Schriftstudies.tk
Antichrist & Israël – Hoofdstuk 6

Antichrist & Israël – Hoofdstuk 6

Het Beest in de gematria

 

Precedent voor gematria

Het Beest

  Openbaring 13:1

  Openbaring 13:2

  Openbaring 13:3

  Openbaring 13:4

De mens achter het getal 666

 

En ik zag uit de zee een Beest opstijgen hebbend tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, en op zijn koppen lasterlijke namen.

 

Precedent voor gematria

 

Hier is wijsheid voor nodig!

Wie verstand heeft moet het maar eens uitknobbelen, dat getal van het beest. Het geeft de naam van een zeker persoon weer, en de getalswaarde van de letters daarvan is 666.

 

Dit is wel een heel vrije weergave van Openbaring 13:18, volgens het Nieuwe Testament in de Taal van onze Tijd. Het vestigt overigens wel onze aandacht op iets zeer interessants. Wat precies? Dat het Beest van Openbaring 13 - we bedoelen het Beest uit de zee van 13:1 t/m 8 - een getalswaarde heeft, namelijk 666.

En, zoals vers 18 impliceert, kan die waarde BEREKEND worden, tenminste als we een meer precieze vertaling van het Grieks in aanmerking nemen:

Hier is de wijsheid!

Wie verstand heeft, berekene het getal van het Beest.

Want het is een getal van een mens. En zijn getal zeshonderd zesenzestig.

 

Wat is er aan de hand? Onder inspiratie vestigt Johannes hier een precedent door gebruik te maken van de zogeheten leer der gematria, een aanpak die in zijn tijd vaak werd benut om op een cryptische wijze een naam van iemand weer te geven.

Hoe werkte dat? De letters van het Griekse- en het Hebreeuwse alfabet hadden de waarde van een getal. Wanneer men nu de waarden van alle letters van een naam bij elkaar optelde, verkreeg men de getalswaarde van die naam.

Een eigenaardig voorbeeld daarvan heeft men gevonden op de muren van het oude Pompeji, aldus:

Ik bemin degene wier getal is 545

 

De leer der gematria kunnen we illustreren door van het Nederlandse alfabet uit te gaan en de 26 letters de volgende waarden toe te kennen:

a = 1 b = 2 c = 3 d = 4 e = 5 f = 6 g = 7 h = 8 i = 9

j = 10 k = 20 l = 30 m = 40 n = 50 o = 60 p = 70 q = 80 r = 90

s = 100 t = 200 u = 300 v = 400 w = 500 x = 600 y = 700 z = 800

 

Laten we dit nu eens toepassen op een echt Hollandse naam, bijvoorbeeld op de bekende staatsman Thorbecke uit de 19e eeuw: 200+8+60+90+2+5+3+20+5 = 393. Dát vertegenwoordigt in dit systeem zijn getalswaarde: 393.

Maar nu omgekeerd. Stel dat iemand zegt: "Bereken het getal van een bekende staatsman uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn getalswaarde is 393"

Of anders gezegd: Ga eens na op wie die waarde past.

 

Dat is een stuk moeilijker. Welke figuur wordt bedoeld? Welke combinatie van letters leiden precies tot 393? Dat wordt uitproberen. Troelstra misschien? Nee dus, want zijn combinatie is: 200+90+60+5+30+100+200+1 = 686.

Dit illustreert de moeilijkheid om het geheim van Openbaring 13:18 te ontraadselen.

Dat het raadsel niet onoplosbaar is, daarvan getuigt de aanmoediging: "Wie verstand heeft, berekene het getal van het Beest!". En om de weg naar de oplossing aan te geven, wordt er aan toegevoegd: "Want het is een getal van een mens".

 

Daaruit valt blijkbaar af te leiden dat het getal 666 een bepaalde mens verbergt, waarmee het Beest op een of andere wijze identiek is. Dus ga maar op zoek! Niet echt eenvoudig!

Nu is het gelukkig zo dat we in het boek Openbaring heel wat details vinden over het mysterie van het Beest uit de zee, en die leveren even zoveel aanknopingspunten op.

Ook dit kunnen we illustreren door nog even stil te staan bij het voorbeeld van de staatsman met de getalswaarde 393. Stel dat we ook te weten komen dat de bedoelde staatsman te maken had met een grondwetswijziging waarin voor het eerst de ministeriële verantwoordelijkheid werd geregeld. Dan is de oplossing niet ver meer, in het bijzonder voor hen die goed ingevoerd zijn in de politieke historie van Nederland.

 

Voor het vervolg is het van belang de getalswaarden te kennen van de letters van het Hebreeuwse alfabet. Klik hier

 

Deze 22 tekens zijn alle consonanten (medeklinkers).

De Hebreeuwse taal kent namelijk geen vocalen of klinkers. Vocalisatie vond plaats bij het uitspreken van de woorden. Op deze wijze werd de juiste spraak van geslacht op geslacht overgedragen en (grotendeels) behouden.

Wat de naam van God in de Hebreeuwse Geschriften betreft [JHWH], vanwege misplaatste opvattingen dienaangaande werd die naam na verloop van tijd niet meer uitgesproken. Een onjuiste interpretatie van Exodus 20:7 schijnt daaraan mede debet geweest te zijn: Gij zult de naam van YHWH, uw God, niet ijdel gebruiken, want de YHWH zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. 

 

Het gevolg daarvan laat zich raden. Wanneer een zodanige verkeerde gewoonte generaties lang wordt gevolgd, weet men tenslotte niet meer precies wat de correcte vocalisatie zou moeten zijn.

