Schriftstudies.tk
Jesaja 65/66

Jesaja 65 en 66

Jesaja 66

 

Js 65:8

Dit heeft YHWH gezegd: Net als de nieuwe wijn in de druiventros wordt gevonden en iemand moet zeggen: Verderf hem niet, want er is een zegen in, zo zal ik doen terwille van mijn knechten, om niet iedereen te verderven.

5878

Js 65:9

En ik wil uit Jakob een zaad voortbrengen en uit Juda de erfelijke bezitter van mijn bergen. En mijn uitverkorenen moeten haar in bezit nemen, en mijn knechten zullen daar verblijf houden. 

3404

Js 65:10

En Saron moet een weidegrond voor schapen worden en de laagvlakte van Achor een rustplaats voor runderen, voor mijn volk, dat mij zal hebben gezocht.

3176

 

GW 12458 ≈≈ Hn 3:18 >> Maar op deze wijze heeft God datgene wat hij tevoren bij monde van alle profeten had aangekondigd, dat zijn Masjiach zou lijden, in vervulling doen gaan.

En 2Pt 3:5 >> Want willens-en-wetens gaan zij [de Eindtijdspotters] eraan voorbij dat er lang geleden - krachtens het woord van God - hemelen waren en een aarde, compact staande uit water en temidden van water.

 

Js 65:11

Maar jullie zijn degenen die YHWH verlaat, die mijn heilige berg vergeet, die een tafel in orde brengt voor de god van het Geluk en die gemengde wijn schenkt voor de god van het Lot.

 

Ook Js 6:7 >> En hij raakte vervolgens mijn mond [van Jesaja] aan en zei: Zie! Deze heeft je lippen aangeraakt, en je dwaling is geweken en je zonde wordt verzoend.

Js 26:18 >> Ja, voor het pad van uw oordelen, YHWH, hebben wij op u gehoopt. Naar uw naam en naar uw gedachtenis is het verlangen van de ziel uitgegaan.

en

1Tm 4:9 >> Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard.

hebben GW 3197

3197

 

Js 65:12

En ik wil jullie voor het zwaard bestemmen, en jullie zullen je allen neerbuigen om geslacht te worden. Omdat ik geroepen heb, maar jullie niet hebben geantwoord, ik gesproken heb, maar jullie niet hebben geluisterd, en jullie bleven doen wat kwaad was in mijn ogen en datgene verkozen hebben waarin ik geen behagen schepte. 

 

GW 8006 inden we terug in Hb 13:19 >> Maar ik moedig aan dit overvloediger te doen, opdat ik spoedig tot jullie hersteld mag worden.

 

Opdat ik spoedig tot jullie hersteld mag worden. Waarop doelde de apostel?
Het werkwoord αποκαθιστημι houdt in weer in zijn oude toestand brengen; herstellen.

Vlak voor zijn terugkeer naar de Vader, vroegen de leerlingen aan Yeshua: Heer, herstelt gij in deze tijdsperiode het koninkrijk aan Israël?

Dus rijst de vraag: Tot welke oude (vroegere) toestand wilde Paulus terugkeren?
In de Romeinenbrief, in het hoofdstuk waarin hij wijst op zijn toewijzing als apostel der Heidenen [natiën], laat hij ons weten dat hij door die goddelijke dienst heel graag, indien mogelijk, ook sommige van zijn Joodse broeders zou willen helpen zich te bevrijden uit de verharding waarin het overgrote deel van Israël toen, door het afwijzen van hun Messias Jezus, was terechtgekomen (Rm 11:7, 13-15)

De apostel begreep dat de resultaten om de Hebreeën tot hun Masjiach te leiden, toen beperkt zouden blijven. God zou de periode van hun (tijdelijke) verwerping benutten om de volheid der Heidenvolken te laten ingaan. Paulus zag daarom tevens vooruit naar Israëls herstel, dat zijn Joodse broeders zouden 'opstaan' uit hun verharding zodra de hemelse Gemeente bijeengebracht zou zijn (Rm 11:25). Wanneer die tijd zou aanbreken, zou hij niets liever willen dan opnieuw ten volle voor hen van betekenis zijn. Door hún herstel zou zijn verhouding tot hen, die door de Masjiachkwestie ernstig verstoord was geraakt, eveneens hersteld kunnen worden.
Vergelijk Hn 21:27-28; 22:22; 24:5
.

