Schriftstudies.tk
Johannes 7

Johannes 3 en 7

 

 

In Johannes 3 lezen we het volgende over Nikodemus, destijds een lid van het Sanhedrin; dus iemand – zoals Yeshua beklemtoonde – een leraar in Israël:

 

Nu was er onder de Farizeeën een mens wiens naam Nikodemus was, een regeerder der Joden. 

Deze kwam in de nacht bij hem en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat je van God bent gekomen als leraar, want niemand kan die tekenen verrichten welke jij verricht, indien God niet met hem is.

Yeshua gaf hem ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, ik zeg je: Indien iemand niet van boven geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.

Nikodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor een tweede maal in de schoot van zijn moeder gaan en geboren worden? Yeshua antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg je: Indien iemand niet uit water en geest wordt geboren, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan.

 

Yeshua vervolgde aldus >>

 

Jh 3:6

Wat uit het vlees is geboren, is vlees, en wat uit de geest is geboren, is geest.

6481

Jh 3:7

Verwonder je niet dat ik tot je zei: Jullie moeten geboren worden van boven.

3561

 

GW 10042 ≈≈ Hn 16:1 >> Zo kwam hij te Derbe en ook te Lystra. En zie! daar was een zekere discipel genaamd Timotheüs, de zoon van een gelovige Joodse vrouw maar van een Griekse vader.

 

GW 13661

Vers

De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest is geboren.

Jh 3:8

Nu is mijn ziel verontrust, en wat zal ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Niettemin ben ik juist hierom tot dit uur gekomen.

Jh 12:27

en vader der besnijdenis, niet alleen voor hen die uit besnijdenis zijn, maar ook voor hen die ordelijk wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham in zijn voorhuidsituatie.

Rm 4:12

 

Jh 3:9

Nikodemus gaf hem ten antwoord: Hoe kunnen deze dingen geschieden?           

5528

Jh 3:10

Ten antwoord zei Yeshua tot hem: Ben jij de leraar van Israël en weet niet deze dingen?

GW 8028 is ook die van 2Ko 5:21 >> Hem die geen zonde kende, maakte hij voor ons tot zonde, opdat wij Gods rechtvaardigheid zouden worden in hem. 

8028

 

GW 13556 ≈≈ Lk 2:27 >> En hij [de oude Simeon, behorend tot het toenmalige Joodse Overblijfsel; de ‘stillen’ in Israël] kwam in de geest de tempel binnen. En toen de ouders het jongetje Yeshua binnenbrachten om naar het gebruik van de Wet betreffende hem te doen.

En 1Ko 4:9 >> Want het schijnt mij toe dat God ons, de apostelen, de minste plaats toewees als ten dode gedoemden, want wij werden een theaterschouwspel voor zowel de wereld, als voor engelen en mensen.

 

Jh 3:11

Voorwaar, voorwaar, ik zeg je: Wij [kennelijk betrekt Yeshua zijn leerlingen in zijn optreden] spreken over wat wij weten en van wat wij hebben gezien leggen wij getuigenis af, maar jullie [de Farizeeën als groep] nemen het getuigenis dat wij geven niet aan.          

8394

Jh 3:12

Indien ik tot jullie over aardse dingen sprak en jullie niet geloven, hoe zullen jullie ooit geloven indien ik tot jullie over de hemelse dingen zou spreken?      

Ook Lk 10:3 heeft GW 8005 >> Gaat heen, zie, Ik zend jullie uit als lammeren te midden van wolven.
 

8005

Jh 3:13

En niemand is tot in de hemel opgestegen, dan hij die uit de hemel afdaalde, de Mensenzoon.

Conclusie?

Alleen de Mensenzoon is echt in staat om over de hemelse zaken zinnige dingen te zeggen!

 

GW 11330 wordt ook 2x in Mattheüs aangetroffen:

Mt 1:24 >> Toen ontwaakte Jozef uit zijn slaap en deed zoals de engel van de Heer hem had voorgeschreven, en hij nam zijn vrouw mee naar huis.

Mt 2:1 >> Nadat Yeshua in de dagen van koning Herodes te Bethlehem in Judea geboren was, zie! magiërs uit oostelijke streken kwamen naar Jeruzalem. 

11330

Jh 3:14

En zoals Mozes in de wildernis de slang omhoog hief, evenzo moet de Mensenzoon omhoog geheven worden,           

13797

Jh 3:15

opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven mag hebben.

 

Sinds Yeshua’s komst in de wereld is dit de verzekering geworden voor allen die het vertrouwen koesteren dat op grond van zijn zondeverzoenend offer er eeuwige vooruitzichten zijn.

 

1Kr 28:8 – eveneens met GW 6381 – laat ons daarentegen zien welke belofte koning David destijds aan Israël voorhield wanneer zij op YHWH God vertrouwden >> Nu dan, ten aanschouwen van heel Israël, YHWH’s gemeente, en ten aanhoren van onze God: Onderhoudt en doorvorst alle geboden van YHWH, jullie God, opdat jullie het goede land mogen bezitten en het voor altijd als een erfenis op jullie zonen, ná jullie, kunnen overdragen.

 

6381

Jh 3:16

Want aldus had God de wereld lief dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.       

14660

Jh 3:17

Want God zond de Zoon niet de wereld in opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem gered zou worden.

 

GW 8953 is ook die van >>

Mr 12:10 ≥ Hebben jullie deze schriftplaats nog nooit gelezen: De steen die de bouwlieden hebben verworpen, is juist de hoofdhoeksteen geworden.

Lk 23:36 ≥ Zelfs de soldaten die naderbij kwamen dreven de spot met hem, terwijl zij hem zure wijn aanboden.
1Ko 10:18 ≥ Let op het Israël naar [het] vlees: zijn zij die de offers eten geen deelgenoten van het offeraltaar?

 

8953

Jh 3:18

Hij die geloof oefent in hem, wordt niet geoordeeld. Hij die geen geloof oefent, is reeds geoordeeld, omdat hij geen geloof heeft geoefend in de naam van de eniggeboren Zoon Gods.      

12636

Jh 3:19

Dit nu is het oordeel, dat het licht in de wereld kwam, en de mensen hadden de duisternis meer lief dan het licht, want hun werken waren goddeloos.     

13046

Jh 3:20

Want een ieder die verachtelijke dingen beoefent, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet worden terechtgewezen.       

11175

Jh 3:21

Maar hij die de waarheid beoefent, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar gemaakt worden aangezien ze in God werden verricht.

10266

 

Johannes 7

 

 

Joh 7:1

Na deze dingen nu bleef Jezus in Galilea rondwandelen, want hij wilde niet in Judea rondwandelen, omdat de Joden hem zochten te doden.

 

Hn 22:18 >> en zag hem, terwijl hij tot mij zei: Maak voort en ga vlug uit Jeruzalem, want zij zullen je getuigenis omtrent mij niet aanvaarden.

 

Hb 3:10 >> Veertig jaar; daarom kreeg ik een afkeer van dit geslacht en zei: ‘Altijd dwalen zij af met het hart; juist zij leerden mijn wegen niet kennen.

 

8846

Joh 7:2

Het feest der Joden, het Loofhuttenfeest, was echter nabij.

ην δε εγγυς η εορτη των ιουδαιων η σκηνοπηγια

 

Dn 8:1 >> In het derde jaar van het koningschap van koning Belsazar was er een visioen [mbt de Hellenistische Kleine Horen; de koning met bars gelaat] dat mij, ja mij, Daniël, verscheen, na dat wat mij in het begin verschenen was.

 

4122

Joh 7:3

Daarom zeiden zijn broers tot hem: Vertrek van hier en ga naar Judea, opdat ook je leerlingen de werken kunnen aanschouwen die jij doet. 

ειπον ουν προς αυτον οι αδελφοι αυτου μεταβηθι εντευθεν και υπαγε εις την ιουδαιαν ινα και οι μαθηται σου θεωρησουσιν σου τα εργα α ποιεις

 

De  vv 2 en 3 hebben tezamen een GW van 15636 ≈≈ Ks 2:5 >> Want al ben ik ook naar het vlees afwezig, in de geest ben ik toch bij jullie, mij verheugend bij het zien van jullie orde en de vastheid van jullie geloof in Messias.

 

11514

Joh 7:4

Want niemand doet iets in het geheim en zelf de openbaarheid zoekt. Indien jij deze dingen doet, maak je dan aan de wereld openbaar.

 

Hb 3:1 >> Dientengevolge, heilige broeders, deelgenoten ener hemelse roeping, beschouwt aandachtig de apostel en hogepriester van onze belijdenis, Jezus.

 

 

11460

Joh 7:5

Zijn broers oefenden in werkelijkheid geen geloof in hem.

 

4610

Joh 7:6

Daarom zei Jezus tot hen: Mijn bestemde tijd is er nog niet, maar jullie bestemde tijd is altijd gereed.  

 

1Ko 9:21 >> Voor hen zonder wet als zonder wet, hoewel ik niet zonder wet ben van God maar binnen de wet van [de] Messias, opdat ik hen zonder wet zou winnen.

  

9200

Joh 7:7

De wereld heeft geen reden jullie te haten, maar ze haat mij, omdat ik getuigenis betreffende haar afleg dat haar werken goddeloos zijn.  

 

Mt 5:11 >> Gelukkig zijn jullie wanneer men jullie smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad tegen jullie spreekt ter wille van mij.

 

Lk 6:6 >> Het geschiedde nu op een andere sabbat dat hij de synagoge binnenkwam en ging onderwijzen; en daar was een mens wiens rechterhand verschrompeld was.

 

10316

Joh 7:8

Gaan jullie maar op naar het feest; ik ga nog niet op naar dit feest, omdat mijn bestemde tijd nog niet volledig is gekomen.

 

12425

Joh 7:9

Nadat hij dan deze dingen tot hen had gezegd, bleef hij in Galilea.  

 

3571

Joh 7:10

Toen echter zijn broers naar het feest waren opgegaan, ging hijzelf ook op, niet openlijk, maar als in het verborgen.

 

De  vv 9 en 10 ≈≈ GW 3571 + 10998 = 14569 >>

 

Hn 18:26 >> En deze begon vrijmoedig in de synagoge te spreken. Toen Priskilla en Akulas hem hoorden, namen zij hem in hun gezelschap op en legden hem de weg van God juister uit.

 

Hn 23:20 >> Hij zei: De Joden zijn overeengekomen u te verzoeken Paulus morgen naar het Sanhedrin te brengen, als was het hun bedoeling het een en ander nauwkeuriger omtrent hem te vernemen.

 

10998

Joh 7:11

De Joden gingen hem daarom op het feest zoeken en zeiden: Waar is die [man]?  

 

De vv10 en 11 ≈≈ GW 16369 >> Op 10:1 >> En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, getooid met een wolk, en de regenboog op zijn hoofd, en zijn gelaat als de zon, en zijn voeten als vuurzuilen.

 

Zie het commentaar bij Op 10:1-2.

 

Betekent dit dat er een verband bestaat tussen het Loofhuttenfeest en de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam?

 

5371

Joh 7:12

En er werd op gedempte toon veel over hem gesproken onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is een goed mens. Anderen zeiden: Dat is hij niet, maar hij misleidt de menigte.

 

De vv 11 en 12 ≈≈ GW 14034 >> Hb 5:1 >> Want elke hogepriester die uit mensen wordt genomen, wordt ten behoeve van mensen aangesteld in de dingen die God betreffen, om zowel gaven als slachtoffers voor zonden op te dragen.

 

8663

Joh 7:13

Niemand sprak natuurlijk in het openbaar over hem, uit vrees voor de Joden.

 

En hetzelfde volk tot wie zij profeteren, zal tot weggeworpenen worden op de straten van Jeruzalem vanwege de hongersnood en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft — zij, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters. En ik wil over hen hun rampspoed uitgieten. 

 

Jr 14:16

En hij ging heen en begon in de Deka̱polis alle dingen te verkondigen die Yeshua voor hem had gedaan, en alle mensen verwonderden zich.

 

Mr 5:20

God is geest, en wie hem aanbidden, moeten met geest en waarheid aanbidden.

 

Jh 4:24

Niemand sprak natuurlijk in het openbaar over hem, uit vrees voor de Joden. 

 

Jh 7:13

Want wie doet je verschillen? Wat nu bezit je dat je niet ontving? Indien je [het] dan wel degelijk ontving, waarom roem je [dan] als niet ontvangen hebbend?

 

1Ko 4:7

6743

Joh 7:14

Toen nu het feest reeds half voorbij was, begaf Jezus zich naar de tempel en ging er onderwijzen.

 

Ook Js 44:8 >> Hebt geen angst en staat niet verstomd. Heb ik jullie niet van die tijd af ieder afzonderlijk doen horen en aangekondigd? En jullie zijn mijn getuigen. Bestaat er een God buiten mij?  Neen, er is geen Rots. Ik heb er geen erkend. 

 

En Hb 12:6 >> Want hem die de Heer liefheeft, onderricht hij streng; ja, hij geselt iedere zoon die hij verwelkomt.

 

4467

Joh 7:15

De Joden dan verwonderden zich en zeiden: Hoe kan deze man zo geleerd zijn, terwijl hij niet op de scholen heeft gestudeerd?

