Schriftstudies.tk
Psalm 83

Psalmen

 

Psalm 2

Psalm 22

Psalm 45

Psalm 69

Psalm 83

Psalm 80

Psalm 89

Psalm 90

Psalm 91

Psalm 96

Psalm 110

Psalm 113

Psalm 114

Psalm 121

 

Attentie: In deze studie wordt vooral volgens het gematriabeginsel geredeneerd.

 

Psalm 2

 

Ps 2:1

Waarom zijn de Heidenvolken in tumult geweest, en zijn ook de nationale groepen over iets ijdels blijven mompelen?

1104

Ps 2:2

De koningen der aarde stellen zich op, en de hoogwaardigheidsbekleders zelf hebben zich als één aaneengesloten. Tegen YHWH en tegen zijn Gezalfde. 

1972

Ps 2:3

Laten wij hun banden verscheuren en hun koorden van ons afwerpen!

2859

Ps 2:4

Ja, Hij die in de hemel zetelt zal lachen; YHWH zelf zal hen bespotten..

1382

 

GW 7317 ≈≈ Jh 19:33 >> Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde, en onmiddellijk kwam er bloed en water uit.

 

En ook 1Ko 1:24 >> Voor hen echter die geroepenen zijn, zowel Joden als Grieken, Messias, Gods kracht en Gods wijsheid.

 

Ps 2:5

In die tijd zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn brandend misnoegen zal hij hen met ontsteltenis slaan.  

771

Ps 2:6

Ik, ja ik, heb mijn koning geïnstalleerd op Sion, mijn heilige berg.

1582

Ps 2:7

Laat mij melding maken van de verordening van YHWH. Hij heeft tot mij gezegd: Jij bent mijn zoon. Heden ben ík je vader geworden. 

1857

Ps 2:8

Vraag van mij, opdat ik Heidenvolken tot je erfdeel mag geven; en de einden der aarde tot je eigen bezitting.

2384

Ps 2:9

Jij zult ze breken met een ijzeren scepter. Alsof ze een pottenbakkersvat waren, zal jij ze stukslaan.

2308

 

GW 8902 ≈≈ Hn 28:20 >> Waarlijk, om die reden heb ik dringend verzocht jullie te mogen zien en toe te spreken, want wegens de hoop van Israël ben ik in deze keten gesloten.

 

Rm 11:21 >> Want indien God de natuurlijke takken niet spaarde, zal hij wellicht ook jou niet sparen.

 

1Ko 4:14 >> Niet om jullie beschaamd te maken schrijf ik deze dingen, maar [om jullie] als mijn geliefde kinderen ernstig te vermanen.

 

Ps 2:10

Nu dan, koningen, handelt volgens inzicht. Laat jullie corrigeren, rechters der aarde.

1959

Ps 2:11

Dient YHWH met vrees. En weest blij met beving.

1063

Ps 2:12

Kust de Zoon, opdat hij niet vertoornd wordt. En jullie niet [van] de weg vergaan.  Want zijn toorn ontvlamt licht. Gelukkig zijn allen die hun toevlucht tot hem nemen.

2763

 

GW 5785 ≈≈ Ex 21:36 >> Of indien het bekend was dat een stier reeds vroeger de gewoonte had stotig te zijn maar zijn eigenaar hem niet onder bewaking placht te houden, dient hij zonder mankeren stier met stier te vergoeden, en het dode [dier] zal zijn eigendom worden. 

 

 

Psalm 22

 

 

Ps 22:1

Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre van mij te redden, de woorden van mijn gebrul?         

4385

Ps 22:2

Mijn God, ik blijf roepen overdag, en gij antwoordt niet; en ’s nachts, en er is geen zwijgen van mijn zijde.

1229

Ps 22:3

Maar gij zijt heilig, wonend onder de lofzangen van Israël.

2522

Ps 22:4

Op u hebben onze vaderen vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en gij hebt hun steeds ontkoming verschaft. 

1112

Ps 22:5

Tot u riepen zij luid, en zij ontkwamen veilig; op u vertrouwden zij, en zij zijn niet beschaamd geworden.

783

Ps 22:6

Maar ik ben een worm, en geen man, een smaad voor de mensen en verachtelijk voor het volk.  

2215

Ps 22:7

Allen die mij zien bespotten mij; zij blijven hun mond opensperren, zij blijven [hun] hoofd schudden:

 

GW 14015 ≈≈ Op 17:16 >> En de tien horens die je zag en het Beest, dezen zullen de Hoer

 

[Babel; het wereldrijk van afvallige religie, waartoe ook het Farizeïsche Jodendom behoort dat Masiach Yeshua intens haat]

 

haten en haar woest maken en naakt; en zij zullen haar vleesdelen eten en haar in vuur verbranden. 

 

Profetisch ging dit alles in vervulling op 14 Nisan 33 AD; de dag waarop Yeshua Mashiach de offerdood voor de mensheid stierf, genageld aan een stauros [martelpaal].

Volgens de Anno Mundi tijdrekening geschiedde dit in het jaar 4035 AM; derhalve 1769 jaar sinds 2266 AM.

 

Opmerkelijk is dus zeker dat dit vers (7) de GW 1769 heeft! Kennelijk de bevestiging dat de Anno Mundi tijdrekening begon met het jaar 4004/4003 v.Chr.(!)

 

Check >> 4003 + 33 = 4036. Minus de gebruikelijke één jaar (1) leidt tot 4035 AM.

 

1769

 

Ps 22:7

Allen die mij zien bespotten mij; zij blijven hun mond opensperren, zij blijven [hun] hoofd schudden:

1769

Ps 22:8

Hij heeft zich aan YHWH toevertrouwd. Laat die hem ontkoming verschaffen! Laat die hem bevrijden, aangezien hij behagen in hem heeft gevonden!

597

Ps 22:9

Want gij waart het die mij uit de buik getrokken hebt, die mij vertrouwen liet terwijl ik aan de borsten van mijn moeder lag.

1102

Ps 22:10

Op u ben ik geworpen vanaf de moederschoot; vanaf de buik van mijn moeder zijt gij mijn God geweest.

1782

Ps 22:11

Blijf niet ver van mij, want de nood is dichtbij, want er is geen andere helper.

1891

Ps 22:12

Vele jonge stieren hebben mij omringd; ja, de sterken van Basan hebben mij omsingeld.