 

8006

 

Js 65:13

Daarom, dit heeft de Heer YHWH gezegd: Ziet! Mijn knechten zullen eten, maar jullie zullen honger lijden. Ziet! Mijn knechten zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden. Ziet! Mijn knechten zullen zich verheugen, maar jullie zullen beschaamd staan.

5306

Js 65:14

Ziet! ȷ́n knechten zullen een vreugdegeroep aanheffen wegens de goede hartentoestand, maar jullie zullen het uitschreeuwen wegens de hartenpijn en jullie zullen jammeren wegens louter verbreking des geestes.

2957

Js 65:15

En jullie zullen je naam bij mijn uitverkorenen tot een vervloeking achterlaten, en de Heer YHWH zal je voorgoed ter dood brengen, maar zijn eigen knechten zal hij met een andere naam noemen.

 

Voorgoed worden de ongehoorzame Joden ter dood gebracht! Uiteraard gaat dit in de Eindtijd gebeuren, zoals getoond wordt in de volgende Schriftplaatsen met GW 3142 ≥

2Kr 32:10 >> Dit heeft Sanherib, de koning van Assyrië, gezegd: Waarop vertrouwen jullie wel terwijl jullie onder belegering zo rustig in Jeruzalem zitten?

Jr 23:5 >> Zie! Er komen dagen, luidt het woord van YHWH, en ik zal aan David een rechtvaardige Spruit verwekken. En een koning zal regeren en met doorzicht handelen en gerechtigheid en rechtvaardigheid in het land oefenen.

3142

 

GW 11405 ≈≈ 2Ko 12:13 [Werkelijk, de tekenen van de apostel werden in jullie midden verricht in alle volharding, zowel in tekenen, wonderen als krachten]. Want waarin werden jullie achtergesteld bij de overige gemeenten, behalve dat ikzelf jullie niet tot last was? Vergeef mij dit onrecht.

 

Js 65:15

En jullie zullen je naam bij mijn uitverkorenen tot een vervloeking achterlaten, en de Heer YHWH zal je voorgoed ter dood brengen, maar zijn eigen knechten zal hij met een andere naam noemen; 

3142

Js 65:16

zodat wie zich zegent op de aarde, zich zal zegenen bij de God der trouw, en wie een eed aflegt op de aarde, zal zweren bij de God der trouw; omdat de vroegere benauwdheden werkelijk vergeten zullen zijn en omdat ze werkelijk voor mijn ogen verborgen zullen zijn.

 

Na 3½ jaar het einde van de Grote Verdrukking.

GW 6488 is ook die mbt de blindgeborene die door Yeshua het gezichtsvermogen ontving ≥

Dientengevolge zeiden zij voorts tot hem: Hoe zijn je ogen dan geopend? (Jh 9:10).

 

6488

 

GW 9630 ≈≈ Lk 24:31 >> Hun ogen dan werden volledig geopend en zij herkenden hem; en hij werd onzichtbaar voor hen.

En ook Hn 9:19 >> En hij nam voedsel tot zich en werd versterkt. Gedurende enige dagen bleef hij bij de leerlingen in Damaskus.

 

Js 65:16

zodat wie zich zegent op de aarde, zich zal zegenen bij de God der trouw, en wie een eed aflegt op de aarde, zal zweren bij de God der trouw; omdat de vroegere benauwdheden werkelijk vergeten zullen zijn en omdat ze werkelijk voor mijn ogen verborgen zullen zijn.

 

6488

Js 65:17

Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen.

4135

Js 65:18

Maar verheugen jullie je uitbundig en weest blij voor eeuwig over wat ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem tot een reden voor blijdschap en haar volk tot een reden voor uitbundige vreugde.

3827

 

GW 14450 ≈≈ Mt 10:1 >> Hij dan riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over onreine geesten,  opdat zij die konden uitwerpen en elke soort van kwaal en elk soort van gebrek konden genezen.  

En ook 1Ko 14:7; ivm tongentaal >> Het is als met de onbezielde dingen die geluid geven, hetzij een fluit of citer; als zij geen onderscheiden tonen laten horen, hoe zal men weten wat op de fluit of de citer gespeeld wordt?

 

Js 65:16

zodat wie zich zegent op de aarde, zich zal zegenen bij de God der trouw, en wie een eed aflegt op de aarde, zal zweren bij de God der trouw; omdat de vroegere benauwdheden werkelijk vergeten zullen zijn en omdat ze werkelijk voor mijn ogen verborgen zullen zijn.