 

Ook Zc 10:6 >> En ik wil het Huis van Juda superieur maken, en het Huis van Jozef zal ik redden. En ik wil hun een woonplaats geven, want ik wil hun barmhartigheid betonen. En zij moeten worden gelijk degenen die ik niet verstoten had; want ik ben YHWH, hun God, en ik zal hun antwoorden.

 

En Lk 2:28 >> [Simeon] nam ook hij het in de armen en hij zegende God en zei: [Nu laat gij, Meester, uw slaaf in vrede gaan naar uw woord].

 

Alsook Hn 13:9 >> Saulus, die ook Paulus is, werd vervuld met heilige geest, keek hem strak aan.

 

5798

Joh 7:16

Daarop antwoordde Yeshua hun en zei: Wat ik leer, is niet van mij, maar behoort hem toe die mij heeft gezonden.

 

Mt 26:41 (en Mr 14:38) >> Waakt en bidt voortdurend, opdat jullie niet in verzoeking geraken. De geest is natuurlijk bereidwillig, maar het vlees is zwak.

 

En Lk 1:72 >> Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond indachtig te zijn.

 

Alsook Lk 18:42 >> En Yeshua zei tot hem: Krijg het gezicht terug! Je geloof heeft je gered.

 

De vv 15 en 16 hebben tezamen GW 12270 >> Jh 21:12 >> Yeshua zei tot hen: Komt ontbijten. Geen der discipelen had de moed hem te vragen: Wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heer was.

 

 

6472

Joh 7:17

Indien iemand zijn wil wenst te doen, zal hij betreffende deze leer weten of ze uit God is of dat ik uit mijzelf spreek.

 

Ook Mr 8:4 >> Zijn leerlingen antwoordden hem echter: Waar zal iemand op zo’n afgelegen plaats als hier broden vandaan kunnen halen om deze mensen te verzadigen?

 

10879

Joh 7:18

Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid; wie daarentegen de heerlijkheid zoekt van degene die hem zond, die is waarachtig, en er is geen onrechtvaardigheid in hem.

 

Ook Mr 7:3 >> Want de Farizeeën en alle Joden eten niet zonder eerst hun handen tot aan de elleboog te hebben gewassen, aangezien zij vasthouden aan de overlevering van de mannen uit vroeger tijden.

 

13297

Joh 7:19

Heeft Mozes jullie niet de Wet gegeven? Maar niemand van jullie gehoorzaamt de Wet. Waarom zoeken jullie mij te doden?

 

8293

Joh 7:20

De menigte antwoordde: Je hebt een demon. Wie zoekt jou te doden? 

 

4121

Joh 7:21

Jezus gaf hun ten antwoord: Eén daad heb ik verricht en allen staan jullie verwonderd.

 

Ook Zc 6:1 >> Toen sloeg ik wederom mijn ogen op en zag; en zie! Er kwamen vier wagens van tussen twee bergen vandaan, en de bergen waren koperbergen.

 

De vv 20 en 21 tezamen is GW 8566 ≈≈ 1Ko 3:12 >> Indien iemand nu op het fundament bouwt ― goud, zilver, kostbare stenen, houtsoorten, hooi, stro ―

 

4445

Joh 7:22

Daarom gaf Mozes jullie de besnijdenis — niet dat ze van Mozes afkomstig is, want ze komt van de voorvaders — en jullie besnijden een mens op een sabbat.

 

15701

Joh 7:23

Als een mens op een sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de wet van Mozes niet wordt overtreden, zijn jullie dan hevig vertoornd op mij omdat ik op een sabbat een mens volkomen gezond heb gemaakt?

 

Ook Hb 5:5 >> Zo óók de Messias; hij verheerlijkte niet zichzelf om hogepriester te worden, maar hij die tot hem sprak: Mijn zoon ben jij, ik heb je heden verwekt.

 

11666

Joh 7:24

Oordeelt niet langer naar het uiterlijke aanzien, maar velt een rechtvaardig oordeel.

 

Ook Js 19:24 >> Op die dag zal Israël de derde worden met Egypte en met Assyrië, namelijk een zegen in het midden der aarde.

 

En Mr 13:37 >> Wat ik echter tot jullie zeg, zeg ik tot allen: Waakt voortdurend.

 

3081

Joh 7:25

Toen zeiden sommigen van de inwoners van Jeruzalem: Is dit niet de man die zij zoeken te doden? 

 

Ook Rc 4:21 >> Jaël, de vrouw van Heber, nam nu een tentpin en greep de hamer in haar hand. Toen ging zij stilletjes naar hem toe en dreef de pin door zijn slapen en sloeg ze in de grond, terwijl hij vast sliep en afgemat was. Zo stierf hij.

 

En Lk 1:48 >> Omdat hij neerzag op de nederige staat van zijn slavin. Want zie, van nu af zullen alle geslachten mij gelukkig noemen.

 

Alsook Lk 23:31 >> Hun ogen dan werden volledig geopend en zij herkenden hem; en hij werd onzichtbaar voor hen.

 

8895

Joh 7:26

En zie nu eens, hij staat in het openbaar te spreken, en zij zeggen hem niets. Zouden de regeerders soms met zekerheid te weten zijn gekomen dat dit de Masjiach is?

 

Ook 2Pt 1:18 >> En wij hebben dit geluid uit de hemel overgebracht horen worden, toen wij met hem op de heilige berg waren.
  

12074

Joh 7:27

Wij weten daarentegen waar deze man vandaan is. Wanneer echter de Masjiach komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt. 

 

7781

Joh 7:28

Daarom riep Yeshua, terwijl hij in de tempel onderwees, uit en zei: Jullie kennen mij en ook weten jullie waar ik vandaan ben. Bovendien ben ik niet uit eigen beweging gekomen, maar hij die mij gezonden heeft, bestaat werkelijk, en jullie kennen hem niet.

 

Ook Mt 15:2 >> Waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de mannen uit vroeger tijden? Zij wassen bijvoorbeeld hun handen niet vlak voordat zij een maaltijd nuttigen.

        

13074

Joh 7:29

Ik ken hem, omdat ik een vertegenwoordiger van hem ben, en Hij heeft mij uitgezonden. 

 

Ook Nm 14:9 >> Weest alleen niet weerspannig tegen YHWH; en jullie, vreest het volk van het land niet, want zij zijn brood voor ons. Hun beschutting is van over hen geweken, en YHWH is met ons. Vreest hen niet. 

 

En 1Sm 17:48 >> En het geschiedde dat de Filistijn zich verhief en kwam aanlopen en steeds dichterbij kwam, David tegemoet, en David haastte zich nu en rende in de richting van de gevechtslinie, de Filistijn tegemoet.

 

En Js 41:14 >> Wees niet bevreesd, gij worm Jakob, jullie mannen van Israël. Ikzelf wil u helpen, is de uitspraak van YHWH, ja, je Terugkoper, de Heilige Israëls.

 

Ook Fp 2:18 >> Jullie echter evenzo: verheugt je en verheugt je tezamen met mij.

 

4627

Joh 7:30

Zij zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen. 

   

9668

Joh 7:31

Toch stelden velen van de menigte geloof in hem; en zij begonnen te zeggen: Wanneer de Masjiach gekomen is, zal hij dan soms meer tekenen verrichten dan deze man heeft verricht?   

     

12647

Joh 7:32

De Farizeeën hoorden dat de schare deze dingen over hem mompelde, en de overpriesters en de Farizeeën zonden beambten uit om hem te grijpen. 

 

13379

Joh 7:33

Yeshua dan zei: Nog een korte tijd blijf ik bij jullie en dan ga ik naar hem die mij heeft gezonden.  

  

8970

Joh 7:34

Jullie zullen mij zoeken, maar jullie zullen mij niet vinden, en waar ik ben, kunnen jullie niet komen. 

 

De vv 33 en 34 hebben tezamen GW 15399 ≈≈ Mt 27:11 >> Yeshua stond nu voor de stadhouder, en de stadhouder stelde hem de vraag: Zijt gij de koning der Joden? Yeshua antwoordde: Gijzelf zegt [het].

 

Alsook Lk 24:19 >> En hij zei tot hen: Wat voor dingen? Zij nu zeiden tot hem: De dingen betreffende Jezus de Nazarener, een man die een profeet werd, krachtig in werk en woord voor God en al het volk.

       

6429

Joh 7:35

Daarom zeiden de Joden onder elkaar: Waarheen is deze [man] van plan te gaan, zodat wij hem niet zullen vinden? Hij is toch niet van plan naar de [Joden] te gaan die onder de Grieken verstrooid zijn en de Grieken te onderwijzen? 

 

De vv 34 en 35 tezamen hebben GW 21536 ≈≈ Op 19:6 >> En ik hoorde als een stem van een talrijke menigte en als een geluid van vele wateren en als een geluid van machtige donderslagen, zeggend: Looft Jah! Want de Heer onze God, de Almachtige, ging als koning regeren.

