Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Romeinen 8

Romeinen 8

 

Rm 8:1

Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Messias Jezus [zijn].

 

GW 7925 ≈≈ Mt 14:23 >> Ten slotte ging hij, na de scharen te hebben weggezonden, alleen de berg op om te bidden. Ofschoon het laat werd, was hij daar alleen.

7925

 

Commentaar op Romeinen 8

 

Rm 8:2

Want de wetmatigheid van de geest van het leven in Messias Jezus bevrijdde je van de wetmatigheid der zonde en des doods.

 

GW 12757 ≈≈ Hb 1:2 >> [God] sprak op het laatst van deze dagen tot ons in [een] Zoon die hij tot erfgenaam van alle dingen stelde; door wie hij ook de aeonen maakte.

12757

 

Rm 8:3

το γαρ αδυνατον του νομου εν ω ησθενει δια της σαρκος ο θεος τον εαυτου υιον πεμψας εν ομοιωματι σαρκος αμαρτιας και περι αμαρτιας κατεκρινεν την αμαρτιαν εν τη σαρκι

Want wat de Wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees ― God die zijn eigen Zoon zond in een gestalte van zondig vlees en betreffende zonde, veroordeelde de zonde in het vlees,

 

Gecorrigeerd GW 14167 >> Rm 1:4 >> Die werd aangewezen als Zoon Gods in kracht naar geest van heiligheid uit opstanding der doden, Yeshua Mashiach, onze Heer

14117

 

Rm 8:4

opdat de rechtvaardige eis van de Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar vlees wandelen, maar naar geest.

 

GW 7463 ≈≈ Gl 3:12 >> De Wet evenwel is niet uit geloof, maar Hij die deze dingen deed zal daardoor leven.

En ook Ef 6:4 >> En de vaders: prikkelt jullie kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de vorming en vermaning van de Heer.

7463

 

Rm 8:5

Immers, zij die naar vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar geest zijn, de dingen van de geest.

 

GW 7507 ≈≈ Hn 11:1 >> De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook mensen uit de Heidenvolken het Woord van God hadden aangenomen.

7507

 

Rm 8:6

Want de gezindheid van het vlees [betekent] dood, maar de gezindheid van de geest leven en vrede.

 

GW 7064 ≈≈ Mt 19:11 >> Hij zei tot hen: Niet allen maken plaats voor dit woord, maar alleen zij die de gave hebben.

 

En ook Jr 49:37 >> En ik wil de Elamieten verbrijzelen voor het aangezicht van hun vijanden en voor het aangezicht van degenen die hun ziel zoeken, en ik wil een rampspoed over hen brengen, mijn brandende toorn, luidt het woord van YHWH. En ik wil hun het zwaard achternazenden, totdat ik hen uitgeroeid zal hebben.

 

Hieronder profetisch eea over de ondergang van ‘Elam’ (Iran)

ˇˇ

 

Jr 49:36

En ik wil over Elam brengen de vier winden van de vier uiteinden des hemels. En ik wil hen verstrooien naar al die windstreken, en er zal geen natie blijken te zijn waarheen de verdrevenen van Elam niet zullen komen.

5405

Jr 49:37

En ik wil de Elamieten verbrijzelen voor het aangezicht van hun vijanden en voor het aangezicht van degenen die hun ziel zoeken, en ik wil een rampspoed over hen brengen, mijn brandende toorn, luidt het woord van YHWH. En ik wil hun het zwaard achternazenden, totdat ik hen uitgeroeid zal hebben.

7064

Jr 49:38

En ik wil mijn troon in Elam zetten, en ik wil daaruit de koning en de vorsten verdelgen, luidt het woord van YHWH.

2570

Jr 49:39

En het zal stellig geschieden in het laatst der dagen, dat ik de gevangenen van Elam zal vergaderen, luidt het woord van YHWH.  

