Schriftstudies.tk
Bijbelstudies - 6023: Anno Mundi Jaartelling

Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

zaterdag 16 april 2022

Anno Mundi Jaartelling

 Anno Mundi Jaartelling

 

    AM   v.Chr.

     1  4001/4000 Schepping Adam

   31  3971/3970  Schepping Eva

 130  3872/3871  Geboorte Seth

 622  3380/3379  Geboorte Henoch

 687  3315/3314  Geboorte Methusalah

 930  3072/3071  Dood Adam

987     3015/3014  Dood Henoch

 

1056  2946/2945  Geboorte Noach

 

1536  2466/2465  Aankondiging van de 120 jaar tot de Vloed; aanwezigheid  Nefilim

1656  2346/2345  Vloed; Noach 600 jaar; dood Methusalah (nog vóór de Vloed

1723  2279/2278  Geboorte Heber; 3½ x 1723 = 6030(½); begin Millenniumrijk verwacht

1826  2176/2175  Spraakverwarring; aanvang Zeven Tijden (7 x 600) tot 6026 AM; Lukas 21:24

 

2006  1996/1995  Dood Noach; 350 jaar na Vloed; basis voor het 3½ principe

2009  1993/1992  Geboorte Abraham; 3½ x 2009 = 7031(½); einde Millenniumrijk

2084  1918/1917  (1826 GW Spraakverwarring + 258 GW Charan = 2084); Abraham 75 jaar; aanvang 430 jaar (2 x 215), eindigend in 2514 AM met de Exodus. Tevens de 1:2 verhouding, gerekend vanaf 2084 AM, en tot uitdrukking komend in 215:430; overeenkomend met

a.) 2299 AM (de 130-jarige Jakob komt met gehele familie naar naar Egypte); en

b.) 2514 AM (het tegenovergestelde, hun vertrek uit Egypte; na 215 jaar)

2109  1893/1892  Geboorte Isaäk

2114  1888/1887  Isaäk gespeend; aanvang 400-jarige periode van verdrukking (2114-2514 AM)

2169  1833/1832  Geboorte Ezau en Jakob

2184  1818/1817  Dood Abraham; 175 jaar oud

2260  1742/1741  Geboorte Jozef

2266  1736/1735  Bij de Jabbok wordt Jakob (GW 182) Israël (GW 541) genoemd; verschil GW 359 (Satan);

aanvang tijdrekening gefocust op de wederwaardigheden van het volk (de natie) Israël

2277  1725/1724  Jozef, 17 jaar oud, verkocht naar Egypte

2290  1712/1711  Jozef, 30 jaar oud, staat voor Farao; aanvang 2 x 7 jaar periodes van overvloed/honger

2297  1705/1704  Aanvang hongersnood

2299  1703/1702  In tweede jaar hongersnood komt Jakob met gehele familie naar Egypte 

2316  1686/1685  Dood Jakob, 147 jaar oud (Gn 47:28);

2370  1632/1631  Dood Jozef, 110 jaar oud

2514  1488/1487  Exodus; 144 jaar ná Jozefs dood; zijn gebeente wordt meer dan 40 jaar ‘rondgedragen’ [2Kor 4:10] 

2515  1487/1486  Oprichting Tabernakel; installatie Aäronische priesterschap

2554  1448/1447  Dood Mozes (120 jaar); overtocht Jordaan o.l.v. Jozua          

2910  1092/1091  Saul koning; 40 jaar tot 2950 AM

2950  1052/1051  David koning; 40 jaar tot 2990 AM

2990  1012/1011  Salomo wordt koning

2993  1009/1008  Het vierde jaar van Salomo [ 1Kn 6:1; 2514 + 479 ]

3000  1002/1001  Tempel voltooid [ 1Kn 6:38 ]

 

3030    972/971  Dood Salomo, ná 40-jarige regering; kort hierna splitsing Davidisch Rijk in Noordelijk Tienstammenrijk en Zuidelijk koninkrijk Juda 

3287    715/714  Einde Tienstammenrijk; wegvoering naar Assyrië (2Kn 17:20

3415    587/586  Val Jeruzalem; eerste tempel verwoest

3462    540/539  Val Babel; einde 70 jaar periode genoemd in Jr 25:11 en 29:10 

3463    539/538  Decreet Cyrus ivm terugkeer Joodse ballingen

3484    518/517  Einde 70-jarige periode van vasten (Zc 7:1-5)

3557    445/444  De Jaarwekenprofetie wordt van kracht in het 20ste jaar van Artaxerxes;  de eerste 7 + 62 weken eindigden op Palmzondag van 33 AD. Zie Daniël 9:25.

4000       2/1       Geboorte Yeshua; zie Lukas 2.

 

  AM    AD

4029      28/29  Yeshua ondergedompeld in de Jordaan door Johannes in het najaar van 29 AD.

4033      32/33  Voorjaar 33 AD; gezeten op een ezel rijdt Yeshua op Palmzondag Jeruzalem binnen;

nog die zelfde week (op 14 Nisan) wordt hij aan een stauros (martelpaal) ter dood gebracht, 

maar op de derde dag (16 Nisan) al opgewekt. 

Veertig dagen later voer hij ten hemel. Nog weer tien dagen verder werd de Christelijke Gemeente gesticht op de Pinksterdag.

 

4048      47/48  Paulus’ aankondiging (in Pisidisch Antiochie): Voortaan Heidenprediking (Hn 13); wellicht start van de 1975 jaar tot de Opname van de Gemeente [4048 +1975 = 6023) en daarmee de ontmaskering van Jobs drie ‘vrienden’

  

4070       69/70  Tweede tempel verwoest. Voor Israël en met name voor Jeruzalem, brak toen een langdurige periode van vertreding aan (Lk 21:24).

Daarmee kwam evenwel ook de vraag aan de orde wanneer precies de Opname van de Christelijke Gemeente verwacht mag worden! Uiteraard een zeer heikele vraag! Maar het is vrijwel zeker dat die gebeurtenis in ieder geval moet plaats vinden op de eerste dag van de Joodse kalender, 1 Tisjri. Waarom?

Zie de toelichting op 1 Kor 15.

6023  2022/2023  Het huidige jaar. 

Verdere verwachtingen:

 6026  2025/2026  Wellicht komt in dat jaar de Spraakverwarring ten einde die naar ons beste weten een aanvang nam in het Anno Mundi jaar 1826 [zie boven] en daarmee tevens de  Zeven Tijden (7 x 600 = 4200 jaar), gewoonlijk aangeduid als de Tijden der Heidenen; zie Lukas 21.

 6030  2029/2030  Wellicht het laatste (7e jaar) van de 70ste Jaarweek. 

6031  2030/2031  Wellicht het eerste jaar van het Duizendjarig Rijk 

-.-.- 

Geen opmerkingen: