Schriftstudies.tk
Wanneer vond de Exodus plaats

Wanneer vond de Exodus plaats?

 

Volgens de Hebreeuwse tekst van de Bijbel liggen er tussen Adams schepping en de Exodus 2513 jaar. De berekening daarvan gaat aldus:

1.)

Van Adam tot de Vloed: 1656 jaar.
Deze telling steunt op de ongewoon hoge leeftijden die mensen bereikten in de periode voorafgaande aan de Vloed. Zie Genesis hoofdstuk 5.

2.)

Van de Vloed tot de 75-jarige Abraham met wie toen in principe het Abrahamitische Verbond werd gesloten verliepen 427 jaar.
Zie Genesis 12:1-5.
Bij deze telling komen de leeftijden zoals vermeld in het Genesisgedeelte 11:10 – 12:4 in het beeld.

3.)

Volgens zowel Exodus 12:41 als Galaten 3:17 verliepen er toen nog eens 430 jaar tot de Uittocht en de Wetgeving op de Sinaï. Resultaat: 1656 + 427 + 430 = 2513 jaar.

Maar in dat jaar van de Uittocht deed Jahweh God iets bijzonders met de kalender die de Israëlieten tot op die tijd hadden gehanteerd.
Zie Exodus 12:1-2

Ná de 9e, maar nog vóór de 10e plaag, gaf Jahweh de volgende instructie aan Mozes:

Jahwe richtte het woord tot Mozes en Aaron in Egypte, en sprak: Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar.
(WV78)

Volgens Arthur W. Pink was deze goddelijke aanwijzing van diepe betekenis voor de natie Israël.
In zijn boek Gleanings in Exodus, blz 88, levert hij onderstaand commentaar:

Following the order of the contents of Exodus 12, the first thing to be noted is that the institution of the Passover changed Israel’s calendar:
"This month shall be unto you the beginning of months; it shall be the first month of the year to you" (12:2). Deeply significant is this. Passover-month was to begin Israel’s year; only from this point was their national existence to be counted.

Het boek De gehele Schrift door God geïnspireerd en nuttig, blz 281, zegt ook iets over deze ingreep van de zijde van God:

Volgens de oude bijbelse tijdsindeling liep het jaar van herfst tot herfst…Noach rekende het begin van het jaar in de herfst…

Een en ander hield daarom in dat het jaar 2513 AM (Anno Mundi) niet zou eindigen in de herfst (rond 1 oktober), maar in de lente, rond 1 april. En dat betekende weer dat de daaropvolgende gebeurtenissen, t.w. de 10e plaag, de dood van alle eerstgeborenen, de viering van het Pascha, de Uittocht, en ook de wetgeving bij de Sinaï alle in het jaar 2514 AM zouden plaats vinden.

En dit jaartal nu is te checken! Hoe? Door de gematria op de 10 plagen toe te passen; d.w.z. de getalswaarden van alle plagen vast te stellen en die 10 waarden vervolgens bij elkaar op te tellen.

Een en ander verloopt aldus:
1. Bloed (Ex 7:17) 4 – 40 = 44
2. Kikvorsen (8:2) 90 – 80 – 200 - 4 – 70 – 10 – 40 = 494
3. Muggen (8:16) 20 – 50 – 40 = 110
4. Vliegen (8:21) 70 – 200 – 2 = 272
5. Pestilentie (9:3) 4 – 2 – 200 = 206
6. Zweren (9:9) 300 – 8 – 10 – 50 = 368
7. Hagel (9:18) 2 – 200 – 4 = 206
8. Sprinkhanen (10:4) 1 – 200 – 2 – 5 = 208
9. Duisternis (10:21) 8 – 300 – 20 = 328
10. Alle eerstgeborenen (11:5) 20 – 30 – 2 – 20 – 6 – 200 = 278 Totaal: 2514

De 10 getalswaarden die met elkaar 2514 opleveren zijn de waarden van 38 afzonderlijke letters. Hoe precies moesten de bewoordingen in het Hebreeuws om de 10 plagen te beschrijven, door God gekozen worden om dit resultaat op te leveren!

In onze opvatting bevestigen zulke nauwkeurige constructies het feit dat de bijbel meer is dan een door God geïnspireerd boek. Het is ook één van Gods fenomenale scheppingen.
Ook de woorden van Jezus in Mattheüs 5:18 getuigen bijgevolg van een veel grotere waarheid dan wij wellicht geneigd waren te denken.

Want voorwaar ik zeg jullie: Totdat de hemel voorbijgaat en de aarde, zal geenszins één jota of één letterstreepje vanuit de Wet voorbijgaan, totdat alle dingen geschieden.

===================================

 

Sommigen onder onze lerzers zullen zich misschien afvragen of het bevestigd krijgen van het jaar 2514 AM als het jaar van de Uittocht, de Wetgeving en het begin van Israël als natie, nu echt wel van zulk een groot belang is.
In onze beleving is dat zeker het geval!

 

Het verschaft ons namelijk een degelijk uitgangspunt voor verder chronologisch onderzoek. Galaten 3:17 laat ons bijvoorbeeld zien dat men het van kracht worden van het Abrahamitische Verbond – een gebeurtenis die voor ons christenen, voor Israël en voor alle natiën van het allergrootste gewicht is - op 2084 AM moet stellen (2514 minus 430).

De schriftplaats 1 Koningen 6:1 toont ons dat Salomo de bouw van de tempel startte in 2993 AM (2514 + 479),

dat zijn eigen 40-jarige regering begon in 2990 AM (2993 – 3),

en dat de scheuring van het rijk dus niet ver voorbij 3030 AM (2990 + 40) moet hebben plaatsgevonden, etc.

Met gebruikmaking van andere bijbelse gegevens zijn we aldus aardig op weg om aansluiting te krijgen op onze eigen, hedendaagse kalender (tijdrekening).

 

-.-.-.-.-

Naar ≥ Overzicht studies