Schriftstudies.tk
Jesaja 66

Debacle Derde tempel

 

Deel 2 - Jesaja 66

 

Attentie: In deze studie wordt vooral volgens het gematriabeginsel geredeneerd.

 

Wat in deze studie wordt aangekondigd over het volkomen fiasco van de nog op te richten Derde tempel kan als een treffende aanvulling op Ezechiël, de hfdst 8 en 9, worden gezien.

 

Js 66:1

Dit heeft YHWH gezegd: De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Waar zou dan het Huis zijn dat jullie voor mij zouden kunnen bouwen, en waar de plaats mij tot rust?

3535

 

Veelbetekenend is de GW 3535. In het bijzonder de relatie met Ez 8:9 >> Voorts zei hij tot mij: Ga naar binnen en zie de erge verfoeilijkheden die zij hier doen.

In Ezechiël 8 wordt ons profetisch een glimp verschaft van het voor YHWH Elohim weerzinwekkende karakter van de ceremoniën die binnenkort, tijdens de 70ste Jaarweek voor Israël, in de Derde tempel zullen worden opgestart. Zie de studie Ezechiël 8 en 9.

 

Maar nog andere teksten met GW 3535 blijken veel betekenend te zijn, t.w.:

Gn 11:4, de torenbouw te Babel; in de ogen van YHWH al even verfoeilijk >> Nu zeiden zij: Komaan! Laten wij een stad voor ons bouwen en ook een toren waarvan de top tot in de hemel reikt, en laten wij ons een beroemde naam maken, opdat wij niet over de gehele oppervlakte der aarde worden verstrooid.

 

2Kn 18:35, de tegenbeeldige Assyriër - in werkelijkheid de Antichristelijke Macht van de Eindtijd – die zijn ‘verbond’ met Israël verraderlijk zal verbreken >> Wie zijn er onder al de goden van de landen die hun land uit mijn hand hebben bevrijd, zodat YHWH Jeruzalem uit mijn hand zou bevrijden?  

Zie de studie Jesaja en de Assyriër.

 

Js 66:2

Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt. Op zulken sla ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.

2593

 

De GW 2593 komt ondermeer overeen met die van Js 28:28 >> Ja, wordt broodkoren gewoonlijk verbrijzeld? Want nooit blijft men het zonder ophouden treden. En hij moet de rol van zijn wagen in beweging zetten, en zijn eigen rijpaarden, [maar] hij zal het niet verbrijzelen. 

 

Betekenisvol dat YHWH Elohim dit opmerkt in de context van Jesaja 28, vanaf vers 14!

De snoevers – de heersers onder het volk Israël tijdens de 70ste Week – zullen in hun afgodendienst een ‘verbond’ sluiten met Gods vijanden binnen de demonenwereld [met de Dood en met Sjeool; het graf].

In Sion is echter een kostbaar fundament gelegd, Gods Zoon, de ware Mashiach. Niemand die daarop in geloof steunt, zal overijld handelen. Op hen is vers 28 van toepassing.

 

Js 66:1

Dit heeft YHWH gezegd: De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Waar zou dan het Huis zijn dat jullie voor mij zouden kunnen bouwen, en waar de plaats mij tot rust?

3535

Js 66:2

Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt. Op zulken sla ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.

2593

 

Tezamen GW 6128 ≈≈ Jr 7:31 >> En zij hebben de hoge plaatsen van Tofeth gebouwd, dat in het dal van de zoon van Hinnom ligt, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden, iets wat ik niet geboden had en wat in mijn hart niet was opgekomen.

 

In Gods ogen zal de dienst in de Derde tempel net zo verfoeilijk van aard zijn als de misdadige kinderoffers die afvalligen onder de zonen van Israël ooit brachten op hun hoge plaatsen.

 

Js 66:3

Wie een stier slacht slaat een man neer. Wie een schaap offert breekt een hond de nek. Wie een spijsoffer brengt - zwijnebloed! Wie een gedachtenis[offer] van geurige hars aanbiedt, is als iemand die een zegen uitspreekt met magische woorden. Zij zijn ook degenen die hun eigen wegen hebben verkozen, en in hun walgelijkheden heeft hun ziel behagen geschept.  

4947

 

Het laten herleven van de offercultus volgens de Mozaïsche wetgeving in de Derde tempel zal walgelijk zijn in Gods ogen. Waarom in het bijzonder? Aangezien het daardoor voor een ieder meer dan ooit duidelijk zal zijn dat zij daarmee willens en wetens het ene superieure offer van zijn eigen Zoon afwijzen. Omdat zij opnieuw zijn leiding verwerpen en in plaats daarvan naar demonen opzien, lopen zij het gevaar dat YHWH Elohim hun geen verder berouw zal toestaan.

 

De GW 4947 wordt ook in andere betekenisvolle schriftpassages aangetroffen, t.w.:

Gn 6:18 >> En ik wil mijn verbond met u oprichten; en gij moet in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u.

Jr 29:7 >> Zoekt ook de vrede van de stad waarheen ik jullie in ballingschap heb doen gaan, en bidt ten behoeve ervan tot YHWH, want in haar vrede zal er vrede voor jullie blijken te zijn.

Mt 11:26 >> Ja, Vader, want het heeft u goedgedacht zo te handelen. 

 

Js 66:2

Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt. Op zulken sla ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.

2593

Js 66:3

Wie een stier slacht slaat een man neer. Wie een schaap offert breekt een hond de nek. Wie een spijsoffer brengt - zwijnebloed! Wie een gedachtenis[offer] van geurige hars aanbiedt, is als iemand die een zegen uitspreekt met magische woorden. Zij zijn ook degenen die hun eigen wegen hebben verkozen, en in hun walgelijkheden heeft hun ziel behagen geschept.  

4947

 

GW 7540 ≈≈ Jh 7:51 >> Onze Wet oordeelt een mens toch niet zonder hem eerst te hebben gehoord en te hebben vernomen wat hij doet?

en Hb 7:19 >> Want de Wet bracht niets tot volmaaktheid. Anderzijds een invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen.

 

Js 66:4

Ikzelf zal op mijn beurt manieren kiezen om hen slecht te behandelen. Dat wat zij vrezen zal ik over hen brengen, want toen ik riep gaf niemand antwoord; toen ik sprak luisterde niemand. Zij bleven doen wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat mij mishaagt.

5947

 

De GW 5947 vinden we treffend terug in 1Kn 21:11 mbt de moord op Naboth: De mannen van zijn stad, de oudsten en de edelen die in zijn stad woonden, deden derhalve juist zoals Izebel hun had laten weten, juist zoals geschreven stond in de brieven die zij hun gestuurd had.

 

Zie Naboth.

 

Js 66:5

Hoort het woord van YHWH, jullie die voor zijn woord beven. Jullie [joodse] broeders die jullie haten, die jullie verstoten, omwille van mijn naam, hebben gezegd: YHWH worde verheerlijkt! Maar hij zal in jullie vreugde verschijnen en zij zullen beschaamd staan.

4112

 

GW 4112 is rijk aan tekstdelen met dezelfde waarde, zoals Dt 28:21 >> YHWH zal de pestilentie aan u doen kleven, totdat hij u uitgeroeid heeft van de bodem waarheen gij gaat om die in bezit te nemen.

En Hl 5:3 >> De Sulammitische >> Ik heb mijn lange gewaad uitgetrokken. Hoe kan ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe kan ik ze vuilmaken? 

 

Zie: De Geliefden in het Subliemste Lied.

 

 

Js 66:4

Ikzelf zal op mijn beurt manieren kiezen om hen slecht te behandelen. Dat wat zij vrezen zal ik over hen brengen, want toen ik riep gaf niemand antwoord; toen ik sprak luisterde niemand. Zij bleven doen wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat mij mishaagt.

5947

Js 66:5

Hoort het woord van YHWH, jullie die voor zijn woord beven. Jullie [joodse] broeders die jullie haten, die jullie verstoten, omwille van mijn naam, hebben gezegd: YHWH worde verheerlijkt! Maar hij zal in jullie vreugde verschijnen en zij zullen beschaamd staan.

