Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Opmerkelijke gematriaresultaten

Opmerkelijke gematriaresultaten

 

Twee Kronieken 32:21-23

 

2Kr 32:21

Toen zond YHWH een engel en verdelgde iedere dappere, sterke man en leider en overste in de legerplaats van de koning van Assyrië, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn eigen land terugkeerde. Later ging hij het huis van zijn god binnen en daar velden zekere personen die uit zijn eigen inwendige delen waren voortgekomen, hem met het zwaard.  

5098

2Kr 32:22

Zo redde YHWH Hizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanherib, de koning van Assyrië, en uit de hand van alle anderen en schonk hun rondom rust.

3626

2Kr 32:23

En er waren velen die geschenken voor YHWH te Jeruzalem brachten en uitgelezen dingen voor Hizkia, de koning van Juda, en hij werd daarna verheven in de ogen van alle Heidenvolken.

2921

 

GW 11645 ≈≈ Hn 7:49 >> De hemel is mijn troon, en de aarde is mijn voetbank. Wat voor een huis zullen jullie voor mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats voor mijn rust?

 

Twee Timotheüs 3:8

2Tm 3:8

Op de wijze waarop Jannes en Jambres Mozes weerstonden, zo weerstaan ook dezen de waarheid, mensen volkomen bedorven van denken, afgekeurd wat de geloofstrouw betreft.

12704

gecorrigeerd

 

De gecorrigeerde GW van 2Tm 3:8 is ook die van Lk 10:20 >> Edoch, verheugt je niet hierin dat de geesten aan jullie onderworpen worden, maar verheugt je dat jullie namen zijn ingeschreven in de hemelen.

 

Deuteronomium 32:1-6

 

Dt 32:1

Leent het oor, o hemelen, en laat mij spreken; en laat de aarde de woorden van mijn mond horen.

2145

Dt 32:2

Mijn onderricht zal druipen als de regen, mijn rede zal druppelen als de dauw, als zachte regens op het gras, en als overvloedige regenbuien op de plantengroei.   

3751

Dt 32:3

Want ik zal de naam van YHWH uitroepen. Schrijft grootheid toe aan onze God! 

880

Dt 32:4

De Rots, volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is; rechtvaardig en oprecht is hij.   

2764

Dt 32:5

Zij hebben van hún zijde verderfelijk gehandeld; zij zijn zijn kinderen niet, het gebrek ligt bij henzelf. Een krom en verdraaid geslacht!   

Andere plaatsen met GW 2595

 

Lv 9:5    >> Bijgevolg brachten zij hetgeen Mozes geboden had vóór de tent der samenkomst. Toen trad de gehele vergadering naderbij en stond voor het aangezicht van YHWH.

Dt 15:23 >> Alleen het bloed ervan moogt gij niet eten. Gij dient het als water op de aarde uit te gieten.

Sp 23:35 >> Zij hebben mij geslagen, maar ik werd niet ziek; zij hebben mij gebeukt, maar ik wist het niet. Wanneer zal ik wakker worden? Ik zal nog meer daarvan zoeken.

Ez 30:5   >> Ethiopië en Put en Lud en het gehele gemengde gezelschap en Kub en de zonen van het land van het verbond —met hen zullen zij vallen, ja, door het zwaard.

Ez 44:20 >> En hun hoofd dienen zij niet te scheren, en het hoofdhaar dienen zij niet los te dragen. Zij dienen in elk geval hun hoofd te knippen.

 

2595

Dt 32:6

Blijven jullie jegens YHWH zó handelen, volk zonder begrip en onwijs? Is hij niet je Vader, die je heeft voortgebracht, hij die je gemaakt heeft en je vervolgens stabiliteit gaf?

2060

 

GW 14195 ≈≈ Hn 17:26 >> En hij heeft uit één  elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de bestemde tijden en de vastgestelde grenzen van hun woonplaats verordend.