Schriftstudies.tk
Jesaja 24

Jesaja 12 – 14 - 24

 

Js 12:1

En op die dag zult gij zeggen: Ik zal u danken, YHWH, want gij werdt vertoornd op mij, maar uw toorn heeft zich afgewend, en gij zijt mij gaan vertroosten. 

2329

Js 12:2

Zie! God is mijn redding. Ik zal vertrouwen en niet in angst verkeren; want Jah YHWH is mijn sterkte en macht, en Hij werd mij tot redding.

2340

Js 12:3

Met uitbundige vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen der redding.

2113

 

GW 6782 ≈≈ 2Kn 19:25 >> Hebt gij niet gehoord? Sinds lang vervlogen tijden wil ik dit doen. Sinds voorbijgegane dagen heb ik het zelfs vorm gegeven. Nu wil ik het doen komen. En gij zult ertoe dienen versterkte steden woest en verlaten te maken als hopen puin.

 

En ook Ez 5:12 >> Een derde deel van u — door de pestilentie zullen zij sterven, en door hongersnood zullen zij aan hun eind komen te midden van u. En nog een derde deel — door het zwaard zullen zij rondom u vallen. En het [laatste] derde deel zal ik zelfs naar elke wind verstrooien, en een zwaard zal ik achter hen trekken.

 

Js 12:3

Met uitbundige vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen der redding.

2113

Js 12:4

En op die dag zullen jullie zeggen: Dankt YHWH! Roept zijn naam aan. Maakt onder de volken zijn handelingen bekend. Vermeldt dat zijn naam hoog verheven is.

3292

 

GW 5405 >>

 

En de priesters Sebanja en Josafat en Nethaneël en Amasai en Zacharia en Benaja en Eliëzer, die luid op de trompetten bliezen vóór de ark van de God, en Obed-Edom en Jehia, de poortwachters voor de Ark.

1Kr 15:24

En ik wil over Elam brengen de vier winden van de vier uiteinden des hemels. En ik wil hen verstrooien naar al die windstreken, en er zal geen natie blijken te zijn waarheen de verdrevenen van Elam niet zullen komen.

Jr 49:36

Laten voorts twee of drie profeten spreken, en laten de anderen [het] beoordelen.

1Ko 14:29

 

Js 12:5

Bezingt YHWH met melodieën, want allesovertreffend is hetgeen Hij heeft gedaan. Dit wordt op de gehele aarde bekendgemaakt.  

2374

Js 12:6

Jubel en juich, gij inwoonster van Sion, want groot is in uw midden de Heilige Israëls.

2623

 

GW 4997 >>

 

Is het echter een witte vlek op de huid van zijn vlees en schijnt ze niet dieper te zitten dan de huid en is het haar op die plek niet wit geworden, dan moet de priester de plaag zeven dagen in quarantaine plaatsen.

Lv 13:4

En als de daarbij behorende graanoffers van meelbloem, met olie bevochtigd, zullen jullie drie tiende maat opdragen bij een stier en twee tiende maat bij de ram.

Nm 28:20

Want gij dient naar de stem van YHWH, uw God, te luisteren door al zijn geboden die ik u heden gebied, te onderhouden, ten einde te doen wat recht is in de ogen van YHWH, uw God.

Dt 13:18

Daarna zei YHWH tot Mozes: Zie! De dagen zijn genaderd dat gij sterven moet. Roep Jozua, en jullie moeten plaats nemen in de tent der samenkomst, opdat ik hem met het bevel kan belasten. Mozes en Jozua gingen dus en plaatsten zich in de tent der samenkomst.

Dt 31:14

 

 

 

 

Jesaja 14

 

Js 14:1

Want YHWH zal Jakob barmhartigheid betonen, en hij zal Israël alsnog verkiezen; en hij zal hun werkelijk rust geven op hun grond, en de inwonende vreemdeling moet bij hen gevoegd worden, en zij zullen zich aansluiten bij het Huis van Jakob.