1973

Ps 22:13

Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw.

1236

Ps 22:14

Als water ben ik uitgestort, en al mijn beenderen zijn van elkaar gescheiden. Mijn hart is als was geworden; het is gesmolten, diep in mijn inwendige delen.

3180

 

GW 13530 ≈≈ Hn 8:25 >> Toen zij dan hun getuigenis afgelegd en het woord van de Heer gesproken hadden, keerden zij naar Jeruzalem terug en verkondigden het Evangelie aan veel dorpen der Samaritanen.

 

 

Ps 22:14

Als water ben ik uitgestort, en al mijn beenderen zijn van elkaar gescheiden. Mijn hart is als was geworden; het is gesmolten, diep in mijn inwendige delen.

3180

Ps 22:15

Mijn kracht is verdroogd als een scherf van aardewerk, en mijn tong blijft aan mijn tandvlees kleven; en in het stof des doods zet gij mij.

3692

Ps 22:16

Want honden hebben mij omringd. Ja, de vergadering van boosdoeners heeft mij ingesloten. Als een leeuw vallen zij mijn handen en mijn voeten aan.

1861

Ps 22:17

Ik kan al mijn beenderen tellen. Zijzelf kijken toe, zij staren mij aan.

1323

Ps 22:18

Zij verdelen mijn klederen onder elkaar, en over mijn kleding werpen zij het lot.

1077

 

GW 11133 ≈≈ Jh 16:25 >> Deze dingen heb ik in vergelijkingen tot jullie gesproken. Het uur komt dat ik niet meer in vergelijkingen tot jullie zal spreken, maar jullie duidelijk omtrent de Vader zal berichten.

 

En ook Tt 1:1 >> Paulus, slaaf van God maar apostel van Jezus Messias, overeenkomstig geloof van uitverkorenen Gods en verdiepte kennis der waarheid die samengaat met godsvrucht.

 

Ps 22:19

Maar gij, YHWH, blijf niet ver. Gij zijt mijn sterkte, snel mij toch te hulp.

2670

Ps 22:20

Bevrijd toch mijn ziel van het zwaard, mijn enige uit de klauw van de hond.

1378

Ps 22:21

Red mij uit de muil van de leeuw, en van de hoorns der wilde stieren. Antwoord mij en red mij.

2083

Ps 22:22

Ik wil uw naam aan mijn broeders bekendmaken. In het midden van de gemeente zal ik u loven.

1404

Ps 22:23

Jullie die YHWH vrezen, looft hem! Al jullie zaad van Jakob, verheerlijkt hem! En weest bevreesd voor hem, al jullie zaad van Israël.

2106

Ps 22:24

Want hij heeft niet veracht noch verafschuwd de ellende van de ellendige. En hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. En wanneer hij tot hem om hulp schreeuwde, hoorde hij.

3099

 

GW 12740 ≈≈ Mt 27:1 >> Toen het ochtend werd, kwamen alle overpriesters en de oudsten van het volk bij elkaar om te overleggen hoe ze Yeshua konden ombrengen.

 

Ps 22:25

Vanwege u zal mijn lof zijn in de grote gemeente; mijn geloften zal ik betalen in het bijzijn van hen die hem vrezen.

2564

Ps 22:26

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; die hem zoeken, zullen YHWH loven. Hun hart zal opleven voor altijd.

1490

Ps 22:27

Alle einden der aarde zullen het gedenken en terugkeren tot YHWH. En alle families der Heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen.

2985

Ps 22:28

Want het koningschap behoort YHWH toe, en hij heerst over de Heidenvolken.

629

Ps 22:29

Alle welgedanen der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Voor zijn aangezicht zullen zich bukken allen die in het stof neerdalen, en die hun eigen ziel niet in leven kunnen behouden.

3106

Ps 22:30

Ja, een zaad zal hem dienen; er zal betreffende YHWH worden verhaald aan het komende geslacht.

1104

Ps 22:31

Men zal komen en vertellen van zijn rechtvaardigheid aan het volk dat geboren zal worden. Want Hij heeft het gedaan.

1293

 

GW 13171 ≈≈ Jh 9:6 >> Maar toen de overpriesters en de beambten hem zagen, schreeuwden ze: Aan de paal met hem! Aan de paal met hem!’ Daarop zei Pilatus: Neem hem dan zelf mee en hang hem aan een paal, want ik vind niets waaraan hij schuldig is.   

 

 

Psalm 45

 

 

Ps 45:1

Mijn hart is geroerd door een aangename zaak. Ik zeg: Mijn werken betreffen een koning. Dat mijn tong de stift van een vaardig afschrijver moge zijn!

 

GW 5447 is alleen nog die van Ex 26:8 >> De lengte van elk tentkleed is dertig el, en de breedte van elk tentkleed is vier el. Er is één maat voor de elf tentkleden.

Die tekst plaatst de koning – Yeshua Masjiach – meteen binnen de ‘Tent van God’, de hemelse tempelstad Nieuw Jeruzalem (Op 21:1-4).

 

5447

 

Ps 45:2

Gij zijt schoner dan de mensenzonen. Lieflijkheid is op uw lippen uitgestort.  Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend.    

2888

Ps 45:3

Gord uw zwaard aan [de] heup, o Held; uw waardigheid en uw luister.    

1258

Ps 45:4

En ga in uw pracht voort tot succes. Rijd voor de zaak van waarheid en ootmoed [en] rechtvaardigheid.  En uw rechterhand zal u onderrichten in ontzagwekkende daden.     

3088

Ps 45:5

Uw pijlen zijn scherp — volken blijven onder u vallen — In het hart van des konings vijanden.

1866

 

GW 9100 ≈≈ Jr 35:15 >> En ik bleef tot jullie zenden al mijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde en zendende, en zei: Keert terug, een ieder van zijn slechte weg, en maakt je handelingen goed en loopt geen andere goden achterna om die te dienen. En blijft wonen op de grond die ik jullie en jullie voorvaders gegeven heb. Maar jullie hebben je oor niet geneigd, noch hebben jullie naar mij geluisterd.

 

Ps 45:6

God is uw troon voor altijd en eeuwig. Een scepter van rechtvaardigheid is de scepter van uw koninkrijk.

2101

Ps 45:7

Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en gij haat goddeloosheid. Daarom heeft God, uw God,  u gezalfd met de olie van uitbundige vreugde, meer dan uw metgezellen.    

