Schriftstudies.tk
Jesaja 8

Jesaja 2-3-4-8-16-19-27-45-53-66

 

Attentie: In deze studie wordt vooral volgens het gematriabeginsel geredeneerd.

 

Jesaja 2

Jesaja 3

Jesaja 4

Jesaja 8

Jesaja 16

Jesaja 19

Jesaja 27

Jesaja 45

Jesaja 53

Jesaja 66

 

Jesaja 2

 

 

 

Js 2:12

Want het is de dag die YHWH der legerscharen toebehoort. Die [dag] is over al wie zichzelf verhoogt en hovaardig is en over al wie verheven of laag is;  

1969

Js

 2:13

en over alle ceders van de Libanon die hoog oprijzen en verheven zijn en over alle statige bomen van Basan;   

1834

Js 2:14

en over alle hoog oprijzende bergen en over alle verheven heuvels;

2115

Js 2:15

en over elke hoge toren en over elke versterkte muur; 

761

Js 2:16

en over alle schepen van Tarsis en over alle begeerlijke boten.

2787

 

GW 9466 ≈≈ Mt 15:12 >> Toen kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: Weet gij dat de Farizeeën bij het horen van uw woorden er aanstoot aan hebben genomen?

En Lk 7:31 >> Met wie daarom zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie zijn zij gelijk?

Js 2:17

En de hoogmoed van de aardse mens moet neergebogen worden, en de hovaardigheid der mannen moet omlaaggehaald worden; en YHWH alleen moet hoog verheven worden op die dag.

2347

Js 2:18

En de goden die niets waard zijn, zullen volkomen verdwijnen.

350

Js 2:19

En men zal in de grotten der rotsen en in de holen van het stof gaan wegens de angstwekkendheid van YHWH en voor zijn luisterrijke superioriteit, wanneer hij opstaat om de aarde te doen beven.

Correspondeert met Op 6:12-17.

3374

 

GW 6071 ≈≈

 

Later stierf Debora, de voedster van Rebekka, waarna zij werd begraven aan de voet van Bethel onder een statige boom. Daarom gaf hij die de naam Allon-Bachut.

Gn 35:8

Elisa zei nu: Luistert naar het woord van YHWH. Dit heeft YHWH gezegd: Morgen om deze tijd zal in de poort van Samaria een sea-maat meelbloem een sikkel waard zijn, en twee sea-maten gerst een sikkel.

2Kn 7:1

En zijn lichaam was als chrysoliet, en zijn aangezicht zag eruit als de bliksem, en zijn ogen als vuurfakkels, en zijn armen en de plaats van zijn voeten waren als de aanblik van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden was als het geluid van een menigte.

Dn 10:6

Opdat jullie geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen maar in kracht Gods.

1Ko 2:5

 

Js 2:19

En men zal in de grotten der rotsen en in de holen van het stof gaan wegens de angstwekkendheid van YHWH en voor zijn luisterrijke superioriteit, wanneer hij opstaat om de aarde te doen beven.

3374

Js 2:20

Op die dag zal de aardse mens zijn goden van zilver, die waardeloos zijn, en zijn goden van goud, die niets waard zijn, die men voor hem had gemaakt om zich daarvoor neer te buigen, voor de spitsmuizen en voor de vleermuizen werpen, 

4992

Js 2:21

om in de holen in de rotsen en in de kloven van de steile rotsen te gaan, wegens de angstwekkendheid van YHWH en voor zijn luisterrijke superioriteit, wanneer hij opstaat om de aarde te doen beven.

3044

GW 11410 ≈≈ Hn 25:15 >> En toen ik in Jeruzalem was, dienden de overpriesters en de oudsten der Joden een aanklacht aangaande hem in, met het verzoek hem te veroordelen.

 

En ook Ef 4:28 >> Laat hij die steelt, niet langer stelen, maar laat hij zich liever inspannen, met de eigen handen het goede bewerkend, opdat hij [iets] heeft om mee te geven aan hem die gebrek heeft.

 

Js 2:21

om in de holen in de rotsen en in de kloven van de steile rotsen te gaan, wegens de angstwekkendheid van YHWH en voor zijn luisterrijke superioriteit, wanneer hij opstaat om de aarde te doen beven.  

3044

Js 2:22

Laat om uwentwil af van de aardse mens, wiens adem in zijn neusgaten is, want op basis waarvan dient hijzelf in aanmerking genomen te worden?

1712

GW 4756 ≈≈ Jr 34:7 >> Terwijl de strijdkrachten van de koning van Babel streden tegen Jeruzalem en tegen al de steden van Juda die overgebleven waren, tegen Lachis en tegen Azeka; want die, de versterkte steden, waren het die overgebleven waren onder de steden van Juda.

 

En ook Dn 10:19 >> Toen zei hij: Wees niet bevreesd, zeer begeerde man. Moogt gij vrede hebben. Wees sterk, ja, wees sterk. En zodra hij met mij sprak, verzamelde ik mijn krachten en zei ten slotte: Laat mijn heer spreken, want gij hebt mij gesterkt.

Jesaja 3

 

Js 3:1

Want zie! de Heer, YHWH der legerscharen, neemt uit Jeruzalem en uit Juda steun en stut weg, de gehele steun van brood en de gehele steun van water, 

 

GW 3818 wordt ook aangetroffen in >>

Lk 24:2 >> Maar zij vonden de steen van het graf weggerold.

En Jh 11:36 >> Toen zeiden de Joden: Zie eens wat een genegenheid hij voor hem [Lazarus] had!

 

3818

Js 3:2

sterke man en krijgsman, rechter en profeet, en beoefenaar van waarzeggerij en oudere man,

1484

Js 3:3

overste van vijftig en hij die hoog in aanzien staat en raadsman en expert in magische kunsten, en de kundige bezweerder.

2707

 

GW 8009 ≈≈ Lk 4:26 >> En tot niemand van hen werd Elia gezonden dan naar Sarepta van Sidon, tot een vrouw, een weduwe

 

Voor de huidige toepassing, zie >>  Elia, een mens van dezelfde gevoelens als wij.

 

In Jesaja 3 kondigt YHWH Elohim voor onze tijd, met name voor de 70ste Jaarweek, aan dat velen die in het verleden - en ook nog tot in tijden die betrekkelijk kort achter ons liggen – als gerespecteerde personages golden op allerlei terreinen van het leven, door een opkomende, strijdlustige jeugd naar de achtergrond zullen worden gedrongen. Ja, erger nog, zij zullen door die ‘betwetende’ jongeren veracht worden, in de mening verkerend dat juist die ‘experts’ hun toekomst geruïneerd hebben door zaken als milieuvervuiling, klimaatontwrichting, etc!

 

Plus vers 4 >>

 

Js 3:4

En ik zal knapen tot hun vorsten maken, en louter willekeur zal over hen heersen.

 

Ruth 2:6 heeft ook GW 2811 >> De jongeman dan die over de oogsters gesteld was, antwoordde en zei: De jongevrouw is een Moabitische, die met Naomi is teruggekeerd uit het veld van Moab.

 

Dit laat zien dat we, qua tijd der profetie, ons in de Eerste [70ste] Weekhelft bevinden.

 

2811

 

GW 8009 + 2811 = 10820 ≈≈ Hn 16:23 [als het gepeupel de vrije hand wordt gelaten] >> Na hun vele slagen te hebben toegediend, wierpen zij hen in de gevangenis en gaven de gevangenbewaarder bevel hen zorgvuldig te bewaken.

 

Plus vers 5 >>

 

Js 3:5

En het volk zal werkelijk de een de ander, ja, elk zijn naaste, tiranniseren. Zij zullen losstormen, de knaap op de grijsaard, en de geringgeachte op de geëerde.

