Schriftstudies.tk
Deuteronomium 25

Deuteronomium 25 en 32

 

Dt 25:17

Er dient gedacht te worden aan wat Amalek je bij jullie uittocht uit Egypte onderweg heeft aangedaan,

2999

Dt 25:18

hoe hij jullie onderweg tegemoet ging en vervolgens in jullie achterhoede allen die zich moeizaam achter je aan voortsleepten, sloeg, terwijl gij uitgeput en afgemat waart; en hij vreesde God niet.

2871

Dt 25:19

En het moet geschieden dat wanneer YHWH, jullie God, jullie rust heeft gegeven van al je vijanden rondom in het land dat YHWH, jullie God, je tot erfdeel geeft om het in bezit te nemen, gij de vermelding van Amalek van onder de hemel dient uit te wissen. Jullie mogen het niet vergeten.

 

Heel bijzonder dat GW 6277 ook gevonden wordt in

 

1.) Dn 7:19 >> Toen was het dat ik mij wenste te vergewissen omtrent het Vierde beest [de Romeinse wereldmacht van de Eindtijd in de vorm van de Kleine Hoorn], dat verschillend bleek te zijn van alle andere, buitengewoon vreeswekkend, waarvan de tanden van ijzer waren en de klauwen van koper, dat verslond [en] verbrijzelde, en dat zelfs wat er overbleef, met zijn poten vertrad.

2.) Hb 7:17 >> Want er wordt getuigd: Jij [de Heer uit de stam Juda; bent] priester tot in de eeuw naar de orde van Melchizedek.

De vermelding van ‘Amalek’, maar dan in de vorm van Haman, de Agagiet – in tegenbeeld het Beest van Openbaring 13, alias de Kleine Hoorn – moet in de Eindtijd alsnog uitgewist worden van onder de hemel.

 

6277

 

GW 12147 ≈≈ Mt 17:14 >> En toen zij bij de schare kwamen, trad er een mens op hem toe, die voor hem neerknielde en zei: 

15 Heer, wees mijn zoon barmhartig, want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe; hij valt namelijk dikwijls in het vuur en dikwijls in het water;

16 en ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.

17 Jezus gaf ten antwoord: O ongelovig en verdraaid geslacht, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Brengt hem hier bij mij.

18. Toen bestrafte Jezus de demon, en deze ging van hem uit; en de jongen was van dat uur af genezen.

 

En 1Ko 14:9 >>  Zo ook jullie als jullie door de tong geen verstaanbaar woord verschaffen. Hoe zal men het gesprokene begrijpen? Jullie zullen immers zijn die tot lucht spreken.

 

Vanaf de Tweede helft in de 70ste Jaarweek zal de taalbarrière, naar wij verwachten, worden weggenomen door terugdraaiing van de Taalverwarring te Babel. Er zullen dan, eveneens volgens onze verwachting, nog andere grootse dingen gebeuren; wellicht genezingen zoals hierboven aangegeven.

 

Zoals uit de studie De Zeventigste Jaarweek voor Israël  blijkt verwachten wij dat die 70ste Jaarweek voor Israël een aanvang neemt op 3 April 2020 AD. Die datum komt overeen met 9 Nisan 6023 AM, dus op de datum van Palmzondag.

 

Deuteronomium 32

 

Dt 32:1

Leent het oor, o hemelen, en laat mij spreken. En laat de aarde de woorden van mijn mond horen.

2145

Dt 32:2

Mijn onderricht zal druipen als de regen. Mijn rede zal druppelen als de dauw; als zachte regens op het gras en als overvloedige regenbuien op de plantengroei.

3751

 

GW 5896 ≈≈ Mr 10:4 >> Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een certificaat van wegzending te schrijven en zich te laten scheiden. [5. Maar Jezus zei tot hen: Met het oog op de hardheid van jullie hart heeft hij dat gebod voor jullie opgetekend].

 

Dt 32:3

Want ik zal de naam van YHWH uitroepen. Schrijft grootheid toe aan onze God!  

