Schriftstudies.tk
Leviticus 23 – Shavuot

Leviticus 23

 

Attentie: In deze studie wordt vooral volgens het gematriabeginsel geredeneerd.

 

 

 

Lv 23:15

En vanaf de dag na de sabbat, vanaf de dag waarop jullie de schoof van het beweegoffer brachten, moeten jullie voor jezelf zeven sabbatten tellen. Het dienen werkelijk volle [weken] te zijn.

 

GW 6552 treffen we ook aan in:

Nm 11:17 >> Dan zal ik afdalen en daar met u spreken; en ik zal wat van de geest die op u is wegnemen en op hen leggen, opdat zij met u de last van het volk dragen, zodat gij die niet alléén hoeft te dragen.

Er 3:2 >> Toen stonden Jesua, de zoon van Jozadak, en zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel,  de zoon van Sealthiël, en zijn broeders op en bouwden het altaar van de God van Israël, om er brandoffers op te brengen, naar hetgeen geschreven staat in de Wet van Mozes, de man Gods.

 

Uit beide Schriftdelen mogen we kennelijk afleiden dat hier al gezinspeeld wordt op het volledige lichaam van koning-priesters; in de Openbaring zinnebeeldig de 24 Oudsten rondom Gods troon.

 

6552

Lv 23:16

Tot de dag na de zevende sabbat moeten jullie tellen, vijftig dagen, en jullie moeten een nieuw graanoffer aan YHWH aanbieden.

 

GW 4685 is ook die van Op 6:17 >> Want de Grote Dag van hun gramschap kwam en wie kan standhouden?

Voor commentaar, zie Op 6:12-17.

 

4685

 

GW 11237 ≈≈ Lk 9:9 >> Herodes nu zei: Johannes heb ik onthoofd, maar wie is deze over wie ik zulke dingen hoor? En hij zocht [een gelegenheid] om hem te zien.

 

Lv 23:17

Uit jullie woonplaatsen moeten jullie twee broden als beweegoffer brengen. Ze dienen uit twee tiende efa meelbloem te bestaan. Ze dienen gezuurd gebakken te worden, als eerste rijpe vruchten voor YHWH.

5664

Lv 23:18

En met de broden moeten jullie zeven gave mannetjeslammeren aanbieden, elk van een jaar oud, en één jonge stier en twee rammen. Ze behoren als een brandoffer voor YHWH te dienen, met het daarbij behorend graanoffer en de daarbij behorende drankoffers, als een vuuroffer tot een rustig stemmende geur voor YHWH. 

 

GW 5750 is ook die van 1Th 2:18 >> Om die reden wilden wij naar jullie toe komen, waarlijk ik, Paulus, zowel een eerste als tweede maal, en de Satan sneed ons de pas af. 

 

5750

 

GW 11414 ≈≈ Lk 23:46 >> En met luider stem roepend zei Jezus: Vader, in uw handen geef ik mijn geest in bewaring. En na dit gezegd te hebben, blies hij de laatste adem uit.

 

Lv 23:18

En met de broden moeten jullie zeven gave mannetjeslammeren aanbieden, elk van een jaar oud, en één jonge stier en twee rammen. Ze behoren als een brandoffer voor YHWH te dienen, met het daarbij behorend graanoffer en de daarbij behorende drankoffers, als een vuuroffer tot een rustig stemmende geur voor YHWH. 

 

5750

Lv 23:19

En jullie moeten één geitenbokje als zondeoffer opdragen en twee mannetjeslammeren, elk van een jaar oud, als gemeenschapsoffer.

 

GW 3616 is ook die van Lv 23:12, waar we lezen over het beweegoffer van 16 Nisan, de dag van Yeshua’s opstanding >> En op de dag waarop jullie de schoof heen en weer laten bewegen, moeten jullie een gave jonge ram van nog geen jaar als brandoffer aan YHWH opdragen.

 

De offerprocedure van 16 Nisan, met name het beweegoffer, wees vooruit naar Yeshua’s opstanding op precies die kalenderdatum. En juist naar dat beweegoffer werd hierboven, in vers 15, verwezen als het belangrijkste kenmerk van de procedure op 16 Nisan. Want vanaf die datum moesten vervolgens de 50 dagen geteld worden (tot op Shavuot).

 

 

3616

 

GW 9366 ≈≈ 1Th 4:9 >> Over de broederliefde nu hoeven wij jullie niet te schrijven want jullie zelf zijn God onderwezen personen om elkaar lief te hebben.

 

Lv 23:16

Tot de dag na de zevende sabbat moeten jullie tellen, vijftig dagen, en jullie moeten een nieuw graanoffer aan YHWH aanbieden.

4685

Lv 23:17

Uit jullie woonplaatsen moeten jullie twee broden als beweegoffer brengen. Ze dienen uit twee tiende efa meelbloem te bestaan. Ze dienen gezuurd gebakken te worden, als eerste rijpe vruchten voor YHWH.

5664

Lv 23:18

En met de broden moeten jullie zeven gave mannetjeslammeren aanbieden, elk van een jaar oud, en één jonge stier en twee rammen. Ze behoren als een brandoffer voor YHWH te dienen, met het daarbij behorend graanoffer en de daarbij behorende drankoffers, als een vuuroffer tot een rustig stemmende geur voor YHWH. 

5750

Lv 23:19

En jullie moeten één geitenbokje als zondeoffer opdragen en twee mannetjeslammeren, elk van een jaar oud, als gemeenschapsoffer.