 

Js 64:8 heeft ook GW 2679.

In die dagen zullen er ook gelovigen onder de Joden zijn die zeggen: En nu, YHWH, gij zijt onze Vader. Wij zijn het leem, en gij zijt onze Pottenbakker; en wij allen zijn het werk van uw hand.

 

2679

 

GW 10820 + 2679 = 13499 ≈≈ Op 9:5 >> En het werd hun [de demonische sprinkhanen die in de Eindtijd tijdelijk bevrijd worden uit Tartarus] niet gegeven hen [de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hebben] te doden, maar vijf maanden te pijnigen en hun pijniging als pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens slaat.

 

Zie Openbaring 9.

 

Plus vers 6 >>

 

Js 3:6

Wanneer iemand zijn broeder aangrijpt in het huis van zijn vader: Jij hebt een mantel. Een aanvoerder moet jij voor ons worden, en deze puinhoop moet onder jouw hoede zijn.

4436

 

GW 13499 + 4436 = 17935 ≈≈ Hb 7:5 >> En zij die uit de zonen van Levi het priesterambt ontvangen, hebben weliswaar het gebod om naar de Wet tienden te heffen van het volk - dat is van hun broeders - hoewel zij uit de lende van Abraham zijn voortgekomen.

 

Zie het commentaar op Hebreeën 7.

 

 

Js 3:6

Wanneer iemand zijn broeder aangrijpt in het huis van zijn vader: Jij hebt een mantel. Een aanvoerder moet jij voor ons worden, en deze puinhoop moet onder jouw hoede zijn.

4436

Js 3:7

Hij zal op die dag uitroepen en zeggen: Ik zal geen wondenverbinder worden; en in mijn huis is brood noch mantel. Jullie moeten mij niet tot aanvoerder over het volk aanstellen.

3231

 

GW 7667 ≈≈ Ez 9:6 >> Grijsaard, jongeling en maagd en klein kind en vrouwen moeten jullie doden — ten verderve. Maar nadert geen enkele man op wie het kenteken is, en bij mijn heiligdom moeten jullie beginnen. Dus begonnen zij bij de oudsten die vóór het Huis waren. 

 

 

Js 3:5

En het volk zal werkelijk de een de ander, ja, elk zijn naaste, tiranniseren. Zij zullen losstormen, de knaap op de grijsaard, en de geringgeachte op de geëerde.

2679

Js 3:6

Wanneer iemand zijn broeder aangrijpt in het huis van zijn vader: Jij hebt een mantel. Een aanvoerder moet jij voor ons worden, en deze puinhoop moet onder jouw hoede zijn.

4436

Js 3:7

Hij zal op die dag uitroepen en zeggen: Ik zal geen wondenverbinder worden; en in mijn huis is brood noch mantel. Jullie moeten mij niet tot aanvoerder over het volk aanstellen.

3231

 

GW 10346 ≈≈ Mt 27:51 >> En zie! het gordijn van het heiligdom scheurde van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen spleten vaneen. 

 

In de 70ste Week dienen oprechte Joodse mensen dáárop acht te slaan! En bijgevolg Yeshua erkennen, zowel als hun ware Masjiach als hun Loskoper van de dood. Hij die zijn ziel gaf in ruil voor velen. (Mt 20:28).

 

Js 3:7

Hij zal op die dag uitroepen en zeggen: Ik zal geen wondenverbinder worden; en in mijn huis is brood noch mantel. Jullie moeten mij niet tot aanvoerder over het volk aanstellen.

3231

Js 3:8

Want Jeruzalem is gestruikeld, en Juda is gevallen, omdat hun tong en hun handelingen tegen YHWH zijn, om de ogen van zijn heerlijkheid te tergen.

2755

 

GW 5986 ≈≈ Gn 22:3 >> Abraham stond dus ’s morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn bedienden en zijn zoon Isaäk met zich mee; en hij kloofde het hout voor het brandoffer. Toen stond hij op en begaf zich op weg naar de plaats die God hem genoemd had.

 

En Jz 2:13 >> Dat jullie mijn vader en mijn moeder en mijn broers en mijn zusters en allen die bij hen horen, in leven laten, en onze ziel van de dood bevrijden. 

 

Js 3:8

Want Jeruzalem is gestruikeld, en Juda is gevallen, omdat hun tong en hun handelingen tegen YHWH zijn, om de ogen van zijn heerlijkheid te tergen.

2755

Js 3:9

Hun onbeschaamdheid getuigt tegen hen, en hun zonde als die van Sodom verkondigen zij onverholen. Wee hun ziel! Want zij berokkenen zichzelf onheil

 

Jr 13:14 [eveneens met GW 3038] toont Elohim’s gerechte reactie op zulke onbeschaamdheden >>

En ik wil hen te pletter slaan, de een tegen de ander, vaders en zonen terzelfder tijd, luidt het woord van YHWH. Ik zal geen mededogen tonen, noch sparen, noch barmhartig zijn, dat ik hen niet zou verderven.

 

3038

Js 3:10

Zegt dat het goed zal gaan met de rechtvaardige, want de vrucht van hun daden zullen zij eten.

 

Deze waarheid wordt krachtig bevestigd ivm ‘de man Job’.

In Job 42:17 [ook met GW 1110] lezen we immers >> En ten slotte stierf Job, oud en verzadigd van dagen.

  

1110

 

GW 6903 ≈≈ Mt 14:29 >> Hij zei: Kom! En nadat Petrus uit de boot was gestapt liep hij op het water en kwam naar Yeshua toe.

 

En 1Tm 2:6 >> Die [Masjiach Yeshua] zichzelf gaf als overeenkomende losprijs ten behoeve van allen, het getuigenis voor specifieke tijdperken.

 

 

Jesaja 4

 

 

Js 4:1

En zeven vrouwen zullen op die dag werkelijk één man aangrijpen en zeggen: Wij zullen ons eigen brood eten en onze eigen mantels dragen; mogen wij slechts naar jouw naam genoemd worden, om onze smaad weg te nemen.

5057

Js 4:2

Op die dag zal wat YHWH doet uitspruiten, tot sieraad en tot heerlijkheid worden, en de vrucht van het land zal iets zijn om trots op te zijn en iets luisterrijks voor degenen van Israël die zijn ontkomen.

3368

 

GW 8425 ≈≈ Lk 8:50 >> Maar Jezus, [dit] horend, antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen en zij zal gered worden.

 

En Hb 6:12 >> opdat jullie niet traag worden maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.

 

Plus

Js 4:3

En het moet geschieden dat er van degenen die overblijven in Sion en van degenen die worden overgelaten in Jeruzalem, gezegd zal worden dat zij heilig voor hem zijn, een ieder die ten leven is opgeschreven in Jeruzalem.

3861

 

GW 12286 ≈≈ Mt 13:43 >> In die tijd zullen de rechtvaardigen zo helder schijnen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft, hij luistere.

 

Js 4:4

Wanneer YHWH de uitwerpselen van de dochters van Sion zal hebben weggewassen en hij zelfs het bloedvergieten van Jeruzalem uit haar midden zal wegspoelen door de geest van gericht en door de geest van verbranding, 

4475

Js 4:5

dan zal YHWH stellig over elke vaste plaats van de berg Sion en over haar plaats van samenkomst een wolk bij dag en een rook scheppen, en het schijnsel van een vlammend vuur bij nacht; want over alle heerlijkheid zal een beschutting zijn.

2793

 

GW 7268 ≈≈ Mt 2:14 >> Hij stond derhalve op en nam het jonge kind en zijn moeder ’s nachts mee en trok weg naar Egypte. 

 

Js 4:5

dan zal YHWH stellig over elke vaste plaats van de berg Sion en over haar plaats van samenkomst een wolk bij dag en een rook scheppen, en het schijnsel van een vlammend vuur bij nacht; want over alle heerlijkheid zal een beschutting zijn.

2793

Js 4:6

En er zal een hut komen tot schaduw des daags tegen de droge hitte, en tot een toevlucht en tot een schuilplaats tegen de slagregen en tegen de neerslag.

2480

 

GW 5273 ≈≈ Rc 6:28 >> Toen de mannen van de stad als gewoonlijk ’s morgens vroeg opstonden, zie! daar was het altaar van Baäl afgebroken, en de heilige paal die ernaast stond, was omgehakt, en de tweede jonge stier was op het altaar dat er was gebouwd, geofferd. 

 

En 1Kn 10:2 >> Ten slotte arriveerde zij te Jeruzalem met een zeer indrukwekkend gevolg, kamelen die beladen waren met balsemolie en zeer veel goud en edelstenen; en zij kwam vervolgens bij Salomo en sprak toen tot hem alles wat haar na aan het hart lag.

 

 

Jesaja 8 

 

Js 8:13

YHWH der legerscharen — Hém moeten jullie als heilig beschouwen, en Hij dient het voorwerp van jullie vrees te zijn, en Hij dient het te zijn die jullie doet beven. 

2956

Js 8:14

En Hij moet tot een heilige plaats worden; maar tot een Steen waaraan men zich stoot en tot een rots waarover men struikelt voor de beide Huizen van Israël, tot een val en tot een strik voor de inwoners van Jeruzalem.

4327

Js 8:15

En velen onder hen zullen stellig struikelen en vallen en verbroken worden, en verstrikt en gevangen worden. 

1976

 

GW 9259 ≈≈ Lk21:25 >> En er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren, en op de aarde beklemming der natiën, in verbijstering vanwege rumoer van zee en branding.

 

Dus duidelijk Eindtijdgericht!

Zie ook de studie De Steen.

 

Js 8:15

En velen onder hen zullen stellig struikelen en vallen en verbroken worden, en verstrikt en gevangen worden. 

1976

Js 8:16

Wikkel het formele getuigenis in; doe een zegel om de wet onder mijn discipelen!

1932

Js 8:17

En ik wil YHWH blijven verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het Huis van Jakob, en ik wil op hem hopen.

2573

 

GW 6481 ≈≈ Jh 3:6 >> Wat uit het vlees is geboren, is vlees, en wat uit de geest is geboren, is geest.

De bekende, noodzakelijke wedergeboorte welke Israël als natie nog moet ervaren in de Eindtijd.

 

Nikodemus, een Farizeeër en regeerder onder de Joden, kende dienaangaande niet echt goed zijn Bijbel!

Vroeg in zijn bediening bracht Yeshua, tijdens zijn nachtelijk onderhoud met Nikodemus, de leer der  wedergeboorte ter sprake. In Jh 3:1-10 kunnen we daarover nog steeds het nodige lezen. En we stellen daarbij vast dat Yeshua de Joden toen al wees op de noodzaak van wedergeboorte of wederverwekking ten einde het Messiasrijk te kunnen binnengaan, of te beërven:

 

Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nikodemus, een overste der Joden; deze kwam 's nachts bij hem en zei tot hem: "Rabbi, wij weten dat jij van God bent gekomen als leraar; want niemand kan deze tekenen doen die jij doet, tenzij God met hem is". Ten antwoord zei Yeshua tot hem: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg je: indien iemand niet van boven verwekt wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien". Nikodemus zei tot hem: "Hoe kan een mens verwekt worden als hij oud is? Hij kan toch niet een tweede maal in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?" Yeshua antwoordde: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg je: indien iemand niet verwekt wordt uit water en geest, kan hij niet binnengaan in het koninkrijk van God. Wat uit het vlees verwekt is, is vlees; en wat uit de geest verwekt is, is geest. Verwonder je niet dat ik tot je zei: Jullie moeten van boven verwekt worden".
(Jh 3:1-7)

 

Zoals we verderop in dat verslag lezen moest Yeshua Nikodemus terechtwijzen aangezien hij, een leraar van Israel, niet bekend bleek te zijn met het profetische Woord waarin die noodzaak tot wederverwekking al veel eerder was vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld in Ez 36:22-28 (wv78-95) >>

 

Zeg daarom tegen het volk van Israël: "Zo spreekt YHWH de Heer: Ik ga ingrijpen, doch niet omwille van u, maar omwille van mijn heilige naam, die door u geschonden is bij de volken waar u terechtgekomen bent. Ik zal voor mijn grote naam, die geschonden is onder de volken, die u bij hen geschonden hebt, weer eerbied afdwingen. Door u zal ik aan de volken tonen dat ik de Heilige ben; zo zullen ze erkennen dat ik YHWH ben – godsspraak van YHWH de Heer. Ik zal u terugvoeren uit de volken, u samenbrengen uit alle landen en u leiden naar uw eigen grond. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en u zult rein worden van al uw oneerlijkheid en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. U zult wonen in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb; u zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn.

 

Js 8:18

Zie! Ik en de kinderen die YHWH mij gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël vanwege YHWH der legerscharen, die verblijf houdt op de berg Sion.

4718

Js 8:19

En ingeval men tot jullie zou zeggen: Wendt je tot de spiritistische mediums of tot hen die een voorspellende geest hebben, die daar piepen en op gedempte toon iets uitbrengen — zal een volk zich niet tot zijn God wenden? Voor de levenden tot de doden?

3543

 

GW 8261 ≈≈ Jh 1:4 >> In hem was leven, en het leven was het licht der mensen.  

Mashiach Yeshua is weer de centrale figuur. In Hebreeën 2:11-13 wijst de geïnspireerde schrijver op een intieme relatie tussen Yeshua en zijn Joodse broeders. Aldus: Want zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, [stammen] allen uit één [Yeshua; op grond van zijn offerdood]; om welke reden hij zich niet schaamt hen broeders te noemen.

 

Ten einde in Gods voornemen de redding van zijn (Joodse) broeders te bewerken en hen tot heerlijkheid te leiden - d.i. hen tot een positie van uitnemendheid als Gods zonen te brengen - moeten zij geheiligd worden.

In het bijzonder in de Eindtijd zal het volk Israël voor een beslissende keuze worden geplaatst: Opteren zij voor hun Joodse broeder bij uitnemendheid, Yeshua Mashiach, of voor zijn demonische tegenstanders, met name voor de fake Mashiach, de demonische Antimashiach?

Zie >> Het Joodse voorrecht.

 

Js 8:19

En ingeval men tot jullie zou zeggen: Wendt je tot de spiritistische mediums of tot hen die een voorspellende geest hebben, die daar piepen en op gedempte toon iets uitbrengen — zal een volk zich niet tot zijn God wenden? Voor de levenden tot de doden?

 

GW 3543 is ook die van 2Kn 1:8, waar we over de profeet Elia lezen >>

Zij dan zeiden tot hem: Een man in het bezit van een haren kleed, met een leren gordel om zijn lendenen gegord. Onmiddellijk zei hij: Het was Elia, de Tisbiet.

Elia, en zijn opvolger Elisa, werden in hun dagen zwaar geconfronteerd met de ontaarde Baälaanbidding.

Zie de studie >> Elia, een mens van dezelfde gevoelens als wij.

Met name ook het gedeelte >> Jehu en Jonadab.

 

Op de Karmel, ten tijde van de vuurproef door Elia, luidde de strijdvraag: Wie is de ware God? YHWH of Baäl?  Maar in de Elisafase kwam elke individuele Israëliet in beeld: Was je een aanbidder en dienaar van YHWH, of misschien toch van Baäl?  Gen enkele Israëliet kon onder die strijdvraag vandaan; elkeen moest zich dienaangaande openlijk identificeren!

 

 

De aanbidders van Baäl werden door Jehu, in het gezelschap van Jonadab, heel specifiek daartoe gedwongen: Getooid in hun speciale kledij het Huis van Baäl binnengaan en aan de gebruikelijke ceremoniën deelnemen. Maar Jehu’s bevel aan zijn manschappen luidde: Slaat hen neer! Laat er niet één uitgaan.

Bijgevolg ontkwam geen enkele aanbidder van Baäl aan de dood en Baäls Huis werd afgebroken. Aldus verdelgde Jehu Baäl uit Israël, lezen wij dan ook in het goddelijke verslag.

 

Uit onze context blijkt dat zich in de Eindtijd binnen Israëls religieuze gemeenschap wederom een uitbarsting zal voordoen van een met de vroegere Baalcultus te vergelijken afgodische eredienst.

Hoe kan dat gebeuren? Omdat men binnen het orthodox judaïsme onveranderlijk afkerig zal blijven van Yeshua als hun ware Masjiach. Het gevolg zal zijn dat zij ‘slachtoffer’ zullen worden van de demonische Antimasjiach.

Zie de gematriastudies 

Debacle Derde tempel >>

n       Ezechiël 8 en 9

n       Jesaja 66 

 

 

3543

Js 8:20

Tot de wet en tot het formele getuigenis! Voorwaar, zij zullen blijven zeggen wat overeenkomstig deze verklaring is, die geen licht van de dageraad zal hebben.

2840

 

GW 6383 ≈≈ Mt 20:33 >> Zij zeiden tot hem: Heer, laat onze ogen geopend worden.

En 2Ko 6:1 >> Maar als medearbeiders roepen ook wij op om Gods liefderijke gunst niet tevergeefs te ontvangen.

Alsook Ef 4:19 >> Zij zijn degenen die zichzelf in hun zedelijke verdoving hebben overgegeven aan de losbandigheid om in hebzucht allerlei onreinheid te bedrijven.

 

Js 8:20

Tot de wet en tot het formele getuigenis! Voorwaar, zij zullen blijven zeggen wat overeenkomstig deze verklaring is, die geen licht van de dageraad zal hebben.

2840

Js 8:21

En ieder zal stellig zwaar gedrukt en hongerig door het land trekken. En het moet geschieden dat hij, omdat hij honger lijdt en verontwaardiging bij zich heeft laten opkomen, zijn koning en zijn God werkelijk kwaad zal toewensen en stellig zijn blik naar boven zal wenden.

2677

Js 8:22

En naar de aarde zal hij kijken, en zie! benauwdheid en duisternis, donkerte, moeilijke tijden en donkerheid zonder enige helderheid.

1680

 

GW 7197 ≈≈ Er 9:8 >> En nu is er voor een kort ogenblik gunst gekomen van de zijde van YHWH, onze God, door voor ons ontkomenen over te laten en door ons een pin te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te doen stralen, o onze God, en om ons een kleine opleving te geven in onze dienstbaarheid.

 

En ook Jh 19:30 >> Toen Yeshua nu de zure wijn had ontvangen, zei hij: Het is volbracht, en hij boog zijn hoofd en gaf [zijn] geest over.

 

Jesaja 16

 

Js 16:3

Schaft raad, voltrekt de beslissing. Maak op de volle middag uw schaduw net als de nacht. Verberg de verdrevenen; verraad niemand die vlucht.

 

GW 3757 is bijzonder omdat het getal het aantal jaren vertegenwoordigt tussen 2266 (de tijdrekening op grond van Israëls – Jakob - geboorte) en 6023 AM, het jaartal dat aangeeft

1.de aanvang van de 70ste Jaarweek voor Israël.

2. De Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam.

 

Voor punt 2 pleit ook Ex 40:12, eveneens GW 3757 hebbend >>

Dan moet gij Aäron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en hen met water wassen.

 

 

3757

Js 16:4

Mogen mijn verdrevenen zelfs in u, Moab, als vreemdelingen vertoeven. Word een schuilplaats voor hen wegens degene die met geweld plundert. Want de verdrukker is aan zijn eind gekomen, de gewelddadige plundering is geëindigd, degenen die vertrapten, zijn van de aarde verdwenen.

3416

 

GW 7173 ≈≈ Jh 20:8 >> Toen ging daarom ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen, en hij zag en geloofde.

 

Js 16:12

En het geschiedde dat men zag dat Moab moede werd gemaakt op de hoge plaats; en hij kwam naar zijn heiligdom om te bidden en hij kon niets uitrichten.    

1797

Js 16:13

Dit is het woord dat YHWH eertijds over Moab gesproken heeft.

1084

Js 16:14

En nu heeft YHWH gesproken en gezegd: Binnen drie jaar, naar de jaren van een loonarbeider, moet de heerlijkheid van Moab ook te schande worden gemaakt met veel tumult van elke soort, en zij die overblijven, zullen onbeduidend weinigen zijn, niet machtig.

4775

 

GW 7656 ≈≈ 2Pt 2:9 >> Dan weet de Heer godvruchtigen uit beproeving te bevrijden [zoals in het geval van Lot], maar onrechtvaardigen te bewaren voor een dag van oordeel om afgesneden te worden.

 

Jesaja 19

 

Js 19:4

En ik wil Egypte overgeven in de hand van een harde meester, en sterk zal de koning zijn die over hen zal heersen, luidt het woord van de Heer, YHWH der legerscharen.  

3280

Js 19:5

En het water zal stellig verdrogen uit de zee, en de rivier zelf zal drooglopen en werkelijk opdrogen.     

1746

Js 19:6

En de rivieren moeten stinken; en de Nijlkanalen van Egypte moeten ondiep worden en drooglopen. Ja, riet en bies moeten beschimmelen.   

2086

Js 19:7

De kale biezen aan de rivier de Nijl, aan de monding van de rivier de Nijl, en elk zaailand van de rivier de Nijl zal verdrogen. Het zal stellig verwaaien en het zal niet meer zijn.

2569

 

GW 9681 ≈≈ Mt 26:2 >> Jullie weten dat over twee dagen het Pascha plaatsvindt, en de Mensenzoon  overgeleverd moet worden om aan een paal te worden gehangen.

 

En ook 1Th 5:10 >> Want God bestemde ons niet tot gramschap maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Messias, [10]  die stierf ten behoeve van ons opdat wij, hetzij wij waken hetzij slapen, tezamen met hem zouden leven.

 

Vers 10 bevat opnieuw een verwijzing naar de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam; zoals eerder in de verwante tekst 1Th 4:17.

Ná die verdwijning van het aardse toneel - door de ‘wegrukking’ - zal die harde meester [de Antichristelijke macht van de Eindtijd] zijn entree maken op het wereldtoneel, afgebeeld door Egypte.

Js 19:8

En de vissers zullen moeten treuren, en allen die vishaken in de rivier de Nijl werpen, moeten droefheid tot uitdrukking brengen, en zelfs zij die visnetten uitspreiden over de oppervlakte van het water zullen werkelijk verkwijnen.   

2625

Js 19:9

En de bewerkers van gehekeld vlas moeten beschaamd staan, alsook de wevers van witte stoffen. 

De GW 2730 is rijk aan betekenis. Zie o.a.:

Gn 24:63; 1Kn 18:29.

2730

Js 19:10

En haar vervaardigers van veelkleurig weefwerk moeten verbrijzeld worden, allen die om loon arbeiden, bedroefd van ziel.

2691

GW 8046 ≈≈ Mr 14:64 >> Jullie hebben de lastering gehoord. Wat is jullie oordeel? Zij spraken allen het vonnis uit dat hij de dood verdiende.

En ook Jk 3:15 >> Dit is niet de wijsheid die van boven neerkomt, maar aards, zinnelijk, demonisch.

Js 19:11

De vorsten van Zoan zijn inderdaad dwaas. Wat de wijzen van Farao’s raadslieden betreft, [hun] raad is iets onredelijks. Hoe zullen jullie tot Farao zeggen: Ik ben de zoon van wijzen, de zoon van koningen uit de oudheid?   

3524

Js 19:12

Waar zijn zij dan — uw wijzen — opdat zij u nu mogen vertellen en opdat zij mogen weten wat YHWH der legerscharen over Egypte beraadslaagd heeft? 

1693

Js 19:13

De vorsten van Zoan hebben dwaas gehandeld, de vorsten van Nof zijn bedrogen, de voornaamste mannen van haar stammen hebben Egypte op een doolweg geleid.   

3928

Js 19:14

YHWH zelf heeft in haar midden de geest van ontsteltenis gemengd; en zij hebben Egypte op een doolweg geleid in al zijn werk, net zoals een beschonkene ertoe wordt gebracht in zijn uitbraaksel om te dolen.

4152

GW 13297 ≈≈ Mr 7:3 >> Want de Farizeeën en alle Joden eten niet zonder eerst hun handen tot aan de elleboog te hebben gewassen, daar zij vasthouden aan de overlevering van de mannen uit vroeger tijden.

En ook Jh 7:18 >> Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid; wie daarentegen de heerlijkheid zoekt van degene die hem zond, die is waarachtig, en er is geen onrechtvaardigheid in hem. 

Js 19:15

En Egypte zal generlei werk blijken te hebben dat door de kop of de staart, de scheut of de bies, gedaan kan worden. 

2555

Js 19:16

Op die dag zal Egypte worden als vrouwen, en het zal stellig beven en in angst verkeren wegens het zwaaien van de hand van YHWH der legerscharen, die hij ertegen zwaait. 

3685

Js 19:17

En Juda’s bodem moet voor Egypte een reden tot waggelen worden. Iedereen tegenover wie men er melding van maakt, verkeert in angst wegens het raadsbesluit van YHWH der legerscharen, dat hij tegen hem neemt.

4776

GW 11016 ≈≈ 2Ko 9:14 >> En in hun smeking voor jullie verlangen zij vurig naar jullie vanwege de allesovertreffende liefderijke gunst van God over jullie.

Js 19:18

Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte blijken te zijn die de taal van Kanaän spreken en bij YHWH der legerscharen zweren. De Stad der Zon zal één [ervan] worden genoemd.  

5698

Js 19:19

Op die dag zal er midden in het land Egypte een altaar voor YHWH blijken te zijn, en een zuil voor YHWH bij zijn grens.   

1683

Js 19:20

En het moet tot een teken en tot een getuige voor YHWH der legerscharen blijken te zijn in het land Egypte; want zij zullen luid tot YHWH roepen wegens de verdrukkers, en hij zal hun een Redder zenden, ja, een grote, die hen werkelijk zal bevrijden.

3766

GW 11147 ≈≈ Mt 5:35 >> [Zweren] noch bij de aarde, want ze is de voetbank van zijn voeten; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.

En ook Rm 3:22 >> Namelijk Gods rechtvaardigheid wegens getrouwheid van Yeshua Masjiach voor allen die geloven; want er is geen onderscheid. 

Js 19:19

Op die dag zal er midden in het land Egypte een altaar voor YHWH blijken te zijn, en een zuil voor YHWH bij zijn grens. 

1683

Js 19:20

En het moet tot een teken en tot een getuige voor YHWH der legerscharen blijken te zijn in het land Egypte; want zij zullen luid tot YHWH roepen wegens de verdrukkers, en hij zal hun een Redder zenden, ja, een grote, die hen werkelijk zal bevrijden.

3766

Js 19:21

En YHWH zal de Egyptenaren stellig bekend worden; en de Egyptenaren moeten YHWH op die dag kennen, en zij moeten slachtoffer en gave brengen en moeten YHWH een gelofte doen en die betalen.

2722

GW 8171 ≈≈ Jh 14:20 >> Op die dag zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij zijn en ik in jullie ben.

Eb 2Ko 1:16 >> En via jullie doorreizen naar Macedonië, en weer vanuit Macedonië naar jullie toe komen, en door jullie op weg geholpen worden naar Judea.

 

Het slot van Jesaja 19 ziet er aldus uit >>

Js 19:22

En YHWH zal Egypte stellig een slag toebrengen. Er zal een slag worden toegebracht en een genezing zijn; en zij moeten terugkeren tot YHWH, en hij moet zich door hen laten verbidden en hen genezen. 

2914

Js 19:23

Op die dag zal er een hoofdweg komen van Egypte naar Assyrië, en Assyrië zal werkelijk in Egypte komen en Egypte in Assyrië; en zij zullen stellig dienst verrichten, Egypte met Assyrië. 

4731

Js 19:24

Op die dag zal Israël de derde worden met Egypte en met Assyrië, namelijk een zegen in het midden der aarde, 

3081

Js 19:25

want YHWH der legerscharen zal het gezegend hebben, doordat hij zal zeggen: Gezegend zij mijn volk, Egypte, en het werk mijner handen, Assyrië, en mijn erfdeel, Israël.

4250

Jesaja 27

 

Jesaja 27 moet wel bijzonder zijn op grond van Spaak 27 van het Bijbelwiel; t.w.

 5  Deuteronomium    ה      27  Daniël              49  Efeziërs   

Vers 1, beginnend met Op die dag, grijpt duidelijk terug op wat direct voorafging in hdst 26, t.w. Js 26:20 >> 

Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie! YHWH komt uit zijn plaats te voorschijn om de bewoner van het land rekenschap te vragen van diens dwaling, en het land zal stellig zijn bloedvergieten aan het licht brengen en het zal zijn gedoden niet langer bedekken.  

Met de zeer korte tijd wordt gedoeld op de noodzaak dat het Overblijfsel der Joden zich verbergt voor de oordeelsvoltrekking op Gods Grote Dag. YHWH Elohim komt dan namelijk rekenschap vragen aan dat deel van het Joodse volk dat zich in de Laatste dagen niet heeft laten vermurwen zich gewonnen te geven aan hun eigen Masjiach, de ware: Yeshua.

 

Omdat zij zullen kiezen voor de demonische Antichrist en hem ten einde toe zullen aanhangen, brengt YHWH over die halsstarrigen wat zij volgens hun 'dwaling' verdienen, te meer omdat er tijdens het schrikbewind van die Pseudomasjiach rechtvaardig bloed zal worden vergoten. Die antichristelijke Macht zal onder het zinnebeeld van Leviathan, de glijdende, kronkelende slang zélf rechterlijke aandacht van de hemel krijgen. YHWH Elohim zal met zijn hard, groot en sterk zwaard dat monster dat in de zee is ter dood brengen. 

Vergelijk Op 13:1-4, samen met 19:20.

 

 

Js 27:1

Op die dag zal YHWH met zijn hard en groot en sterk zwaard zijn aandacht richten op Leviathan, de glijdende slang, ja, op Leviathan, de kronkelende slang, en hij zal het zeemonster dat in de zee is, stellig doden.

 

5576 ≈≈ 1Tm 2:4 >> onze Redder God,

4  die wil dat alle mensen worden gered en tot een grondige kennis der waarheid komen.

5576

Js 27:2

Zingt haar op die dag toe: Een wijngaard van mousserende wijn! 

 

De vv 1 + 2 >> 5576 + 548 = 6124 ≈≈ Ex 3:7 >> En YHWH voegde eraan toe: Ontegenzeglijk heb ik de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, gezien, en ik heb hun luide geroep ten gevolge van degenen die hen tot werken aandrijven, gehoord; want ik weet terdege wat voor smarten zij lijden.  

548

Js 27:3

Ik, YHWH, beveilig haar. Elk ogenblik zal ik haar drenken. Opdat niemand zijn aandacht tegen haar richt, zal ik haar zelfs nacht en dag beveiligen.  

 

Israëls Overblijfsel zal in de Tweede helft van de 70ste Jaarweek door YHWH, hun Elohim, met grote geestelijke voorspoed gezegend worden. Niet onlogisch uiteraard, aangezien dan de zegenrijke effecten van het Nieuwe Verbond in de leden van die Rest tastbare werkelijkheid zullen worden. Hun geestelijk arbeidsterrein zal dan de kenmerken vertonen van een zeer bloeiende wijngaard van mousserende wijn, welke door YHWH Elohim zelf zowel beveiligd als gedrenkt zal worden!

 

Een en ander zien we terug in de gematria van de vv 1 + 2 + 3 >> 5576 + 548 + 2163 = 8287 ≈≈ Tt 3:4 >> Maar toen de goedgunstigheid en de mensenliefde van onze Redder, God, openbaar werd,

2163

Js 27:4

Geen woede heb ik. Wie zal mij doornbossen [en] onkruid geven in de strijd? Ik wil daarop stappen. Ik wil die tegelijkertijd in brand steken.

 

De vv 2 + 3 + 4 >> 548 + 2163 + 3150 = 5861 ≈≈ Hn 21:17 >> Toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met vreugde.

3150

Js 27:5

Laat hij anders mijn vesting aangrijpen, laat hij vrede met mij sluiten; vrede sluite hij met mij.

 

De vv 2 + 3 + 4 + 5 >> 548 + 2163 + 3150 + 1869 = 7730 ≈≈ Js 51:6 >> Heft jullie ogen naar de hemel zelf, en ziet naar de aarde beneden. Want zelfs de hemel moet in flarden uiteenvallen net als rook, en als een kleed zal de aarde zelf verslijten, en haar bewoners zelf zullen sterven als louter een mug. Maar wat mijn redding betreft, die zal zelfs tot onbepaalde tijd blijken te zijn, en mijn rechtvaardigheid zal niet verbroken worden. 

 

 

 

1869

Js 27:6

In de komende [dagen] zal Jakob wortel schieten, Israël bloesems dragen en werkelijk uitspruiten; en zij zullen de oppervlakte van het productieve land eenvoudig met opbrengst vullen.

 

De vv  3 + 4 + 5 + 6 >> 2163 + 3150 + 1869 + 3203 = 10385 ≈≈ 2Kr 13:11 >> En elke ochtend en elke avond laten zij voor YHWH brandoffers in rook opgaan, alsook welriekend reukwerk; en de stapels brood zijn op de tafel van zuiver [goud], en de gouden lampenstandaard is er en zijn lampen, om elke avond te ontsteken; want wij nemen de plicht jegens YHWH, onze God, in acht, maar jullie hebben hem verlaten.

 

De vv 5 + 6 >> 1869 + 3203 = 5072 ≈≈ 1Kr 21:23 >> Toen zei David tot Ornan: Geef mij toch de plaats van de dorsvloer, opdat ik daarop een altaar voor YHWH kan bouwen. Geef ze mij voor het volle geldbedrag, opdat de gesel over het volk gestuit moge worden. [23] Maar Ornan zei tot David: Neem die voor u, en laat mijn heer de koning doen wat goed is in zijn eigen ogen. Zie, ik geef werkelijk de runderen voor brandoffers en de dorsslede voor het hout en de tarwe als graanoffer. Werkelijk, dat alles geef ik.

 

Alsook Js 66:24 >>  En zij zullen werkelijk naar buiten gaan [tijdens het Millenniumrijk van de Masjiach] en de lijken aanschouwen van de mannen die tegenover mij overtredingen begingen; want de wormen zelf op hen zullen niet sterven en hun vuur zelf zal niet uitgeblust worden, en zij moeten iets weerzinwekkends voor alle vlees worden.  

 

3203

Js 27:7

Moet men hem slaan als met de slag van iemand die hem sloeg? Of moet hij worden gedood als met de slachting van zijn gedoden?  

1293

Js 27:8

Met een schrikaanjagende kreet zult gij met haar twisten wanneer gij haar wegzendt. Hij moet [haar] verdrijven door zijn harde wind op de dag van de Oostenwind.  

1998

Js 27:9

Daarom zal hierdoor de dwaling van Jakob worden verzoend, en dit is de ganse vrucht [wanneer] hij zijn zonde wegneemt, wanneer hij alle altaarstenen maakt gelijk verpulverde kalkstenen, zodat de heilige palen en de reukwerktafels niet zullen verrijzen.

 

De vv 6 + 7 + 8 + 9 >> 3203 + 1293 + 1998 + 4543 = 11037 ≈≈ Mt 11:21 >> Wee u, Chorazin! Wee u, Bethsaïda!, want indien de krachtige werken die in jullie zijn geschied, in Tyrus en Sidon waren geschied, zouden ze reeds lang geleden in zak en as berouw hebben gehad.

4543

Js 27:10

Want de versterkte stad zal eenzaam zijn, de weidegrond aan zichzelf overgelaten en verlaten als een wildernis. Daar zal het kalf weiden, en daar zal het zich neerleggen; en hij zal werkelijk haar grote takken verteren.

3125

Js 27:11

Wanneer haar takjes zijn verdord, zullen vrouwen die er komen, [ze] afbreken [en] ze aansteken. Want het is geen volk met een scherp verstand. Daarom zal zijn Maker het geen barmhartigheid betonen, en zijn eigen Formeerder zal het geen gunst betonen.

 

De vv 10 +11 >> 3125 + 5568 = 8693 ≈≈ Nm 13:32 >> En zij bleven tegenover de zonen van Israël een slecht bericht uitbrengen over het land dat zij hadden verspied, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn bewoners verslindt; en al het volk dat wij in het midden ervan hebben gezien, bestaat uit mannen van buitengewone afmetingen.

 

Een herhaling van zetten in de Eindtijd?

 

5568

Js 27:12

En het moet geschieden op die dag, dat YHWH [de vrucht] zal afslaan, vanaf de snelvlietende stroom van de Rivier tot het stroomdal van Egypte, en zo zullen jullie zelf de een na de ander worden bijeengeraapt, o zonen van Israël. 

3381

Js 27:13

En het moet geschieden op die dag, dat er op een grote hoorn geblazen zal worden, en degenen die in het land Assyrië dreigen om te komen en de verdrevenen in het land Egypte zullen stellig komen en zich neerbuigen voor YHWH op de heilige berg te Jeruzalem.

 

De vv 12 + 13 >> 3381 + 4976 = 8357 ≈≈ Fp 2:9 >>

Daarom ook verhief God hem hoog en gaf hem goedgunstig de naam die boven elke naam is,

10  opdat in de naam van Yeshua elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel en van hen die op de aarde en van hen die onderaards zijn,

11  en elke tong openlijk zou belijden dat Yeshua Masjiach Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.

 

4976

 

Jesaja 45

 

 

Js 45:1

Dit heeft YHWH tot zijn gezalfde, tot Cyrus, gezegd, wiens rechterhand ik heb gevat om voor hem uit Heidenvolken te onderwerpen, zodat ik de heupen van koningen kan ontgorden; om voor hem uit de deuren met dubbele vleugels te openen, zodat de poorten niet gesloten zullen zijn:

6109

Js 45:2

Ikzelf zal voor u uit gaan, en de bodemverheffingen zal ik effenen. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendels stukslaan.

3345

Js 45:3

En ik wil u de schatten in de duisternis geven en de verborgen schatten in de schuilplaatsen, opdat gij moogt weten dat ik YHWH ben, die [u] bij uw naam roept, de God van Israël.

4894

 

GW 14348 ≈≈ Mr 6:33 >> Maar de mensen zagen hen gaan en velen kwamen het te weten, en uit alle steden snelden zij gezamenlijk te voet daarheen en kwamen er nog eerder dan zij.

 

Markus beschrijft de actie van veel leergierige Joden die in de Eerste eeuw hun Masjiach Yeshua van nabij wilden ervaren. In het volgende vers lezen we hoe Yeshua zelf op hen reageerde: Toen hij uitstapte, zag hij dan ook een grote schare, maar hij werd met medelijden jegens hen bewogen, omdat zij als schapen zonder herder waren. En hij begon hun vele dingen te leren. 

 

 

Js 45:1

Dit heeft YHWH tot zijn gezalfde, tot Cyrus, gezegd, wiens rechterhand ik heb gevat om voor hem uit natiën te onderwerpen, zodat ik zelfs de heupen van koningen kan ontgorden; om voor hem uit de deuren met dubbele vleugels te openen, zodat zelfs de poorten niet gesloten zullen zijn:

6109

Js 45:2

Ikzelf zal voor u uit gaan, en de bodemverheffingen zal ik effenen. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendels stukslaan.

3345

Js 45:3

En ik wil u de schatten in de duisternis geven en de verborgen schatten in de schuilplaatsen, opdat gij moogt weten dat ik YHWH ben, die bij uw naam roept, de God van Israël.

4894

Js 45:4

Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël mijn uitverkorene ben ik er zelfs toe overgegaan u bij uw naam te roepen; ik gaf u voorts een erenaam, ofschoon gij mij niet kende.

2627

 

GW 16975 ≈≈ 2Ko 9:12 ≥ Want de bediening van deze openbare dienst voorziet niet alleen in de tekorten der heiligen, maar is ook overvloedig door veel dankzeggingen aan God.

 

 

Js 45:3

En ik wil u de schatten in de duisternis geven en de verborgen schatten in de schuilplaatsen, opdat gij moogt weten dat ik YHWH ben, die [u] bij uw naam roept, de God van Israël.

4894

Js 45:4

Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël mijn uitverkorene ben ik er zelfs toe overgegaan u bij uw naam te roepen; ik gaf u voorts een erenaam, ofschoon gij mij niet kende.

2627

Js 45:5

Ik ben YHWH, en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik zal u vast omgorden, ofschoon gij mij niet hebt gekend.

1644

 

GW 9165 ≈≈ Jh 20:6 >> Toen kwam ook Simon Petrus, die hem volgde, en hij ging het herinneringsgraf binnen. En hij zag de windsels liggen.

 

Js 45:5

Ik ben YHWH, en er is geen ander. Behalve mij is er geen God. Ik zal u vast omgorden, ofschoon gij mij niet hebt gekend,

1644

Js 45:6

opdat men weet van de opgang der zon en van haar ondergang, dat er niemand is buiten mij. Ik ben YHWH, en er is geen ander.

2099

Js 45:7

Die het licht formeert en de duisternis schept, die vrede maakt en rampspoed schept, ik, YHWH, doe al deze dingen.

2840

Js 45:8

O GIJ hemelen, laat het druipen van boven, en de wolkenhemel zelf druppele van rechtvaardigheid. De aarde opene zich en zij vruchtbaar met redding, en dat ze tevens rechtváárdigheid doe ontspruiten. Ikzelf, YHWH, heb hem geschapen.

4994

 

GW 11577 ≈≈ Lk 4:25 ≥ Doch ik zeg jullie naar waarheid: Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land.

 

Js 45:6

Opdat men weet van de opgang der zon en van haar ondergang, dat er niemand is buiten mij. Ik ben YHWH, en er is geen ander.

2099

Js 45:7

Die het licht formeert en de duisternis schept, die vrede maakt en rampspoed schept. Ik, YHWH, doe al deze dingen.

2840

Js 45:8

O GIJ hemelen, laat het druipen van boven, en de wolkenhemel druppele van rechtvaardigheid. De aarde opene zich en zij vruchtbaar met redding, en dat ze tevens rechtváárdigheid doe ontspruiten. Ikzelf, YHWH, heb het geschapen.

4994

 

GW 9933 ≈≈ Es 2:12 >> En wanneer de beurt van iedere jonge vrouw kwam om bij koning Ahasveros te komen, nadat het haar gedurende twaalf maanden naar de verordening voor de vrouwen was geschied — want zo werden de dagen van hun massageprocedure geleidelijk vervuld, zes maanden met mirreolie en zes maanden met balsemolie en met de massages der vrouwen —

 

En ook Mt 6:7 >> Als jullie echter bidden, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen, zoals de mensen van de Heidenvolken doen, want zij menen dat zij door veel woorden te gebruiken, verhoord zullen worden. 

 

Js 45:9

Wee degene die heeft getwist met zijn Formeerder, als een scherf van aardewerk met de andere scherven van aardewerk van de grond! Dient het leem soms tot zijn formeerder te zeggen: Wat maakt gij? En uw werk: Hij heeft geen handen?

4434

Js 45:10

Wee degene die tot een vader zegt: Waarvan wordt gij vader? En tot de vrouw: Waarvan hebt gij barensweeën?

1685

Js 45:11

Dit heeft YHWH gezegd, de Heilige Israëls en zijn Formeerder: Vraagt mij zelfs over de toekomstige dingen betreffende mijn zonen. En betreffende de werkzaamheid van mijn handen moeten jullie mij bevel geven.

3802

 

GW 9921 ≈≈ Lk 22:50 >> En één van hen [Petrus] sloeg de slaaf van de hogepriester en hieuw zijn rechteroor af.

 

Js 45:9

Wee degene die heeft getwist met zijn Formeerder, als een scherf van aardewerk met de andere scherven van aardewerk van de grond! Dient het leem soms tot zijn formeerder te zeggen: Wat maakt gij? En je werk: Hij heeft geen handen?

4434

Js 45:10

Wee degene die tot een vader zegt: Waarvan wordt gij vader?, en tot de vrouw: Waarvan hebt gij barensweeën?

1685

Js 45:11

Dit heeft YHWH gezegd, de Heilige Israëls en zijn Formeerder: Vraagt mij zelfs over de toekomstige dingen betreffende mijn zonen; en betreffende de werkzaamheid van mijn handen dienen jullie mij bevel te geven.

3802

Js 45:12

Ikzelf heb de aarde gemaakt en heb zelfs de mens daarop geschapen. Ik — mijn eigen handen hebben de hemelen uitgespannen, en aan heel het heerleger ervan heb ik bevel gegeven.

3186

 

GW 13107 ≈≈ Op 1:6 ≥ En hij maakte ons een koninkrijk, priesters voor zijn God en Vader − aan hem de heerlijkheid en de macht tot in de eeuwen! Amen!

 

Js 45:12

Ikzelf heb de aarde gemaakt en heb zelfs de mens daarop geschapen. Ik — mijn eigen handen hebben de hemelen uitgespannen, en aan heel het heerleger ervan heb ik bevel gegeven.