880

Dt 32:4

De Rots, volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is. Rechtvaardig en oprecht Hij.  

2764

Dt 32:5

Zij hebben van hun zijde verderfelijk gehandeld; zij zijn zijn kinderen niet, het gebrek ligt bij henzelf. Een krom en verdraaid geslacht!

2595

Dt 32:6

Blijven jullie jegens YHWH zó handelen, volk zonder begrip en onwijs? Is hij niet uw Vader, die u heeft voortgebracht, Hij die u gemaakt heeft en u vervolgens stabiliteit gaf?

2060

 

GW 8299 ≈≈ Nm 8:19 >> En ik zal de Levieten als gegevenen [Nethinim] aan Aäron en zijn zonen geven, uit het midden der zonen van Israël, om de dienst van de zonen van Israël in de Tent der samenkomst uit te oefenen en verzoening te doen voor de zonen van Israël, opdat er geen plaag onder de zonen van Israël komt, omdat de zonen van Israël tot de heilige plaats naderen.

 

Deze aanwijzingen om de Levieten als Nethinim aan Aäron en diens priesterlijke zonen te geven komt erg overeen met Numeri 18.

 

Hb 2:12 >> Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lofzingen.

 

Plus Dt 32:7 >>

 

Dt 32:7

Denk aan de dagen van weleer. Jullie moeten acht geven op de jaren van voorheen van geslacht tot geslacht. Vraag het je vader, en hij kan het je vertellen; jullie oudsten, en zij kunnen het je zeggen.   

2986

 

GW 8299 + 2986 = 11285 ≈≈ Mt 21:5 >> Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. 

 

En Lk 1:74 >> Om ons [het volk Israël] te geven - na bevrijd te zijn uit [de] hand van onze vijanden - hem onbevreesd dienstbaar te zijn.

 

De twee verzen laten krachtig profetisch uitkomen hoe Israël na de oprichting van het Messiasrijk bevrijding zal ervaren.

 

Dt 32:7

Denk aan de dagen van weleer. Jullie moeten acht geven op de jaren van voorheen van geslacht tot geslacht. Vraag het je vader, en hij kan het je vertellen; jullie oudsten, en zij kunnen het je zeggen.   

2986

Dt 32:8

Toen de Allerhoogste de natiën een erfdeel gaf, toen hij de zonen van Adam van elkaar scheidde, stelde hij ook de grenzen der volken vast, rekening houdend met het aantal der zonen van Israël.  

2444

Dt 32:9

Want YHWH’s deel is zijn volk; Jakob het hem toegemeten erfdeel.   

1026

Dt 32:10

Hij dan vond hem in een woest land, en in een eenzame, huilende woestijn. Voorts omringde hij hem, verzorgde hem, beveiligde hem als de pupil van zijn oog.

2728

 

GW 9184 ≈≈ 1Jh 5:14 >> En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat indien wij iets voor ons vragen overeenkomstig zijn wil, hij ons hoort.

 

Dt 32:11

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken,

3392

Dt 32:12

zo heeft alleen YHWH hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.

644

Dt 32:13

Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde, en hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots, en olie uit hard gesteente;

4134

 

GW 8170 ≈≈ Ex 39:1 >> Toen maakten zij uit de blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol ambtskleding voor de dienst in het heiligdom; ook maakten zij de geheiligde kleding die voor Aäron bestemd was, zoals YHWH Mozes geboden had.

Hn 12:15 >> En zij zeiden tegen haar: Je bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel.  

 

Plus vers 14 >>

Dt 32:14

Boter van het rundvee en melk van het kleinvee, met het vet van rammen, en mannetjesschapen, het ras van Basan, en bokken. Tezamen met het niervet van tarwe; en druivenbloed hebt gij steeds gedronken als wijn.