3616

 

GW 19715 ≈≈ Jh 20:19 >> Toen het dan laat was op die dag [16 Nisan 33 AD], de eerste dag van de week, en ofschoon de deuren van de verblijfplaats der leerlingen op slot waren uit vrees voor de Joden, kwam Yeshua en stond in hun midden en zei tot hen: Vrede zij jullie.

 

Hier zien we, niet onverwacht, een treffend verband tussen 16 Nisan (Yeshua’s opstanding) en de Pinksterdag.

 

Lv 23:19

En jullie moeten één geitenbokje als zondeoffer opdragen en twee mannetjeslammeren, elk van een jaar oud, als gemeenschapsoffer.

3616

Lv 23:20

En de priester moet ze heen en weer bewegen met de broden van de eerste rijpe vruchten, als een beweegoffer voor het aangezicht van YHWH, met de twee mannetjeslammeren. Ze dienen de priester toe te komen als iets heiligs voor YHWH.

 

Een en ander lijkt voor ons - geroepen tot Yeshua’s Gemeentelichaam - in te houden dat in ons geval aan het beweegoffer dezelfde betekenis moet worden toegekend als die in Yeshua’ eigen situatie, t.w. de opstanding tot hemels leven. Volgens 1Th 4:13-17 meestal aangeduid als de Opname [Eng.: the rapture).

Luister naar >> Pentecost and the Rapture .

En zie >> Het geheimenis van Pinksteren

 

In 2023 valt Shavuot op 26 mei. Zie: De Opname van de Gemeente.

 

In Hn 2:3 wordt vermeld wat er op Shavuot van 33 AD gebeurde >> En hun werden tongen als van vuur zichtbaar, die werden verdeeld, en op ieder van hen zette zich er één.

 

Hn 2:3 heeft GW 9355, wat ook de GW is van 2Th 2:11 >> En om die reden zendt God hun een werking van dwaling zodat zij geloof hechten aan de leugen. Die werking van dwaling zal ontstaan doordat de Gemeente, kennelijk op Shavuot, werd weggenomen van de aarde en daarmee ook Gods heilige geest.

Zie voor verdere toelichting 2 Thessalonicenzen 2.

 

3298

 

GW 6914 ≈≈ Zc 1:6 >> Wat evenwel mijn woorden en mijn voorschriften aangaat die ik mijn knechten, de profeten, heb geboden, hebben die jullie vaderen niet achterhaald? Zij dan kwamen tot inkeer en zeiden: Overeenkomstig datgene wat YHWH der legerscharen in gedachten had ons te doen, overeenkomstig onze wegen en overeenkomstig onze handelingen, zo heeft Hij met ons gedaan. 

 

En ook Lk 10:31 >> Toevallig nu daalde een zeker priester over die weg af, die - toen hij hem zag - aan de overkant voorbijging.

 

Lv 23:20

En de priester moet ze heen en weer bewegen met de broden van de eerste rijpe vruchten, als een beweegoffer voor het aangezicht van YHWH, met de twee mannetjeslammeren. Ze dienen de priester toe te komen als iets heiligs voor YHWH.

 

3298

Lv 23:21

En jullie moeten op diezelfde dag een oproep doen uitgaan; er zal een heilige samenkomst voor jullie zijn. Geen enkel soort van zwaar werk mogen jullie verrichten. Het is een inzetting voor onbepaalde tijd in al jullie woonplaatsen voor jullie geslachten.

 

Ook dit feest had een typologisch karakter en was voorafgegaan door de opstanding van de Mashiach (1Ko 15:20), die opstond uit de dood op de dag dat de eerstelingen werden aangeboden.

 

5549

 

GW 8847 ≈≈ Mt 21:45 >> Toen nu de overpriesters en de Farizeeën zijn parabels hadden gehoord, bemerkten zij dat hij over hen sprak.

 

En ook 1Pt 3:5 >> Want aldus versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, zich aan de eigen echtgenoten onderwerpend.

 

Lv 23:22

En wanneer jullie de oogst van jullie land binnenhalen, mogen jullie, wanneer gij oogst, de rand van je veld niet geheel afoogsten, en de nalezing van je oogst mag je niet bijeenrapen. Je moet die voor de ellendige en de inwonende vreemdeling overlaten. Ik ben YHWH, jullie God.

 

Zie Kelly’s commentaar op Lv 23:22.  

 

5960

 

GW 5960 is een waarde die eveneens in diverse andere, betekenisvolle vv wordt gevonden:

 

En het moet geschieden dat indien gij zonder mankeren naar de stem van YHWH, uw God, zult luisteren door al zijn geboden die ik u heden gebied, zorgvuldig te volbrengen, YHWH, uw God, u ook stellig hoog boven alle andere natiën der aarde zal verheffen (Dt 28:1).

 

En omtrent de tien hoorns die op zijn kop waren, en de andere [hoorn] die oprees en waarvoor er drie vielen, ja, die hoorn die ogen had en een mond die grandioze dingen sprak en waarvan de aanblik groter was dan die van zijn metgezellen (Dn 7:20).

 

Naar het Evangelie van de heerlijkheid der gelukkige God dat mij werd toevertrouwd (1Tm 1:11).

 

Daarom leed ook Yeshua, opdat hij door het eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort (Hb 13:12).

 

Zie ook Kelly’s commentaar op Lv 23:22.