Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Efeziërs 6

Efeziërs 6 en 1 Thess 4

 

Ef 6:10

Wat het overige betreft, sterkt je in de Heer en in de macht van zijn sterkte.

 

Lukas 1:28 heeft ook GW 9230 >> En nadat hij bij haar was binnengetreden, zei hij: Verheug je, hooglijk begunstigde, de Heer is met je.

 

Opmerkelijk dat we bij de aanvang van deze passage [in Efeze 6] door de GW [9230] eveneens worden overgeplaatst naar het hemelse domein, de hemelsferen, maar dan in gunstige zin!

 

9230

Ef 6:11

Doet de volle wapenrusting Gods aan, om stand te kunnen houden tegen de listige daden van de Duivel.

8215

Ef 6:12

Want onze worsteling is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelsferen.

 

Alternatief GW  16835 >> Hn 7:34 >> Ik heb de slechte behandeling van mijn volk, dat in Egypte is, zeer zeker gezien, en ik heb hun zuchten gehoord, en ik ben neergedaald om hen te bevrijden. Nu dan, kom, ik zal u naar Egypte zenden.

 

18736

Ef 6:13

Neemt daarom de volle wapenrusting van God op, opdat jullie in staat mogen zijn weerstand te bieden in de boze dag en, na alle dingen te hebben doorgemaakt, vast te staan.

 

Mt 22:41 heeft ook GW 8322 >> Terwijl nu de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun:  (vers 42) Wat denken jullie omtrent de Mashiach? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Van David.

 

8322

 

 

Eén Thessalonicenzen 4

 

1Th 4:3

Dit is immers Gods wil: jullie heiliging; dat jullie je onthouden van de ontucht,

7718

1Th 4:4

dat een ieder van jullie weet om in heiliging en eer het eigen vat te verwerven.

6522

 

GW 7718 + 6522 = 14240 ≈≈ Gl 3:17 >> Dit nu wil ik zeggen: Een wilsbeschikking die tevoren door God rechtsgeldig was gemaakt, wordt door een wet die na vier honderd en dertig jaar is ontstaan niet krachteloos gemaakt om de Belofte teniet te doen.

 

1Th 4:4

dat een ieder van jullie weet om in heiliging en eer het eigen vat te verwerven.

6522

1Th 4:5

Niet in hartstochtelijke begeerte zoals ook de Heidenvolken die God niet kennen.

 

Commentaar

2876

 

GW 6522 + 2876 = 9398 ≈≈ Nh 10:37 >> Ook de eerstelingen van ons grofgemalen meel en onze bijdragen en de vrucht van elke boomsoort, nieuwe wijn en olie zouden wij naar de priesters brengen, naar de eetzalen van het Huis van onze God; ook het tiende deel van onze bodem naar de Levieten, daar zij, de Levieten, degenen zijn die een tiende ontvangen in al onze landbouwsteden.

 

Ook Ez 6:9 >> [8] En wanneer het gebeurt, wil ik jullie als overblijfsel degenen laten die aan het zwaard ontkomen onder de Heidenvolken, wanneer jullie worden verstrooid over de landen.

[9] En jullie ontkomenen zullen mij stellig gedenken onder de Heidenvolken waarheen zij gevankelijk weggevoerd zullen zijn, want ik ben gebroken wegens hun hoererende hart, dat zich van mij heeft afgekeerd, en wegens hun ogen, die in hoererij hun drekgoden achternagaan; en zij zullen stellig een walging in hun aangezicht voelen wegens de slechte dingen die zij hebben gedaan in al hun verfoeilijkheden.

 

En ook Lk 24:30 >> En het geschiedde, toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, en nadat hij het gebroken had, het hun toereikte. [31]  Hun ogen dan werden volledig geopend en zij herkenden hem.

 

1Th 4:7

Want God riep ons niet tot onreinheid maar in heiliging.

3122

1Th 4:8

Dientengevolge, hij die blijk geeft van minachting, minacht niet een mens maar de God die zijn heilige geest in jullie geeft.

8796

 

GW 3122 + 8796 = 11918 ≈≈ Hn 20:25 >> En nu, ziet! ik weet dat jullie allen, onder wie ik ben rondgegaan en het koninkrijk heb gepredikt, mijn gezicht niet meer zullen zien.

 

 

1Th 4:12

Opdat jullie betamelijk mogen wandelen jegens hen buiten en niets nodig hebt.

7700

 

GW 7700 is ook die van 2Th 2:7 >> Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds werkzaam; alleen die weerhoudt, totdat hij uit het midden geraakt.

 

Conclusie is o.a. deze >> Om als een weerhoudende kracht te kunnen dienen ten aanzien van wetteloosheid mag van Gemeenteleden verwacht worden dat zij ten opzichte van de buitenwereld onafhankelijk en betamelijk wandelen; helemaal tot op het moment van de Opname.

 

1Th 4:13

Maar wij willen niet dat jullie ontwetend zijn, broeders, betreffende hen die ontslapen, opdat jullie niet bedroefd worden zoals ook de overigen die geen hoop hebben.

8976

 

GW 8976 is ook die van Lk 19:38 >>

37  Toen hij dan reeds nabij de afdaling van de Berg der Olijven kwam [op Palmzondag], begon de hele groep der leerlingen vol vreugde God met luider stem te loven voor alle krachtige daden die zij gezien hadden,
38  zeggend: Gezegend hij die komt, de koning, in naam van de Heer! In de hemel vrede, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen.

 

1Th 4:14

Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo zal ook God hen die ontsliepen door Jezus met hem brengen.

10641

 

GW 10641 is ook die van 1Ko 4:10 >> Wij zijn dwazen omwille van Messias, maar jullie verstandigen in Messias; wij zwak maar jullie sterk; jullie in aanzien, maar wij van weinig achting.

 

En ook die van 1Tm 5:17 >> De oudsten die op juiste wijze leiding hebben, moet dubbele eer waardig worden geacht, vooral zij die hard werken in woord en onderricht. 

 

1Th 4:16

Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met een stem van [de] aartsengel en met een trompet Gods neerdalen vanaf [de] hemel en de doden in [de] Messias zullen eerst opstaan.

τι ατς Κύριος ν κελεύσματι, ν φων ρχαγγέλου κα ν σάλπιγγι Θεο καταβήσεται πορανο, κα ο νεκρο ν Χριστ ναστήσονται πρτον [of gecorr.: πρτοι]

13882

 

GW 13842 [correctie) is die van Lk 19:22 >> Hij zei tot hem: Uit je eigen mond zal ik je oordelen, boze slaaf. Je wist dat ik een hard mens ben, dat ik opneem wat ik niet uitgezet en oogst wat ik niet gezaaid heb?

 

1Th 4:17

Daarop zullen wij, de levenden die overblijven, tezamen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen we altijd met [de] Heer zijn.

 

13532

 

GW 13532 is ook die van 1Tm 5:4 >> Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen eerst leren godvruchtig om te gaan met het eigen huis, en de ontvangen weldaden te vergelden aan wie hen voortbrachten, want dit is aangenaam in de ogen van God.
 

De tekst gecorrigeerd verkrijgt GW 13931 ≈≈ Rm 11:11 >> Ik zeg dan: Zij struikelden toch niet dat zij zouden vallen? Mag dat niet geschieden! Maar door hun misstap [is er] de redding voor de Heidenvolken, om hen tot jaloezie te prikkelen. 

 

De LV heeft >> Ik zeg dan: Zij zijn toch niet gestruikeld, opdat zij zouden vallen? Dat niet. Maar door hun val is de redding het deel der Heidenen geworden om hen naijverig te maken.