4112

 

Totale GW 5947 + 4112 = 10059 ≈≈ Lk 3:21 >> Het geschiedde nu, terwijl al het volk werd gedoopt, dat -toen ook Jezus werd gedoopt en in gebed was- de hemel werd geopend. 

 

Dat Yeshua zich aanbood voor een doop die ogenschijnlijk gelijk stond aan de doop van die van het volk, was wellicht een vooruitwijzing naar zijn bereidheid om plaatsvervangend te willen sterven voor zondaars. Zoals we lezen in Jesaja 53 >> Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch van velen de zonde droeg en voor de overtreders bemiddelde.

 

Zoals ook wat Paulus schreef: Degene die geen zonde kende, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt.

Zie 2Ko 5:14-15, 21.

 

Js 66:4

Ikzelf zal op mijn beurt manieren kiezen om hen slecht te behandelen. Dat wat zij vrezen zal ik over hen brengen, want toen ik riep gaf niemand antwoord; toen ik sprak luisterde niemand. Zij bleven doen wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat mij mishaagt.

5947

Js 66:5

Hoort het woord van YHWH, jullie die voor zijn woord beven. Jullie [joodse] broeders die jullie haten, die jullie verstoten, omwille van mijn naam, hebben gezegd: YHWH worde verheerlijkt! Maar hij zal in jullie vreugde verschijnen en zij zullen beschaamd staan.

4112

Js 66:6

Luister, uit de stad [Jeruzalem] klinkt rumoer en uit de [herbouwde, derde] tempel lawaai: het is het geluid van YHWH die met zijn vijanden afrekent. 

1764

 

Totale GW 5947 + 4112 + 1764 = 11823 ≈≈ Lk 9:23 >>  Hij nu zei voorts tot allen: Indien iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn stauros [martelpaal; d. de bereidheid tot lijden] opnemen en mij volgen.

En Op 3:7 >> En schrijf aan de engel der gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, hij die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent.

 

Zie svp het commentaar op Op 3:7-13, ivm Gods boodschap aan een Joodse Gemeente die in de Eindtijd Elohims gunst geniet.

 

Js 66:6

Luister, uit de stad [Jeruzalem] klinkt rumoer en uit de [herbouwde, derde] tempel lawaai: het is het geluid van YHWH die met zijn vijanden afrekent. 

1764

 

Het zal de Joden met hun Derde tempel dus slecht vergaan! Een getrouw Overblijfsel slechts zal zich in Elohims gunst verheugen.

Zie de GW 1764 ≈≈ Ps 44:18 >> Ons hart is niet trouweloos achterwaarts geweken, noch wijken onze schreden af van uw pad.

Jl 3:14 >> Menigten, menigten zijn in de laagvlakte der beslissing, want de dag van YHWH is nabij in de laagvlakte der beslissing.

 

Zie voor verder commentaar op Js 66:1-6 de studie De Staat Israël in gevaar?

Met name Het Joodse Erfdeel.

 

Js 66:7

Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Voordat er barensweeën over haar konden komen, werd zij van een mannelijk kind verlost.

1425

Js 66:8

Wie heeft zo iets gehoord? Wie heeft dergelijke dingen gezien? Zal een land op één dag met weeën worden voortgebracht? Of zal een natie in één keer worden geboren? Want Sion heeft zowel weeën gekregen als haar zonen gebaard.

3119

Js 66:9

Wat mij aangaat, zal ik het doorbreken veroorzaken en niet doen baren? zegt YHWH.

Of doe ik baren en veroorzaak ik in werkelijkheid een toesluiting? heeft uw God gezegd.

2224

 

GW 6768 ≈≈ Ez 4:4 >> En wat u betreft, ga op uw linkerzijde liggen, en gij moet de dwaling van het Huis van Israël erop leggen. Naar het getal der dagen dat gij erop zult liggen, zult gij hun dwaling dragen.

en Mr 15:26 >> En het opschrift met de tegen hem ingebrachte beschuldiging stond boven [hem] geschreven: De koning der Joden.  