Moet יהוה als Jahweh worden weergegeven en uitgesproken, of als bijvoorbeeld Jehovah, of Jahoe ? Degenen die pleiten voor Jehovah voeren soms als argument aan dat de o-vocaal die in Jahweh geheel afwezig is, niettemin gehoord dient te worden, aangezien veel joodse namen die van de goddelijke naam zijn afgeleid, eveneens die o-klank hebben.

 

Wat helemaal geen probleem vormt is, om aan de hand van bovenvermeld schema de getalswaarde van de Naam vast te stellen, t.w. 10 + 5 + 6 + 5 = 26.

Wanneer u, lezer, een en ander checkt, ontdekt u dat de volgorde der letters van rechts naar links verloopt. In het Hebreeuws leest men nu eenmaal aldus, van rechts naar links

 

Als men dus zou zeggen: Bereken de naam van God; zijn getalswaarde is 26, dan hoeft dat ook al geen probleem te zijn. Men zou al vlug op יהוה uitkomen.

Dit illustreert nogmaals wat er aan de orde is om het getal van het Beest te berekenen. Ook in die situatie gaat het om (a) een aantal Hebreeuwse consonanten die samen de waarde 666 opleveren, en (b) die letters in de juiste volgorde plaatsen.

Wellicht dat sommige lezers tegenwerpen dat het boek Openbaring niet in het Hebreeuws maar in het Grieks werd geschreven en dat bijgevolg voor het berekenen van het getal 666 de gematria van het Griekse alfabet moet worden gehanteerd. Dat lijkt een logisch argument, ware het niet dat de Openbaring veeleer joods van karakter is dan christelijk Nieuwtestamentisch.

 

De dingen die vlug moeten geschieden die Jezus Messias aan zijn dienstknecht Johannes via een engel in tekenen toonde, hebben vooral beelden uit de Hebreeuwse Geschriften als achtergrond (Op 1:1). In zijn werk The Apocalypse stelt E.W. Bullinger het zelfs aldus:

 

Though the language is Greek, the thoughts and idioms are Hebrew; and this links it on, not to the Pauline epistles, but to the Old Testament, and shows that its great subject is God's final dealings with the Jew and the Gentile; and not the Church of God.

 

Die revolutionaire uitspraak lijkt ons zeer aannemelijk. De Openbaring lijkt toegesneden te zijn op het verloop van de 70ste  Jaarweek en de schokkende gebeurtenissen waardoor die "Week" gekenmerkt zal worden; gebeurtenissen en situaties waarin de Antichrist en (etnisch) Israël centraal staan. Zie Daniël 9:27.

Juist het feit dat in Openbaring 13:18 het precedent der gematria wordt gepresenteerd verraadt, naast andere kenmerken, het Joodse karakter van het Bijbelboek.

 

Terloops constateren we om die reden ook nog dat de "mens" waarvan in dat Bijbelvers sprake is en die een link heeft met het Beest, eveneens een Oudtestamentisch figuur moet zijn.

Dus wat weten wij nog meer over het Beest?

Het ligt voor de hand om Openbaring 13:1-4 nader te beschouwen.

 

En hij ging staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een Beest opstijgen hebbend tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, en op zijn koppen lasterlijke namen. En het Beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten als een beer, en zijn muil als een leeuwenmuil. En de Draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En één van zijn koppen was als ten dode toe geslacht, maar hij werd van zijn dodelijke slag genezen, en de gehele aarde liep in verbazing het Beest achterna. En zij brachten hulde aan de Draak omdat hij de macht aan het Beest gaf, en zij brachten hulde aan het Beest zeggend: Wie is gelijk aan het Beest, en wie kan oorlog met hem voeren?

 

Openbaring 13:1

 

Wat leert ons dit? Allereerst, in vers 1, dat het Beest een opvallende replica is van de Draak: En ik zag uit de zee een Beest opstijgen hebbend tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, en op zijn koppen lasterlijke namen.

Dat alléén reeds wijst op zijn demonische achtergrond. We constateerden al eerder - in hoofdstuk 5 van deze serie - aan de hand van Op 19:17-21, dat er verschil is in natuur van

>> Gods menselijke vijanden (hun "vleesdelen" worden gegeten door de vogels)

en

>> die van het duo Beest/Valse Profeet die in een symbolisch meer van vuur worden vernietigd. Niet slechts omdat ze zelf ook symbolisch zijn, maar ook met het oog op hun niet-vleselijke natuur.

 

Zie ook: De rol der demonen in de eindtijd, waarin aan de hand van Op 16:13-14 de gevolgen van het uitgieten van de 6e schaal van Gods toorn worden getoond. De Griekse tekst luidt letterlijk:

 

En ik zag uit de bek van de Draak en uit de bek van het Beest en uit de bek van de Valse profeet drie onreine geesten gelijk kikvorsen. Want ze zijn geesten van demonen die tekenen verrichten die uitgaan op de koningen van de gehele bewoonde aarde om hen bijeen te brengen tot de oorlog van de Grote Dag van God de Almachtige.

 

Waarschijnlijk betwijfelt niemand van ons dat de onreine geest uit de bek van de Draak demonisch is. Hetzelfde geldt dan uiteraard voor de twee andere onreine geesten uit de bek van het Beest en uit die van de Valse Profeet.

Conclusie: Alle drie zijn demonisch, de Draak, het Beest en de Valse Profeet.

 

In Op 13:1 vernemen we ook dat het Beest opstijgt uit de ZEE. Frappant is evenwel dat al eerder, in Op 11:7, was aangekondigd dat hij mettertijd uit de AFGROND zou opstijgen. Hoe zit dat precies?

Het Griekse abussos (αβυσσος = afgrond) komt overeen met het Hebreeuwse tehoom (תהום, getalswaarde 451) dat vaak met "waterdiepte" wordt weergegeven. Beide woorden houden het idee in van iets wat diep is; peilloos diep. Diverse Engelse versies vertalen abussos met bottomless pit, zodat er aanleiding is beide woorden door elkaar heen te gebruiken.

 

In de Openbaring ligt de nadruk op de afgrond, dus abussos, waaruit het Beest opstijgt. Zie behalve Op 11:7, ook 17:8.

Het gebruik van ZEE in 13:1 is blijkbaar opzettelijk gekozen omdat er in het optreden van het Beest duidelijke verwijzingen zijn naar de 4 reusachtige beesten van Daniël, hoofdstuk 7. In de verzen 2 en 3 wordt aangegeven dat die 4 beesten uit de zee opstijgen. Vandaar kennelijk dat het Beest van Openbaring 13 ook uit de zee opstijgt.

 

Maar waarom al deze details? Omdat het gebruik van afgrond in de Openbaring kennelijk duidt op de verblijfplaats van de demonen vanaf de Vloed.

In hoofdstuk 5 zijn we uitgebreid daarop ingegaan. Maar in dit deel hebben we de gematria aan de orde gesteld, aangemoedigd door het feit dat God zelf daarvoor de basis heeft gelegd door in Openbaring 13:18 de getalswaarde 666 te laten vermelden als het getal van het Beest, de Antichrist.

En wat ontdekken we als we met deze leer - als een extra invalshoek voor Bijbelbegrip - aan de gang gaan? Enkele spectaculaire dingen!

 

Combineren we namelijk het Hebreeuwse tehoom, waarde 451 (400+5+6+40, zie boven) met de in Genesis 6:4 vermelde HaNefilim, הנפלים, waarde 215 (5+50+80+30+10+40), dan leidt dat – opgeteld - eveneens tot de waarde 666 (451 + 215 = 666).

Bijgevolg kunnen we met een grotere graad van zekerheid enkele dingen vaststellen waaromtrent we ons in principe al een denkbeeld hadden gevormd:

 

a. De zonen Gods van Genesis 6:1-4 zijn inderdaad demonen, en de Nefilim zijn niet het nageslacht van die ontrouwe engelen, maar die demonen zelf. De term is dan de Bijbelse aanduiding voor hun zichtbare verschijning als gematerialiseerde mannen.
Nefilim is trouwens afgeleid van de Hebreeuwse stam naafal,
נפל = vallen; vandaar de uitdrukking "de gevallen engelen".

 

b. Oók de sprinkhanen die in Openbaring 9 uit de put van de afgrond tevoorschijn komen op de aarde, zijn demonen.

 

c. Er is een meer aannemelijke verklaring voor de mysterieuze woorden die in Openbaring 17:8 worden gebruikt:

 

Het Beest dat je zag was en is niet, en het staat op het punt uit de afgrond op te stijgen, en het gaat heen in vernietiging. En zij die op de aarde wonen, van wie de naam niet staat geschreven op het Boek des levens vanaf [de] grondlegging der wereld, zullen zich verbazen bij het zien van het Beest, dat het was en niet is en [toch] aanwezig zal zijn

 

In Johannes' tijd kon gezegd worden dat het Beest WAS en tegelijkertijd NIET IS, omdat de demonen vanaf de Vloed beperkingen kennen in hun afgrondtoestand. Maar toch staat het Beest al die tijd, tot nu toe, klaar om uit die afgrondsituatie op te stijgen teneinde zijn funeste rol op Gods bestemde tijd te vervullen.

Zie: De Vloed en de gevangenis (1Pt 3)

 

Openbaring 13:2

 

Vers 2 van Openbaring 13 laat ons zien dat het Beest in zich kenmerken verenigt van vroegere wereldmachten: En het Beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten als een beer, en zijn muil als een leeuwenmuil. En de Draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Vergelijk Daniël 7:4-6, waar in volgorde verschijnen:

Leeuw    > Neobabylonië

Beer       > Medo-Perzië

Luipaard > Hellas (Griekenland)

Deze omstandigheid verleent betekenis aan Openbaring 17:11, waar het Beest eveneens ten tonele wordt gevoerd: En het Beest dat was en niet is, is ook zelf een achtste en is uit de zeven, en het gaat heen in de vernietiging.

 

Maar in die context zien we het Beest in zijn ultieme goddeloos optreden, in vers 3 van hoofdstuk 17 verzinnebeeld door zijn scharlaken kleur: En hij voerde mij in geest weg naar een wildernis. En ik zag een vrouw gezeten op een scharlakenrood Beest dat vol was van lasterlijke namen, hebbend zeven koppen en tien horens.

Maar waar het ons hier nu vooral om gaat is het feit dat van het Beest wordt gezegd dat het ook zelf een 8e koning is en voortspruit uit 7 koningen die hem vooraf gingen. Daardoor komen we aan de weet dat alle 7 wereldmachten een demonische achtergrond kennen; iets wat ons overigens niet bevreemdt aangezien in Daniël 10 melding wordt gemaakt van demonenvorsten die achter de wereldrijken schuilgaan.

 

Zie de Studie Michaël, de aartsengel, in conflict met Satans Rijk, met name het gedeelte onder Met Gabriël , waar dieper wordt ingegaan op Daniël 10:13, 21.

 

In Openbaring 17:9-10 vinden we verdere details dienaangaande: Hier het verstand dat van wijsheid blijk geeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waar de Vrouw op hen zit. Ook zijn zij zeven koningen; de vijf vielen, de één is, de andere kwam nog niet, en wanneer hij komt moet hij een korte tijd blijven.

Johannes licht toe dat de 7 koppen van het Beest 7 bergen, respectievelijk 7 koningen voorstellen; of anders gezegd: 7 wereldrijken met een demonische achtergrond.