3945

Ps 45:8

Van mirre en aloëhout [en] kassie zijn al uw klederen. Vanuit het grootse ivoren paleis hebben snaarinstrumenten u verheugd.

2842

 

GW 8888 ≈≈ Fp 2:16 >> Acht gevend op het woord des levens, mij een reden tot roem in de dag van Messias, dat ik niet tevergeefs liep, noch tevergeefs me inspande.

 

Ps 45:9

Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin heeft zich aan uw rechterhand gesteld in goud van Ofir

2745

Ps 45:10

Luister, o dochter, en zie, en neig uw oor. En vergeet uw volk en het Huis van uw vader.

 

Jeremia 4 onthult dat eea gaat gebeuren in de tijd dat vanuit het Noorden de antichristelijke macht tegen Israël zal opkomen. Jr 4:9 heeft ook GW 2072.

Zie Jeremia 4.

Openbaring 4 onthult echter dat in die tijd de Gemalin van Masjiach Yeshua zich als de 24 Oudsten rondom de troon van God en het Lam in de hemel zullen bevinden!

 

2072

Ps 45:11

De koning zal zeer verlangen naar uw schoonheid. Want hij is uw Heer; buig u dus voor hem neer.

1536

 

GW 6353 ≈≈ 1Ko 5:8 >> Laten wij [christenen] bijgevolg het feest [Pascha] vieren, niet in oud zuurdeeg noch in zuurdeeg van slechtheid en goddeloosheid, maar in ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 

 

Aangevuld met vers 12 >>

 

Ps 45:12

De dochter van Tyrus met een geschenk ― De rijken onder het volk zullen uw gunst zoeken.

1717

 

verkrijgen we 6353 + 1717 = de GW  8070 ≈≈ 1Ko 12:25 >> Opdat er geen tweedracht in het Lichaam [van de Bruid] zou zijn, maar de leden de zelfde zorg voor elkaar zouden hebben.

 

Verder aangevuld met vers 13 >>

 

Ps 45:13

De koningsdochter is een en al heerlijkheid daarbinnen. Haar kleding heeft gouden zettingen.

1999

 

Resulteert in GW 8070 + 1999 = 10069 ≈≈ Lk 24:1>> Op de eerste dag van de week echter, vroeg in de morgenstond, kwamen zij bij het graf terwijl zij de specerijen droegen die zij hadden bereid.
 

En ook Op 21:10 >> En hij voerde mij in geest weg op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige Stad Jeruzalem neerdalend uit de hemel vanaf God.

 

Zie ook de gematria behandeling van Jesaja 17:1-3.

 

Ps 45:14

In geweven kledij zal zij tot de koning worden geleid. De maagden in haar gevolg als haar metgezellinnen worden tot u gebracht.  

3598

Ps 45:15

Zij zullen worden gebracht met vreugdebetoon en blijdschap. Zij zullen het paleis van de koning binnentreden.

1917

 

GW 5515 ≈≈ 2Kn 18:21; waarin we Rabsaké, de woordvoerder van Sanherib, de koning van Assyrië, horen brallen >> Nu dan, zie! gij hebt uw vertrouwen gesteld in de steun van die geknakte rietstengel, Egy̱pte, die, indien een man daarop zou steunen, stellig in zijn handpalm zou dringen en die zou doorboren. Zo is Farao, de koning van Egypte, voor allen die hun vertrouwen op hem stellen.

 

In Op 19:5-8 wordt in de Openbaring visionair de Bruiloft van het Lam geschilderd.

In het commentaar wordt ook onze visie op Ps 45:14-15 gegeven, t.w.:

 

De in deze Psalm genoemde maagden [M: bethoelôth; LXX: parthenoi] vertegenwoordigen blijkbaar de Joodse Rest van de Eindtijd, de 144000 maagden [parthenoi] die met het Lam op de Berg Sion staan (Op 14:1-4; Mt 25:1-13).

 

Vers 16 van deze Psalm past in dit patroon. Jezus’ voorvaderlijke getrouwen zullen in het Millenniumrijk van de Messias eveneens een toewijzing vervullen. Zij zullen namelijk het Messiaanse Bestuur op aarde vertegenwoordigen in de hoedanigheid van vorsten: In de plaats uwer vaderen zullen uw zonen komen, gij zult hen aanstellen tot vorsten in het ganse land [of: de gehele aarde].

Zie ook Js 32:1.

 

Psalm 45 kondigt dus aan dat de maagden, de metgezellinnen van de Bruid, in haar gevolg het paleis van de Koning zullen binnengaan. Het Hebreeuwse woord hêjkâl (paleis) wordt in de LXX-versie met naos weergegeven.

Naos vinden we ondermeer in Op 7:14-15, waar wordt vermeld dat de Grote Schare die uit de Grote Verdrukking van de 70ste Jaarweek wordt gered, God dient in zijn naos.

 

Ps 45:14

In geweven kledij zal zij tot de koning worden geleid. De maagden in haar gevolg als haar metgezellinnen worden tot u gebracht.  

3598

Ps 45:15

Zij zullen worden gebracht met vreugdebetoon en blijdschap. Zij zullen het paleis van de koning binnentreden.

1917

Ps 45:16

In de plaats van uw voorvaders zullen uw zonen blijken te zijn, die gij tot vorsten zult aanstellen op de gehele aarde.

3438

Ps 45:17

Ik wil uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten. Daarom zullen volken u prijzen tot onbepaalde tijd, ja, voor eeuwig.

1694

 

GW 10647 ≈≈ Lk 7:20 >> Toen nu de mannen bij hem waren gekomen, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar u toe gezonden, zeggend: Zijt gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?

En 1Ko 1:8 >> Die jullie ook ten einde toe standvastig zal maken, zonder blaam in de Dag van onze Heer Jezus Messias.

 

Alsook 1Ko 3:1 >> En ik, broeders, kon tot jullie niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot kleine kinderen in Messias.

 

Psalm 69

 

 

Ps 69:1

Red mij, o God, want de wateren zijn tot aan de ziel gekomen.                

2238

Ps 69:2

Ik ben verzonken in diepe modder, waar ik niet kan staan. Ik ben in diepe wateren gekomen en een vloed overstroomt mij.

3303

Ps 69:3

Ik ben afgemat van mijn roepen; mijn keel is hees. Mijn ogen hebben het begeven van het wachten op mijn God.

1693

Ps 69:4

Zij die mij zonder oorzaak haten, zijn talrijker geworden dan de haren van mijn hoofd. Zij die mij tot zwijgen brengen, die zonder grond mijn vijanden zijn, zijn talrijk geworden. Wat ik niet geroofd had moet ik toch teruggeven. 

4916

Ps 69:5

O God, gijzelf kent mijn dwaasheid; mijn eigen schuld is voor u niet verborgen.

2435

Ps 69:6

Mogen zij die op u hopen, niet beschaamd worden wegens mij, Heer YHWH der legerscharen. Mogen zij die u zoeken, niet schaamrood worden wegens mij, God van Israël.

2295

Ps 69:7

Want om uwentwil draag ik smaad; schande bedekt mijn aangezicht.

1934

 

GW 18814 ≈≈ Hb 11:7 >> In geloof maakte Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontving betreffende dingen die nog niet werden gezien, gewetensvol een ark gereed tot redding van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de rechtvaardigheid die overeenkomstig geloof is.

 

Psa 69:8

Voor mijn broeders ben ik iemand geworden die vervreemd is, en een buitenlander voor de zonen van mijn moeder.              

1166

Psa 69:9

Want louter ijver voor uw Huis heeft mij verteerd, en de smaadheden van hen die u smaden, zijn op mij gevallen.

2824

Psa 69:10

En ik ging bij het vasten van mijn ziel wenen, maar het werd mij tot smaadheden. 

1797

Psa 69:11

Ik maakte een zak tot mijn kleding , maar ik werd hun tot een spreekwoord.

1707

Psa 69:12

Wie in de poort zitten, praten over mij; en een spotlied van drinkers.

2999

Psa 69:13

Maar wat mij aangaat, mijn gebed was tot u, YHWH. In een tijd van aanvaarding, God. Antwoord mij, in de overvloed van uw liefderijke goedheid, met de waarheid van de redding door u.   

3284

Psa 69:14

Bevrijd mij uit het slijk, opdat ik niet wegzak. Moge ik bevrijd worden van hen die mij haten en uit de diepe wateren.

1360

 

GW 15137 ≈≈ Jh 5:7 >> De zieke antwoordde hem: Heer, ik heb niemand die mij, wanneer het water in beroering komt, in het bekken brengt, maar terwijl ik eraan kom, daalt een ander vóór mij erin af.

 

Psa 69:14

Bevrijd mij uit het slijk, opdat ik niet wegzak. Moge ik bevrijd worden van hen die mij haten en uit de diepe wateren.

1360

Psa 69:15

Mag de snelvlietende stroom van wateren mij niet meesleuren, noch de diepte mij verzwelgen, noch de put zijn mond over mij sluiten.

3527

Psa 69:16

Antwoord mij, YHWH, want uw liefderijke goedheid is goed. Wend u tot mij naar de veelheid van uw barmhartigheden,

1021

Psa 69:17

en verberg uw aangezicht niet voor uw knecht. Antwoord mij snel, want ik verkeer erg in benauwdheid.

2178

Psa 69:18

Nader toch tot mijn ziel, eis haar op; verlos mij wegens mijn vijanden.

1174

Psa 69:19

Gijzelf zijt mijn smaad en mijn schaamte en mijn schande te weten gekomen. Allen die blijk geven van vijandschap jegens mij, staan u voor ogen. 

3445

Psa 69:20

Ja, smaad heeft mijn hart gebroken, en is ongeneeslijk. En ik hoopte steeds dat iemand medegevoel zou tonen, maar er was er geen; en op troosters, maar ik vond er geen.

2287

 

GW 14992 ≈≈ Hn 9:22 >> Maar Saulus bleef steeds meer kracht verwerven en bracht de Joden die in Damaskus woonden in verwarring, daar hij op logische wijze bewees dat deze de Messias is. 

 

Psalm 83

 

 

Ps 83:1

O God, laat er geen stilzwijgen van uw zijde zijn. Verstom niet, en blijf niet stil, o Goddelijke.

3011

Ps 83:2

Want zie! Juist uw vijanden maken getier. En juist zij die u intens haten, hebben [het] hoofd opgestoken.

1545

Ps 83:3

Tegen uw volk voeren zij listig hun vertrouwelijke bespreking, en zij spannen samen tegen uw verborgenen.

1584

Ps 83:4

Zij hebben gezegd: Komt en laten wij hen als natie verdelgen, opdat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

1735

Ps 83:5

Want met het hart hebben zij eensgezind raad uitgewisseld. Tegen u hebben zij voorts zelfs een verbond gesloten.

1690

Ps 83:6

De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten.

917

 

Totaal GW 10482 ≈≈ Jh 18:2 >> Maar ook Judas, zijn verrader, kende de plaats, omdat Jezus er vele keren met zijn leerlingen was samengekomen.

 

Psalm 83 in detail >>

Psalm 83

 

Ps 83:1

O God, laat er geen stilzwijgen van uw zijde zijn. Verstom niet, en blijf niet stil, o Goddelijke.    

3011

Ps 83:2

Want zie! Juist uw vijanden maken getier. En juist zij die u intens haten, hebben [hun] hoofd opgestoken.  

1545

Ps 83:3

Tegen uw volk voeren zij listig hun vertrouwelijke bespreking. En zij spannen samen tegen uw verborgenen.

1584

 

GW 6140 ≈≈ Dn 3:12 >> Er zijn zekere Joden die gij hebt belast met het bestuur van het rechtsgebied Babylon, Sadrach, Mesach en Abednego; deze fysiek sterke mannen hebben geen aandacht aan u geschonken, o koning, zij dienen úw goden niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet.

 

Ook Lk 6:18 >> Die gekomen waren om hem te horen en van hun kwalen gezond gemaakt te worden. En zij die door onreine geesten werden lastiggevallen, werden steeds genezen.

 

En Rm 1:31 >> Zonder verstand, ontrouw aan overeenkomsten, zonder natuurlijke genegenheid, onbarmhartig.

 

Plus vers 4 >>  

 

Ps 83:4

Zij hebben gezegd: Komt en laten wij hen als natie verdelgen, opdat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

1735

 

GW 6140 + 1735 = 7875 ≈≈ 2Ko 7:3>> Niet tot veroordeling spreek ik; ik zei immers eerder dat jullie in onze harten zijn, om samen te sterven en samen te leven.

 

Plus vers 5 >>

 

Ps 83:5

Want met het hart hebben zij eensgezind raad uitgewisseld. Tegen u hebben zij voorts zelfs een verbond gesloten,

1690

 

GW 7875 + 1690 = 9565 ≈≈ Mt 25:22 >> Vervolgens trad degene die de twee talenten had ontvangen naar voren en zei: Meester, gij hebt mij twee talenten toevertrouwd; zie, ik heb er nog twee talenten bij verworven.  

 

Hn 10:46 >> Want zij hoorden hen in talen spreken en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus:

Vers 47 Die mensen moeten gedoopt worden !!

 

Plus vers 6 >>  

 

Ps 83:6

De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,

917

 

GW 9565 + 917 = 10482 ≈≈ Jh 18:2 >> Maar ook Judas, zijn verrader, kende de plaats, omdat Yeshua er vele keren met zijn discipelen was samengekomen.

 

Sommigen zijn van mening dat Psalm 83 sinds 1948 in vervulling is gegaan. Maar dat is beslist niet het geval! Waarom niet? Omdat eerst de valse Messias moet verschijnen; de Antichristelijke macht van de Eindtijd van wie de verrader Judas een prototype was (is geworden).

 

Een en ander wordt krachtig bevestigd door de laatste 6 verzen, die nog altijd vervuld moeten worden >>

 

Ps 83:13

O mijn God, maak hen als een wervelwind van distels, als kaf voor de wind.

1692

Ps 83:14

Als een vuur dat het woud verbrandt, en als een vlam die de bergen verzengt.

2040

Ps 83:15

Moogt gij hen zó achtervolgen met uw orkaan. En moogt gij hen met uw stormwind met ontsteltenis slaan.

2197

 

GW 5929 ≈≈ 2Sm 6:2 >> Toen stonden David en al het volk dat bij hem was op en gingen naar Baäle-Juda om vandaar de ark van de [ware] God op te voeren, waar een naam wordt aangeroepen, de naam van YHWH der legerscharen, die op de cherubim zit.

 

En ook Hb 5:13 >> Want ieder die deel heeft aan melk, is onervaren in het woord der rechtvaardigheid, want hij is onmondig.

 

Ps 83:16

Vervul hun aangezicht met oneer, opdat men uw naam zoekt, o YHWH.

1252

Ps 83:17

Mogen zij voor altijd beschaamd en ontsteld zijn, en mogen zij schaamrood worden en vergaan.

874

Ps 83:18

Opdat men weet dat gij, wiens naam YHWH is, gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde.

1586

 

GW 3712 ≈≈ Gn 19:28 >> Vervolgens keek hij neer in de richting van Sodom en Gomorra en in de richting van het gehele land van het District, en hij zag en zie, er steeg een dikke rook op van het land, als de dikke rook van een kalkoven! 

 

1Kn 10:8 >> Gelukkig zijn uw mannen; gelukkig zijn deze dienaren van u, die voortdurend vóór u staan, terwijl zij naar uw wijsheid luisteren!

 

Ez 16:28 >> En gij hebt u vervolgens geprostitueerd met de zonen van Assyrië, omdat gij niet te verzadigen waart, en gij bleeft u met hen prostitueren en werdt ook niet verzadigd.

 

Rm 6:7 >> Want hij die stierf, is rechtens vrij van de zonde.

 

Psalm 80

 

 14  [2333] O God der legerscharen, keer alstublieft terug. Blik neer uit de hemel en zie en draag zorg voor deze wijnstok,

15  [1590] en de stok die uw rechterhand heeft geplant, en [zie] op de zoon die gij u sterk hebt gemaakt.

16  [1883] Hij is met vuur verbrand, afgesneden. Vanwege de bestraffing van uw aangezicht vergaan zij.

17  [1768 >> 4034 minus 2266] Laat uw hand over de man van [Yeshua die in 33 zich gaf als losprijs] uw rechterhand blijken te zijn; over de mensenzoon die gij u sterk hebt gemaakt,

18  [1449] en wij zullen ons niet van u afkeren. Moogt gij ons in het leven houden, opdat wij uw eigen naam kunnen aanroepen.

 

Totaal GW 9023 >> 1Ko 10:4 >> en allen dezelfde geestelijke drank dronken; want zij plachten te drinken uit een [hen] volgende, geestelijke rots. De rots nu was de Messias.

 

Plus vers 19  [1787] O YHWH, God der legerscharen, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, opdat wij gered mogen worden.

Totaal GW 10810 >> Op 7:5 >> Uit de stam Juda 12000 gezegelden, uit de stam Ruben 12000, uit de stam Gad 12000.

 

Psalm 89

 

Ps 89:15

Gelukkig het volk dat het geluid van de trompet kent. O YHWH, in het licht van uw aangezicht blijven zij wandelen. 

 

Hn 13:37 heeft ook GW 1923 >> Daartegenover staat dat hij die door God is opgewekt, het verderf niet heeft gezien.

 

1923

Ps 89:16

In uw naam zijn zij de gehele dag blij. En in uw rechtvaardigheid worden zij verhoogd.  

1466

Ps 89:17

Want gij zijt de luister van hun sterkte; en door uw goede wil wordt onze hoorn verhoogd.

 

De vv 15, 16 en 17 hebben GW 6453 ≈≈ Hn 7:59 >> En zij bleven stenen naar Stefanus gooien, terwijl hij een dringend verzoek deed en zei: Heer Yeshua, ontvang mijn geest.

 

3064

Ps 89:18

Want ons schild behoort YHWH toe, en onze koning behoort de Heilige Israëls toe.

1368

 

GW 7821 ≈≈ Lk 7:14 >> En naderbij gekomen, raakte hij de baar aan; de dragers nu bleven staan; en hij zei: Jongeman, ik zeg je, sta op. 

Psalm 90

 

 

Ps 90:1

 YHWH, Gij zijt onze toevlucht geweest van geslacht op geslacht.   

2856

Ps 90:2

Eer de bergen waren geboren en Gij de aarde en het productieve land had voortgebracht, bent u God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

2614

Ps 90:3

Gij doet de sterveling terugkeren tot stof, en zegt: Keert terug, mensenkinderen.

2226

Ps 90:4

Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is; als een wake in de nacht.