6488

Js 65:17

Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen.

4135

Js 65:18

Maar verheugen jullie je uitbundig en weest blij voor eeuwig over wat ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem tot een reden voor blijdschap en haar volk tot een reden voor uitbundige vreugde.

3827

Js 65:19

En ik wil blij zijn over Jeruzalem en mij uitbundig verheugen over mijn volk; en in haar zal niet meer worden gehoord het geluid van geween of het geluid van een klaaggeschrei.

3211

 

GW 17661 ≈≈ Rm 12:1; natuurlijk geldt ook voor Israël aards >> Ik roep jullie er dan toe op, broeders, op grond van de hartelijke barmhartigheden van God, jullie lichamen aan te bieden aan God, een offer, levend, heilig, voor God welgevallig; jullie logische dienst voor hem.

 

Js 65:19

En ik wil blij zijn over Jeruzalem en mij uitbundig verheugen over mijn volk; en in haar zal niet meer worden gehoord het geluid van geween of het geluid van een klaaggeschrei.

3211

Js 65:20

Er zal van die plaats geen zuigeling meer komen van enkele dagen oud, noch een grijsaard die zijn dagen niet vervult. Want als een jongen nog maar zal men sterven, ook al is men honderd jaar oud. En wat de zondaar betreft, ook al is hij honderd jaar oud, hij zal kwaad over zich hebben afgesmeekt.

3892

 

GW 7103 ≈≈ Hn 20:11; de opwekking van Eutyches >> Hij ging nu naar boven en begaf zich aan de maaltijd en nam voedsel tot zich, en na nog een geruime poos, tot het aanbreken van de dag, gesproken te hebben, vertrok hij tenslotte.

 

Js 65:21

En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en [hun] vrucht eten.

1684

Js 65:22

Zij zullen niet bouwen en iemand anders bewonen; zij zullen niet planten en iemand anders eten. Want als de dagen van een boom zullen de dagen van mijn volk zijn, en het werk van hun eigen handen zullen mijn uitverkorenen geheel verbruiken.

2251

Js 65:23

Zij zullen niet voor niets zwoegen, noch zullen zij baren tot ontsteltenis, want zij zijn het nageslacht bestaande uit de gezegenden van YHWH, en hun nakomelingen met hen. 

 

Verschillende interessante Schriftplaatsen hebben eveneens GW 1934.

Zie 2Sm 16:20 ≥ Absalom en Achitofel.

GW 1934 is ook die van Hn 8:8; Filippus die in Samaria het Evangelie verkondigde; goddelijk ondersteund door het verrichten van ‘tekenen’. Er waren namelijk velen die onreine geesten hadden, en deze gingen gewoonlijk luidkeels schreeuwend uit. Bovendien werden vele verlamden en kreupelen genezen. 

Resultaat? >> Er ontstond derhalve zeer veel vreugde in die stad.

1934

 

GW 5869 ≈≈ Mr 14:15 >> En hij zal jullie een grote bovenkamer laten zien, die ingericht en gereed is; en bereidt het [Pascha] daar voor ons.

De grote bovenkamer schijnt te zinspelen op de hemelse bestemming van de Gemeente.

 

Js 65:21

En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en [hun] vrucht eten.

1684

Js 65:22

Zij zullen niet bouwen en iemand anders bewonen; zij zullen niet planten en iemand anders eten. Want als de dagen van een boom zullen de dagen van mijn volk zijn, en het werk van hun eigen handen zullen mijn uitverkorenen geheel verbruiken.

2251

Js 65:23

Zij zullen niet voor niets zwoegen, noch zullen zij baren tot ontsteltenis, want zij zijn het nageslacht bestaande uit de gezegenden van YHWH, en hun nakomelingen met hen. 

1934

Js 65:24

En het zal werkelijk geschieden dat voordat zij roepen, ikzelf zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, ikzelf zal horen.

1684

 

GW 7553 ≈≈ Jr 39:3 >> Toen trokken al de vorsten van de koning van Babel binnen en namen plaats in de Middenpoort. Nergal-Sarezer, Samgar-Nebo, Sarsechi de OpperhofdienaarNergal-Sarezer de Oppermagiër, en al de overige vorsten van de koning van Babel.

En Jh 12:46 >> Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die geloof stelt in mij, niet in de duisternis blijft.

 

Js 65:23

Zij zullen niet voor niets zwoegen, noch zullen zij baren tot ontsteltenis, want zij zijn het nageslacht bestaande uit de gezegenden van YHWH, en hun nakomelingen met hen. 