Hoe kan het ook anders! De 7 koppen zijn zowel bij de Draak als bij het Beest aanwezig. Van de vrouw Babylon, die in het tafereel van dit hoofdstuk een levensgevaarlijke poging onderneemt het Beest te berijden (de vv 3-6), wordt geconstateerd dat ze een relatie heeft met alle 7 bergen, n.l. in de vorm van een religieus rijk over de koningen der aarde; zie vers 18.

 

Vrouwe Babylon is dus gezeten op de 7 bergen (de 7 wereldrijken) maar iets dergelijks wordt niet expliciet van haar vermeld wat betreft het 8e Rijk, het Beest zelf, ondanks haar waanzinnige pogingen het Beest te berijden.  Wat kan dat wel betekenen?

Door alle eeuwen heen, vanaf de torenbouw en de spraakverwarring bij Babel hebben de demonen als de wereldheersers van deze duisternis via heidense religie en later via afvallige christelijke religie hun macht over de wereldrijken laten gelden. Wanneer ze ten langen leste, in de slotfase van de huidige geschiedenis, zelf als een 8e wereldrijk optreden zal de hoer, Vrouwe Babylon, geheel volgens haar gewoonte trachten om als "koningin" te blijven zitten, maar dat zal haar niet gelukken. Vergelijk Op 17:3, 7 en 18:7.

Volgens Op 17:16-17 zal het Beest haar in grote afkeer afwerpen en verwoesten, daarbij overigens geheel Gods wil volbrengend.

 

Het Beest heeft dus in zich de kenmerken van de beesten uit Daniël 7, t.w. van de luipaard, de beer en de leeuw, in de volgorde van onze tekst, Openbaring 13:2.

In werkelijkheid voert Daniël 7 evenwel 4 beesten ten tonele. Men kan zich dus afvragen: waar blijft het 4e beest, dat wordt beschreven als vreeswekkend en verschrikkelijk en ongewoon sterk; en het had grote ijzeren tanden; het verslond en verbrijzelde, en wat er overbleef, vertrad het met zijn poten; en het was verschillend van al de beesten die eraan voorafgegaan waren.-Daniël 7:7.

 

Waarom zien we de kenmerken van dit 4e beest niet in het Beest van Openbaring 13 terug? Antwoord: we zien die bijzondere kenmerken wél terug!

In Daniël 7:7-8 wordt namelijk getoond dat dit 4e beest aanvankelijk 10 horens op zijn kop heeft. Verderop in het hoofdstuk, de verzen 23-24 wordt uitgelegd dat die 10 horens afbeelden hoe het Romeinse Rijk – want dat is het wat het 4e beest voorstelt - tenslotte zou uiteenvallen in 10 koningen, d.w.z. in een volledig aantal rijken.

Vanaf de verdwijning van Rome als de overheersende macht in de 5e eeuw heeft zich dat inderdaad in de geschiedenis voltrokken. Landen zoals Spanje, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Italië, Griekenland, en zelfs een deel van Rusland, behoren tot die symbolische 10.

 

Vanuit dat gezichtspunt is het Romeinse Rijk als de 6e wereldmacht in de daarop volgende eeuwen tot op onze tijd blijven voortbestaan, vertegenwoordigd in die symbolische 10 horens. Maar in de eindfase van het 4e beest vindt er iets buitengewoons plaats. Er rijst tussen die 10 horens een Kleine horen op. Tenminste, aanvankelijk klein. Want al snel groeit die horen uit tot zo'n formidabele macht zoals de wereld nog nooit heeft gekend. Drie horens – het getal is symbolisch, evenals de 10 horens - moeten voor hem wijken. In die "kleine" horen zijn ogen, maar ook een mond die vol grootspraak is.

 


Merk aan de hand van Dn 7:25 op dat die horen zo aanmatigend is dat hij zelfs woorden zal spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen van het Opperwezen voortdurend zal bestoken.

En dat brengt ons op bekend terrein: In de Kleine horen hebben we opnieuw met de Antichrist te maken.

Vandaar een belangrijke slotconclusie: Wat in Daniël 7 van dit 4e beest wordt gezegd, in het bijzonder met betrekking tot het optreden van die laatste Kleine horen, vinden we allemaal terug in het Beest van Openbaring 13. Anders gezegd: die Kleine horen is niets anders dan het Beest van de Openbaring, alias de Antichrist.

 


 

Ten bewijze hiervan hoeven we alleen maar Openbaring 13:5-7 naast Daniël 7:8, 20-21, 24-25 te leggen om vast te stellen dat het in beide Schriftgedeelten om één en dezelfde macht gaat. Dus nogmaals: De Kleine Horen van Daniël 7 is identiek aan het Beest van de Openbaring. En juist dit feit wordt ook nog eens verrassend bevestigd in de gematria.

Indien men namelijk de getalswaarden van de 3 woorden KLEIN, HOREN en BEEST, zoals ze in het Hebreeuws/Aramees voorkomen bij elkaar neemt, dan is de totaalwaarde 666; dus precies het getal van het Beest. Aldus: 287 + 350 + 29 = 666

 

 

Terloops constateren we dat we vooral op de Hebreeuwse Geschriften zijn aangewezen om te ontdekken welke figuren in Gods voornemen zijn bedoeld om als prototypen van het Beest van Openbaring 13 te dienen; hetzij in profetie, of typologisch, of als profetisch beeld. Al eerder vroegen we ons immers af wie de persoon zou kunnen zijn met wie de Antichrist volgens Openbaring 13:18 een zekere gelijkenis vertoont. Welnu, hij moet blijkbaar als een historisch figuur terug te vinden zijn in de Oudtestamentische geschriften.

