Schriftstudies.tk
Home
Overzicht studies
Blog
Reactie

Jesaja 24

Jesaja 24

 

Js 24:1

Zie! YHWH maakt het land [ha arets; land/aarde] leeg en verwoest het, en hij heeft de oppervlakte ervan ontwricht en zijn bewoners verstrooid.     

1489

Js 24:2

En het moet hetzelfde worden voor het volk als voor de priester, hetzelfde voor de knecht als voor zijn meester, hetzelfde voor de dienstmaagd als voor haar meesteres, hetzelfde voor de koper als voor de verkoper, hetzelfde voor de uitlener als voor de lener, hetzelfde voor de schuldeiser als voor degene die de rente betaalt.

3365

Js 24:3

Zonder mankeren zal het land [ha arets; land/aarde] leeggemaakt worden, en zonder mankeren zal het uitgeplunderd worden, want YHWH zelf heeft dit woord gesproken.

2249

 

GW 7103 ≈≈ Hn 20:11 >> Hij [Paulus] ging nu naar boven en na het brood gebroken en gegeten te hebben, en nog een geruime poos gesproken te hebben, tot het aanbreken van de dag, vertrok hij ten slotte.

 

Zie >> Eutychus – Afval en herstel, waaruit we kennelijk de les mogen afleiden dat zich in onze moderne tijd een geestelijke opleving heeft voorgedaan, waarvan in het bijzonder de laatste generatie van ware, geroepen christenen – in afwachting van de ‘morgenstond’ van de Opname – groot geestelijk profijt heeft gehad en nog heeft. 

 

Js 24:1

Zie! YHWH maakt het land [ha arets; land/aarde] leeg en verwoest het, en hij heeft de oppervlakte ervan ontwricht en zijn bewoners verstrooid.     

1489

Js 24:2

En het moet hetzelfde worden voor het volk als voor de priester, hetzelfde voor de knecht als voor zijn meester, hetzelfde voor de dienstmaagd als voor haar meesteres, hetzelfde voor de koper als voor de verkoper, hetzelfde voor de uitlener als voor de lener, hetzelfde voor de schuldeiser als voor degene die de rente betaalt.

 

Lk 17:32 heeft ook GW 3365 >> Weest indachtig de vrouw van Lot.

En ook Gl 3:20 >> De Middelaar echter is niet van één, maar God is één.

Wat is de strekking van deze merkwaardige verklaring?

De taak van een Middelaar veronderstelt de aanwezigheid van twee partijen. Wanneer dus slechts één persoon optreedt, zoals bij de Belofte die YHWH deed aan Abraham, is er geen plaats voor een Middelaar. Dat God één is geeft aan dat er niemand bestaat met wie Hij op voet van gelijkheid een verdrag kan aangaan. 

 

3365

Js 24:3

Zonder mankeren zal het land [ha arets; land/aarde] leeggemaakt worden, en zonder mankeren zal het uitgeplunderd worden, want YHWH zelf heeft dit woord gesproken.

2249

Js 24:4

Het land is gaan treuren, is vervallen. De wereld is verwelkt, is vervallen. De hogen van het volk des lands zijn verwelkt.

 

De GW van de vv 3 en 4 tezamen is 4094 ≈≈ Ez 38:9 >> U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.

en Lk 24:43 >> En hij nam het en at het voor hun aangezicht.

1845

 

GW 8948 ≈≈ Hn 6:6 >> En zij stelden hen voor de apostelen, die, na gebeden te hebben, hun de handen oplegden.

En Rm 8:19 >> Immers, het reikhalzend verlangen van de schepping wacht de openbaarmaking van de zonen Gods af.

 

Js 24:4

Het land is gaan treuren, is vervallen. De wereld is verwelkt, is vervallen. De hogen van het volk des lands zijn verwelkt.

1845

Js 24:5

En het land zelf is bezoedeld onder zijn bewoners, want zij hebben de wetten overtreden, het voorschrift veranderd, het voor onbepaalde tijd durende verbond verbroken. 

4175

 

GW 6020 ≈≈ 1Ko 12:2 >> Jullie weten dat, toen jullie Heidenen waren, jullie je lieten meevoeren naar de stomme afgoden, naargelang jullie geleid werden.  

