Schriftstudies.tk
Gematria Genesis 39

Jozef bij Potifar

 

Gn 39:1

Wat Jozef betreft, hij werd naar Egypte gebracht, en Potifar, een hofbeambte van Farao, de overste van de lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem ten slotte uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen hadden gebracht. 

 

4866

Gn 39:2

Maar YHWH bleek met Jozef te zijn, zodat hij een succesvol man werd en over het huis van zijn meester, de Egyptenaar, kwam te staan. 

 

1995

Gn 39:3

Zijn meester dan zag dat YHWH met hem was en dat YHWH alles wat hij deed, in zijn hand liet gelukken.

1921

 

GW 8782 ≈≈ Hn 2:40; Christelijke bediening vanaf Pinksteren onder de Joden >> En met nog vele andere woorden legde hij [Petrus] grondig getuigenis af en bleef hen vermanen en zei: Wordt gered uit dit kromme geslacht.

en Hn 16:29; de Christelijke bediening start onder de Heidenvolken in Europa>> Derhalve vroeg hij om licht, sprong naar binnen en viel door beving bevangen voor Paulus en Silas neer.

 

Gn 39:4

En Jozef bleef gunst in zijn ogen vinden en bediende hem voortdurend, zodat hij hem over zijn huis aanstelde, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. 

 

3485

Gn 39:5

En het gevolg was dat vanaf de tijd dat hij hem aangesteld had over zijn huis en over alles wat hij had, YHWH het huis van de Egyptenaar dankzij Jozef bleef zegenen, en YHWHs zegen kwam te rusten op alles wat hij had, in het huis en op het veld. 

 

6060

Gn 39:6

Tenslotte liet hij alles wat hij had, in Jozefs hand; en hij wist volstrekt niet wat er bij hem was, uitgezonderd het brood dat hij at. Bovendien werd Jozef schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.

 

3428

 

GW 12973 ≈≈ Hn 27:41; Paulus bereikt Malta >> Toen zij op een zandbank terechtkwamen die aan beide zijden door de zee werd omspoeld, lieten zij het schip daarop vastlopen, en de voorsteven raakte vast en bleef onbeweeglijk zitten, maar de achtersteven werd door het geweld [van de golven] stukgeslagen.

 

Het kan niet anders of Yeshua – vanuit de hemelse regionen – leidde al deze evangelisatieactiviteit.

Hier, op het tijdstip dat Rome al bijna was bereikt. En juist vanuit die locatie zou het hoerachtige Babel haar vanouds valse, giftige, religieuze indoctrinatie, met een energie als nooit tevoren, ter hand nemen.

En het kan nauwelijks anders of we zijn in het vals religieuze stadium gekomen van Potifars (niet bij name genoemde) vrouw! Alles met de bedoeling om de jonge Christelijke gemeente compleet te verderven.

 

Gn 39:7

Na deze dingen nu gebeurde het dat de vrouw van zijn meester haar ogen naar Jozef ging opslaan en zei: Kom bij mij liggen.  

3848

Gn 39:8

Maar steeds weigerde hij en zei dan tot de vrouw van zijn meester: Zie, mijn meester weet niet wat er bij mij in het huis is, en alles wat hij bezit, heeft hij in mijn hand gegeven. 

3701

Gn 39:9

Niemand in dit huis is groter dan ik, en volstrekt niets heeft hij mij onthouden behalve u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan deze grote slechtheid kunnen begaan en in werkelijkheid zondigen tegen God?

 

5140

 

GW 12689 ≈≈ 1Ko 10:33 >> Zoals ook ik allen in alles behaag, niet het eigen voordeel zoekend maar dat van de velen opdat zij gered  mogen worden. 

En ook Jk 4:11 >> Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van een broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt ten nadele van wet en oordeelt wet. Maar als je wet oordeelt, ben je geen dader van wet maar een rechter.
 

Zolang het jonge Yeshua’s Gemeentelichaam – bestaande uit Joden en Grieken – diens hemelse leiding getrouw volgde kon Babels invloed nog weerhouden worden.

 

Gn 39:11

Maar op zekere dag gebeurde het dat hij, zoals op andere dagen, het huis binnenging om zijn zaken te behartigen en er niemand van de mannen van het huis daar in huis was.  

3823

Gn 39:12

Toen greep zij hem bij zijn kleed vast en zei: Kom bij mij liggen! Maar hij liet zijn kleed in haar hand en nam de vlucht en ging naar buiten. 

2410

Gn 39:13

Het geschiedde dan dat, zodra zij zag dat hij zijn kleed in haar hand had gelaten om naar buiten te kunnen vluchten,

1048

Gn 39:14

zij tot de mannen van haar huis ging roepen en tot hen zei: Ziet! Hij heeft ons een man gebracht, een Hebreeër, om ons tot een voorwerp van bespotting te maken. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik ben luidkeels gaan roepen.  