 

Openbaring 13:3

 

En één van zijn koppen was als ten dode toe geslacht, maar hij werd van zijn dodelijke slag genezen, en de gehele aarde liep in verbazing het Beest achterna.

Welke kop zou Johannes gezien hebben "als ten dode toe geslacht"?

Men is het er vrijwel over eens dat hij doelde op de 6e kop, het Romeinse Rijk dat tot op moderne tijden heeft voortbestaan, al was het vanaf de 5e eeuw dan wel in de vorm van de 10 horens die zich op de kop van het 4e beest van Daniël 7 bevinden.

De vraag dringt zich op of deze situatie tot op heden nog altijd voortduurt. Het lijkt een hachelijke onderneming daaromtrent zelfs maar iets te suggereren, laat staan definitieve uitspraken te doen. Waarom? Laten we het volgende eens in ogenschouw nemen:

 

Voordat de Antichrist verschijnt als de 8e Koning, treden er naar het schijnt 7 wereldmachten op, althans in relatie tot Gods volk. Wie en waar is de 7e?

In dit verband is Openbaring 17:9-10 van grote betekenis. Schrijvend vanuit zijn situatie tegen het einde van de Eerste eeuw, stelt Johannes het aldus:

Ook zijn zij zeven Koningen; de vijf vielen [Egypte, Assyrië, Neobabylonië, Medo-Perzië, en Griekenland], de één is [Rome], de andere kwam nog niet, en wanneer hij komt moet hij kort blijven.

 

Als de 7e verschijnt, zal hij dus volgens de geïnspireerde Johannes maar kort als een zevende wereldmacht functioneren. Ja, zo kort, dat er in Daniël hoofdstuk 7 niet eens meer melding van hem wordt gemaakt.

Want merk op dat er in Daniëls beleving ná het 4e beest - Rome - niet meer sprake is van het verschijnen en optreden van een 5e beest, of 7e wereldmacht, bezien vanuit de apocalyptische beelden in het boek Openbaring.

Daniël 7:24 wekt sterk die indruk. Het heeft er bij Daniël veel van weg dat er geen tijd ligt tussen de gecombineerde heerschappij der 10 horens en de heerschappij van die geduchte Kleine horen, de Antichrist.

 

Maar dat kan schijn zijn. De Schriftplaats zegt eenvoudig: Uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en nog een ander zal er NA HEN opstaan. Dat biedt wel degelijk ruimte - wat tijd betreft - voor het opstaan en tijdelijk functioneren van een 7e wereldmacht, ook al is dat maar voor een korte tijd. En juist deze omstandigheid werpt licht op de verklaring in Openbaring 13:3 dat "één van de koppen van het Beest als ten dode toe geslacht was".

 

Terecht als ten dode toe geslacht. Het leek zo te zijn, want de dodelijke slag is te genezen en dat gebeurt ook. Hoe kan dat?

Welnu, wanneer de 7e wereldmacht verschijnt wekt dat uiteraard de indruk dat het met de 6e - Rome in de vorm van de symbolische 10 horens - gedaan is.

Maar wat gebeurt er tot ieders verbazing, althans van de "gehele aarde" die het Beest adoreert? Tussen de 10 horens - dus alsnog voortkomend uit het Romeinse Rijk - rijst dan die Kleine horen op: de Antichrist verschijnt op het wereldtoneel.

 

Juist wanneer de 7e wereldmacht zich als zodanig kan doen gelden, is zijn tijd alweer voorbij! In de figuur van de Antichrist lijkt de 6e Kop weer helemaal terug; "van zijn dodelijke slag genezen".

Dus nogmaals, welke macht zal als de 7e Kop optreden? Of is die macht reeds werkzaam? Naar het zich laat aanzien leven wij thans in een tijd dat er na het oude Rome, dus globaal na ongeveer 15 eeuwen, voor het eerst weer één enkel Rijk als een zelfstandige wereldmacht op het aardse toneel is verschenen. We doelen natuurlijk op de VS van Amerika.

Ten tijde van de Koude Oorlog was de wereld nog verdeeld in twee machtsblokken. Die tijd lijkt nu voorbij te zijn, want weinigen zullen ontkennen dat Amerika de grootste militaire en economische macht van het moment is.

 

Maar wil dat ook zeggen dat de VS inmiddels de positie van 7e wereldmacht in de Bijbelprofetieën heeft ingenomen? Het is moeilijk om iets dergelijks met enige mate van zekerheid te zeggen. Amerika is recent meer dan ooit zelfstandig gaan opereren zonder zich veel gelegen te laten liggen aan het oude Europa (de verzameling van de restanten van het Romeinse Rijk) of zelfs aan de VN.

 

Het Romeinse Rijk, de Zesde kop, herleeft echter; met de antichristelijke macht is dat Rijk weer helemaal terug op het politieke toneel der wereld.

 

De dodelijke slag die aan de 6e Kop werd toegebracht, wordt in Op 13:14 ook een zwaardslag genoemd, hetgeen impliceert dat een en ander plaats gevonden moet hebben als gevolg van oorlog.

 

Voor de hand ligt om dan aan de Eerste Wereldoorlog te denken. Waarom?

De restanten van het oude Romeinse Rijk, kwamen immers aanzienlijk gehavend uit die oorlog te voorschijn. Vooral een van oudsher deel van dat Rijk incasseerde een dodelijke slag als resultaat van zijn bondgenootschap met het toenmalige Duitse keizerrijk. We doelen op het Ottomaanse Rijk.

 

Zie: De rol van het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin wordt toegelicht dat het vredesverdrag van Lausanne op 24 juli 1923 tot gevolg had dat

a. de Republiek Turkije onder leiding van de eerste president Mustafa Kemal Atatürk tot bestaan kwam; en

b. het Ottomaanse Rijk definitief ten onder gegaan leek te zijn.

