Schriftstudies.tk

News
Quick title search
Welkom

 

The Rapture of Jesus' Congregational Body

 

Studies in English, especially in view
of Israel’s restoration
:

 

  The State of Israel in danger ?
  
The City of Refuge in antitype
  
Gods Wrath
  
God gave plenty of space to Japheth
  
The Messiah typified by Joseph
  
True Freedom for the children of God
  
Confusion of Tongues and the Seven Times
  
Jerusalem and the kingdom of God
  
Is the True God a Trinity ?
  
The Ebed YHWH of the End Times
  
Jacob I loved but Esau I hated - Part 1
  Jacob I loved but Esau I hated - Part 2
  Michael-the archangel-in conflict with Satans empire
  Esther, she who hid
  Melchizedek in Hebrews
  The Ga'al who could not redeem
  The exquisite wine withheld for later
  Leviticus chapter 12 - The truths behind the purification procedures
  The Prodigal Son
  There are many abodes in the House of my Father

  The Rich man and the poor Lazarus

  The rapture of JesusCongregational Body

 

 

     

      

 

 

Welkom

 

Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heir daarvan naar het getal uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat hij geweldig in kracht is; er blijft niet één achter.

Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt gij hardop, o Israël: Mijn weg is voor JHWH verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? (Js 40)

 

Op deze site treft u een aantal Schriftstudies aan, bedoeld om enig Bijbels inzicht te verschaffen in de wereldschokkende gebeurtenissen die volgens Bijbelprofetie aanstaande zijn. Daarnaast willen wij graag een bijdrage leveren aan het verduidelijken van de hoofdthema’s van de Bijbel.

O.i. behoren hiertoe:

 

• De heiliging van Gods naam >

 

Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de Heidenvolken ontheiligd is, die jullie [Joden] in hun midden ontheiligd hebben. Dan zullen de Heidenvolken weten dat ik YHWH ben, spreekt de Heer YHWH, als ik in jullie [ten tijde van Israëls herstel] voor hun ogen geheiligd word (Ez 36:23).

 

• De komst van het koninkrijk Gods en zijn Messias >

 

Aan de uitbreiding van de vorstelijke heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van YHWH der legerscharen zal dit doen (Js 9:6).

 

• De voorrang van de Messias, de Zoon van God.

 

Die Zoon is het perfecte beeld van de Vader. Beide zijn één in doel, samenwerking en zorg voor de 'schapen' (Jh 10:27-30).

 

• Het volmaakte offer tot loskoop en de noodzaak van geloof daarin.

 

Slechts op die basis kan rechtvaardigheid bij God verkregen worden.

De offerdienst onder het Oude Verbond is ontoereikend gebleken.

 

• Een nieuwe schepping voor de leden van het Israël Gods die in de ware Tent van God zullen dienen, het Nieuwe Jeruzalem dat hemel en aarde zal verbinden.

 

Door de nauwe samenwerking van de hemels christelijke Gemeente en de aardse Joodse Gemeente – Abrahams zaad - zullen alle Heidenvolken tijdens het Millenniumrijk van de Messias gezegend worden (Gn 22:18; 28:12-17; Gl 3:26-29).

 

 

Ik ben YHWH, de God van je vader Abraham en de God van Isaäk. Het land, waarop je ligt, aan jou zal ik het geven en aan je zaad. Jouw zaad zal zijn als het stof der aarde; je zult je uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. En in jou en in jouw zaad zullen alle families van de aardbodem gezegend worden.

 

De 70ste Jaarweek cruciaal

 

Met het oog daarop zal in de 70ste Week voor Israël (Jakob) herstel aanbreken, maar in die cruciale Jaarweek zal ook de aangekondigde Pseudo-messias, de Antichrist, verschijnen.

 

Opstanding en mogelijkheid tot eeuwig leven op twee niveaus, hemels ten tijde van de Opname der Christelijke Gemeente, en aards voor alle overige doden die in Gods voornemen opgewekt zullen worden.

 

De lezer wordt uitgenodigd zich echt te verdiepen in deze thema’s wanneer zij in de Studies verschijnen. Een oppervlakkige benadering van de geboden onderwerpen zal daarbij weinig geestelijk profijt opleveren, aangezien de Schriftuurlijke argumentatie grondig en (soms) breedvoerig is opgezet.


 

Houd je, totdat ik kom, bezig met het voorlezen, het vermanen en het onderwijzen. Veronachtzaam niet de genadegave die in je is… Overdenk deze dingen, ga erin op, opdat je vooruitgang openbaar zij aan allen. Geef acht op jezelf en op het onderwijs; volhard in deze dingen (1Tm 4:14-16).

 

Wij hechten er aan te benadrukken dat deze studies absoluut niet van dogmatische aard zijn. Ze worden de lezer slechts aangeboden. Aangezien ze geen enkele gevestigde geloofsleer ondersteunen, kan iedereen zich vrij voelen er kennis van te nemen. Elk denkbare sektarische binding is vermeden.

 

Wij realiseren ons dat ware geloofsvrijheid iedere gelovige de ruimte biedt zelf tot conclusies te komen, gebaseerd op zijn eigen, persoonlijke onderzoek van Gods Woord. Zie, zo u wilt, Galaten 5:1.

 

Bij uw onderzoek wensen wij u Gods zegen en hulp toe.

 

Voor het ‘smal’ lezen van de studies, beveel ik mijn Blog aan.

 

 

Maarten de Bruijn

BREDA - Holland