 

De vervulling van Js 66:7-9 wordt ons - eveneens in profetische bewoordingen - bij voorbaat getoond in Openbaring 12:5-9 >>

 

En zij baarde een zoon, een manlijk kind dat alle Heidenen zal weiden met een ijzeren scepter; en haar kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. En de Vrouw vluchtte naar de wildernis waar zij een door God bereide plaats heeft opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen.

En er vond een oorlog in de hemel plaats. Michaël en zijn engelen voerden oorlog met de Draak. En de Draak voerde oorlog en zijn engelen, en hij bleek niet sterk te zijn, en ook werd er voor hen geen plaats meer in de hemel gevonden. En de grote Draak werd geworpen, de aloude Slang, die Duivel en de Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde doet dwalen – hij werd geworpen naar de aarde, en zijn engelen werden met hem geworpen.

En ik hoorde een grote stem in de hemel, zeggend: Thans is geschied de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Mashiach, aangezien de beschuldiger van onze broeders die hen dag en nacht voor onze God beschuldigt, werd [neer]geworpen.

 

Js 66:10

Verheugt je met Jeruzalem en weest blij met haar, jullie allen die haar liefhebben. Weest in hoge mate uitbundig verheugd met haar, jullie allen die over haar blijven treuren;

3837

Js 66:11

omdat jullie zullen zuigen en verzadigd zullen worden van de borst der volledige vertroosting door haar. Omdat jullie met kleine teugjes zullen drinken en heerlijke verrukking zullen ondervinden van de tepel van haar heerlijkheid.

4232

 

GW 8069 ≈≈ Ks 2:6 >> Zoals jullie dan Messias Jezus, de Heer, aangenomen hebben, wandelt in hem.

Dát is ook voor het Joodse Eindtijdoverblijfsel de voorwaarde om werkelijk de hierboven geestelijke geneugten te ervaren!

 

Js 66:12

Want dit zegt YHWH: Ziet, ik doe haar vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der Heidenvolken net als een overstromende beek, en jullie zullen zuigen. Op de heup zullen jullie gedragen worden en op de knieën zullen jullie getroeteld worden.

4879

Js 66:13

Zoals een man door zijn eigen moeder vertroost wordt, zo zal ikzelf jullie voortdurend troosten. Ja, in Jeruzalem zullen jullie getroost worden.

2841

Js 66:14

Jullie zullen het zien en jullie hart zal zich verheugen, en jullie gebeente zal gedijen als het jonge groen. En de hand van YHWH zal zich kenbaar maken aan zijn knechten, terwijl hij zijn vijanden openlijk zal veroordelen.

4332

 

GW 12052 ≈≈ Lk 18:8 >> Ik zeg jullie, dat hij de vergelding van hen snel zal verschaffen. Doch wanneer de Mensenzoon gekomen is, zal hij [dan] werkelijk het geloof vinden op de aarde?

Die vraag blijft, wat Israël betreft, onveranderlijk actueel! De Schrift spreekt dan ook steevast van een Overblijfsel.
Zie commentaar.

 

Js 66:15

Want ziet, YHWH zal komen als vuur, en zijn wagens als een wervelwind, om zijn gramschap te vergelden met louter woede en zijn bestraffing met vuurvlammen.

2817

Js 66:16

Want met vuur zal YHWH het geschil opnemen, ja, met zijn zwaard, tegen alle vlees; en de door YHWH verslagenen zullen talrijk zijn.

2293

 

GW 5110 ≈≈ Hn 17:33 >> Zo ging Paulus uit hun midden weg.  

In Athene had Paulus, op een enkeling na, vrijwel geen respons. Kennelijk een voorglimp wat het Joodse Eindtijdoverblijfsel zal ervaren onder hun stamgenoten!

Dan zal onder de Heidenvolken het resultaat zijn zoals voorzegd in Zc 8:23 >> In die dagen zullen tien mannen uit alle talen der Heidenvolken vastgrijpen, ja, zij zullen werkelijk vastgrijpen de slip van een man die een Jood is, zeggend: "Wij willen met jullie gaan, want wij hebben gehoord dat God met jullie is”.

Zie: De verwarring teruggedraaid?

 

Js 66:15

Want ziet, YHWH zal komen als vuur, en zijn wagens als een wervelwind, om zijn gramschap te vergelden met louter woede en zijn bestraffing met vuurvlammen.