2441

 

GW 17480 ≈≈ Lk 3:19 >> Maar toen Herodes, de viervorst, door hem werd terechtgewezen inzake Herodias, de vrouw van zijn broer, en betreffende alle goddeloze dingen die Herodes bedreef.

 

 

7064

 

Rm 8:7

Want het bedenken van het vlees [is] vijandschap jegens God. Het wordt namelijk niet aan de Wet van God onderworpen, wat het ook niet kan.

 

GW 11120 ≈≈ Dn 5:23 >> Maar tegen de Heer van de hemel hebt gij u verheven, en men heeft zelfs de vaten van zijn Huis voor u gebracht; en gijzelf met uw rijksgroten, uw bijvrouwen en uw tweederangs vrouwen zijt er wijn uit gaan drinken, en gij hebt slechts goden van zilver en van goud, koper, ijzer, hout en steen geroemd, die niets aanschouwen en niets horen en niets weten; maar de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw wegen toebehoren, hebt gij niet verheerlijkt.

 

Noot >> Het ww ‘bedenken’ [φρονεω] verwijst naar een levenshouding die aan menselijk gedrag ten grondslag ligt en daaraan richting geeft.

Daarbij is niet zozeer sprake van dualisme in de christen - hoewel degene die zijn/haar roeping ernstig opvat zeker niet onbekend is met een innerlijke tweestrijd – maar eerder van een vast patroon van leven, hetzij gestuurd door de zondige natuur, het vlees, hetzij krachtig beïnvloed door Gods geest in werking. Zijn leven, denken, voelen en streven wordt steeds bepaald door de macht die het bij hem (vooral) voor het zeggen heeft, die waarop hij zijn zinnen zet.

 

11120

 

Rm 8:7

Want het bedenken van het vlees [is] vijandschap jegens God. Het wordt namelijk niet aan de Wet van God onderworpen, wat het ook niet kan.

 

Dn 5:23 heeft ook GW 11120 >> Maar tegen de Heer van de hemel hebt gij u verheven,  en men heeft zelfs de vaten van zijn Huis voor u gebracht; en gijzelf met uw rijksgroten, uw bijvrouwen en uw tweederangs vrouwen zijt er wijn uit gaan drinken, en gij hebt slechts goden van zilver en van goud, koper, ijzer, hout en steen geroemd, die niets aanschouwen en niets horen en niets weten. Maar de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw wegen toebehoren, hebt gij niet verheerlijkt.

 

Idd; zulk een vorm van aanbidding is vleselijk!

11120

Rm 8:8

Zij dan die in vlees zijn, kunnen God niet behagen.

 

Zij zijn inderdaad degenen die een levenspatroon hebben dat aangestuurd wordt door de zondige natuur, het vlees.

GW 3527 is dan ook niet voor niets eveneens de GW van Job 1:7 >> Toen zei YHWH tot Satan:Waar kom je vandaan? Daarop antwoordde Satan YHWH en zei: Van het omtrekken op de aarde en van het rondwandelen daarop. 

 

3527

 

GW 14647 ≈≈ Op 15:8 >> En het tempelheiligdom werd gevuld met rook uit de heerlijkheid van God en uit zijn kracht; en niemand kon het tempelheiligdom binnengaan totdat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gebracht zijn.

 

Rm 8:9

Maar jullie zijn niet in vlees, maar in geest, indien althans Gods geest in jullie woont. Maar indien iemand de geest van Messias niet heeft, is deze niet van hem.

 

GW 12148 is ook die van Hn 4:12 >> Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden.

 

12148

 

Rm 8:10

Indien Messias echter in jullie, is het lichaam weliswaar dood vanwege zonde, maar de geest leven vanwege de rechtvaardigheid.

 

Het geheim daarvan werd al in vers 4 onthuld >> opdat de rechtvaardige eis van de Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar vlees wandelen, maar naar geest.

