeft de Heer YHWH gezegd: Zie, ik geef jou in de hand van degenen die je hebt gehaat, in de hand van degenen van wie jouw ziel zich vol afkeer heeft afgewend. 

3567

Ez 23:29

En zij moeten handelend tegen jou optreden in haat en je gehele moeizaam verworven opbrengst wegnemen en je naakt en bloot achterlaten; en de naaktheid van je daden van hoererij en je losbandig gedrag en je daden van prostitutie moeten ontbloot worden.

4487

Ez 23:30

Deze dingen zullen je worden aangedaan omdat je zoals een prostituee Heidenvolken achternaloopt, wegens het feit dat jij jezelf hebt verontreinigd met hun drekgoden.

2451

 

GW 10505 ≈≈ Mt 6:14 >> Want indien jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

 

 

Ez 23:34

En jij zult hem moeten drinken en uitslurpen, en op zijn scherven van aardewerk zul je knagen en je borsten zul je afrukken. Want ikzelf heb gesproken, luidt de uitspraak van de Heer YHWH. 

5846

Ez 23:35

Daarom, dit heeft de Heer YHWH gezegd: Omdat je mij bent vergeten en je mij voorts achter je rug hebt geworpen, draag jij dan ook zelf je losbandig gedrag en je daden van prostitutie.

5701

 

GW 11547 ≈≈ Fm 1:4 >> Ik dank mijn God altijd wanneer ik je in mijn gebeden vermeld.

 

Ez 23:36

En YHWH zei vervolgens tot mij: Mensenzoon, zal jij over Ohola en Oholiba recht spreken en hun hun verfoeilijkheden aanzeggen?

3576

Ez 23:37

Want zij hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan hun handen, en met hun drekgoden hebben zij overspel gepleegd. En daarbij hebben zij hun zonen die zij mij hadden gebaard, voor hen als voedsel door [het vuur] doen gaan [om hen aan valse goden te offeren].

2588

Ez 23:38

En bovendien, dit hebben zij mij aangedaan: Zij hebben mijn heiligdom op die dag verontreinigd, en mijn sabbatten hebben zij ontheiligd.

3489

Ez 23:39

En als zij hun zonen hadden geslacht voor hun drekgoden, gingen zij er zelfs toe over op die dag in mijn heiligdom te komen om het te ontwijden, en zie! dat hebben zij midden in mijn Huis gedaan.

3033

 

GW 12686 ≈≈ 1Tm 6:16 >> Hij die alleen onsterfelijkheid bezit, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft noch zien kan; hem zij eer en eeuwige macht! Amen.

 

Alleen YHWH Elohim bezit onsterfelijkheid. Hij die er altijd was en zijn zal!

Mashiach Yeshua, en ook de leden van zijn Gemeentelichaam, ontvangen onsterfelijkheid.