 

1934

Js 65:24

En het zal werkelijk geschieden dat voordat zij roepen, ikzelf zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, ikzelf zal horen.

1684

 

GW 3618 ≈≈ Ex 28:23 >> En gij moet aan het borststuk twee gouden ringen maken, en gij moet de twee ringen aan de beide uiteinden van het borststuk zetten. 

Jr 29:12 >> En jullie zullen mij roepen en komen en tot mij bidden, en ik wil naar jullie luisteren.  

Dn 8:2 >> Ik dan zag in het visioen; en het geschiedde, terwijl ik zag, dat ik in de burcht Susan was, die in het rechtsgebied Elam ligt; vervolgens zag ik in het visioen, en ikzelf bevond mij aan de waterloop van de Ulai.

 

Js 65:23

Zij zullen niet voor niets zwoegen, noch zullen zij baren tot ontsteltenis, want zij zijn het nageslacht bestaande uit de gezegenden van YHWH, en hun nakomelingen met hen. 

1934

Js 65:24

En het zal werkelijk geschieden dat voordat zij roepen, ikzelf zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, ikzelf zal horen.

1684

Js 65:25

De wolf en het lam zullen eendrachtig weiden, en de leeuw zal stro eten net als de stier; en wat de slang betreft, haar voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen noch enig verderf stichten op heel mijn heilige berg, spreekt YHWH.

4260

 

GW 6194 ≈≈ Ps 59:1 >> Bevrijd mij van mijn vijanden, o mijn God. Moogt gij mij beschermen tegen hen die tegen mij opstaan.

Lk 11:23; [een uitspraak van Yeshua in het kader van demoneninvloed] >> Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit.

 

Jesaja 66

Js 66:1

Dit heeft YHWH gesproken: De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Waar is dan het Huis dat jullie voor mij kunnen bouwen, en waar is dan de plaats, mij tot rust?

3535

Js 66:2

Al deze dingen nu heeft mijn eigen hand gemaakt, zodat al deze zijn ontstaan, luidt het woord van YHWH. Op deze dan zal ik zien, op de ellendige en de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft.

2593

 

GW 6128 ≈≈ Jr 7:31 >> En zij hebben de hoge plaatsen van Tofeth gebouwd, dat in het dal van de zoon van Hinnom ligt, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden, iets wat ik niet geboden had en wat in mijn hart niet was opgekomen.

En 1Th 2:1 >> Want jullie zelf weten, broeders, dat onze ingang bij jullie niet leeg is geweest.

 

Js 66: 2

Al deze dingen nu heeft mijn eigen hand gemaakt, zodat al dezen zijn ontstaan, luidt het woord van YHWH. Op deze dan zal ik zien, op de ellendige en de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft.

 

2593

Js 66: 3

Hij die een os doodt, is alsof hij een man doodde; hij die een lam offert, alsof hij de hals van een hond afsnijdt; hij die een offerande aanbiedt, alsof hij varkensbloed offerde; hij die wierook brandt, alsof hij een afgod zegende. Ja, zij hebben hun eigen wegen gekozen en hun ziel verheugt zich in hun gruwelen.

Voor GW 4947, zie ook Gn 6:18 en Mt 11:26.

4947

Js 66: 4

Ikzelf zal op mijn beurt manieren kiezen om hen slecht te behandelen, en de dingen die hun schrik aanjagen, zal ik over hen brengen; omdat ik geroepen heb, maar niemand antwoordde, ik gesproken heb, maar er geen waren die luisterden; en zij bleven doen wat kwaad was in mijn ogen en verkozen datgene waarin ik geen behagen schepte.

 

5947

 

GW 13487 ≈≈ Op 18:13 ≥ Binnen de volgende context >>

11  En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar [Babel], omdat niemand meer hun lading koopt,

12  lading van goud en zilver en edelgesteente en parels; en van fijn linnen en purper en zijde en scharlaken; en allerlei welriekend hout en allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout en van koper en ijzer en marmer;

13  en kaneel en specerij en reukwerk en mirre en wierook en wijn en olie en bloem en tarwe en lastdieren en schapen; en van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen.

 

Js 66:5

Hoort het woord van YHWH, jullie die voor zijn woord beven. Jullie ‘broeders’, zij die jullie haten; die jullie verstoten wegens mijn naam, zeggen: Moge YHWH zijn heerlijkheid tonen! Maar Hij zal verschijnen tot jullie blijdschap, en zijzelf zijn degenen die beschaamd gemaakt zullen worden.