2817

Js 66:16

Want met vuur zal YHWH het geschil opnemen, ja, met zijn zwaard, tegen alle vlees; en de door YHWH verslagenen zullen talrijk zijn.

2293

Js 66:17

Zij die zich heiligen en reinigen naar de tuinen achter één in het midden; die zwijnenvlees eten en dat wat een gruwel is, zelfs het springende knaagdier, zullen te zamen verteerd worden, zegt YHWH.

4257

 

GW 9367 ≈≈ Hb 9:10 >> Slechts [bestaande in] spijzen en dranken en verschillende dopen: rechtvaardige voorschriften die op het vlees betrekking hebben, opgelegd tot een tijd van rechtzetting.

Onder het voorwendsel van nauwgezette wetbetrachting zullen de verstokte Joden zich in hun ware gedaante vertonen. In hun euforie dat hun Mashiach eindelijk verschenen is – in werkelijkheid een demonische Pseudo- of Antimashiach – zullen zij zich kennelijk dermate door hem laten beïnvloeden dat zij bereid zullen zijn zich aan de meest walgelijke en gruwelijke ceremoniën over te geven. 

Vergelijk het commentaar op Ez 8:10-12 in de studie Debacle Derde tempel.

 

 

Js 66:18

Wat hun werken en hun gedachten betreft, ik kom om alle Heidenvolken en talen bijeen te brengen; en zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien.

3576

Js 66:19

En ik zal een teken onder hen stellen en ik zal van de ontkomenen onder hen zenden naar de Heidenvolken, Tarsis, Pul en Lud, die de boog spannen, Tubal en Javan, de verafgelegen eilanden, die geen bericht over mij hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben gezien; en zij zullen over mijn heerlijkheid vertellen onder de Heidenvolken. 

De GW 8792 is ook die van 2Ko 11:20 >> Jullie verdragen het immers indien iemand jullie in dienstbaarheid brengt, indien iemand verslindt, indien iemand beslag legt, indien iemand zich verheft, indien iemand jullie in het aangezicht slaat.

8792

 

GW 12368Mt 25:34 >> Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, jullie [mensen uit de Heidenvolken die Yeshua’s broeders van het Joodse Overblijfsel terzijde zullen staan in hun verdrukking] op wie de zegen van mijn Vader rust, beërft het koninkrijk dat sedert de grondlegging der wereld voor jullie werd  bereid. 

 

Js 66:20

En zij zullen al jullie broeders uit alle Heidenvolken brengen als een gave aan YHWH, op paarden en op wagens en op draagstoelen en op muildieren en op snelle wijfjeskamelen, naar mijn heilige berg, Jeruzalem, heeft YHWH gezegd. Zoals wanneer de zonen van Israël de gave in een rein vat in het Huis van YHWH brengen.

De GW 6581 is ook die van Rm 11:34 >> Want wie kende [het] denken van de Heer? Of wie werd zijn raadsman?

6581

Js 66:21

En ook uit hen zal ik enkelen nemen voor de priesters, voor de Levieten, zegt YHWH.

781

 

GW 7362 ≈≈ Mt 8:14 >> En toen Yeshua in het huis van Petrus kwam, zag hij diens schoonmoeder met koorts ziek te bed liggen.

en Rm 8:18 >> Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.   

 

Js 66:22

Want net zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die ik maak, voor mijn aangezicht bestaan, zegt YHWH, zo zal jullie nageslacht en jullie naam blijven bestaan.

4262

Js 66:23

En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt YHWH

4341

Js 66:24

En zij zullen werkelijk naar buiten gaan en de lijken aanschouwen van de mannen die tegenover mij overtredingen begingen. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

5072

 

GW 13675 >> Lk 11:49 >> Daarom ook heeft de wijsheid Gods gezegd: Ik zal tot hen profeten en apostelen zenden, en sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen.

 

Zoals in het huidige eeuw (aeon) niet iedereen God [blijvend] toegewijd is, zo zal dat ook in het komend aeon van het Davidisch koninkrijk niet het geval zijn. Vergelijk Op 20:7-10.

 

-.-.-.-