Schriftstudies.tk
Details 6022 – 6023 – 6026 AM

Details 4035 - 6023 - 6026 AM

overeenkomend met respectievelijk

32/33; 2020/2021 en 2023/2024 AD

 

4035 AM (vanaf 2266 AM)

6023 AM (       id.           )

6026 AM (       id.           )

 

Inleiding

 

In deze studie hanteren wij de volgende aannames >>

 

1.) dat het eerste Anno Mundi jaar (1 AM) overeenkomt met 4004/4003 v.Chr.

Bijgevolg komt dan 32/33 AD overeen met 4035 AM;

2020/2021 AD met 6023 AM;

en 2023/2024 AD met 6026 AM.

 

2.) dat er uitsluitend voor Gods uitverkoren volk Israël in de AM-tijdrekening van een speciaal beginjaar

mag worden uitgegaan; t.w. 2266 AM, het bijzondere jaar waarin aartsvader Jakob de rivier Jabbok

overstak en een 'man' met hem ging worstelen.

Diezelfde persoon deelde Jakob toen mee dat zijn naam voortaan Israël zou worden genoemd (Gn 32:24-30).

Zie de studie >> Jakob had ik lief maar Esau haatte ik (2)

 

Om die reden kunnen we het jaar 2266 AM aanmerken als een oorspronkelijk vertrekpunt voor het tellen der jaren van Israëls geschiedenis, in het bijzonder wanneer het zou gaan om tijden van grote nood waaruit alleen God zijn uitverkoren volk van hun vijanden zou kunnen redden.

De laatste (70ste) Jaarweek, van 6023 AM tm 6030 AM, zal ongetwijfeld voor Israël turbulent zijn!

 

4035 AM

  

Ps 22:1

Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre van mij te redden, de woorden van mijn gebrul?         

4385

Ps 22:2

Mijn God, ik blijf roepen overdag, en gij antwoordt niet; en ’s nachts, en er is geen zwijgen van mijn zijde.

1229

Ps 22:3

Maar gij zijt heilig, wonend onder de lofzangen van Israël.

2522

Ps 22:4

Op u hebben onze vaderen vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en gij hebt hun steeds ontkoming verschaft. 

1112

Ps 22:5

Tot u riepen zij luid, en zij ontkwamen veilig; op u vertrouwden zij, en zij zijn niet beschaamd geworden.

783

Ps 22:6

Maar ik ben een worm, en geen man, een smaad voor de mensen en verachtelijk voor het volk.  

2215

Ps 22:7

Allen die mij zien bespotten mij; zij blijven hun mond opensperren, zij blijven [hun] hoofd schudden:

 

GW 14015 ≈≈ Op 17:16 >> En de tien horens die je zag en het Beest, dezen zullen de Hoer

 

[Babel; het wereldrijk van afvallige religie, waartoe ook het Farizeïsche Jodendom behoort dat Masjiach Yeshua intens haat]

 

haten en haar woest maken en naakt; en zij zullen haar vleesdelen eten en haar in vuur verbranden. 

 

Profetisch ging Psalm 22 in vervulling op 14 Nisan 33 AD; de dag waarop Yeshua Masjiach de offerdood voor de mensheid stierf, genageld aan een stauros [martelpaal].

Volgens de Anno Mundi tijdrekening geschiedde dit in het jaar 4035 AM; derhalve 1769 jaar sinds 2266 AM.

Heel opvallend derhalve dat vers 7 ook precies die GW heeft (1769).

 

 

1769

 

 

6023 AM

6023 AM minus 2266 AM leidt tot GW 3757

Ergens in 6023 AM begint metterdaad de 70ste Jaarweek

 

Alle verzen in de Bijbel met GW 3757, geteld vanaf 2266 AM

Tekst

 

 

Ex 40:12

Dan moet gij Aäron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en hen met water wassen.

 

Naar ons toeschijnt was deze ceremonie typologisch voor de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam. Bijgevolg moeten we die grootse gebeurtenis kennelijk verwachten in het jaar 6023 AM (2019/2020 AD).