2203

Ps 90:5

Gij spoelt hen weg; zij zijn als een slaap in de morgen; als het gras dat opschiet.

1833

Ps 90:6

In de morgen bloeit het en komt het op, 's avonds verwelkt het en verdort.

1364

 

GW 13096 ≈≈ Hn 4:21 >> Nadat ze hen nog een keer hadden bedreigd, lieten ze hen vrij, want ze konden geen enkele reden vinden om hen te straffen. Ook waren ze bang voor het volk, omdat iedereen God loofde om wat er was gebeurd.

 

 

Ps 90:7

Want wij vergaan in uw toorn, en door uw grimmigheid zijn wij ontsteld.    

868

Ps 90:8

Gij stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen; onze verborgen dingen in het volle licht van uw aangezicht.   

2032

Ps 90:9

Want al onze dagen gaan voorbij in uw verbolgenheid. Wij voleindigen onze jaren als een zucht.

1637

Ps 90:10

De dagen van onze jaren zijn zeventig jaren, en indien wegens bijzondere kracht, tachtig jaren. Toch is dat waarop ze aandringen moeite en leed. Want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.

4192

Ps 90:11

Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid naar de vrees voor u?  

1667

Ps 90:12

Toon hoe onze dagen eigenlijk zó te tellen dat wij een hart van wijsheid bekomen.

963

 

GW 11359 ≈≈ Jh 12:31 >> Nu wordt er een oordeel aan deze wereld voltrokken; nu zal de heerser van deze wereld worden buitengeworpen.

 

En ook 2Ko 1:14 >> Evenals jullie ook ons erkenden - tot op zekere hoogte - dat wij jullie roem zijn, zoals ook jullie van ons in de dag van de Heer Yeshua.

 

Ps 90:13

Keer terug, YHWH! Hoe lang nog? En heb deernis met uw knechten.

1178

Ps 90:14

Verzadig ons in de morgen met uw liefderijke gunst, opdat wij jubelen en ons al onze dagen kunnen verheugen.

1762

Ps 90:15

Verblijd ons naar de dagen waarin Gij ons hebt verdrukt; de jaren waarin wij rampspoed hebben gezien.

2764

Ps 90:16

Mag uw werk aan uw eigen knechten zichtbaar worden; uw luister aan hun zonen.

995

Psa 90:17

De lieflijkheid van YHWH, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

1960

 

GW 8659 ≈≈ Lk 10:15 >> En jij, Kapernaüm, zal jij soms tot de hemel verheven worden? Tot de Hades zal jij omlaag gehaald worden!

 

Ook Jh 8:40 >> Maar nu zoeken jullie mij te doden, een mens die de waarheid tot jullie heeft gesproken, welke ik bij God hoorde. Dit deed Abraham niet.   

 

 

Psalm 91

 

Ps 91:1

Al wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, zal zich overnachting verschaffen onder de schaduw zelf van de Almachtige.

2122

Ps 91:2

Ik wil tot YHWH zeggen: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik wil vertrouwen.

1045

Ps 91:3

Want Hijzelf zal u bevrijden uit het klapnet van de vogelvanger, van de pestilentie die onheilen veroorzaakt.

1409

Ps 91:4

Met zijn wieken zal hij de toegang tot u versperren, en onder zijn vleugels zult gij een toevlucht zoeken.  Zijn waarachtigheid zal een groot schild en bolwerk zijn. 

3075

Ps 91:5

Gij zult niet bevreesd zijn voor iets angstwekkends in de nacht, noch voor de pijl die vliegt overdag, 

1249

Ps 91:6

noch voor de pestilentie die rondwaart in het donker, noch voor de vernietiging die een gewelddadige plundering aanricht op de middag.

 

De vv 5 en 6 tezamen GW 2489 >> diverse interessante Schriftdelen!

1240

Ps 91:7

Al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.

1175

Ps 91:8

Slechts met uw ogen zult gij toekijken en de vergelding aan de goddelozen zien.

2885

 

GW 14200 ≈≈ Hn 8:39 >> Toen zij echter opkwamen uit het water, rukte geest van [de] Heer Filippus weg, en de eunuch zag hem niet meer, want zich verheugend vervolgde hij zijn weg.

 

Ps 91:9

Want Gij YHWH bent mijn toevlucht; je hebt de Allerhoogste tot je schuilplaats gemaakt.            

1672

Ps 91:10

Geen rampspoed zal je treffen, en nog geen plaag zal je tent naderen.

1353

Ps 91:11

Want hij zal zijn eigen engelen aangaande jou een bevel geven, om je te behoeden op al je wegen. 

1194

Ps 91:12

Op hun handen zullen zij jou dragen, opdat jij je voet aan geen steen stoot.

1558

Ps 91:13

Op de jonge leeuw en de cobra zal jij treden. Jij zal de jonge leeuw met manen en de grote slang vertrappen.

De vv 12 en 13 tezamen GW 4682.

3124

Ps 91:14

Omdat hij op mij zijn genegenheid heeft gezet, zal ik hem ook ontkoming verschaffen. Ik zal hem op een hoogte stellen omdat hij mijn naam heeft leren kennen.

1368

Ps 91:15

Hij zal mij aanroepen, en ik zal hem antwoorden. Ik zal met hem zijn in nood. Ik zal hem verlossen en hem verheerlijken.

1187

Ps 91:16

Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen, en ik zal hem de redding door mij doen zien.

1732

 

GW 13188 ≈≈ Mt 27:19 >> Terwijl hij op de rechterstoel gezeten was, liet zijn vrouw hem bovendien zeggen: Heb niets te maken met die Rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden.

 

Psalm 96

 

Ps 96:1

Zingt YHWH een nieuw lied. Zingt YHWH toe, heel de aarde.

2312

Ps 96:2

Zingt YHWH toe, zegent zijn naam. Vertelt van dag tot dag het goede nieuws van de redding door hem.

2628

Ps 96:3

Maakt onder de Heidenvolken zijn heerlijkheid bekend. Onder alle volken zijn wonderwerken.

1245

Ps 96:4

Want YHWH is groot en zeer te loven. Hij is vrees inboezemend boven alle goden.                                                                                                                  

760

Ps 96:5

Want alle goden van de volken zijn goden die niets waard zijn. Maar wat YHWH betreft, hij heeft zelfs de hemel gemaakt.