 

Maar nu we sinds 19 september 2020 in het Anno Mundi jaar 6023 leven, overeenkomend met 2020-2021 AD (volgens de joodse jaartelling 5781, aangezien er sprake is van een verschil van 242 jaar), zijn er aanwijzingen dat het Ottomaanse Rijk de “dodelijke slag” wellicht alsnog te boven gaat komen.

 

Want laten we vooral niet vergeten dat wat huidig Turkije is, ooit deel uitmaakte van de Zesde kop, het Romeinse wereldrijk, dat zich uitstrekte van Brittannië, de Noordwestelijke uitloper, helemaal tot de Perzische Golf in het Zuidoosten.

De vier Hellenistische Rijken waarin de wereldmacht Griekenland uiteen viel na de dood van Alexander - en toen onder vier van zijn generaals werd verdeeld - werden op z’n laatst in 30 v.Chr. opgeslokt door Rome die daarmee definitief het Zesde wereldrijk werd, de Zesde Kop van het Beest.

 

Maar ver daarvoor, in 281 v.Chr., had Seleukos [de Eerste, Nikator] zich al meester gemaakt van Thracië waar Lysimachos, een andere generaal, had geregeerd, waardoor het Seleucidische Rijk zich ging uitstrekken van Thracië tot het huidige Oezbekistan.

In de Bijbelse profetieën kwam dat Rijk der Seleuciden bekend te staan als de Koning van het Noorden. En vanuit die richting zal tegen het Einde van de 70ste Jaarweek, de aanval komen door Gog Magog van Ezechiel 38 en 39 op het Overblijfsel van het dan tot herstel gekomen (ware) Israël.

 

In Dn 11:40-44 is ons bij voorbaat onthuld dat die aanval vooral uit Noordelijke richting zal komen, dus uit de regio van het huidige Turkije. De demonische antichristelijke Koning van het Noorden heeft de leiding:

 

Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon.

Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden. Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

(hsv)

 

Nu we sinds 19 september 2020 het Anno Mundi jaar 6023 AM zijn binnengegaan, is Daniël 11 zeker een beschouwing waard.

 

Openbaring 13:4

 

En zij brachten hulde aan de Draak omdat hij de macht aan het Beest gaf, en zij brachten hulde aan het Beest zeggend: Wie is gelijk aan het Beest, en wie kan oorlog met hem voeren?

Velen zullen de Antichrist dus in bewondering en aanbidding achterna lopen. Hun verering wordt hun ingegeven doordat ze vast van mening zijn dat er nog nooit zo'n macht op aarde heeft bestaan en dat geen enkele andere macht het met succes tegen hem kan opnemen. "Wie gelijk het Beest, en wie kan oorlog voeren met hem"?

Zie ook Op 13:8 >> En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden, [ieder] wiens de naam niet staat geschreven in het Boek des levens van het Lam dat geslacht is vanaf [de] grondlegging der wereld.

 

Wellicht komen al die mensen tot zulk een overtuiging omdat de Antichrist als de Kleine horen er in slaagt drie horens te vernederen, ten val te brengen, ja, uit te rukken. – Daniël 7:8, 20 en 24.

Indien de 10 horens symbolisch zijn, dan is het vanzelfsprekend niet mogelijk om van zo’n symbolisch aantal letterlijk 3 af te zonderen. Derhalve moeten die 3 horens, of 3 koningen (vers 24), óók symbolisch benaderd worden, wat leidt tot de gevolgtrekking dat de symbolische 10 (aardse volledigheid) overgaan in een symbolisch aantal 7 (geestelijke, of bovenaardse volledigheid). Wat betekent dat?

 

In de getallensymboliek staat het getal 3 voor sterke nadruk, voor beslissend, cruciaal. Iemand die drie dagen dood was, was echt dood. De vijgenboom van Lk 13:7 was drie jaar zonder vrucht: "omhakken" zegt de eigenaar derhalve. Noach laat een duif los om te zien of de aarde droog was; na de derde keer komt de duif niet meer terug (Gn 8:12). In Gn 22:4 ziet Abraham op de derde dag de berg: nu is het zover!  Als JHWH voor de derde keer Samuël heeft geroepen, begrijpt Eli dat het de Heer is die roept (1Sm 3). Paulus kon volgens Hn 9:9 drie dagen niet eten en toen kwam Ananias. In Jh 21:14 staat dat Jezus voor de derde keer verscheen en toen definitief Petrus aanwees om de schapen van de gemeente te weiden. Aan Lazarus was niets meer te doen want hij was al meer dan drie dagen dood; hij riekte reeds (Jh 11,17). Jezus verrees op de derde dag (volgens de Schriften). Petrus kreeg driemaal de opdracht te slachten en te eten van 'onrein' vlees (Hn 10).

 

Eerder in deze serie stelden we aan de hand van Joël 2:8 vast dat de Noorderling (Jl 2:20), het indrukwekkende leger van demonensprinkhanen, onkwetsbaar lijkt te zijn voor elke menselijke tegenactie, immuun voor vleselijke wapens. Geen wonder dat de mensen volgens Openbaring 13:4 zullen zeggen: Wie is aan het Beest gelijk, en wie kan de strijd tegen hem aanbinden?

Een dergelijk fenomeen zal vanzelfsprekend velen imponeren, precies zoals ook met die Kleine horen te midden van de 7 bovennatuurlijke horens het geval zal zijn.

Zie ook: 1) Joël en de Sprinkhanen, en 2) Daniël, waarin onze visie op Dn 2:43 wordt gegeven: Zij [de demonische koningen] zullen zich met menselijk zaad vermengen [door materialisatie], maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

 

De mens achter het getal 666

 

In het bovenstaande hebben we genoeg gegevens over het Beest bijeengebracht om over te kunnen gaan tot het trekken van conclusies met betrekking tot de vraag: Welk mens gaat schuil achter het getal 666, de persoon die blijkbaar als eerste een prototype werd van het demonische Beest?