4703

 

GW 13034 ≈≈ Mt 13:49 >> Zo zal het gaan in de voleinding der eeuw: De engelen zullen uitgaan en de goddelozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden.

En ook Hn 24:12 >> En zij hebben mij noch in de tempel aangetroffen terwijl ik met iemand argumenteerde, noch een samenscholing zien verwekken, hetzij in de synagogen of ook maar ergens in de stad.

 

Gn 39:15

En het gevolg was dat zodra hij hoorde dat ik mijn stem verhief en ging roepen, hij voorts zijn kleed naast mij liet en de vlucht nam en naar buiten ging.  

2204

Gn 39:16

Daarna liet zij zijn kleed naast zich liggen totdat zijn meester naar zijn huis kwam.

1208

Gn 39:17

Toen sprak zij tot hem naar deze woorden en zei: De Hebreeuwse knecht die gij ons hebt gebracht, is tot mij gekomen om mij tot een voorwerp van bespotting te maken.

2894

Gn 39:18

Maar ten slotte gebeurde het dat zodra ik mijn stem verhief en ging roepen, hij voorts zijn kleed naast mij liet en naar buiten vluchtte.  

1251

 

GW 7557 ≈≈ Jh 1:10; Terugblik op Yeshua’s activiteit op aarde >> Hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan, maar de wereld kende hem niet.

En 2Tm 2:3; aanmoediging voor de Christelijke Gemeente tot op de Opname >> Lijd mede kwaad als een voortreffelijk soldaat van Masjiach Yeshua.

 

Gn 39:19

Het gevolg was dat zodra zijn meester de woorden van zijn vrouw hoorde, die zij tot hem sprak, toen zij zei: Zo en zo heeft uw knecht mij gedaan, zijn toorn ontbrandde.  

4025

Gn 39:20

Derhalve nam Jozefs meester hem en leverde hem over aan het gevangenhuis, de plaats waar de gevangenen van de koning in arrest werden gehouden, en hij bleef daar in het gevangenhuis.

4373

Gn 39:21

YHWH was echter voortdurend met Jozef en bleef liefderijke goedheid aan hem bewijzen en geven dat hij gunst vond in de ogen van de overste van het gevangenhuis.  

2612

 

GW 11010 ≈≈ Mt 2:12; YHWHs actie toen hij in een vroeg stadium van Yeshua als baby ingreep zodat de magiërs niet aan Herodes de verblijfplaats van hem zouden bekendmaken >> Omdat hun in een droom echter een goddelijke waarschuwing was gegeven niet naar Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

 

Genesis 40

 

Gn 40:1

Na deze dingen nu gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte.

2218

Gn 40:2

En Farao werd verontwaardigd op zijn twee beambten, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers.

3290

Gn 40:3

Daarom zette hij hen in hechtenis in het huis van de overste van de lijfwacht, in het gevangenhuis, de plaats waar Jozef een gevangene was. 

4638

Gn 40:4

Toen stelde de overste van de lijfwacht Jozef bij hen aan om hen te bedienen; en zij bleven enige dagen in hechtenis.

3848

 

GW 13994 ≈≈ Hn 21:8 >> De volgende dag vertrokken wij en kwamen in Cesarea aan, en wij gingen het huis van Fili̱ppus de evangelieprediker binnen, die één van de zeven mannen was, en wij bleven bij hem. 

En 1Th 2:2 >> Maar na eerder, zoals jullie weten, in Filippi geleden te hebben en schaamteloos behandeld te zijn, verzamelden wij vrijmoedigheid in onze God om het Evangelie van God in veel strijd tot jullie te spreken.   

 

Gn 40:5

Voorts hadden zij beiden een droom, ieder zijn eigen droom in dezelfde nacht, ieder zijn droom met zijn eigen uitlegging, de schenker en de bakker, die de koning van Egypte toebehoorden, die gevangenen in het gevangenhuis waren.

5275

Gn 40:6

Toen Jozef ’s morgens bij hen kwam en hen zag, ziedaar, zij zagen er neerslachtig uit.

1531

 

GW 6806 ≈≈ Ez 6:6 >> Overal waar jullie wonen, zullen zelfs de steden verwoest worden en de hoge plaatsen zullen woest en verlaten worden, opdat ze verwoest liggen en jullie altaren woest en verlaten liggen en werkelijk verbroken worden en jullie drekgoden werkelijk verdwijnen en jullie reukwerktafels omgehouwen en jullie werken uitgewist worden.

En Mt 14:28 >> Petrus gaf hem ten antwoord: Heer, als u het bent, gebied mij dan over het water naar u toe te komen.