 

4112

Js 66:6

Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van YHWH die vergelding brengt over zijn vijanden.

 

1764

 

GW 5876 ≈≈ Mt 1:1 >> Het boek van de oorsprong van Yeshua Masjiach, de zoon van David, de zoon van Abraham.

Mr 6:49 >> Toen zij hem op de zee zagen lopen, dachten zij: Het is een verschijning!” En zij schreeuwden het uit.  

Lk 17:35 >> Twee zullen op dezelfde plaats aan het malen zijn, de ene [vrouw] zal meegenomen en de andere [vrouw] zal achtergelaten worden. 

 

Js 66:7

Voordat zij weeën kreeg heeft zij gebaard. Voor een wee over haar kwam, bracht zij een manlijk kind ter wereld.

1425

Js 66:8

Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft weeën gekregen, of zij heeft haar zonen gebaard.

3119

Js 66:9

Zou Ik ontsluiting geven en niet doen baren? Spreekt YHWH. Of zou ik, die doe baren, toesluiten? Zegt jullie God.

2224

 

GW 6768 ≈≈ Mr 15:26. Exact de aansluitende tekst voor de gebeurtenis op de helft van de 70ste Jaarweek! T.w. de oprichting van het Masjiachrijk >> En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: DE KONING DER JODEN.

Ook geheel overeenkomend met Openbaring 12:5-6.
 

Js 66:10

Verheugt je met Jeruzalem en juicht over haar, jullie allen die haar liefhebben. Verblijdt je over haar met blijdschap, jullie allen die over haar treuren.

3837

Js 66:11

Opdat jullie je met volle teugen laven aan haar rijke borst van vertroostingen. Opdat jullie met wellust mogen zwelgen aan haar altoos milde boezem.

 

Zie ook het exact tegenovergestelde in Ez 24:13 (eveneens GW 4232): Om uw ontuchtige onreinheid, omdat Ik u heb willen reinigen, maar gij u niet reinigen liet, daarom zult gij niet meer rein worden van uw onreinheid totdat Ik mijn grimmigheid tegen u heb laten woeden.

 

4232

 

GW 8069 ≈≈ Ks 2:6; Gold altijd al voor de hemelse-, maar nu (bijna) ook voor de aardse Gemeente >> Zoals jullie dan Masjiach Yeshua, de Heer, aangenomen hebben, wandelt in hem.

 

Js 66:12

Want zo zegt YHWH: Zie, ik doe haar de vrede toestromen als een rivier, de heerlijkheid der Heidenvolken als een overstromende beek; gij zult zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën getroeteld worden.

4879

Js 66:13

Zoals een man door zijn moeder vertroost wordt, zo zal ik jullie vertroosten; zo zullen jullie te Jeruzalem vertroost worden.

2841

Js 66:14

Jullie zullen het zien, en jullie hart zal zich verheugen; jullie gebeente zal gedijen als jeugdig groen; en de hand van YHWH zal zich kenbaar maken aan zijn dienaren; maar zijn vijanden zal hij openlijk veroordelen.

4332

 

GW 12052 ≈≈ Lk 18:8 >> Ik zeg jullie, dat hij de vergelding van hen [zijn uitverkorenen] snel zal verschaffen. Doch wanneer de Mensenzoon gekomen is, zal hij [dan] werkelijk het geloof vinden op de aarde?
   

Js 66:13

Zoals een man door zijn moeder vertroost wordt, zo zal ik jullie vertroosten; zo zullen jullie te Jeruzalem vertroost worden.

2841

Js 66:14

Jullie zullen het zien, en jullie hart zal zich verheugen; jullie gebeente zal gedijen als jeugdig groen; en de hand van YHWH zal zich kenbaar maken aan zijn dienaren; maar zijn vijanden zal hij openlijk veroordelen.

4332

 

GW 7173 ≈≈ Jh 20:8 >> Toen ging daarom ook de andere discipel, die het eerst bij het herinneringsgraf was aangekomen, naar binnen, en hij zag en geloofde.