4568

 

GW 8170 + 4568 = 12738  ≈≈ Mr 14:7 >> Want de armen hebben jullie immers altijd bij je; en wanneer jullie maar willen, kunnen jullie hun weldoen; maar mij hebben jullie niet altijd.

 

En Hn 16:9 >> En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: Er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!

 

Dt 32:14

Boter van het rundvee en melk van het kleinvee, met het vet van rammen, en mannetjesschapen, het ras van Basan, en bokken. Tezamen met het niervet van tarwe; en druivenbloed hebt gij steeds gedronken als wijn.

4568

Dt 32:15

Maar toen Yeschurun vet ging worden, sloeg hij achteruit. Vet werd gij; dik en vetgemest zijt gij geworden. Toen verliet hij God, die hem gemaakt had, en verachtte hij de Rots van zijn redding.  

4999

Dt 32:16

Zij wekten zijn ijverzucht op met vreemde goden. Met gruwelen bleven zij hem krenken.  

1492

Dt 32:17

Zij gingen slachtoffers brengen aan demonen, niet aan God. Goden die zij niet hadden gekend; nieuwelingen, die pas opgekomen waren, voor wie jullie voorvaders niet gehuiverd hadden.

2564

 

GW 13623 ≈≈ Hn 13:25 >> Maar terwijl Johannes zijn loopbaan volbracht, zei hij altijd: Wie denken jullie dat ik ben? Ik ben hem niet. Maar ziet! Na mij komt iemand wiens sandalen ik niet waardig ben van zijn voeten los te maken.  

 

Dt 32:18

De Rots die u verwekte, ging gij toen veronachtzamen, en God die u gebaard had liet gij uit uw gedachten gaan.      

1963

Dt 32:19

Toen YHWH het zag, versmaadde hij hen; gekrenkt als hij was door zijn zonen en zijn dochters.

1132

Dt 32:20

Daarom zei hij: Laat mij mijn aangezicht voor hen verbergen; laat mij zien wat later hun einde zal zijn. Want zij zijn een verkeerd geslacht; zonen in wie geen trouw is.   

3530

Dt 32:21

Zij van hun zijde verwekten mij tot naijver met wat geen god is. Zij krenkten mij met hun ijdele afgoden. En ik van mijn zijde zal hen tot naijver verwekken met wat geen volk is. Met een natie zonder begrip zal ik hen krenken.       

1352

Dt 32:22

Want een vuur is ontstoken in mijn toorn, en het zal branden tot in de diepten van Sjeool. En het zal het land en haar opbrengst verteren; en de grondvesten der bergen in vlam zetten.

 

De GW van de vv 21/22 tezamen bedraagt 5668, welke is die van 1Kn 2042, waarin we Achabs oordeel vernemen omdat hij koning Benhadad van Syrië, die door YHWH in de strijd aan hem was overgeleverd, niet ter dood had gebracht >> Hij zei nu tot hem: Dit heeft YHWH gezegd: Omdat gij de man van het aan mij gewijde, uit uw hand hebt laten gaan, moet uw ziel voor zijn ziel in de plaats komen, en uw volk voor zijn volk.  

4316

 

GW 12293 ≈≈ Mt 5:29 >> Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in Gehenna geworpen wordt.

En 1Pt 1:5 >> (Jullie) die in Gods kracht behoed worden door geloof, tot een redding gereedgemaakt om in [de] laatste tijdsperiode geopenbaard te worden. 

 

Dt 32:23

Ik zal rampspoeden over hen ophopen; al mijn pijlen zal ik op hen afschieten. 

1184

Dt 32:24

Uitgeput van honger zullen zij zijn en verteerd door brandende koorts en dodelijk verderf. En de tanden van beesten zal ik op hen afzenden, met het gif van reptielen in het stof.  

3733

Dt 32:25

Buitenshuis zal een zwaard hen beroven, en binnenshuis verschrikking. Van zowel jongeling als maagd, zuigeling samen met de grijsaard.  

3117

Dt 32:26

Ik zei: Ik zal hen wegblazen, de gedachtenis van hen onder de stervelingen doen ophouden.