 

Misschien verbaast het de lezer niet dat we dan wel bij NIMROD moeten uitkomen. Nimrod, de eerste grote opstandeling na de Vloed, de grondlegger van Babel (of Babylon) en ook de eerste die zich in uitdaging van Gods heerschappij een grote naam wilde maken en die aardig op weg was een politieke heerschappij over de gehele aarde te vestigen. Welnu, juist Openbaring 13:3, het vers dat handelt over de 6e Kop van het Beest, de kop die ten dode toe geslacht leek, maar die toch van zijn dodelijke slag werd genezen, voert ons naar de persoon van Nimrod. Hoe dat zo? Beschouw de volgende opsomming van gegevens eens:

 

1. En Kusch verwekte Nimrod. Die begon een geweldige te worden op de aarde. Hij werd een geweldig jager voor het aangezicht van Jahweh. Daarom zegt men:

"Zoals Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van Jahweh".

En het begin van zijn koninkrijk was Babel, en Erech en Akkad en Kalne, in het land Sinear. Uit dat land trok hij naar Assyrië. -Genesis 10:8-11.

 

2. Als een geweldig jager en ook als de bouwer van de (ommuurde) stad Babel, wierp Nimrod zich in eerste instantie als een weldoener van zijn tijdgenoten op die zich na de Vloed in het land Sinear vestigden, maar daar wel blootstonden aan de bedreiging van wilde dieren die zich zeer waarschijnlijk na de nieuwe start sneller vermeerderden dan de mensen. Vergelijk Exodus 23:28-30.

 

Door op die dieren te jagen en er zoveel mogelijk te doden, hadden de mensen reden om Nimrod dankbaar te zijn. Zo werd het gemakkelijker voor hem om - in strijd met Gods gebod om zich over de aarde te verspreiden - de mensen ertoe te brengen een stad te gaan bouwen, zodat zij zich binnen haar muren veiliger konden voelen. Zie Genesis 9:1 en 7.

In zijn werk The Apocalypse geeft E.W. Bullinger zijn persoonlijke visie op de veronderstelling waarom de mensenwereld de Antichrist als een grote Weldoener zal begroeten. Volgens hem zullen zij volop redenen hebben om het Beest in grote bewondering achterna te lopen. Citaat:

 

It is clear from this that everything is combined in this man to make him not only acceptable to the world, but to call forth their wonder, admiration and praise. He is not in any way a terror to men, but full of blandishments, attractions, allurements, and activities which will be all put forth in the interests of human greatness and happiness. It will be Satan's brief millennium, in which mankind will, by every art and artifice, be made happy. It will be a time of peace and progress for the whole world. Great secrets of nature will be discovered; evil angels will be the teachers, and deceiving demons the guides of mankind. Great inventions and discoveries will be made, and turned to the utmost possible account. Philanthropy will be the governing principle of the world and of the "Church." The great ethical revival is at our doors. Its advent is announced by the foremost preachers of the day. All this is preparing the way for the man of sin, and the lawless one, who shall be a law unto himself and unto the whole world. Men will delight in him, and regard him as the greatest benefactor the world has ever known. Kings will gladly owe him suzerainty; and behind all will be Satan himself, swaying the hearts, tongues and energies of thousands of willing agents. –2nd edition, 1909

 

3. We mogen veilig aannemen dat de mensen destijds goed op de hoogte waren met hun voorgeschiedenis vanaf Adam. Noach die zich nog steeds in hun midden bevond, alsook zijn 3 zonen Sem, Cham en Jafeth die met hem in de Ark de Vloed hadden overleefd, zullen de feiten dikwijls met hun nageslacht besproken hebben. Ook de belofte van een Zaad uit Genesis 3:15 zal vaak onderwerp van gesprek zijn geweest, en men zal zich afgevraagd hebben hoe die belofte vervuld zou gaan worden.

Wanneer men uit overgeleverde verhalen die teruggaan op die periode probeert de feiten te reconstrueren zoals bijvoorbeeld de bekende Alexander Hislop in zijn boek The Two Babylons heeft gedaan, lijkt het waarschijnlijk dat Nimrod al gauw wegens zijn verdienste als weldoener en bouwer en ook als "de eerste machthebber op de aarde", als het Zaad van de vrouw werd gezien.

 

Nimrod liet zich die kwalificatie uiteraard graag welgevallen en wierp zich bijgevolg op als de beloofde Messias. Maar natuurlijk wel een pseudo-Messias, temeer daar het Beloofde Zaad, gelet op de zegen die Noach uitsprak met betrekking tot Sem, in diens geslachtslijn verwacht moest worden en niet in die van Cham, Nimrods grootvader. Het Zaad van de Vrouw zou Semitisch zijn, niet Chamitisch.

Zie Genesis 9:24-27, alsook God schonk overvloedig ruimte aan Jafeth

 

Door zich als een vals Zaad op te werpen, diende Nimrod tevens het doel van de Duivel die er steeds op uit is geweest de identiteit van het ware Zaad te verduisteren. In dit opzicht zal Satan als de Draak vooral in de eindtijd "de gehele bewoonde aarde misleiden" door zijn (Anti)Messias voort te brengen. -Openbaring 12:9.

 

4. Nadat Nimrod de mensen zover had gekregen dat zij voor bescherming en redding naar hem opzagen, kwam hij aan zijn einde. De Bijbel vermeldt niet hoe, maar de vele legenden en overleveringen stemmen onderling in dit ene punt overeen dat zij laten uitkomen dat Nimrod een gewelddadige dood is gestorven.