 

GW 6985 is ook die van Jr 42:10 >> Indien jullie rustig in dit land zullen blijven wonen, wil ik jullie ook opbouwen en ik zal niet omverhalen, en ik wil jullie planten en ik zal niet uitrukken, want ik zal spijt gevoelen over de rampspoed die ik jullie heb berokkend.

 

6985

Rm 8:11

ει δε το πνευμα του εγειραντος τον ιησουν εκ νεκρων οικει εν υμιν ο εγειρας χριστον εκ νεκρων ζωοποιησει και τα θνητα σωματα υμων δια του ενοικουντος αυτου πνευματος εν υμιν

 

Indien dan de geest van hem die Jezus uit doden opwekte in jullie woont, zal Hij die Messias uit doden opwekte, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door de inwonende geest van hem in jullie.

 

Door de verwekking in geest hebben wij als christenen reeds leven in ons. God die zijn geest  aanwendde om zijn Zoon uit de dood op te wekken, is met diezelfde kracht nu reeds inwonend, als een beginsel dat leven verleent aan ons sterfelijk lichaam.

Bijgevolg is in  het lichaam van de christen opstandingskracht aanwezig en die kracht is sterker dan de zondige kracht die van nature in onze leden aanwezig is.

Om die reden kunnen wij met de hulp van die kracht NEE zeggen tegen de kracht van verzoeking, tegen dat - naar het ons soms kan toeschijnen - dwingende, onweerstaanbare verlangen om datgene te doen waarvan wij innerlijk weten dat het verkeerd is.

 

De tekst correspondeert met Ef 2:5 > God, die rijk is aan barmhartigheid, maakte ons - vanwege zijn diepe liefde waarmee Hij ons liefhad - toen óók wij doden waren in de overtredingen, levend, tezamen met de Messias.

 

 

17630

 

GW 24615 ≈≈ Lk 10:21 >> In dat uur jubelde hij van vreugde in de heilige geest en zei: Ik prijs u openlijk, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en schranderen zorgvuldig verborgen hield, en ze aan kleine kinderen openbaarde. Ja, Vader, want aldus werd het een welbehagen ten overstaan van u.

 

Rm 8:12

Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees, om naar vlees te leven.

 

GW 5071 is ook die van

 

Belijdenis in gebed tot YHWH door Nehemia >>

 

Wij hebben ontegenzeglijk verderfelijk tegen u gehandeld en hebben de geboden en de voorschriften en de rechterlijke beslissingen die gij aan uw knecht Mozes geboden hebt, niet onderhouden.

 

Nh 1:7

 

Nu dan, mag ik jullie bekendmaken wat ik met mijn wijngaard doe: Zijn heg zal worden weggenomen, en hij moet bestemd zijn voor verbranding. Zijn stenen muur moet worden neergehaald, en hij moet bestemd zijn tot een plaats van vertreding.

 

Js 5:5

 

Vandaar vertrokken zij en vervolgden hun weg door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand het te weten kwam. 

 

Mr 9:30

5071

 

Rm 8:13

Want indien jullie volgens vlees leven, zullen jullie sterven, maar indien jullie door geest de praktijken van het lichaam ter dood brengen, zullen jullie leven.

 

Dt 7:12 heeft ook GW 7819 >>

 

En het moet geschieden dat, omdat jullie naar deze rechterlijke beslissingen blijven luisteren en ze werkelijk onderhouden en volbrengen, YHWH, jullie God, jegens jullie het verbond en de liefderijke goedheid in acht zal nemen ten aanzien waarvan hij zwoer aan jullie voorvaders [de patriarchen].

 

De beide gemeenten van het Israël Gods ontvangen identieke beloften!

 

7819

 

Rm 8:14

Immers, zovelen als door Gods geest gedreven worden, die zijn zonen van God.

 

Ondermeer Dt 9:2 heeft ook GW 4358 >>

Een volk, groot en rijzig, de zonen van de Enakieten, van wie gij zelf hebt geweten en zelf hebt horen zeggen: Wie kan zich voor de zonen van Enak krachtig staande houden?