3804

Js 14:2

En volken zullen hen nemen en hen naar hun eigen woonplaats brengen, en het Huis van Israël moet hen tot zich nemen als een bezit op de grond van YHWH, als dienstknechten en als dienstmaagden. Zo zullen zij gevangennemen wie hen gevangen hielden, en zij zullen degenen in onderworpenheid hebben die [ooit] over hen heersten.

5124

 

GW 8928 ≈≈ Op 9:3 >> En uit de rook kwamen sprinkhanen tevoorschijn naar de aarde; en aan hen werd macht gegeven als de macht die de schorpioenen der aarde hebben.

 

Die tekst geeft een indicatie qua tijd waarin de vervulling moet komen. Zie Openbaring 9.

 

Js 14:3

En het zal geschieden op de dag dat YHWH je rust geeft van je smart en van je beroering en van de harde arbeid die men je liet verrichten, 

1922

Js 14:4

dat je dit spotlied zult aanheffen tegen de koning van Babel en moet zeggen: Hoe heeft de drijver opgehouden; gedaan is het met de verdrukking! 

3869

Js 14:5

YHWH heeft de stok der goddelozen verbroken, de staf van hen die heersen, 

1933

Js 14:6

Degene die in verbolgenheid volken sloeg met slagen zonder ophouden, die in louter toorn Heidenvolken onderwierp met een vervolging zonder beteugeling.

2716

 

GW 10440 ≈≈ Lk 9:3 >> En hij zei tot hen: Neemt niets mee voor onderweg: noch staf, noch reiszak, noch brood, noch zilvergeld; ook geen twee onderklederen hebbend.

 

Is ook van toepassing op het Overblijfsel van de Eindtijd. Zie hieronder >>

 

En Op 18:1 >>  Na deze dingen zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel, grote macht hebbend; en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. 

 

Het is de Tweede Weekhelft en voor Israël de gelegenheid gehoor te geven aan de oproep: Komt uit, mijn volk, uit haar [het Grote Babel]; opdat jullie niet mede deelhebben aan haar zonden en uit haar plagen niet ontvangen (vers 4).

 

Js 14:7

De hele aarde is tot rust gekomen, is vrij van rustverstoring geworden. De mensen zijn vrolijk geworden met vreugdekreten. 

1262

Js 14:8

Zelfs de jeneverbomen hebben zich ook over je verheugd, de ceders van de Libanon: Sinds gij neerligt, klimt geen hakker tegen ons op. 

3068

Js 14:9

Zelfs Sjeool

 

[het gemeenschappelijke graf der menselijke doden in afwachting van de toekomstige opstanding in het Millenniumrijk van de Masjiach; Sjeool is dus een en al stilte, maar in deze context is er zinnebeeldig groot tumult]

 

beneden is om u in beroering gekomen teneinde u bij uw aankomst tegemoet te gaan. Om u heeft ze degenen die machteloos zijn in de dood, gewekt, alle bokkige leiders der aarde. Ze heeft alle koningen der Heidenvolken van hun tronen doen opstaan.  

4829

Js 14:10

Zij allen heffen aan en zeggen tot u: Zijt ook gij [de koning van Babel] zwak gemaakt als wij? Zijt gij met óns vergelijkbaar gemaakt?

2486

 

GW 11645 ≈≈ Hn 7:49 [verwijzend naar Js 66:1] >> De hemel is mijn troon, en de aarde is mijn voetbank. Wat voor Huis zouden jullie voor mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats voor mijn rust? 

 

Profetisch zijn we wederom in de 70ste Jaarweek.

 

Js 14:11

In Sjeool is uw trots neergeworpen, de klank van uw snaarinstrumenten. Onder u zijn maden als een rustbed gespreid; en wormen zijn uw dek. 

3119

Js 14:12

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij schijnende, zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij die de Heidenvolken machteloos placht te maken! 