1209

Ps 96:6

Waardigheid en pracht zijn voor zijn aangezicht; sterkte en luister zijn in zijn heiligdom.

2022

 

Totaal GW 10176 ≈≈  Mt 13:2 >> En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. 

 

en ook Lk 21:9 >> Wanneer jullie dan horen van oorlogen en oproeren, raakt niet in paniek; want deze dingen moeten eerst geschieden, maar (is) niet terstond het einde.

 

Plus vers 7

 

Ps 96:7

Schrijft aan YHWH, jullie families der volken, schrijft aan YHWH heerlijkheid en sterkte toe. 

1247

 

Totaal 10176 + 1247 = 11423 ≈≈ Mt 2:20 >> En zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.

 

Ook Lk 4:14 >> En in de kracht van de geest keerde Yeshua terug naar Galilea, en een roep over hem ging uit in de hele omtrek.

 

Ook Jh 5:14 >> Daarna vond Yeshua hem in de tempel en zei tot hem: Zie, je bent gezond geworden; zondig niet meer, opdat je niet iets ergers overkomt.

 

Ps 96:8

Schrijft aan YHWH de heerlijkheid toe die zijn naam toekomt. Draagt een geschenk aan en komt in zijn voorhoven.

1622

Ps 96:9

Buigen jullie je neer voor YHWH in heilige feestdos. Krimpt wegens hem van pijn ineen, heel de aarde.

2382

Ps 96:10

Zegt onder de Heidenvolken: YHWH zelf is koning geworden. Ook wordt het productieve land stevig bevestigd, zodat het niet aan het wankelen kan worden gebracht. Hij zal de zaak van de volken bepleiten naar recht.

2736

Ps 96:11

Laten de hemelen zich verheugen, en laat de aarde blij zijn. Laat de zee bulderen en dat wat haar vult.

1952

Ps 96:12

Laat het open veld uitbundige vreugde hebben en alles wat daarop is. Laten terzelfder tijd alle bomen van het woud losbreken in vreugdegeroep.

1820

 

Totaal 10512.

 

Mt 8:3 >> Daarop strekte hij [de] hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het. Word rein. En onmiddellijk werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.

Hn 14:2 >> Maar de Joden die niet geloofden, hitsten de zielen der mensen uit de Heidenen op en beïnvloedden hen ten kwade tegen de broeders.  

2Ko 5:18 >> Maar alle dingen [zijn] uit God die ons met zichzelf verzoende door [de] Mashiach, en die ons de bediening der verzoening gaf.

 

Plus vers 13 >>

 

Ps 96:13

Voor het aangezicht van YHWH. Want Hij is gekomen; want Hij is gekomen om de aarde te oordelen. Hij zal het productieve land oordelen met rechtvaardigheid, en de volken met zijn getrouwheid.     

2675

 

Totaal van de vv 9 tm 13 >> 11565 ≈≈ Hn 26:23 >>  dat de Masjiach moest lijden en dat hij, als de eerste die uit de doden opgewekt zou worden,  licht zou verkondigen zowel aan dit volk als aan de Heidenen.

 

 

Psalm 110

 

Ps 110:1

[Een psalm van David] De uitspraak van YHWH tot mijn Heer luidt: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden tot een voetbank voor je voeten stel.

2171

Ps 110:2

De staf van je sterkte zal YHWH uit Sion zenden: Ga onderwerpen te midden van je vijanden. 

1277

Ps 110:3

Jouw volk zal zich gewillig aanbieden op de dag van je strijdkracht. In de pracht der heiligheid, uit de schoot van de dageraad, heb jij je gezelschap van jonge mannen net als dauwdruppels.  

2736

Ps 110:4

YHWH heeft gezworen - en hij zal geen spijt gevoelen - : Jij bent priester tot onbepaalde tijd naar de orde van Melchizedek!

2260

 

GW 8384 ≈≈ Mr 12:4 >> En wederom zond hij een andere slaaf naar hen toe; en die sloegen zij op zijn hoofd en deden hem oneer aan.

 

Ps 110:4

YHWH heeft gezworen - en hij zal geen spijt gevoelen - : Jij bent priester tot onbepaalde tijd naar de orde van Melchizedek!

2260

Ps 110:5

YHWH zelf aan je rechterhand zal stellig koningen verpletteren op de dag van zijn toorn.

718

Ps 110:6

Hij zal gericht oefenen onder de Heidenvolken. Hij zal een volheid van dode lichamen veroorzaken. Hij zal stellig degene verpletteren die het hoofd is over een volkrijk land. 

1868

Ps 110:7

Uit het stroomdal zal hij onderweg drinken. Daarom zal hij [het] hoofd opheffen.

2000

 

GW 6846 ≈≈ Ex 4:21 >> En YHWH zei verder tot Mozes: Zorg er nadat gij heengegaan en naar Egypte teruggekeerd zijt voor, dat gijlieden werkelijk alle wonderen die ik in uw hand heb gesteld, voor Farao verricht. Wat mij aangaat, ik zal zijn hart verstokt laten worden; en hij zal het volk niet heenzenden.

 

Ook Mr 10:48 >> Hierop legden velen hem bars het zwijgen op; maar hij bleef des te meer schreeuwen: Zoon van David, wees mij barmhartig!

 

En Jh 4:54 >> Dit nu was het tweede teken dat Yeshua verrichtte, toen hij uit Judea naar Galilea was gekomen.

 

Ps 110:5

YHWH zelf aan je rechterhand zal stellig koningen verpletteren op de dag van zijn toorn.

718

Ps 110:6

Hij zal gericht oefenen onder de Heidenvolken. Hij zal een volheid van dode lichamen veroorzaken. Hij zal stellig degene verpletteren die het hoofd is over een volkrijk land. 

1868

Ps 110:7

Uit het stroomdal zal hij onderweg drinken. Daarom zal hij [het] hoofd opheffen.

2000

 

GW 4586 ≈≈ een scala van Schriftpassages met koning David – of één van zijn prototypes - in het middelpunt :

 

Gn 50:17 >> Dit moeten jullie tot Jozef zeggen: Ik smeek je, vergeef alsjeblieft de opstandigheid van je broers en hun zonde, doordat zij jou kwaad hebben aangedaan. Nu dan, vergeef alsjeblieft de opstandigheid van de dienaren van de God van je vader. En Jozef barstte in tranen uit toen zij tot hem spraken. 

