Schriftstudies.tk
Bijbelwiel

Bijbelwiel

 

Onze volledige Bijbel bestaat uit een bibliotheek van 66 boeken.
Alle boeken zijn door God 'geademd' of geïnspireerd door de werking van zijn geest ten aanzien van de (menselijke) schrijvers. Aan zijn naaste en trouwe medewerker in het Evangelie, Timotheüs, schreef de apostel Paulus dienaangaande het volgende:

 

Jij echter, blijf in de dingen die je hebt geleerd en waarin je, volkomen overtuigd, bent gaan geloven, wetend van wie je ze hebt geleerd, en omdat je van kindsbeen af heilige geschriften hebt gekend, die in staat zijn je wijs te maken tot redding door het geloof in Messias Jezus. Alle Schrift door God geademd [is] ook nuttig tot onderricht, tot terechtwijzing, tot verbetering en tot opvoeding welke in rechtvaardigheid [plaats vindt], opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk goed werk uitstekend toegerust (2Tm 3:14-17).

De rangschikking van die 66 boeken vond geenszins willekeurig plaats, integendeel, ook daarin was Gods leidende 'hand' aanwezig. Op de Site Bible Wheel wordt een en ander zeer aannemelijk gemaakt.

 

Kortweg gezegd komt het Bijbelwiel op het volgende neer:

Het
Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters, te beginnen met 
א (alef) en eindigend met ת (taw).
Die 22 letters vormen ook de grondslag van de 22 spaken van het Bijbelwiel.

Elke 'spaak' bevat dan ook 3 Bijbelboeken die telkens met een ruimte van 22 'verspringen'.

De 22 spaken van dat 'wiel' zien er dus als volgt uit:

 

 1  Genesis                א      23  Jesaja              45  Romeinen

 2  Exodus                 ב      24  Jeremia            46  1 Korinthe

 3  Leviticus               ג      25  Klaagliederen    47  2 Korinthe

 4  Numeri                 ד      26  Ezechiël            48  Galaten

 5  Deuteronomium    ה      27  Daniël              49  Efeziërs  

 6  Jozua                   ו       28  Hosea              50  Filippenzen

 7  Rechters              ז       29  Joël                  51  Kolossenzen

 8  Ruth                    ח       30  Amos               52  1 Thessalonicenzen

 9  1 Samuël             ט       31  Obadja            53  2 Thessalonicenzen

10  2 Samuël            י        32  Jona                54  1 Timotheüs

11  1 Koningen         כ        33  Micha               55  2 Timotheüs

12  2 Koningen         ל        34  Nahum             56  Titus

13  1 Kronieken        מ        35  Habakuk          57  Filémon

14  2 Kronieken        נ        36  Zefanja            58  Hebreeën

15  Ezra                   ס        37  Haggaï             59  Jakobus

16  Nehemía            ע         38  Zacharia          60  1 Petrus

17  Esther                פ        39  Maleachi           61  2 Petrus

18  Job                    צ        40  Mattheüs          62  1 Johannes

19  Psalmen             ק        41  Markus             63  2 Johannes

20  Spreuken           ר        42  Lukas               64  3 Johannes

21  Prediker            ש        43  Johannes          65  Judas

22  Hooglied            ת        44  Handelingen      66  Openbaring    

 

 

Het loont zeer de moeite om Spaak 1 van het ‘Wiel’ nader te beschouwen. Waarom? Aangezien de goddelijke perfectie van het gedetailleerde ontwerp van het Wiel nergens duidelijker voor ons wordt dan in die eerste Spaak, steunend op de Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. 

 

Spaak 1, volgens de א,  omvat de Bijbelboeken

 

1. Genesis     Het eerste Boek van de Wet

   2. Jesaja       Het eerste Boek der Profeten

            3. Romeinen  Het eerste Boek van de NT Brieven

 

Met betrekking tot die Eerste spaak van het Bijbelwiel lijkt de goddelijke uitspraak in Js 44:6 zeer toepasselijk:

Dit heeft YHWH gezegd, de Koning van Israël en zijn Terugkoper, YHWH der legerscharen: Ik ben de Eerste en ik ben de Laatste, en buiten mij is er geen God.

 

Hieronder een overzicht van enkele sleutelwoorden, kenmerkend voor Spaak 1 >>

Elohim (God)                >> אלהים 

Av (Vader; bron)           >> אב 

Echad (Eén; eenheid)    >> אחד

Ahavah (Liefde)            >> אהבה

Emunah (Geloof)          >> אמונה

 

Aur (Licht)                   >> אור   

 

Emet (Waarheid)          >> אמת

 

Ani (Ik; Ik ben)             >> אני

 

Avarakah (Ik zal zegenen)

                                    >> אברכה  

Avraham (Abraham;

Vader van een menigte) >> אברהם  

 

Elohi (Mijn God)             >> אלהי

 

Aromimkah

(Ik zal je verhogen)        >> ארוממך

 

Ashrei (Gezegend)          >> אשרי

 

Adam (Eerste mens)        >> אדם

 

 

Als de eerste van de letters is Alef een natuurlijk symbool van de eerste dingen, het begin en de oorsprong. 

Vergelijk Op 22:13, waar we YHWH Elohim horen zeggen:

 

εγω το αλφα και το ω ο πρωτος και ο εσχατος η αρχη και το τελος, vertaald >>

Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.

 

Hij is de Schepper van al wat tot bestaan werd gebracht; alle dingen vinden hun oorsprong in hem, de Soevereine Heer van de Schepping.

 

-.-.-.-