3007

Js 14:13

Wat u betreft, gij hebt in uw hart gezegd: Ten hemel zal ik opstijgen. Boven de sterren Gods zal ik mijn troon verheffen, en ik zal mij neerzetten op de berg der samenkomst, in de meest afgelegen streken van het Noorden. 

3755

Js 14:14

Ik zal opstijgen boven de hoge plaatsen der wolken; ik zal mij op de Allerhoogste doen gelijken.

 976

 

GW 10857 ≈≈ Mr 16:8 [ bevestigt dat Sjeool niets meer is dan de plaats waar de doden zich bevinden, in afwachting van de opstanding. Maar in deze context lijkt Sjeool zinnebeeldige proporties aan te nemen, omdat het om iemand lijkt te gaan die nog veel ‘hoger’ is dan de toenmalige menselijke heerser over Babel ] >>

 

Toen zij dan eruit kwamen, vluchtten zij weg van het herinneringsgraf, want beving en een sterke emotie hadden hen aangegrepen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.

 

En Jk 3:13 >> Wie is wijs en verstandig bij jullie? Hij tone uit de voortreffelijke levenswandel zijn werken in een zachtmoedigheid van wijsheid.

 

Lees hier de context van dit vers. En hier de toelichting.

 

Js 14:15

Maar in Sjeool zult gij worden neergeworpen, in de meest afgelegen delen van de kuil. 

1878

Js 14:16

Die u zien, zullen u zelfs aanstaren; zij zullen u zelfs goed bekijken: Is dit de man die de aarde in beroering bracht, die koninkrijken deed schudden, 

3259

Js 14:17

die het land als de wildernis maakte en die zelfs de steden ervan omverwierp, die zelfs voor zijn gevangenen de weg naar huis niet opende?  

2818

Js 14:18

Alle andere koningen der Heidenvolken, ja, zij allen, hebben zich in heerlijkheid neergelegd, ieder in zijn eigen huis.

1392

 

GW 9833 ≈≈ Fp 2:1 >> Indien dan enige bemoediging in Masjiach; indien enige vertroosting der liefde; indien enige gemeenschap van de geest; indien enige tedere genegenheden en [uitingen van] mededogen. 

 

 

Js 14:19

Maar gij zijt weggeworpen zonder een grafstede voor u, als een verfoeide spruit, bekleed met gedoden die met het zwaard zijn doorboord, die neerdalen tot de stenen van een kuil, als een vertrapt kadaver. 

4339

Js 14:20

Gij zult niet met hen verenigd worden in een graf, omdat gij uw land in het verderf hebt gestort, uw eigen volk hebt gedood. Tot onbepaalde tijd zal het nageslacht der boosdoeners niet worden genoemd.

4141

Js 14:21

Maakt een slachtblok gereed voor zijn zonen wegens de ongerechtigheid van hun voorvaders, opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak met steden vullen.

 

Zc 8:20 heeft ook GW 2801 >> Dit heeft YHWH der legerscharen gezegd: Het zal nog [gebeuren] dat de volken en de inwoners van vele steden zullen komen.

2801

 

GW 11281 ≈≈ 1Kn 11:38; gericht tot Jerobeam >> En het moet geschieden dat indien gij gehoorzaam zijt aan alles wat ik u zal gebieden, en werkelijk mijn wegen bewandelt en doet wat recht is in mijn ogen door mijn inzettingen en mijn geboden te onderhouden, juist zoals mijn knecht David gedaan heeft, dan zal ik stellig met u blijken te zijn en een duurzaam Huis voor u bouwen, net zoals ik voor David gebouwd heb, en zal ik u stellig Israël geven. 

 

Js 14:21

Maakt een slachtblok gereed voor zijn zonen wegens de ongerechtigheid van hun voorvaders, opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak met steden vullen.

2801

Js 14:22

En ik zal tegen hen opstaan, zegt YHWH der legerscharen. En ik zal van Babel afsnijden naam en rest, geslacht en spruit, luidt het woord van YHWH.

3192

Js 14:23

En ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot rietpoelen van water, en ik zall haar wegvegen met de bezem der verdelging, luidt het woord van YHWH der legerscharen.  