 

15107

Joh 7:36

Wat betekent dit gezegde, dat hij zei: Jullie zullen mij zoeken, maar jullie zullen mij niet vinden, en waar ik ben, kunnen jullie niet komen? 

 

Ook Mr 15:45 >> Nadat hij dus door de legeroverste op de hoogte was gebracht, stond hij het lijk aan Jozef af.

 

9207

Joh 7:37

Op de laatste dag nu, de grote dag van het feest, stond Yeshua daar, en hij riep uit en zei: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke

 

De GW van dit vers – gecorrigeerd volgens de P66 – zou moeten uitkomen op 10733; een GW die ook behoort bij

  1. Jh 19:2 >> En de soldaten vlochten een kroon van doorns en zetten die op zijn hoofd en tooiden hem met een purperen bovenkleed.
  2. Hn 10:48 >> Daarop gebood hij dat zij in de naam van Jezus Christus gedoopt zouden worden. Toen verzochten zij hem enige dagen te blijven.

 

10683

Joh 7:38

Wie geloof in mij stelt, zoals de Schrift heeft gezegd: Uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien.

 

Ef 3:10 heeft ook GW 10433 >> Opdat thans [d.i. tijdens het gehele aeon van de Gemeente] aan de overheden en gezagsdragers in de hemelsferen door de Gemeente de rijkgeschakeerde wijsheid Gods bekendgemaakt zou worden.

 

10433

Joh 7:39

Hij zei dit echter betreffende de geest, welke zij die geloof in hem stelden, weldra zouden ontvangen; want er was nog geen geest, omdat Yeshua nog niet was verheerlijkt.

 

12261

Joh 7:40

Daarom zeiden toen sommigen van de menigte, die deze woorden hoorden: Dit is waarlijk de Profeet. 

 

Ook Mt 24:5 >> Want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: Ik ben de Masjiach, en zij zullen velen misleiden.

 

En Lk 20:27 >> Toen kwamen enigen der Sadduceeën - die zeggen dat er geen opstanding is – naderbij en ondervroegen hem.  

 

8817

Joh 7:41

Anderen zeiden: Dit is de Masjiach. Maar sommigen zeiden: De Masjiach komt toch feitelijk niet uit Galilea?  

 

7314

Joh 7:42

Heeft de Schrift niet gezegd dat de Masjiach uit het zaad van David komt, en uit Beth Lechem, het dorp waar David verbleef?

 

9169

Joh 7:43

Daarom ontstond er onder de menigte verdeeldheid over hem.

 

Ook Ez 16:8 heeft GW 5519 >> Toen kwam ik voorbij je en kreeg je te zien, en zie! Jouw tijd was de tijd voor liefkozingen. Bijgevolg spreidde ik toen mijn slip over je uit en bedekte je naaktheid en deed je een eed en trad met je in een verbond, luidt het woord van de Heer YHWH, en zo werd jij de mijne.

 

5519

Joh 7:44

Sommigen van hen echter wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem.  

 

6736

Joh 7:45

De beambten gingen daarom naar de overpriesters en Farizeeën terug, en de laatsten zeiden tot hen: Waarom hebben jullie hem niet meegebracht?  

 

Ook 2Pt 1:10 >> Daarom, broeders, beijvert je des te meer om jullie roeping en uitverkiezing vast te maken; want door dit te doen zult gij beslist nooit struikelen.

9003

Joh 7:46

De beambten antwoordden: Nooit heeft iemand op deze wijze gesproken.  

 

9231

Joh 7:47

Waarop de Farizeeën antwoordden: Zijn jullie soms ook misleid?   

 

De vv 46 en 47 samen hebben GW 13400 ≈≈ Lk 23:48 >> En al de menigten die waren samengekomen voor dit schouwspel, keerden, toen zij de dingen hadden aanschouwd die geschied waren, terug terwijl zij zich op de borst sloegen.

 

4169

Joh 7:48

Heeft soms een van de regeerders of van de Farizeeën geloof in hem gesteld?   

 

Ook Jh 6:57 >> Evenals de levende Vader mij uitzond en ik leef vanwege de Vader, zo ook hij die zich met mij voedt, ja ook hij zal leven vanwege mij.

 

En 1Jh 4:5 >> Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.

8850

Joh 7:49

Maar deze menigte, die de Wet niet kent, vervloekt zijn zij. 

