Schriftstudies.tk
Genesis 45

Genesis 45

 

Attentie: In deze studie wordt vooral volgens het gematriabeginsel geredeneerd.

 

Gn 45:1

Nu kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. Daarom riep hij uit: Laat allen van mij weggaan! En er stond niemand anders bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte.

 

Ook Ex 4:30 >> Toen sprak Aäron alle woorden die YHWH tot Mozes gesproken had, en hij verrichtte de tekenen voor de ogen van het volk.

En Hk 3:8 >> Is het tegen de rivieren, o YHWH; is het tegen de rivieren dat uw toorn ontbrand is. Of is uw verbolgenheid tegen de zee? Want gij zijt op uw paarden gaan rijden; uw wagens waren redding.

 

3776

Gn 45:2

Daarop verhief hij zijn stem met geween, zodat de Egyptenaren het te horen kregen en Farao’s huis het te horen kreeg. 

 

Ook Gn 43:27; Jozef had bij die gelegenheid al eerder naar de welstand van Jakob (Israël) geïnformeerd >> Hierna informeerde hij of zij het goed maakten en zei:  Maakt jullie vader, de bejaarde man over wie jullie spraken, het goed? Leeft hij nog?

Ook 1Kn 4:20. In de dagen van koning Salomo kreeg het volk een voorproefje van het welzijn tijdens het Millenniumrijk >> Juda en Israël waren talrijk, zo talrijk als de zandkorrels die aan de zee zijn, terwijl zij aten en dronken en zich verheugden.  

Alsook Dn 3:6. Een voorafbeelding van de dreigende Antichrist >> En al wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik in de brandende vuuroven geworpen worden.

 

3042

Gn 45:3

Ten slotte zei Jozef tot zijn broers: Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren volstrekt niet in staat hem te antwoorden, want zij waren ontsteld wegens hem.

 

Ook 1Kn 13:1 >> En zie, daar was een man Gods die door het woord van YHWH uit Juda naar Bethel was gekomen, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om offerrook te brengen.

En Er 3:6 >> Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij brandoffers aan YHWH te brengen, toen zelfs het fundament van YHWH’s tempel nog niet was gelegd.

Alsook Jr 35:10 >> En wij blijven in tenten wonen en gehoorzamen en doen naar alles wat onze voorvader Jonadab ons geboden heeft.

 

2202

 

GW 9020 ≈≈ 1Ko 15:34 >> Wordt nuchter op een rechtvaardige wijze en gaat niet voort te zondigen, want sommigen verkeren in onwetendheid omtrent God. Ik spreek tot jullie schaamte.

 

Uitstekend advies voor de Joden die tot aan de Eindtijd Yeshua als hun ware Mashiach zullen afwijzen. Kennelijk moeten zij eerst ‘omvallen’ met de Pseudomashiach van eigen keuze voordat zij nuchter worden op een rechtvaardige wijze.

 

Gn 45:4

Daarom zei Jozef tot zijn broers: Komt alstublieft dichter bij mij. Toen kwamen zij dichter bij hem. Vervolgens zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkochten.

 

Ook Gn 28:11; Jakob te Bethel die droomt over de ‘ladder’ die hemel en aarde verbindt >> Na verloop van tijd kwam hij op een plaats en maakte aanstalten om daar te overnachten, omdat de zon was ondergegaan. Hij nam dus een van de stenen van de plaats en legde die neer als steun voor zijn hoofd en ging op die plaats liggen.

 

3745

Gn 45:5

Maar jullie moeten je nu niet diepbedroefd voelen en weest niet toornig op jezelf dat jullie mij hierheen verkochten; want tot lijfsbehoud zon God mij voor jullie uit.

 

Ook Ez 21:26; tot de dodelijk gewonde, goddeloze overste van Israël >> Dit heeft de Heer YHWH  gezegd: Verwijder de tulband en zet af de kroon. Deze zal niet dezelfde zijn. Verhoog wat laag is en verlaag de hoge.

 

3575

Gn 45:6

Want het is nu het tweede jaar van de hongersnood op aarde, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegtijd of oogst zal zijn.

 

Ook Zc 3:8 >> Hoor, Jozua de hogepriester, gij en uw metgezellen die vóór u zitten, want zij zijn mannen als voortekenen. Want zie, ik doe mijn knecht Spruit komen! 

 

4039

 

GW 11359 ≈≈ Jh 12:31 >> Nu wordt er een oordeel aan deze wereld voltrokken; nu zal de heerser van deze wereld worden buiten geworpen.

 

In de Eindtijd zal Satan, sinds de Spraakverwarring de heerser van deze wereld, niet slechts uit die positie verwijderd worden, maar ook voor de duur van het Millenniumrijk volledig van de mensheid verwijderd worden door opsluiting in de afgrond (Op 20:1-3).

 

En 2Ko 1:14 >> Evenals jullie ook ons erkenden - tot op zekere hoogte - dat wij jullie roem zijn, zoals ook jullie van ons in de dag van de Heer Yeshua.

 

Gn 45:6

Want het is nu het tweede jaar van de hongersnood op aarde, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegtijd of oogst zal zijn.

 

4039

Gn 45:7

Daarom heeft God mij voor jullie uit gezonden om een overblijfsel voor jullie op de aarde te stellen en jullie door een grote ontkoming in het leven te houden.

 

Ook Ex 1:1 >> Dit nu zijn de namen van Israëls zonen die met Jakob naar Egypte kwamen; zij kwamen er ieder met zijn huisgezin.

 

3161

 

GW 7200 ≈≈ Jr 7:12 >> Maar gaat nu naar mijn plaats die in Silo was, waar ik mijn naam eerst verblijf heb doen houden, en ziet wat ik daarmee heb gedaan wegens de slechtheid van mijn volk Israël.

 

 

Gn 45:8

Nu dan, niet jullie hebben mij hierheen gezonden, maar God zelf, opdat hij mij kon aanstellen tot een vader voor Farao en tot Heer over zijn gehele Huis en tot heerser over het gehele land Egypte.

 

Ook 2Sm 16:23 >> En de raad van Achitofel, waarmee hij in die dagen raad gaf, was net als wanneer een man naar het woord van God vroeg. Zo was al de raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalom.

En Dn 2:40 >> En wat het vierde koninkrijk betreft, het zal sterk als ijzer blijken te zijn. Aangezien ijzer al het andere verbrijzelt en vermaalt, zo zal het, gelijk ijzer dat verplettert, zelfs al deze verbrijzelen en verpletteren.

 

 

4861

Gn 45:9

Trekt vlug op naar mijn vader, en jullie moeten tot hem zeggen: Dit heeft uw zoon Jozef gezegd: God heeft mij tot Heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe. Draal niet.

 

Ook Dt 31:30 >> Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied ten einde toe.

 

3467

 

GW 8328 ≈≈ Lk 20:36 >> [Zij echter die waardig zijn geacht aan die eeuw deel te krijgen en aan de opstanding uit de doden, huwen niet noch worden zij ten huwelijk gegeven] want zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk, en zijn zonen van God, daar zij zonen van de opstanding zijn.

 

Zie het commentaar op Lukas 20.

 

Gn 45:8

Nu dan, niet jullie hebben mij hierheen gezonden, maar God zelf, opdat hij mij kon aanstellen tot een vader voor Farao en tot Heer over zijn gehele Huis en tot heerser over het gehele land Egypte.

 

4861

Gn 45:9

Trekt vlug op naar mijn vader, en jullie moeten tot hem zeggen: Dit heeft uw zoon Jozef gezegd: God heeft mij tot Heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe. Draal niet.

 

3467

Gn 45:10

En gij moet wonen in het land Gosen, en gij moet dicht bij mij blijven, gij en uw zonen en de zonen van uw zonen. En [ook] uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt.

 

Ook Dt 3:6 >> Wij gaven ze echter aan de vernietiging prijs, net zoals wij met Sihon, de koning van Hesbon, hadden gedaan, door elke stad aan de vernietiging prijs te geven, mannen, vrouwen en kleine kinderen.

En Nh 2:5: Jaarwekenprofetie >> Daarna zei ik tot de koning: Indien het de koning werkelijk goeddunkt, en indien uw knecht goed schijnt in uw ogen, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad van de grafsteden van mijn voorvaders, opdat ik haar kan herbouwen.

 

3890

 

GW 12218 ≈≈ Hb 13:3 >> Denkt aan hen die in boeien zijn als geboeid zijnde met hen; aan hen die slecht behandeld worden als ook zelf zijnde in een lichaam.

 

Gn 45:10

En gij moet wonen in het land Gosen, en gij moet dicht bij mij blijven, gij en uw zonen en de zonen van uw zonen. En [ook] uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt.

 

3890

Gn 45:11

En ik zal u daar stellig van voedsel voorzien, want er komen nog vijf jaren van hongersnood; opdat gij met uw huis en al wat gij hebt, niet tot armoede vervalt.

 

Ook Js 45:3; Gods belofte aan Cyrus. Ook van toepassing in de Eindtijd >> En ik wil u de schatten in de duisternis geven en de verborgen schatten in de schuilplaatsen, opdat gij moogt weten dat ik YHWH ben, die [u] bij uw naam roept, de God van Israël.

Alsook Dn 9:21; de aankondiging van de Jaarwekenprofetie door Gabriël >> En [terwijl] ik nog sprak in het gebed, zie, daar kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, uitgeput geraakt van vermoeidheid, bij mij aan ten tijde van de avondoffergave.

 

Heel opmerkelijk dat Daniël het tijdstip vermeldt >> Ten tijde van de avondoffergave.

In de studie Een mogelijk verloop van de 70ste Jaarweek wordt ook gerefereerd aan Daniël, hoofdstuk 8, aangezien daarin melding wordt gemaakt van de zogenaamde tamid, het dagelijkse morgen- en avondoffer volgens de Mozaïsche Wetgeving.

 

Op de Helft van de Week zal er, volgens Dn 8, namelijk een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid, blijkbaar weer actueel zal zijn. Naar het ons nu waarschijnlijk lijkt in de dan (weer) opgerichte (derde) Joodse tempel.

Het zou dus kunnen zijn dat het verloop van die 70ste Week iets – of wellicht zelfs véél – te maken zal hebben met die tamid.

 

 

4894

 

GW 8784 ≈≈ 1Ko 1:26 >> Let namelijk op jullie roeping, broeders, dat er niet veel wijzen naar het vlees [zijn], niet veel invloedrijken, niet velen van adel.

En 1Ko 10:7 >> Wordt ook geen afgodendienaren gelijk sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk zette zich neer om te eten en te drinken, en zij stonden op om zich te vermaken.