 

2Sm 19:22 >> Maar Da̱vid zei: Wat heb ik met jullie te maken, gij zonen van Zeruja, dat jullie mij heden tot een tegenstrever zouden worden? Zal er vandaag iemand in Israël ter dood gebracht worden? Want weet ik niet heel goed dat ik heden koning ben over Israël?

 

1Kr 12:17 >> Toen ging David uit vóór hen, en hij nam het woord en zei tot hen: Indien jullie met vreedzame bedoelingen tot mij zijn gekomen om mij te helpen, zal mijn hart in eendracht met jullie blijken te zijn. Maar is het om mij aan mijn tegenstanders te verraden, terwijl er geen onrecht in mijn handpalmen is, dan moge de God van onze voorvaders erop toezien en het in orde brengen.

 

Js 52:2 >>. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak voor uzelf de banden om uw hals los, gevangen dochter van Sion.  

 

1Ko 16:5 >> Maar ik [Paulus] zal naar jullie toe komen wanneer ik Macedonië ben doorgetrokken, want ik ga door Macedonië.

 

2Ko 11:22 >> Zijn zij Hebreeën? Ik [Paulus] ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij zaad van Abraham? Ik ook.

 

Psalm 113

 

 

Ps 113:1

Looft Jah! Brengt lof, jullie knechten van YHWH. Looft de naam van YHWH.

1107

Ps 113:2

Mag YHWH’s naam gezegend worden; van nu aan en tot onbepaalde tijd.

1394

Ps 113:3

Van de opgang der zon tot aan haar ondergang dient YHWH’s naam geloofd te worden.

1535

Ps 113:4

YHWH is hoog boven alle Heidenvolken verheven; zijn heerlijkheid is boven de hemelen.

1008

Ps 113:5

Wie is als YHWH, onze God, hij die zijn woning in den hoge maakt?

 

De vv 1 tm 5 hebben GW 6049 ≈≈ Mt 21:11 >> De scharen bleven zeggen: Dit is de profeet Jezus, uit Nazareth in Galilea!

 

1005

Ps 113:6

Hij verwaardigt zich om naar de hemel en de aarde te zien.

1803

Ps 113:7

Richt de geringe zelfs op uit het stof; uit de askuil verheft hij de arme,

1774

Ps 113:8

om [hem] bij edelen te doen zitten; bij de edelen van zijn volk.

891

Ps 113:9

De onvruchtbare vrouw doet hij in een huis wonen als een blijde moeder van zonen. Looft Jah.

2142

 

GW 12659 ≈≈ Lk 6:9 >> Jezus nu zei tot hen: Ik vraag u of het geoorloofd is op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een ziel te redden of te vernietigen?
 

En ook Lk 22:66 >> En toen het dag was geworden, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, zowel overpriesters als schriftgeleerden. En zij voerden hem weg naar hun Sanhedrin en zeiden:
(67) 
Indien jij de Messias bent, zeg het ons. Hij echter zei tot hen: Als ik het jullie al zou zeggen, zouden jullie het geenszins geloven;≈ (68) ook als ik jullie vragen zou stellen, zouden jullie beslist niet antwoorden.

 

Psalm 114

Ps 114:1

Toen Israël uit Egypte trok, het Huis van Jakob uit een volk dat onverstaanbaar sprak,

2305

Ps 114:2

werd Juda zijn heilige plaats, Israël zijn grootse grondgebied.

2263

Ps 114:3

De zee zag het en sloeg op de vlucht; wat de Jordaan betreft, ze week voorts terug.

973

Ps 114:4

Ja, de bergen huppelden rond als rammen; de heuvels als lammeren. 

1385

Ps 114:5

Wat had jij, o zee, dat je op de vlucht sloeg. O Jordaan, dat je voorts terugweek?

1672

Ps 114:6

O bergen, dat jullie gingen rondhuppelen als rammen; o heuvels, als lammeren? 

1785

 

GW 10383 ≈≈ 1Tm 3:8 >> Dienaren evenzo ernstig, niet dubbeltongig, niet verzot op veel wijn, niet uit op winstbejag.

Plus vers 7 >>

Krimp wegens de Heer van pijn ineen, o aarde, wegens de God van Jakob.

1050

 

Totaal GW : 10383 + 1050 = 11433 ≈≈ Hn 21:30 >> En de gehele stad kwam in opschudding, en er ontstond een volksoploop; en zij grepen Paulus en sleepten hem de tempel uit. En onmiddellijk werden de deuren gesloten.  

De vv 5 tm 8 >>

 

Ps 114:5

Wat had jij, o zee, dat je op de vlucht sloeg. O Jordaan, dat je voorts terugweek?

1672

Ps 114:6

O bergen, dat jullie gingen rondhuppelen als rammen; o heuvels, als lammeren? 

1785

Ps 114:7

Krimp wegens de Heer van pijn ineen, o aarde, wegens de God van Jakob.

1050

Ps 114:8

Die de rots verandert in een rietpoel van water, een rots van vuursteen in een waterbron

1239

 

GW 5746 ≈≈ Hn 10:1 >>  En er was te Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling.

 

Psalm 121

Ps 121:1

 Ik zal mijn ogen opheffen naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? 

2220

Ps 121:2

Mijn hulp [komt] van YHWH, de Maker van hemel en aarde.

1525

Ps 121:3

Hij kan onmogelijk toelaten dat je voet wankelt. Degene die je behoedt, kan onmogelijk slaperig zijn.

1526

Ps 121:4

Zie! Hij zal niet slaperig zijn, noch in slaap vallen, Hij die Israël behoedt.

1691

Ps 121:5

YHWH behoedt je. YHWH is je schaduw aan je rechterhand.

996

Ps 121:6

Overdag zal de zon je niet steken, noch de maan bij nacht.

1128

Ps 121:7

YHWH zelf zal je behoeden voor alle rampspoed. Hij zal je ziel behoeden.

2357

Ps 121:8

YHWH zelf zal je uitgaan en je ingaan behoeden, van nu aan en tot onbepaalde tijd.

1863

 

GW 13306 ≈≈ 1Tm 4:3 >> Die [religieuze leugensprekers] verbieden te huwen; [gebieden] zich van spijzen te onthouden, die God heeft geschapen om er met dankzegging gebruik van te maken door hen die geloven en de waarheid nauwkeurig hebben leren kennen.