Hislop suggereert in The Two Babylons dat Sem waarschijnlijk daarin de hand had en als scherprechter JHWH God in dit rechtvaardige oordeel vertegenwoordigde. Hoe dan ook, de Pseudomessias was een dodelijke wond toegediend, "de zwaardslag".

 

5. Maar het Beest, in zijn prototype Nimrod, werd al snel van zijn "dodelijke slag genezen". Hoe? Doordat zijn aanhang, verenigd in de mysteriecultus, de leugen verspreidde dat Nimrod niet werkelijk dood was, maar nog steeds leefde. Hij zou overgegaan zijn naar de sfeer der goden en nu zelf een god zijn.

 

Naar verluidt zou Nimrods moeder, Semiramis, hierin een prominente rol hebben gespeeld. Immers alle glorie waarmee haar zoon zou worden bekleed, zou ook op haar afstralen. Zij bleef volhouden dat hij tijdens zijn terechtstelling niet was gestorven maar als een god naar de hemelen was overgebracht.

Door de mythe van zijn vergoddelijking consequent te verspreiden, kwam Nimrod meer dan ooit tot "leven". Door zijn volgelingen werd zijn dood overigens zeer betreurd en elk jaar, op zijn sterfdag, rouwden zij om hem onder de persoon van Tammuz. Zelfs in de bijbel wordt in Ezechiël 8:14 daarvan melding gemaakt: En zie! daar zaten de vrouwen die de [god] Tammuz beweenden.

 

Dit gebruik, het bewenen van Tammuz, is een cultus die naar veel gebieden werd verspreid, zoals in Egypte onder het symbool van de god Osiris. Verder als Adonis, de beroemde jager die zeer betreurd werd door Venus, en ook als Bacchus (d.i. de betreurde), etc.

 

6. Dat het Beest een prototype in Nimrod heeft wordt tenslotte wel heel duidelijk in de symboliek van Openbaring hdst. 17, speciaal de vv 3 t/m 5:

En hij voerde mij in geest weg naar een wildernis. En ik zag een vrouw gezeten op een scharlakenrood Beest dat vol was van lasterlijke namen, hebbend zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud en edelgesteente en parels, in haar hand hebbend een gouden beker die vol was van gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd een naam geschreven, een mysterie: Babylon de Grote, de Moeder der hoeren en van de gruwelen der aarde.

Het Beest en Vrouwe Babylon hebben duidelijk een relatie, ja, in feite van oudsher, want wat Nimrod betreft, hij bouwde Babel en Babel was ook "het begin van zijn koninkrijk".

 

Dus nu de test: Volgens Openbaring 13:18 is het getal 666 "het getal van een mens".

Welnu, past in de gematria 666 op Nimrod (נמרד)? Nee, want Nimrod heeft getalswaarde 294 (50+40+200+4).

Interessant detail: de waarde 294 wordt eveneens aangetroffen in de naam van die mysterieuze koning-priester Melchizedek מלכי־צדק (40+30+20+10+90+4+100) die koning was van Salem en die Abraham zegende ná diens overwinning op de koningen die zijn neef Lot hadden meegevoerd.

 

Hoe kon Melchizedek priester zijn van de Allerhoogste God, zoals het verslag in Genesis 14:18-20 vaststelt?

Volgens joodse overleveringen was deze Melchizedek niemand anders dan Sem die toen nog steeds in leven was. Mocht dus Melchizedek identiek zijn aan Sem, dan geeft die conclusie steun aan het feit - hierboven vermeld - dat Sem en Nimrod tegenover elkaar hebben gestaan.

 

Wat nu? Er is een oplossing! En die is gelegen in het feit dat Nimrod, zoals we al eerder vaststelden, na zijn vergoddelijking onder vele namen bekend kwam te staan. We somden er al enkele op, maar er zijn er nog veel meer. Welke komt in aanmerking?

Bedenk dat het Beest van Openbaring 13 een Romeinse achtergrond heeft. In de figuur van de Kleine horen verschijnt hij immers op de kop van het 4e beest in Daniël, hoofdstuk 7, en dat beest staat voor de Romeinse wereldmacht. En wie was de god op wie Rome vooral vertrouwde voor het genieten van voorspoed?

Inderdaad, Saturnus! Maar Saturnus vertegenwoordigt onze (Nederlandse) schrijfwijze en uitspraak.

Interessant is het derhalve om na te gaan wat de schrijfwijze van Saturnus in het schrift van de Chaldese mysteries is. Volgens Hislop S-(a)-TH-OE-R סתור, in waarden uitgedrukt: 60+400+6+200 = 666 (!). Hislop schreef dienaangaande:

 

Among these innumerable names, how shall we ascertain the name at which the Spirit of God points in the enigmatical language that speaks of the name of the beast, and the number of his name? If we know the apocalyptic name of the system, that will lead us to the name of the head of the system. The name of the system is "Mystery" (Rev 17:5). Here, then, we have the key that at once unlocks the enigma. We have now only to inquire what was the name by which Nimrod was known as the god of the Chaldean Mysteries. That name, as we have seen, was Saturn. Saturn and Mystery are both Chaldean words, and they are correlative terms. As Mystery signifies the Hidden system, so Saturn signifies the Hidden god.

To those who were initiated the god was revealed; to all else he was hidden. Now, the name Saturn in Chaldee is pronounced Satur; but, as every Chaldee scholar knows, consists only of four letters, thus--Stur. This name contains exactly the Apocalyptic number 666:--

S = 060

T = 400

U = 006

R = 200

( Citaat uit The Two Babylons, blz. 269 )

 

-.-.-.-

Naar ≥ Overzicht Studies