 

Js 24:5

En het land zelf is bezoedeld onder zijn bewoners, want zij hebben de wetten overtreden, het voorschrift veranderd, het voor onbepaalde tijd durende verbond verbroken. 

4175

Js 24:6

Daarom heeft de vloek het land verteerd, en de bewoners ervan worden voor schuldig gehouden. Daarom zijn de bewoners van het land in aantal verminderd, en zeer weinig sterfelijke mensen zijn er overgebleven.

3473

Js 24:7

De nieuwe wijn is gaan treuren, de wijnstok is verwelkt, allen die vrolijk van hart waren, zijn gaan zuchten.

1743

 

GW 9391 ≈≈ Lk 22:31 >> Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie voor zich opgeëist om heen en weer te bewegen als de tarwe in de zeef.

 

Js 24:7

De nieuwe wijn is gaan treuren, de wijnstok is verwelkt, allen die vrolijk van hart waren, zijn gaan zuchten.

1743

Js 24:8

De uitbundige vreugde der tamboerijnen heeft opgehouden, het rumoer der uitgelatenen is gestaakt, de uitbundige vreugde der harp heeft opgehouden.

 

GW 4068 is ook die van Ml 4:2 >> En voor jullie [het Joodse overblijfsel] die mijn naam vrezen, zal stellig de zon der rechtvaardigheid gaan schijnen, met genezing in haar vleugelen. En jullie zullen werkelijk uitgaan en de grond omwoelen als mestkalveren.

 

En 1Ko 13:7 >> [De liefde] verdraagt alle dingen, alle dingen gelooft ze, alle dingen hoopt ze, alle dingen verduurt ze.

4068

Js 24:9

Het is zonder lied dat zij wijn drinken; de bedwelmende drank wordt bitter voor degenen die hem drinken.

2845

 

GW 8656 ≈≈ Jh 11:16 >> Daarom zei Thomas, die De Tweeling werd genoemd, tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan [naar het graf van Lazarus] om met hem te sterven.

 

Js 24:10

De verlaten stad is verbroken; elk huis is toegesloten, zodat men er niet kan binnengaan.

2452

Js 24:11

Er is geschreeuw in de straten wegens [gebrek aan] wijn. Alle verheuging is verdwenen; de uitbundige vreugde van het land is geweken. 

De situatie komt duidelijk overeen met de Eindtijdprofetie in 2Tm 3.

De wereld komt onder de heerschappij te verkeren van demonen in materialisatie [ze verbinden zich met het zaad der mensen; vers 43 van Dn 2], zoals ook hieronder aangegeven in de GW 4908.

 

2456

 

GW 4908 ≈≈ Dn 2:42 >> En wat de tenen van de voeten aangaat, die deels van ijzer en deels van gevormd leem waren: het koninkrijk zal deels sterk blijken te zijn en zal deels broos blijken te zijn.

 

Js 24:12

In de stad is een ontzettende toestand achtergelaten; de poort is verbrijzeld tot louter een hoop puin.

 

De situatie lijkt overeen te komen met die zoals beschreven in 2Kr 7:13 [ook GW 2500] >>  Wanneer ik de hemel toesluit opdat er geen regen valt en wanneer ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten en indien ik een pestilentie onder mijn volk zend, [vers 14 >> en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en keren van hun slechte wegen terug, dan zal ík vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven, en ik zal hun land genezen. ]

2500

 

Js 24:13

Want zo zal het worden in het midden van het land, onder de volken, gelijk het afslaan van de olijfboom, gelijk de nalezing, wanneer de druivenoogst tot een eind is gekomen. 

2899

Js 24:14

Zijzelf [de leden van het Joodse overblijfsel; zij die de waarheid van Rm 6:10 aanvaarden] zullen hun stem verheffen, zij zullen een vreugdegeroep aanheffen. In de superioriteit van YHWH zullen zij stellig jubelen vanaf de zee.

 

In Amos 3:3 – ook met GW 1118 – lezen we iets identieks >> Zullen er twee samen wandelen tenzij zij elkaar volgens afspraak ontmoet hebben?