3139

Js 14:24

YHWH der legerscharen heeft gezworen: Voorwaar, juist zoals ik gedacht heb, zo moet het geschieden; en juist zoals ik heb beraadslaagd, zo zal het tot stand komen.

4434

 

GW 13566 ≈≈ Mr 13:11 >>  Wanneer men jullie echter wegvoert om jullie over te leveren, moeten jullie je niet tevoren bezorgd maken over wat jullie zullen spreken, maar spreekt eenvoudig wat jullie in dat uur gegeven wordt, want niet jullie zijn het die spreken, maar de heilige geest.

 

 

Js 14:24

YHWH der legerscharen heeft gezworen: Voorwaar, juist zoals ik gedacht heb, zo moet het geschieden; en juist zoals ik heb beraadslaagd, zo zal het tot stand komen.

4434

Js 14:25

Ik zal de Assyriër in mijn land verbreken opdat ik hem op mijn eigen bergen kan vertreden; opdat zijn juk van hen wijkt en zijn vracht van hun schouder glijdt.

3241

Js 14:26

Dit is het raadsbesluit dat tegen de gehele aarde besloten is, en dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle Heidenvolken.

1942

 

GW 9617 ≈≈ Mt 16:20 >> Daarop gelastte hij de leerlingen nadrukkelijk dat zij aan niemand zouden zeggen dat hij de Masjiach is.

 

Was het Yeshua’s bedoeling dat de mensen, met name de Joden, uit eigen waarneming alsnog moeten concluderen wie hij werkelijk is?

 

Js 14:25

Ik zal de Assyriër in mijn land verbreken opdat ik hem op mijn eigen bergen kan vertreden; opdat zijn juk van hen wijkt en zijn vracht van hun schouder glijdt.

3241

Js 14:26

Dit is het raadsbesluit dat tegen de gehele aarde besloten is, en dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle Heidenvolken.

1942

 

GW 5183 ≈≈ Ex 40:5 >> En gij moet het gouden reukaltaar vóór de ark der getuigenis zetten en de afscherming van de ingang voor de tabernakel op haar plaats aanbrengen.

 

En Am 4:8 >> En twee of drie steden wankelden naar één stad om water te drinken, en zij werden dan niet verzadigd; maar jullie zijn niet tot mij teruggekeerd, luidt het woord van YHWH.

 

Js 14:25

Ik zal de Assyriër in mijn land verbreken opdat ik hem op mijn eigen bergen kan vertreden; opdat zijn juk van hen wijkt en zijn vracht van hun schouder glijdt.

3241

Js 14:26

Dit is het raadsbesluit dat tegen de gehele aarde besloten is, en dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle Heidenvolken.

1942

Js 14:27

Want YHWH der legerscharen heeft een besluit genomen, en wie zal het verijdelen? En het is zijn hand die uitgestrekt is, en wie zal haar afwenden? 

1615

 

GW 6798  ≈≈ Jr 30:10 >> En wat u betreft, wees niet bevreesd, o mijn knecht Jakob, luidt het woord van YHWH, en word niet met verschrikking geslagen, o Israël. Want zie, ik red u uit verre [streken] en uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap. En Jakob zal terugkeren en rust genieten en onbezorgd zijn, en er zal niemand zijn die beving verwekt.

 

En Lk 8:9 >> Zijn leerlingen nu gingen bij hem informeren wat deze parabel [over de Zaaier die zaad uitstrooide dat op diverse plekken terecht kwam] inhield.

 

Jesaja 24

 

Js 24:1

Zie! YHWH maakt het land [ha arets; land/aarde] leeg en verwoest het, en hij heeft de oppervlakte ervan ontwricht en zijn bewoners verstrooid.     

1489

Js 24:2

En het moet hetzelfde worden voor het volk als voor de priester, hetzelfde voor de knecht als voor zijn meester, hetzelfde voor de dienstmaagd als voor haar meesteres, hetzelfde voor de koper als voor de verkoper, hetzelfde voor de uitlener als voor de lener, hetzelfde voor de schuldeiser als voor degene die de rente betaalt.