2170

 

GW 10204 ≈≈ Mt 12:5 >> Of hebben jullie niet in de Wet gelezen dat op de sabbatten de priesters in de tempel de sabbat schenden en onschuldig blijven?

En Lk 15:17 >> Toen hij nu tot zichzelf was gekomen zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben broden in overvloed, terwijl ik hier verga van honger.

 

Dt 32:26

Ik zei: Ik zal hen wegblazen, de gedachtenis van hen onder de stervelingen doen ophouden.

2170

Dt 32:27

Ware het niet dat ik bevreesd was voor terging van de zijde van de vijand; dat hun tegenstanders het verkeerd zouden opvatten. Dat zij zouden zeggen: Onze hand is superieur gebleken, en niet YHWH heeft dit alles tot stand gebracht.        

2630

Dt 32:28

Want zij zijn een natie ten aanzien waarvan raad vergaat, en er is bij hen geen verstand.

1249

Dt 32:29

O dat zij wijs waren! Dan zouden zij hierover nadenken. Zij zouden acht geven op hun einde later.   

1661

Dt 32:30

Hoe zou één er duizend kunnen achtervolgen, en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen jagen? Niet tenzij hun Rots hen had verkocht en YHWH hen had overgeleverd.

2293

 

GW 10003 ≈≈ Mr 12:15 >> Zullen wij betalen, of zullen wij niet betalen? Daar hij hun huichelarij doorzag, zei hij tot hen: Waarom stellen jullie mij op de proef? Brengt mij een denarius, zodat ik [die] kan bekijken.

En Op 7:4 >> En ik hoorde het aantal van hen die gezegeld werden, 144000, gezegeld uit elke stam van de zonen van Israël.

 

In Op 7:4 valt het op dat Johannes niet vermeldt dat hij de 144000 ook echt zag in het visioen. Hij vermeldt slechts: En ik hoorde het aantalKennelijk heeft dat te maken met het tafereel dat op het zegelen volgt; want vanaf vers 9 zal hij hen opnieuw beschrijven als een Grote Schare. Maar dan ziet hij hen ook werkelijk; gehuld in witte gewaden, gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.

 

Zie Openbaring 7 verklaard vanaf de vv 13/14.

 

Dt 32:31

Want hun rots is niet als onze Rots; zelfs onze vijanden komen tot deze beslissing.  

1054

Dt 32:32

Want hun wijnstok stamt van de wijnstok van Sodom en van de terrassen van Gomorra. Hun druiven zijn giftige druiven, hun trossen zijn bitter.  

4058

Dt 32:33

Hun wijn is het venijn van grote slangen, en het wrede gif van cobra’s.  

2423

Dt 32:34

Ligt dat niet bij mij bewaard, met een zegel eraan bevestigd in mijn schatkamer?

1449

 

Gw 8984 ≈≈ Nh 2:8 >> Ivm de herbouw van Jeruzalem – direct verband houdend met de Jaarwekenprofetie - het verzoek van Nehemia: Ook een brief voor Asaf, de bewaker van het park dat de koning toebehoort, dat hij mij bomen geeft, om de poorten van de Burcht [ten noordwesten van de herbouwde tempel] die bij het Huis behoort, met balken te bouwen, en voor de muur van de stad en voor het huis waar ik mijn intrek zal nemen. De koning dan gaf [ze] mij, naar de goede hand van mijn God over mij.

 

Dt 32:34

Ligt dat niet bij mij bewaard, met een zegel eraan bevestigd in mijn schatkamer?

1449

Dt 32:35

Mij is de wraak en de vergelding. Te bestemder tijd zal hun voet wankelen, want de dag van hun ongeluk is nabij, en de gebeurtenissen die hun wachten, haasten zich werkelijk.

3547

Dt 32:36

Want YHWH zal zijn volk oordelen. En hij zal spijt gevoelen aangaande zijn knechten, want hij zal zien dat de ondersteuning verdwenen is, en er slechts een hulpeloze en waardeloze is. 