GW 7173 is ook het resultaat van de twee verzen Jesaja 16:3-4; t.w.: Schaft raad, voltrekt de beslissing. Maak op de volle middag uw schaduw net als de nacht. Verberg de verdrevenen; verraad niemand die vlucht. Mogen mijn verdrevenen zelfs in u, Moab, als vreemdelingen vertoeven. Word een schuilplaats voor hen wegens degene die met geweld plundert. Want de verdrukker is aan zijn eind gekomen, de gewelddadige plundering is geëindigd, degenen die vertrapten, zijn van de aarde verdwenen.

 

Js 66:15

Want ziet, YHWH zal komen als een vuur en zijn wagens zullen zijn als een stormwind, om zijn toorn te vergelden in gloed en zijn bestraffing in vuurvlammen. 

2817

Js 66:16

Want ziet, YHWH zal komen als vuur en het geschil opnemen, ja, met zijn zwaard, tegen alle vlees; en zij die door YHWH verslagen worden zullen talrijk zijn. 

2293

Js 66:17

Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die zwijnenvlees eten; gruwelijk gedierte, zelfs de springmuis. Zij zullen allen tezamen worden weggevaagd, luidt het woord van YHWH.

4257

 

GW 9367 ≈≈ Hb 9:10; in contextuele samenhang >> 

Daarmee maakt de heilige geest duidelijk dat de weg van de meest heilige plaats nog niet openbaar gemaakt is zolang de eerste Tent status heeft, die zinnebeeld [is] voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee worden zowel gaven als slachtoffers opgedragen, die niet in staat zijn hem die dienst voor God verricht naar [het] geweten tot volmaaktheid te brengen, slechts [bestaande in] spijzen en dranken en verschillende dopen: rechtvaardige voorschriften die op het vlees betrekking hebben, opgelegd tot een tijd van rechtzetting.

 

Js 66:18

En wat hun werken en hun gedachten betreft, ik kom om alle natiën en talen bijeen te brengen; en zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien.   

3576

Js 66:19

En ik zal een teken onder hen stellen en ik zal uit de ontkomenen van hen naar de Heidenvolken zenden: Tarsis, Put en Lud, Mesech, Tubal en Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen bericht over mij hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben gezien. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de Heidenvolken verkondigen.

 

GW 8792 is ook die van 2Ko 11:20 >> Jullie verdragen het immers indien iemand jullie in dienstbaarheid brengt, indien iemand verslindt, indien iemand beslag legt, indien iemand zich verheft, indien iemand jullie in het aangezicht slaat.

Wat een waarschuwing voor de Eindtijdgelovigen om ter harte te nemen!

Destijds had Paulus juist van de zijde der ongelovigen onder de Joden veel tegenstand te verduren.

8792

 

GW 12368 ≈≈ Mt 25:34 >> Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gij gezegenden van mijn Vader. Beërft het koninkrijk dat sedert de grondlegging der wereld voor jullie is bereid. 

 

Js 66:20

En zij zullen al jullie broeders uit alle Heidenvolken als een gave aan YHWH brengen. Op paarden en op wagens en op huifkarren en op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, Jeruzalem, zegt YHWH. Zoals wanneer de zonen van Israël de gave in een rein vat in het Huis van YHWH brengen.

6581

Js 66:21

En ook uit hen zal ik enkelen nemen voor de priesters, voor de Levieten, zegt YHWH.

781

 

GW 7362 ≈≈ Mt 8:14 >> En toen Yeshua in het huis van Petrus kwam, zag hij diens schoonmoeder met koorts ziek te bed liggen. Hij raakte daarom haar hand aan en de koorts verliet haar, en zij stond op en ging hem dienen.

En Rm 8:18 >> Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.

 

 

Js 66:22

Want zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die ik maak, voor mijn aangezicht bestaan, luidt het woord van YHWH, zo zal jullie zaad en jullie naam blijven bestaan.

 

4262

Js 66:23

En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan [maandelijks] en van sabbat tot sabbat [wekelijks] alle vlees zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, spreekt YHWH

4341

Js 66:24

Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen van de mannen die van mij afvallig werden; want hun worm op hen zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven, en zij moeten iets weerzinwekkends voor alle vlees worden.

5072

 

GW 13675 ≈≈ Lk 11:49; in contextuele samenhang >>

Daarom ook heeft de wijsheid Gods gezegd: Ik zal tot hen profeten en apostelen zenden, en sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen. Opdat het bloed van alle profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af, wordt geëist van dit geslacht; van het bloed van Abel af tot het bloed van Zacharia, die omkwam tussen het altaar en het huis; ja, zeg ik jullie, het zal geëist worden van dit geslacht.