 

Ook Zc 8:3 >> Dit heeft YHWH gezegd: Ik wil naar Sion terugkeren en in het midden van Jeruzalem verblijven; en Jeruzalem zal stellig de stad van waarachtigheid worden genoemd, en de berg van YHWH der legerscharen, de heilige berg.

 

6015

Joh 7:50

Nikodemus, die bij een vroegere gelegenheid bij hem was gekomen en die een van hen was, zei tot hen:  

 

Ook Rm 6:21 >> Wat voor vrucht dan hadden jullie toen van de dingen waarover jullie je nu schamen? Immers, het einde daarvan [is] dood.

 

8302

Joh 7:51

Onze wet oordeelt een mens toch niet zonder hem eerst te hebben gehoord en te hebben vernomen wat hij doet?  

 

Ook Hb 7:19 >> Want de Wet bracht niets tot volmaaktheid. Anderzijds een invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen.

 

7540

Joh 7:52

Zij gaven hem ten antwoord: Ben jij soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen enkele profeet wordt verwekt.

 

8082

Joh 7:53

Toen ging een ieder van hen naar zijn huis.

 

De vv 52 en 53 tezamen hebben GW 11612 ≈≈ 1Ko 10:11 >> Die dingen nu bleven hun als voorbeelden overkomen, maar werden opgetekend ter vermaning van ons tot wie de einden der eeuwen gekomen zijn.

 

 

3530

 

Andere vermeldingen van het Loofhuttenfeest

 

Dt 16:13

Het Loofhuttenfeest dient gij u zeven dagen te vieren wanneer gij inzameling houdt van uw dorsvloer en uw olie- en wijnpers.         

2847

Dt 16:14

En gij moet u verheugen gedurende uw feest, gij en uw zoon en uw dochter en uw slaaf en uw slavin en de Leviet en de inwonende vreemdeling en de vaderloze jongen en de weduwe die binnen uw poorten zijn.   

4246

Dt 16:15

Zeven dagen zult gij het feest vieren voor YHWH, uw God, op de plaats die YHWH zal uitkiezen, want YHWH, uw God, zal u zegenen in al uw opbrengst en in al het werk van uw hand, en gij moet alleen maar verheugd worden.

4912

 

GW 12005 ≈≈ Hn 4:36 >> Zo bezat Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen — hetgeen vertaald betekent: Zoon van vertroosting — een Leviet, van geboorte uit Cyprus [een stuk land].

 

 

 

2Kr 7:9

Maar op de achtste dag hielden zij een plechtige vergadering, want de inwijding van het altaar hadden zij zeven dagen lang gevierd en het feest zeven dagen. 

 

GW 4337 is ook die van Rm 1:6 >> Onder wie [de Heidenvolken] ook jullie zijn geroepenen van Yeshua Masjiach.

 

4337

2Kr 7:10

En op de drieëntwintigste dag van de zevende maand zond hij het volk heen naar hun huizen, verheugd en vrolijk van hart om het goede dat YHWH jegens David en jegens Salomo en jegens zijn volk Israël had verricht.

 

GW 5689 wordt ook aangetroffen in Ez 38:22 >> En ik wil zelf met hem in het gericht treden, met pestilentie en met bloed; en een overstromende stortregen en hagelstenen, vuur en zwavel zal ik laten neerregenen op hem en op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zullen zijn.

 

5689

 

GW 10026 ≈≈ Mt 26:38 >> [14 Nisan 33 AD] Toen zei hij tot hen: Mijn ziel is diepbedroefd, ja, tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij.

 

 

Nehemia 8:14-18 is bijzonder door de vermelding dat in de dagen van Nehemia een bijzonder Loofhuttenfeest werd gevierd >>

 

Nh 8:14

Toen vonden zij in de wet die YHWH door bemiddeling van Mozes had geboden, geschreven dat de zonen van Israël tijdens het feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen,  

 

4817

Nh 8:15

en dat zij een proclamatie moesten uitvaardigen en in al hun steden en in Jeruzalem een oproep moesten laten rondgaan, die luidde: Trekt uit naar het bergland en haalt olijfbladeren en de bladeren van oliehoudende bomen en mirtebladeren en palmbladeren en de bladeren van wijdvertakte bomen, om loofhutten te maken, naar hetgeen geschreven staat.

 

De GW van de vv 14 en 15 tezamen is 12439 ≈≈ Hb 1:5 >> Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: Jij bent mijn Zoon, ik heb je heden verwekt? En wederom: Ik zal hem tot Vader zijn, en hij zal mij tot Zoon zijn?