 

Op dit moment (Augustus 2020 AD) is het derhalve duidelijk dat het begin van de 70ste Week in 2020 AD moet aanvangen!

Zie nogmaals de studie de 70ste Jaarweek.  

 

Yeshua is immers de tegenbeeldige Aäron; en diens zonen de leden van Yeshua’s priesterlijke Gemeente.

Zie hieronder het gematria resultaat van de vv 12 en 13 tezamen >>

 

Ex 40:12

Dan moet gij Aäron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en hen met water wassen.  

 

De GW 3757, gevoegd bij 2266 [De tijdrekening vanaf Jakob Israël] leidt tot 6023 AM.

3757

Ex 40:13

En gij moet Aäron bekleden met de heilige klederen en hem zalven en hem heiligen, en aldus moet hij mij als priester dienen.

4728

 

Tezamen GW 8485, overeenkomend met Lukas 13:33 >> Doch ik moet vandaag en morgen en de volgende [dag] verder reizen, want het is ontoelaatbaar dat een profeet wordt omgebracht buiten Jeruzalem. 

 

 

 

1Sm 17:2

Ook Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en zij legerden zich toen in het Eikendal, en zij stelden zich vervolgens op in slagorde tegenover de Filistijnen.

 

 

 

1Sm 17:35

Dan ging ik er achteraan en sloeg hem neer en bevrijdde [het] uit zijn muil. Verhief hij zich vervolgens tegen mij, dan greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood.

 

Eén Samuël 17 bevat het enerverende verslag over de wijze waarop de jeugdige David – toen reeds door Samuël gezalfd om de eerste monarch te zijn in de (blijvende) Davidische koningslijn – de reus Goliath versloeg.

Zie 1Sm 16:11-13.

 

Zie hieronder het gematria resultaat van Jeremia 8:16-17 >> 

 

Jr 8:16

Vanuit Dan is het snuiven van zijn paarden gehoord. Op het geluid van het hinniken van zijn hengsten is het gehele land gaan schudden. En ze komen en verteren het land en dat wat het vult, de stad en haar inwoners.

4349

Jr 8:17

Want ziet, ik zend onder jullie slangen, giftige slangen, die niet te bezweren zijn, en ze zullen jullie stellig bijten, luidt het woord van YHWH.

3268

 

De twee verzen geven profetisch aan welke verschrikkingen vanuit de demonenwereld het ongelovige Joodse volk van de Eindtijd zal ervaren.

Vandaar de noodzakelijke oproep aan de goedwillenden jegens YHWH Elohim en zijn Zoon >>

 

GW 7617 ≈≈ Dt 31:12 >> Roep het volk bijeen, de mannen en de vrouwen en de kleinen en uw inwonende vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat zij mogen luisteren en opdat zij mogen leren, daar zij YHWH, jullie God, moeten vrezen en er zorg voor moeten dragen alle woorden van deze wet te volbrengen.

 

Maar ook een vergelijkbaar optreden van YHWH Elohim zoals in 1Sm 17:46 werd voorschaduwd >> Deze dag zal YHWH u [de God tartende reus Goliath] in mijn hand overleveren, en ik zal u stellig neerslaan en uw hoofd van u wegnemen. En op deze dag zal ik stellig de lijken van het legerkamp der Filistijnen aan het gevogelte van de hemel en aan de wilde dieren der aarde geven. En mensen van heel de aarde zullen weten dat er een God bestaat die aan Israël toebehoort.

Wellicht een verdere indicatie dat bij de aanvang van de 70ste Week, in 6023 AM, door de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam, de belemmering wordt weggenomen voor de verschijning van de demonische Antichristelijke Macht.