 

Vanuit die visie kan ook van (ware) christenen gezegd worden dat zij ‘goddelijke’ zonen zijn, maar dan van de ware God

 

 

4358

Rm 8:15

Want jullie ontvingen geen geest van slavernij wederom tot vrees, maar jullie ontvingen een geest van zoonschap, waarin wij uitroepen: Abba, Vader!

 

Jh 17:18 heeft ook GW 6909 >> Zoals gij mij in de wereld hebt uitgezonden, heb ook ik hen in de wereld uitgezonden.  

6909

 

GW 11267 ≈≈ Lk 12:20 >> God echter zei tot hem: Dwaas, in deze nacht eist men je ziel van je op. Voor wie zullen dan de dingen zijn die je hebt gereedgemaakt? 

 

Jezus vervolgde nog met te zeggen:Aldus [vergaat het] hem die schatten vergaart voor zichzelf en niet rijk is voor God”.

 

Rm 8:16

De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn.

 

Lk 16:11 heeft ook GW 7747 >> Indien jullie je dan niet getrouw betoonden in de onrechtvaardige Mammon, wie zal jullie het ware toevertrouwen?

Zie commentaar.
 

7747

Rm 8:17

Maar indien kinderen, ook erfgenamen; ja, erfgenamen van God, doch mede-erfgenamen van Messias; indien wij althans met hem lijden, opdat wij ook tezamen verheerlijkt worden.

 

GW 8573 is ook die van Lk 4:33 >> En in de synagoge was een mens die een geest van een onreine demon had; en hij schreeuwde uit met luider stem:
 

8573

 

GW 16320 >> Jh 8:23 >> Hij dan zei verder tot hen: Jullie zijn van beneden; ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld; ik ben niet van deze wereld.

 

Geroepen christenen zijn na de Opname niet langer van beneden, maar net als Jezus, van boven!

 

Rm 8:18

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.

 

De GW 7362 is ook die van Mt 8:14 >> En toen Jezus in het huis van Petrus kwam, zag hij diens schoonmoeder met koorts ziek te bed liggen.  

(Vers 15) Hij raakte daarom haar hand aan en de koorts verliet haar, en zij stond op en ging hem dienen.

 

7362

 

Rm 8:19

Immers, het reikhalzend verlangen van de schepping wacht de openbaarmaking van de zonen Gods af.

 

GW 8948 is ook die van >>

 

 

Ten slotte geschiedde het in het zevenendertigste jaar van de ballingschap van Joachin, de koning van Juda, in de twaalfde maand, op de vijfentwintigste dag van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babylon, in het jaar dat hij koning werd, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, verhief en hem vervolgens uit het gevangenhuis haalde.

 

Jr 52:31

 

En zij stelden hen voor de apostelen, die - na gebeden te hebben - hun de handen oplegden.

 

Hn 6:6

8948

 

Rm 8:20

τη γαρ ματαιοτητι η κτισις υπεταγη ουχ εκουσα αλλα δια τον υποταξαντα εφ ελπιδι

 

corr GW 7177

 

Want de schepping werd aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderwierp,

6757

 

Rm 8:21

op [basis van] hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf tot de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.

 

GW 12189 is ook die van Lk 11:52 >> Wee jullie, wetgeleerden, omdat jullie de sleutel van de kennis hebben weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan en hen die willen binnengaan, hebben jullie verhinderd.

12189

 

Rm 8:22

Want wij weten dat heel de schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood verkeert, tot nu toe.

 

Zie Romeinen, hfdst 8.

6413

 

Rm 8:23

Niet alleen [zij] echter, maar ook wijzelf, die de eerstelingsgave van de geest hebben, ja, ook wijzelf zuchten in onszelf, [het volledige] zoonschap afwachtend, de loskoop van ons lichaam.