3365

Js 24:3

Zonder mankeren zal het land [ha arets; land/aarde] leeggemaakt worden, en zonder mankeren zal het uitgeplunderd worden, want YHWH zelf heeft dit woord gesproken.

2249

 

GW 7103 ≈≈ Hn 20:11 >> Hij [Paulus] ging nu naar boven en na het brood gebroken en gegeten te hebben, en nog een geruime poos gesproken te hebben, tot het aanbreken van de dag, vertrok hij ten slotte.

 

Zie >> Eutychus – Afval en herstel, waaruit we kennelijk de les mogen afleiden dat zich in onze moderne tijd een geestelijke opleving heeft voorgedaan, waarvan in het bijzonder de laatste generatie van ware, geroepen christenen – in afwachting van de ‘morgenstond’ van de Opname – groot geestelijk profijt heeft gehad en nog heeft. 

 

Js 24:1

Zie! YHWH maakt het land [ha arets; land/aarde] leeg en verwoest het, en hij heeft de oppervlakte ervan ontwricht en zijn bewoners verstrooid.     

1489

Js 24:2

En het moet hetzelfde worden voor het volk als voor de priester, hetzelfde voor de knecht als voor zijn meester, hetzelfde voor de dienstmaagd als voor haar meesteres, hetzelfde voor de koper als voor de verkoper, hetzelfde voor de uitlener als voor de lener, hetzelfde voor de schuldeiser als voor degene die de rente betaalt.

 

Lk 17:32 heeft ook GW 3365 >> Weest indachtig de vrouw van Lot.

En ook Gl 3:20 >> De Middelaar echter is niet van één, maar God is één.

Wat is de strekking van deze merkwaardige verklaring?

De taak van een Middelaar veronderstelt de aanwezigheid van twee partijen. Wanneer dus slechts één persoon optreedt, zoals bij de Belofte die YHWH deed aan Abraham, is er geen plaats voor een Middelaar. Dat God één is geeft aan dat er niemand bestaat met wie Hij op voet van gelijkheid een verdrag kan aangaan. 

 

3365

Js 24:3

Zonder mankeren zal het land [ha arets; land/aarde] leeggemaakt worden, en zonder mankeren zal het uitgeplunderd worden, want YHWH zelf heeft dit woord gesproken.

2249

Js 24:4

Het land is gaan treuren, is vervallen. De wereld is verwelkt, is vervallen. De hogen van het volk des lands zijn verwelkt.

 

De GW van de vv 3 en 4 tezamen is 4094 ≈≈ Ez 38:9 >> U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.

en Lk 24:43 >> En hij nam het en at het voor hun aangezicht.

1845

 

GW 8948 ≈≈ Hn 6:6 >> En zij stelden hen voor de apostelen, die, na gebeden te hebben, hun de handen oplegden.

En Rm 8:19 >> Immers, het reikhalzend verlangen van de schepping wacht de openbaarmaking van de zonen Gods af.

 

Js 24:4

Het land is gaan treuren, is vervallen. De wereld is verwelkt, is vervallen. De hogen van het volk des lands zijn verwelkt.

1845

Js 24:5

En het land zelf is bezoedeld onder zijn bewoners, want zij hebben de wetten overtreden, het voorschrift veranderd, het voor onbepaalde tijd durende verbond verbroken. 

4175

 

GW 6020 ≈≈ 1Ko 12:2 >> Jullie weten dat, toen jullie Heidenen waren, jullie je lieten meevoeren naar de stomme afgoden, naargelang jullie geleid werden.  

 

Js 24:5

En het land zelf is bezoedeld onder zijn bewoners, want zij hebben de wetten overtreden, het voorschrift veranderd, het voor onbepaalde tijd durende verbond verbroken. 