3186

Js 45:13

Ikzelf heb iemand verwekt in rechtvaardigheid, en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij is het die mijn stad zal bouwen, en de mij toebehorenden die in ballingschap zijn, zal hij laten gaan, niet voor een prijs, noch voor steekpenningen, heeft YHWH der legerscharen gezegd.

4360

 

GW 7546 ≈≈ Lk 2:40 ≥ Het jongetje nu groeide op en verwierf kracht, werd met wijsheid vervuld; en Gods gunst was op hem.

 

En 1Th 3:3 ≥ dat niemand aan het wankelen gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want jullie weten zelf dat we daartoe bestemd zijn.

 

Js 45:13

Ikzelf heb iemand verwekt in rechtvaardigheid, en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij is het die mijn stad zal bouwen, en de mij toebehorenden die in ballingschap zijn, zal hij laten gaan, niet voor een prijs, noch voor steekpenningen, heeft YHWH der legerscharen gezegd.

4360

Js 45:14

Dit heeft YHWH gezegd: De onbetaalde arbeiders van Egypte en de kooplieden van Ethiopië en de Sabeeërs, rijzige mannen, ja, zij zullen zelfs tot u overkomen, en de uwe zullen zij worden. Achter u zullen zij lopen; in boeien zullen zij overkomen, en voor u zullen zij zich neerbuigen. Tot u zullen zij bidden: Waarlijk, God is in u, en er is geen ander; er is geen [andere] God.

5013

 

GW 9373 ≈≈ 1Tm 3:12 ≥ Dienaren moeten mannen van één vrouw zijn die goed leiding geven aan kinderen en hun eigen huis.

 

Jesaja 53

 

Js 53:1

 Wie heeft geloof gesteld in het bericht? En aan wie is de arm van YHWH geopenbaard? 

2005

Js 53:2

Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre grond. Geen statige gestalte had hij, noch enige luister; wanneer wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben.

3324

Js 53:3

Hij was veracht en door mensen gemeden; een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verborg. Hij was veracht, en wij achtten hem als van geen belang.

2911

 

GW 8240 ≈≈ Dn 9:12 >> Vervolgens heeft hij zijn woorden gestand gedaan die hij tegen ons en tegen onze rechters die ons richtten, gesproken had, door over ons grote rampspoed te brengen, zodat er zich onder de ganse hemel niet iets dergelijks heeft voorgedaan als zich in Jeruzalem voorgedaan heeft [in 587 v.Chr.].

Een rampspoed die in het jaar 70 AD nog overtroffen zou worden.

 

Js 53:4

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen; en onze smarten heeft hij getorst. Wij echter hielden hem voor een geplaagde; een door God geslaagde en vernederde.   

1748

Js 53:5

Maar hij werd doorboord om onze overtredingen; hij werd verbrijzeld om onze ongerechtigheden. De tuchtiging die ons de vrede brengt was op hem, en wegens zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.        

3264

Js 53:6

Als kleiveekudde doolden wij allen rond; wij wendden ons ieder naar onze eigen weg; maar YHWH heeft de dwaling van ons allen op hem doen neerkomen.            

2411

Js 53:7

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Hij werd als een lam ter slachting geleid; en als een ooi die stom is voor haar scheerders, placht hij zijn mond niet open te doen.

2822

 

GW 10245 ≈≈ Hn 2:28 >> Gij maakte mij wegen des levens bekend; gij zult mij met vrolijkheid vervullen met uw aangezicht.

Ook Hn 21:7 >>

En 2Jh 1:10 >> Indien iemand tot jullie komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en zegt niet tot hem: Het ga je goed!

 

Js 53:7

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Hij werd als een lam ter slachting geleid; en als een ooi die stom is voor haar scheerders, placht hij zijn mond niet open te doen.

2822

Js 53:8

Vanwege druk en gericht werd hij weggenomen; en wie zal zich ook maar met zijn levenswijze bezighouden? Want hij werd afgesneden uit het land der levenden. Wegens de overtreding van mijn volk kreeg hij de slag.

3516

 

GW 6338 ≈≈ Jr 15:2 >> En het moet geschieden dat als zij soms tot u zeggen: Waar zullen wij heen gaan?, gij dan tot hen moet zeggen: Dit heeft YHWH gezegd: „Wie voor de dodelijke plaag is, naar de dodelijke plaag! En wie voor het zwaard is, naar het zwaard! En wie voor de hongersnood is, naar de hongersnood! En wie voor de gevangenschap is, naar de gevangenschap! [Context Jr 15:1 >> Toen zei YHWH tot mij: Al stonden Mozes en Samuël voor mij, mijn ziel zou zich niet tot dit volk neigen. Zij zouden van voor mijn aangezicht worden weggezonden, opdat zij zouden heengaan. Vergelijk Ez 14:6-23]

 

En o.a. ook Ez 17:24 >> En al de bomen van het veld zullen moeten weten dat ikzelf, YHWH, de hoge boom heb vernederd, de lage boom heb verhoogd, de nog vochtige boom heb doen verdorren en de dorre boom heb doen bloeien. Ikzelf, YHWH, heb gesproken en heb gedaan.

 

Js 53:8

Vanwege druk en gericht werd hij weggenomen; en wie zal zich ook maar met zijn levenswijze bezighouden? Want hij werd afgesneden uit het land der levenden. Wegens de overtreding van mijn volk kreeg hij de slag.

3516

 

Js 53:9

Men zal zijn grafstede zelfs bij de goddelozen stellen, en bij een rijke in zijn dood, ondanks het feit dat hij geen geweld had gepleegd en er geen bedrog in zijn mond was.          

4274

Js 53:10

Maar het was YHWH die er behagen in schepte hem te verbrijzelen; hij maakte hem ziek. Indien gij zijn ziel tot een schuldoffer zult stellen, zal hij zijn nageslacht zien, zal hij dagen verlengen, en in zijn hand zal hetgeen het welbehagen van YHWH is, gelukken.        

3066

Js 53:11

Wegens de moeite van zijn ziel zal hij zien, hij zal verzadigd worden. Door het kennen van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen in een rechtvaardige positie brengen; en hun dwalingen zal hijzelf torsen.  

3168

Js 53:12

Om die reden zal ik hem een deel geven onder de velen, en met de machtigen zal hij de buit verdelen, ten gevolge van het feit dat hij zijn ziel zelfs in de dood heeft uitgestort en onder de overtreders werd geteld; en hijzelf droeg van velen de zonde, en voor de overtreders ging hij bemiddelen.

6601

 

GW 17109 ≈≈ Lk 13:4 >> Of die achttien op wie de toren in Siloam viel en hen doodde, menen jullie dat zij grotere schuldenaars waren dan alle [andere] mensen die in Jeruzalem wonen? 

Jesaja 66

Js 66:22

Want net zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die ik maak, voor mijn aangezicht bestaan, is de uitspraak van YHWH, zo zal jullie zaad en jullie naam blijven bestaan.  

4262

Js 66:23

En het zal stellig geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, heeft YHWH gezegd. 

4341

Js 66:24

En zij zullen werkelijk naar buiten gaan en de lijken aanschouwen van de mannen die tegenover mij overtredingen begingen; want de wormen zelf op hen zullen niet sterven en hun vuur zelf zal niet uitgeblust worden, en zij moeten iets weerzinwekkends voor alle vlees worden.

Kennelijk betreft het personen die tijdens de Millenniumheerschappij voor het verkrijgen van blijvend leven niet zullen steunen op Yeshua’s loskopend offer. Zie 5072.

5072

GW 13675 ≈≈ Lk 11:49 >> Daarom ook heeft de wijsheid Gods gezegd: Ik zal tot hen profeten en apostelen zenden, en sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen. v 50 >> opdat het bloed van alle profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af, wordt geëist van dit geslacht.