 

 

7622

Nh 8:16

Toen trok het volk uit en haalde [ze] en maakte zich loofhutten, ieder op zijn eigen dak en op hun binnenplaatsen en in de voorhoven van het Huis van de [ware] God en op het openbare plein van de Waterpoort en op het openbare plein van de Efraïmpoort.

 

De GW 5629 is ook die van 1Ko 15:7, het hoofdstuk van de opstanding >> Vervolgens verscheen hij aan Jakobus, daarna aan al de apostelen.

 

5629

Nh 8:17

Zo maakte de gehele Gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekomen loofhutten, en zij gingen in de loofhutten wonen; want de zonen van Israël hadden zo niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag, zodat er een zeer uitbundig vreugdebetoon ontstond.   

 

De GW van de vv 16 en 17 tezamen is 11046 ≈≈ Jh 18:19 >> De overpriester dan ondervroeg Yeshua over zijn discipelen en over zijn leer.

 

5417

Nh 8:18

En dag aan dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de [ware] God, van de eerste dag tot de laatste dag; en zij bleven het feest zeven dagen vieren, en op de achtste dag was er een plechtige vergadering, overeenkomstig de regel.

 

De GW 5951 is ook die van Hn 9:42 >> Dit [de opstanding van Dorkas (Tabitha) door Petrus] werd in heel Joppe bekend en velen werden gelovigen in de Heer.

 

Tabitha / Dorkas

Resp GW 323 en 395. Verschil 72.

Telt men 72 bij 5951 dan arriveren we in 6023 AM.

 

De vv 16, 17 en 18 hebben tezamen GW 16997 ≈≈ Ks 4:12 >> Jullie groet Epafras, die uit jullie midden is, een slaaf van Masjiach Yeshua, die zich altijd voor jullie inspant in de gebeden, opdat jullie mogen vaststaan in heel Gods wil, volmaakt en volledig overtuigd.

 

 

5951

 

Het jaar 6023 AM keert ook terug in de gematria van Exodus 40 >>

 

 

Ex 40:12

Dan moet gij Aäron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en hen met water wassen.  

 

De GW 3757, gevoegd bij 2266 [De tijdrekening vanaf Jakob Israël] leidt tot 6023 AM.

 

3757

Ex 40:13

En gij moet Aäron bekleden met de heilige klederen en hem zalven en hem heiligen, en aldus moet hij mij als priester dienen.

4728

 

GW 8485 ≈≈ Lk 13:33 >> Doch ik moet vandaag en morgen en de volgende [dag] verder reizen, want het is ontoelaatbaar dat een profeet wordt omgebracht buiten Jeruzalem.
 

Yeshua is de tegenbeeldige Aäron; zijn zonen de leden van Yeshua’s priesterlijke Gemeente.

 

Ex 40:14

Daarna zult gij zijn zonen doen naderen en gij moet hen bekleden met lange gewaden.  

3241

Ex 40:15

En gij moet hen zalven, net zoals gij hun vader hebt gezalfd, en aldus moeten zij mij als priesters dienen, en hun zalving moet hun voortdurend dienen tot een priesterschap voor onbepaalde tijd in hun geslachten.

6109

 

GW 9350 ≈≈ Ef 4:8 >> Daarom zegt hij: Toen hij naar de hoogte opsteeg heeft hij de gevangenschap gevangen genomen; hij gaf geschenken aan de mensen.

 

De apostel baseert zich op Psalm 68:19 >> Gij zijt in de hoogte opgestegen; gij hebt gevangenschap gevankelijk weggevoerd; gij hebt gaven ontvangen in mensen.

 

Toen YHWH Elohim destijds zijn volk Israël vanaf de Sinaï uiteindelijk het Beloofde land binnenleidde, moesten de vele vijanden van Israël overwonnen en tot gevangenen gemaakt worden. Vervolgens steeg YHWH op, als het ware hemelhoog, naar zijn verheven woning, het heiligdom op de Sionberg, daarbij de gevangenen als gaven voor Israël meevoerend. Naar analogie van dat beeld projecteert Paulus de details op de Masjiach.

 

Toen Yeshua zelf ten hemel voer kon hij dat doen met de ‘resultaten’ van zijn offerdood.

De menselijke gevangenschaar die door Adam verkocht was onder de zonde en bijgevolg in een geestelijke gevangenschap aan de Duivel was geraakt, werd door het offer van zijn leven vrijgekocht (Rm 7:14Ef 2:1-32Tm 2:26).

 

Op die wijze nam hij de gevangenschap zelf gevangen. De Duivel stond machteloos.

 

-.-.-.-