4175

Js 24:6

Daarom heeft de vloek het land verteerd, en de bewoners ervan worden voor schuldig gehouden. Daarom zijn de bewoners van het land in aantal verminderd, en zeer weinig sterfelijke mensen zijn er overgebleven.

3473

Js 24:7

De nieuwe wijn is gaan treuren, de wijnstok is verwelkt, allen die vrolijk van hart waren, zijn gaan zuchten.

1743

 

GW 9391 ≈≈ Lk 22:31 >> Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie voor zich opgeëist om heen en weer te bewegen als de tarwe in de zeef.

 

Js 24:7

De nieuwe wijn is gaan treuren, de wijnstok is verwelkt, allen die vrolijk van hart waren, zijn gaan zuchten.

1743

Js 24:8

De uitbundige vreugde der tamboerijnen heeft opgehouden, het rumoer der uitgelatenen is gestaakt, de uitbundige vreugde der harp heeft opgehouden.

 

GW 4068 is ook die van Ml 4:2 >> En voor jullie [het Joodse overblijfsel] die mijn naam vrezen, zal stellig de zon der rechtvaardigheid gaan schijnen, met genezing in haar vleugelen. En jullie zullen werkelijk uitgaan en de grond omwoelen als mestkalveren.

 

En 1Ko 13:7 >> [De liefde] verdraagt alle dingen, alle dingen gelooft ze, alle dingen hoopt ze, alle dingen verduurt ze.

4068

Js 24:9

Het is zonder lied dat zij wijn drinken; de bedwelmende drank wordt bitter voor degenen die hem drinken.

2845

 

GW 8656 ≈≈ Jh 11:16 >> Daarom zei Thomas, die De Tweeling werd genoemd, tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan [naar het graf van Lazarus] om met hem te sterven.

 

Js 24:10

De verlaten stad is verbroken; elk huis is toegesloten, zodat men er niet kan binnengaan.

2452

Js 24:11

Er is geschreeuw in de straten wegens [gebrek aan] wijn. Alle verheuging is verdwenen; de uitbundige vreugde van het land is geweken. 

De situatie komt duidelijk overeen met de Eindtijdprofetie in 2Tm 3.

De wereld komt onder de heerschappij te verkeren van demonen in materialisatie [ze verbinden zich met het zaad der mensen; vers 43 van Dn 2], zoals ook hieronder aangegeven in de GW 4908.

 

2456

 

GW 4908 ≈≈ Dn 2:42 >> En wat de tenen van de voeten aangaat, die deels van ijzer en deels van gevormd leem waren: het koninkrijk zal deels sterk blijken te zijn en zal deels broos blijken te zijn.

 

Js 24:12

In de stad is een ontzettende toestand achtergelaten; de poort is verbrijzeld tot louter een hoop puin.

 

De situatie lijkt overeen te komen met die zoals beschreven in 2Kr 7:13 [ook GW 2500] >>  Wanneer ik de hemel toesluit opdat er geen regen valt en wanneer ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten en indien ik een pestilentie onder mijn volk zend, [vers 14 >> en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en keren van hun slechte wegen terug, dan zal ík vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven, en ik zal hun land genezen. ]

2500

 

Js 24:13

Want zo zal het worden in het midden van het land, onder de volken, gelijk het afslaan van de olijfboom, gelijk de nalezing, wanneer de druivenoogst tot een eind is gekomen. 

2899

Js 24:14

Zijzelf [de leden van het Joodse overblijfsel; zij die de waarheid van Rm 6:10 aanvaarden] zullen hun stem verheffen, zij zullen een vreugdegeroep aanheffen. In de superioriteit van YHWH zullen zij stellig jubelen vanaf de zee.

 

In Amos 3:3 – ook met GW 1118 – lezen we iets identieks >> Zullen er twee samen wandelen tenzij zij elkaar volgens afspraak ontmoet hebben?

 

1118

GW 4017 ≈≈ Rm 6:10 >> Want [de dood] die hij [de Messias] stierf, stierf hij voor de zonde eens voor altijd; maar [het leven] dat hij leeft, leeft hij voor God. 