 

 

 

2Sm 13:23

Na twee volle jaren nu gebeurde het dat Absalom schaapscheerders had te Baäl-Hazor, dat bij Efraïm ligt; en Absalom nodigde alle zonen van de koning uit. `

 

In Twee Samuël 13 lezen we over Absalom, de verraderlijke zoon van David, die zich wreekte op Amnon die zijn zuster Tamar had onteerd >>

 

2Sm 13:28

Toen gebood Absalom zijn bedienden en zei: Ziet toe dat zodra A̱mnons hart vrolijk gestemd is van de wijn en ik tot jullie zal zeggen: Slaat Amnon neer!, dan moeten jullie hem ter dood brengen. Weest niet bevreesd. Ben ik het niet die het jullie heeft geboden? Weest sterk en jullie moeten je dappere mannen betonen. 

6346

2Sm 13:29

Toen deden Absaloms bedienden met Amnon juist zoals Absalom geboden had; en alle andere zonen van de koning stonden nu op en bestegen ieder hun muildier en sloegen op de vlucht.

3725

 

Tezamen GW 10071≈≈ Lk 12:47 >> Die slaaf nu, die de wil van zijn Heer kende en niet gereed stond of deed naar diens wil, zal veel geslagen worden.

 

Naderhand pleegde Absalom - met de hulp van de verraderlijke Achitofel - een coup om zijn vader David te onttronen. Bijgevolg werden die twee tezamen een voorafbeelding van de Antichristelijke Eindtijdmacht, de zoon der vernietiging Ps 55:12-14Jh 17:122 Th 2:3.

 

Lukas 12:47 onthult daarnaast dat de ‘ontrouwe slaaf van de laatste dagen’ - de Joden die zich tot het einde toe tegen Yeshua als hun ware Masjiach zullen blijven verzetten – met de door hen geadoreerde (valse) Masjiach ten onder zullen gaan.

 

 

 

Js 16:3

Schaft raad, neemt een beslissing. Maak op de volle middag uw schaduw net als de nacht. Verberg de verdrevenen; verraad niemand die vlucht.

 

Js 16:3

Schaft raad, neemt een beslissing. Maak op de volle middag uw schaduw net als de nacht. Verberg de verdrevenen; verraad niemand die vlucht.

3757

Js 16:4

Mogen mijn verdrevenen zelfs in u, Moab, als vreemdelingen vertoeven. Word een schuilplaats voor hen wegens degene die met geweld plundert. Want de verdrukker is aan zijn eind gekomen, de gewelddadige plundering is geëindigd, degenen die vertrapten, zijn van de aarde verdwenen.

3416

 

Tezamen GW 7173 ≈≈ Jh 20:8 >> Toen ging daarom ook de andere discipel, die het eerst bij het herinneringsgraf was aangekomen, naar binnen, en hij zag en geloofde.

 

 

 

 

 

6026 AM

 

Alle verzen met GW 3760, geteld vanaf 2266 AM

Tekst

 

 

Gn 15:5

Nu leidde hij hem naar buiten en zei: Zie omhoog naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze kunt tellen. Verder zei hij tot hem: Zó zal uw zaad worden.

 

Op de helft van de 70ste Jaarweek, wanneer in 6026 AM de Zeven Tijden der Spraakverwarring verstrijken, zal YHWH Elohim – op grond van het Verbond dat hij toen met Abraham sloot – zijn verhouding met het aardse deel van diens ‘zaad’, de natie Israël, herstellen.

 

Vergelijk de vv 30 tm 32 van Romeinen, hoofdstuk 11.

Met aards Israël zal dan een Nieuw Verbond worden gesloten.

 

 

 

Gn 27:4

Bereid mij dan een smakelijk gerecht, zoals ik het graag heb, en breng het mij hier opdat ik kan eten en mijn ziel je mag zegenen voordat ik sterf. 

 

Het Verbond met Abraham ging via zijn zoon Isaäk op diens zoon Jakob over, in plaats van Ezau.

Zie >> Deel 1 van de twee studies “Jakob had ik lief maar Ezau haatte ik”.

 

 

 

Dt 30:15

Zie, ik leg u heden waarlijk het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade.

 

Zoals hierboven al aangegeven zou de natie Israël in YHWH’s voornemen op aarde het zegenende zaad van Abraham worden. Met het oog op die latere situatie sloot YHWH met hen het Wetsverbond dat een en al typologie bevatte, met daarin een centrale rol voor hun ware Masjiach.