 

1118

GW 4017 ≈≈ Rm 6:10 >> Want [de dood] die hij [de Messias] stierf, stierf hij voor de zonde eens voor altijd; maar [het leven] dat hij leeft, leeft hij voor God. 

 

 

Js 24:15

Daarom moeten zij in de streek van het licht YHWH verheerlijken, op de eilanden der zee de naam van YHWH, de God van Israël. 

1512

Js 24:16

Van het uiteinde van het land zijn er melodieën die wij hebben gehoord: Sieraad voor de Rechtvaardige! Maar ik zeg: Voor mij is er magerheid, voor mij is er magerheid! Wee mij! De verraders hebben verraderlijk gehandeld. Zelfs met verraad hebben de verraders verraderlijk gehandeld.

2922

Js 24:17

Angst en de groeve en de valstrik zijn over u, gij bewoner van het land.

1424

 

GW 5858 ≈≈ Hn 18:11 >> Hij [Paulus] bleef daar [in Korinthe] dan een jaar en zes maanden, terwijl hij onder hen het woord van God onderwees.

En Op 12:13 >>  En toen de Draak zag dat hij naar de aarde was geworpen, vervolgde hij de Vrouw die het manlijk kind baarde.

 

Js 24:18

En het moet geschieden dat al wie vlucht voor het geluid van dat wat angst verwekt, in de groeve zal vallen, en al wie uit het binnenste van de groeve opklimt, in de valstrik gevangen zal worden. Want zelfs de sluizen daarboven zullen werkelijk geopend worden en de grondvesten van het land zullen schudden.

 

De GW 4805 is ook die van Gl 2:15 >> Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit [de] Heidenen, [ook wij stelden geloof in Messias Jezus].

4805

 

Js 24:19

Het land is absoluut opengebarsten, het land is absoluut heen en weer geschud, het land is absoluut aan het wankelen gebracht.

3614

Js 24:20

Het land beweegt zich absoluut onvast als een dronken man, en het heeft heen en weer gewiegeld als een uitkijkhut. En zijn overtreding heeft er zwaar op gedrukt, en het moet vallen, zodat het niet weer zal opstaan.

3626

 

GW 7240 ≈≈ Jr 8:2 >> En men zal ze [de beenderen  - van de koningen van Juda, zijn vorsten, de priesters, de profeten, de inwoners van Jeruzalem - uit hun graven opdelven] werkelijk uitspreiden voor de zon en voor de maan en voor het gehele heerleger des hemels, die zij hebben liefgehad en die zij hebben gediend en die zij achterna hebben gelopen en die zij hebben gezocht en waarvoor zij zich hebben neergebogen. Ze zullen niet bijeengezameld noch begraven worden. Tot mest op de oppervlakte van de aardbodem zullen ze worden. 

 

Ook Ef 4:26 >> Wordt toornig, en zondigt niet; laat de zon niet ondergaan in je verontwaardiging.

 

Js 24:21

En het moet geschieden op die dag, dat YHWH zijn aandacht zal richten op het leger der hoogte in de hoogte, en op de koningen des aardbodems op de aardbodem.  

1509

Js 24:22

En zij zullen stellig bijeengedreven worden zoals men gevangenen in de kuil bijeendrijft, en opgesloten worden in de kerker; en na een overvloed van dagen zal er aandacht aan hen worden geschonken.

2104

Js 24:23

En de volle maan is schaamrood geworden en de gloeiende [zon] is beschaamd geworden, want YHWH der legerscharen is koning geworden op de berg Sion en in Jeruzalem en ten aanschouwen van zijn oudsten met heerlijkheid.

2638

 

GW 6251 ≈≈ Ez 47:22, waar de nieuwe situatie voor het Millenniumrijk wordt aangegeven >> En het moet geschieden dat jullie het door het lot als erfdeel dienen toe te wijzen aan julliezelf en aan de inwonende vreemdelingen die in jullie midden vertoeven, die in jullie midden vaders van zonen zijn geworden. En zij moeten voor jullie worden gelijk een ingeborene onder de zonen van Israël. Met jullie zal hun een erfdeel toevallen te midden van de stammen van Israël.