 

 

Js 24:15

Daarom moeten zij in de streek van het licht YHWH verheerlijken, op de eilanden der zee de naam van YHWH, de God van Israël. 

1512

Js 24:16

Van het uiteinde van het land zijn er melodieën die wij hebben gehoord: Sieraad voor de Rechtvaardige! Maar ik zeg: Voor mij is er magerheid, voor mij is er magerheid! Wee mij! De verraders hebben verraderlijk gehandeld. Zelfs met verraad hebben de verraders verraderlijk gehandeld.

2922

Js 24:17

Angst en de groeve en de valstrik zijn over u, gij bewoner van het land.

1424

 

GW 5858 ≈≈ Hn 18:11 >> Hij [Paulus] bleef daar [in Korinthe] dan een jaar en zes maanden, terwijl hij onder hen het woord van God onderwees.

En Op 12:13 >>  En toen de Draak zag dat hij naar de aarde was geworpen, vervolgde hij de Vrouw die het manlijk kind baarde.

 

Js 24:18

En het moet geschieden dat al wie vlucht voor het geluid van dat wat angst verwekt, in de groeve zal vallen, en al wie uit het binnenste van de groeve opklimt, in de valstrik gevangen zal worden. Want zelfs de sluizen daarboven zullen werkelijk geopend worden en de grondvesten van het land zullen schudden.

 

De GW 4805 is ook die van Gl 2:15 >> Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit [de] Heidenen, [ook wij stelden geloof in Messias Jezus].

4805

 

Js 24:19

Het land is absoluut opengebarsten, het land is absoluut heen en weer geschud, het land is absoluut aan het wankelen gebracht.

3614

Js 24:20

Het land beweegt zich absoluut onvast als een dronken man, en het heeft heen en weer gewiegeld als een uitkijkhut. En zijn overtreding heeft er zwaar op gedrukt, en het moet vallen, zodat het niet weer zal opstaan.

3626

 

GW 7240 ≈≈ Jr 8:2 >> En men zal ze [de beenderen  - van de koningen van Juda, zijn vorsten, de priesters, de profeten, de inwoners van Jeruzalem - uit hun graven opdelven] werkelijk uitspreiden voor de zon en voor de maan en voor het gehele heerleger des hemels, die zij hebben liefgehad en die zij hebben gediend en die zij achterna hebben gelopen en die zij hebben gezocht en waarvoor zij zich hebben neergebogen. Ze zullen niet bijeengezameld noch begraven worden. Tot mest op de oppervlakte van de aardbodem zullen ze worden. 

 

Ook Ef 4:26 >> Wordt toornig, en zondigt niet; laat de zon niet ondergaan in je verontwaardiging.

 

Js 24:21

En het moet geschieden op die dag, dat YHWH zijn aandacht zal richten op het leger der hoogte in de hoogte, en op de koningen des aardbodems op de aardbodem.  

1509

Js 24:22

En zij zullen stellig bijeengedreven worden zoals men gevangenen in de kuil bijeendrijft, en opgesloten worden in de kerker; en na een overvloed van dagen zal er aandacht aan hen worden geschonken.

2104

Js 24:23

En de volle maan is schaamrood geworden en de gloeiende [zon] is beschaamd geworden, want YHWH der legerscharen is koning geworden op de berg Sion en in Jeruzalem en ten aanschouwen van zijn oudsten met heerlijkheid.

2638

 

GW 6251 ≈≈ Ez 47:22, waar de nieuwe situatie voor het Millenniumrijk wordt aangegeven >> En het moet geschieden dat jullie het door het lot als erfdeel dienen toe te wijzen aan julliezelf en aan de inwonende vreemdelingen die in jullie midden vertoeven, die in jullie midden vaders van zonen zijn geworden. En zij moeten voor jullie worden gelijk een ingeborene onder de zonen van Israël. Met jullie zal hun een erfdeel toevallen te midden van de stammen van Israël.