 

Zie Het joodse erfdeel.

Alsook De Staat Israël in gevaar?

 

 

 

Rc 4:17

Sisera dan vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van de Keniet Heber, want er heerste vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber de Keniet.

 

Zoals we weten aan de hand van Rechters 4 werd Sisera door Jaël ter dood gebracht. Vers 21 >>

 

Jaël, de vrouw van Heber, nam nu een tentpin en greep de hamer in haar hand. Toen ging zij stilletjes naar hem toe en dreef de pin door zijn slapen en sloeg ze in de grond, terwijl hij vast sliep en afgemat was. Zo stierf hij.   

 

De GW van vers 21 is 8895, en dat is ook de waarde van

 

Lk 1:48 >> Omdat hij neerzag op de nederige staat van zijn slavin. Want zie, van nu af zullen alle geslachten mij gelukkig noemen.

 

Lk 23:31 >> Hun ogen dan werden volledig geopend en zij herkenden hem; en hij werd onzichtbaar voor hen.

 

Jh 7:25 >> Toen zeiden sommigen van de inwoners van Jeruzalem: Is dit niet de man die zij zoeken te doden?

 

Zie >> Johannes 7.

 

 

 

2Kn 11:8

En jullie moeten een kring vormen om de koning, ieder met zijn wapens in de hand; en wie dan binnen de gelederen komt, moet ter dood worden gebracht. En blijft bij de koning, wanneer hij naar buiten gaat of binnenkomt.

 

In context gelezen >>

 

2Kn 11:7

En de twee afdelingen van jullie – zij die op de sabbat dienstvrij zijn - moeten streng de wacht houden bij het Huis van YHWH; rondom de koning. 

4568

2Kn 11:8

En jullie moeten de koning omringen, ieder met zijn wapens in de hand; en wie dan de gelederen binnendringt, moet ter dood worden gebracht. En blijft bij de koning, wanneer hij naar buiten gaat of binnenkomt.

 

3760

 

GW tezamen 8328 ≈≈ Lk 20:36 >> Want zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk, en zijn zonen van God, daar zij zonen van de opstanding zijn.

 

En ook Jh 8:25 >> Toen zeiden zij tot hem: Jij, wie ben je? Yeshua zei tot hen: Waarom spreek ik eigenlijk nog tot jullie?

Heel bijzonder is dat GW 8328 ook wordt aangetroffen in Genesis 45 >>

 

Gn 45:8

Nu dan, niet jullie hebben mij hierheen gezonden, maar God zelf, opdat hij mij kon aanstellen tot een vader voor Farao en tot Heer over zijn gehele Huis en tot heerser over het gehele land Egypte.

 

Ook 2Sm 16:23 >> En de raad van Achitofel, waarmee hij in die dagen raad gaf, was net als wanneer een man naar het woord van God vroeg. Zo was al de raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalom.

 

En Dn 2:40 >> En wat het vierde koninkrijk betreft, het zal sterk als ijzer blijken te zijn. Aangezien ijzer al het andere verbrijzelt en vermaalt, zo zal het, gelijk ijzer dat verplettert, zelfs al deze verbrijzelen en verpletteren.

 

Maar ook bijzonder is dat, wanneer men de GW van dit vers (4861) vermindert met Israëls getal 2266, men dan uitkomt op 2595. En dat getal staat geheel in verband met de duur van de 70ste Jaarweek!

Zie het betoog onder Gesuggereerd einde.

 

4861

Gn 45:9

Trekt vlug op naar mijn vader, en jullie moeten tot hem zeggen: Dit heeft uw zoon Jozef gezegd: God heeft mij tot Heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe. Draal niet.

 

Ook Dt 31:30 >> Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied ten einde toe.

 

3467

 

GW 8328 ≈≈ Lk 20:36 >> [Zij echter die waardig zijn geacht aan die eeuw deel te krijgen en aan de opstanding uit de doden, huwen niet noch worden zij ten huwelijk gegeven] want zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk, en zijn zonen van God, daar zij zonen van de opstanding zijn.

 

Zie het commentaar op Lukas 20.

 

 

 

Es 6:1

In die nacht week de slaap van de koning. Daarom zei hij dat men het boek der annalen, de kronieken, moest brengen. En ze werden de koning voorgelezen.

 

In de context van deze gebeurtenis lezen we over de naderende ondergang van de Jodenhater bij uitstek Haman >>

 

Es 6:4

Later zei de koning: Wie is er in het voorhof? Haman zelf nu was in het buitenste voorhof van het huis van de koning gekomen om de koning te zeggen Mordechai op te hangen aan de paal die hij voor hem had gereedgemaakt.   

4634

Es 6:5

Bijgevolg zeiden de bedienden van de koning tot hem: Zie, Haman staat in het voorhof. De koning dan zei: Laat hem binnenkomen.

1675

Es 6:6

Toen Haman binnenkwam, zei de koning voorts tot hem: Wat dient er te worden gedaan met de man in wiens eer de koning zelf een welbehagen heeft gevonden? Hierop zei Haman in zijn hart: Wie zou het de koning meer behagen eer te bewijzen dan mij?

5391

 

 

GW 11700 ≈≈ Mt 27:37 >> Ook brachten zij boven zijn hoofd in geschrifte de tegen hem ingebrachte beschuldiging aan: Dit is Yeshua, de koning der Joden.

 

Wat een les ligt hierin besloten voor alle Joodse mensen die op de helft van de 70ste Jaarweek geconfronteerd zullen worden met de verhoging van hun ware Masjiach Yeshua, van wie hun ontrouwe voorvaders dachten dat hij niet meer verdiende dan gedood te worden aan een martelpaal.

 

Zie >> Redding uit een zekere ondergang.

 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

 

Ez 23:41

En gij zijt op een heerlijk rustbed gaan zitten, met een in orde gebrachte tafel ervoor, waarop gij mijn reukwerk en mijn olie hebt gezet.

 

In deze strafrede - in Ezechiël 23 - die de profeet destijds richtte tot de twee ‘vrouwen’ - Ohola, de oudste [Samaria, het Noordelijk Tienstammenrijk] en Oholiba, haar zuster [Jeruzalem] – wordt Israëls ontrouw aan de kaak gesteld wat betreft hun verbondsverhouding met YHWH, hun ‘Echtgenoot’ en Elohim. Zij gingen zich (zinnebeeldig) ‘prostitueren’ met Egypte en Assyrië, politieke Rijken die  bovennatuurlijk door de wereldheersers van deze duisternis, de demonen, werden (worden) geleid (Efeze 6).

Dat ontrouwe Israël – de twee ‘versleten’ prostituees - moest daarvoor destijds een verschrikkelijke prijs betalen, afschuwelijke ondergang.

 

In de Eindtijd zal het niet anders vergaan met het merendeel van Israël.

De laatste tekst hieronder (met GW 3760) toont ons waarom!

 

 

 

Mt 22:17

Zeg ons dan: Wat dunkt u? Is het geoorloofd Caesar belasting te betalen of niet?

 

Deze tekst, gelezen in context, laat blijkbaar zien dat in de 70ste Jaarweek binnen de religieuze elite van Israël een onveranderlijke haat jegens hun ware Masjiach, Yeshua, zal heersen; zelfs binnen het tweede deel van die Week dat gekenmerkt zal worden door ontzagwekkende theofanieën  >>

 

Toen gingen de Farizeeën heen en beraadslaagden tezamen hoe zij hem op grond van zijn woorden in de val konden laten lopen. Daarom zonden zij hun leerlingen tezamen met de Herodianen naar hem toe, die zeiden: Leraar, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg van God in waarheid onderwijst, en gij stoort u aan niemand, want gij ziet de uiterlijke verschijning der mensen niet aan. Zeg ons daarom: Wat dunkt u? Is het geoorloofd caesar hoofdgeld te betalen of niet?

Daar Yeshua echter hun goddeloosheid kende, zei hij: Waarom stellen jullie mij op de proef, huichelaars?