 

Gecorrigeerd volgens de P46 wordt de GW van dit vers >> 14647 dat ook de GW is van Op 15:8, maar ook die van de verzen 7 en 8 tezamen van dit hoofdstuk (Romeinen 8).

16214

 

Rm 8:24

Want in de hoop werden wij gered, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, hoopt hij [dan nog]?

4986

Rm 8:25

Maar indien wij hopen op wat wij niet zien, wachten wij het standvastig af.

2915

 

GW 7901 ≈≈ Hn 10:20 >> Sta echter op, ga naar beneden en reis, zonder ook maar enigszins te twijfelen, met hen mee, want ik heb hen gezonden.

 

En ook 2Pt 1:13 >> Maar ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, jullie door herinnering op te wekken.

 

Rm 8:26

Evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet waarvoor wij naar behoren zouden moeten bidden. Maar de geest zelf komt tussenbeide met onuitsprekelijke verzuchtingen.

 

De GW 17180 is ook die van Mt 18:19 >> Voorwaar, ik zeg jullie wederom: Indien twee van jullie op aarde het eens zijn omtrent iets belangrijks wat zij te verzoeken zouden hebben, wat het ook zij, het zal hun geschieden door toedoen van mijn Vader in de hemel.

 

Opvallend dat in beide verzen het gebed aan de orde is!

17180

 

Rm 8:27

Bovendien weet Hij die de harten doorzoekt wat de gezindheid van de geest is, omdat hij in overeenstemming met God voor heiligen pleit.

 

De GW 9489 is ook die van Mt 26:74 >> Toen begon hij te vloeken en te zweren: Ik ken de mens niet! En onmiddellijk kraaide een haan.

 

YHWH Elohim kende Petrus door-en-door!

Zie het commentaar op deze kwestie in Romeinen 8.

9489

 

Rm 8:28

Wij nu weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die naar voornemen geroepenen zijn.

 

De GW 7146 is ook die van Jh 11:40 >> Jezus zei tot haar: Zei ik je niet dat jij de heerlijkheid van God zal zien indien je zou geloven?

 

7146

 

Rm 8:29

Want hen die Hij tevoren kende, bestemde hij ook tevoren [tot] gelijke gedaante van het beeld van zijn Zoon, opdat hij eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

 

De GW 14035 is ook die van Mt 13:41 >> De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden [in de voleinding der eeuw] en zij zullen alle dingen die aanleiding tot struikelen geven en degenen die wetteloosheid bedrijven, uit zijn koninkrijk verzamelen.

 

14035

 

Rm 8:30

Hen dan die hij voorbestemde, dezen riep hij ook. En hen die hij riep, dezen rechtvaardigde hij ook. Maar hen die hij rechtvaardigde, dezen verheerlijkte hij ook.

11774

 

 

 

31  Wat zullen wij dan zeggen ten aanzien van deze dingen? Indien God voor ons [is], wie tegen ons?

32  Hoe zal hij, die zelfs de eigen Zoon niet spaarde maar hem voor ons allen overgaf, ons ook niet met hem alle dingen goedgunstig schenken?

33  Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen uitverkorenen Gods? God is degene die rechtvaardigt.

34  Wie [is het] die veroordeelt? De Messias [is het] die stierf, ja meer nog, die werd opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit.

35  Wie zal ons scheiden van de liefde van de Messias? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

 

 

Rm 8:36

Zoals geschreven staat: Omwille van U worden wij heel de dag gedood, wij werden beschouwd als schapen ter slachting.

7166

Rm 8:37

Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons liefhad.

5315

 

GW 12481 ≈≈ Lk 24:27 >> En beginnend vanaf Mozes en vanaf al de profeten legde hij hun uit wat in al de Schriften op hemzelf betrekking had. 

 

 

38  Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch krachten,

39  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van Gods liefde die [is] in Messias Jezus, onze Heer.