Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Psalm 83

Psalm 83

 

Ps 83:1

O God, laat er geen stilzwijgen van uw zijde zijn. Verstom niet, en blijf niet stil, o Goddelijke.    

3011

Ps 83:2

Want zie! Juist uw vijanden maken getier. En juist zij die u intens haten, hebben [hun] hoofd opgestoken.  

1545

Ps 83:3

Tegen uw volk voeren zij listig hun vertrouwelijke bespreking. En zij spannen samen tegen uw verborgenen.

1584

 

GW 6140 ≈≈ Dn 3:12 >> Er zijn zekere Joden die gij hebt belast met het bestuur van het rechtsgebied Babylon, Sadrach, Mesach en Abednego; deze fysiek sterke mannen hebben geen aandacht aan u geschonken, o koning, zij dienen úw goden niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet.

 

Ook Lk 6:18 >> Die gekomen waren om hem te horen en van hun kwalen gezond gemaakt te worden. En zij die door onreine geesten werden lastiggevallen, werden steeds genezen.

 

En Rm 1:31 >> Zonder verstand, ontrouw aan overeenkomsten, zonder natuurlijke genegenheid, onbarmhartig.

 

Plus vers 4 >>

Ps 83:4

Zij hebben gezegd: Komt en laten wij hen als natie verdelgen, opdat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

1735

 

GW 6140 + 1735 = 7875 ≈≈ 2Ko 7:3>> Niet tot veroordeling spreek ik; ik zei immers eerder dat jullie in onze harten zijn, om samen te sterven en samen te leven.

 

Plus vers 5 >>

Ps 83:5

Want met het hart hebben zij eensgezind raad uitgewisseld. Tegen u hebben zij voorts zelfs een verbond gesloten,

1690

 

GW 7875 + 1690 = 9565 ≈≈ Mt 25:22 >> Vervolgens trad degene die de twee talenten had ontvangen naar voren en zei: Meester, gij hebt mij twee talenten toevertrouwd; zie, ik heb er nog twee talenten bij verworven.  

 

Hn 10:46 >> Want zij hoorden hen in talen spreken en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus:

Vers 47 Die mensen moeten gedoopt worden !!

 

Plus vers 6 >>

Ps 83:6

De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,

917

 

GW 9565 + 917 = 10482 ≈≈ Jh 18:2 >> Maar ook Judas, zijn verrader, kende de plaats, omdat Yeshua er vele keren met zijn discipelen was samengekomen.

 

Ps 83:7

Gebal en Ammon en Amalek, Filistea te zamen met de inwoners van Tyrus.             

1991

Ps 83:8

Ook Assy̱rië zelf heeft zich bij hen gevoegd; zij zijn een arm geworden voor de zonen van Lot. Sela.

1327

Ps 83:9

Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin in het stroomdal van de Kison.

1573

Ps 83:10

Zij werden verdelgd bij En-Dor; zij werden tot mest voor de aardbodem.

932

Ps 83:11

Wat hun edelen betreft, maak hen als Oreb en als Zeëb; en als Zebah en als Zalmuna al hun hertogen. 

1781

Ps 83:12

Die hebben gezegd: Laten wij de verblijfplaatsen van God voor ons in bezit nemen.

2343

Ps 83:13

O mijn God, maak hen als een wervelwind van distels; als kaf voor de wind. 

1692

Ps 83:14

Als een vuur dat het woud verbrandt; en als een vlam die de bergen verzengt. 

2040

Ps 83:15

Moogt gij hen zó achtervolgen met uw orkaan; en moogt gij hen met uw stormwind met ontsteltenis slaan.

2197

 

GW 15876 ≈≈ Mt 3:16 >> Nadat Jezus was gedoopt, kwam hij onmiddellijk omhoog uit het water; en zie! de hemelen werden geopend, en hij zag Gods geest gelijk een duif neerdalen en op hem komen.

 

Ps 83:16

Vervul hun aangezicht met oneer, opdat men uw naam zoekt, YHWH.

1252

Ps 83:17

O mogen zij voor altijd beschaamd en ontsteld zijn, en mogen zij schaamrood worden en vergaan.

874

Ps 83:18

Opdat men weet dat gij, wiens naam YHWH is, gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde.

1586

 

GW 3712 ≈≈

 

Vervolgens keek hij neer in de richting van Sodom en Gomorra en in de richting van het gehele land van het District, en hij zag en zie, er steeg een dikke rook op van het land, als de dikke rook van een kalkoven!

Gn 19:28

En Jakob gaf Esau brood en het linzegerecht, en hij ging eten en drinken. Daarna stond hij op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht.

Gn 25:34

Gelukkig zijn uw mannen; gelukkig zijn deze dienaren van u, die voortdurend vóór u staan, terwijl zij naar uw wijsheid luisteren.

1Kn 10:8

En gij hebt u vervolgens geprostitueerd met de zonen van Assyrië, omdat gij niet te verzadigen waart, en gij bleeft u met hen prostitueren en werdt ook niet verzadigd. 

Ez 16:28

Ook zij was voor ballingschap bestemd; zij ging in gevangenschap. Ook haar eigen kinderen werden verpletterd aan het boveneinde van alle straten; en over haar verheerlijkten wierp men het lot, en haar groten zijn allen met boeien gebonden.

Nh 3:10

Want hij die stierf, is rechtens vrij van de zonde.

Rm 6:7