2284

Dt 32:37

En hij zal stellig zeggen: Waar zijn hun goden, de rots bij wie zij hun toevlucht zochten, 

738

Dt 32:38

die het vet van hun slachtoffers plachten te eten, de wijn van hun drankoffers plachten te drinken? Laat hen opstaan en jullie helpen. Laat hen een schuilplaats voor jullie worden.

3022

 

GW 11040 ≈≈ Mt 23:12 >> Al wie zich verhoogt, zal vernederd worden, en al wie zich vernedert, zal verhoogd worden. [Yeshua’s uitspraak ivm zijn aanmoediging: De grootste onder jullie moet evenwel jullie dienaar zijn.]

 

Dt 32:39

Ziet nu dat ik — ik het ben, en er zijn geen goden naast mij. Ik breng ter dood en ik maak levend. Ik heb zwaar gewond en ik — ik wil genezen, en er is niemand die uit mijn hand rukt.

2863

Dt 32:40

Want ik hef mijn hand naar de hemel, en ik zeg waarlijk: Zo waar ik tot onbepaalde tijd leef.

1703

Dt 32:41

Indien ik mijn bliksemend zwaard scherp, en mijn hand naar het gericht grijpt, wil ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders en vergelding brengen over hen die mij intens haten.  

3847

Dt 32:42

Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed, terwijl mijn zwaard vlees zal eten van het bloed der verslagenen en gevangenen; van de hoofden der aanvoerders van de vijand.

3693

 

GW 12106 ≈≈ Mt 22:2 >> Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens, een koning, die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.  Maar in de parabel willen de [Joodse] genodigden niet komen.

 

Plus vers 43 >>

Dt 32:43

Weest vrolijk, jullie Heidenen, met zijn [Gods] volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken, en hij zal wraak oefenen aan zijn tegenstanders en verzoening doen voor de bodem van zijn volk.

2545

 

GW 12106 + 2545 = 14651 ≈≈ Hb 4:7 >> [de bekende oproep om Gods Rust in te gaan] bepaalt hij wederom een zekere dag: Heden, in David, zeggend, na zulk een tijd, gelijk tevoren gezegd is: Heden, als jullie zijn stem horen, verhardt jullie harten niet.

 

Dt 32:44

Mozes kwam dan en sprak ten aanhoren van het volk al de woorden van dit lied, hij en Hosea, de zoon van Nun.   

2928

Dt 32:45

Nadat Mozes geëindigd had al deze woorden tot heel Israël te spreken,         

2022

Dt 32:46

zei hij verder tot hen: Neemt al de woorden die ik heden als waarschuwing tot jullie spreek, ter harte, opdat jullie je zonen moogt gebieden er zorg voor te dragen al de woorden van deze wet te volbrengen.   

6585

Dt 32:47

Want het is geen woord zonder waarde voor jullie, maar het betekent jullie leven, en door dit woord kunnen jullie je dagen verlengen op de bodem die jullie aan de overzijde van de Jordaan in bezit gaan nemen.

 

De GW (5146) van dit vers is ook die van Ruth 1:16, waar we Ruth tegenover Naomi haar loyaliteit horen verzekeren >> Dring er bij mij niet op aan je te verlaten door terug te keren van achter jou. Waarheen jij gaat, zal ik gaan en waar jij vernacht zal ik vernachten. Jouw volk is mijn volk en jouw God mijn God.

5146

 

GW 16681 ≈≈ Mr 14:54 >> Maar Petrus volgde hem op een flinke afstand tot op de binnenplaats van de hogepriester; en hij zat zich samen met de huisbedienden te warmen bij een helder vuur.

 

Dt 32:48

Voorts sprak YHWH nog op diezelfde dag tot Mozes en zei:    

1175

Dt 32:49

Beklim dit Abarimgebergte, de berg Nebo, die in het land Moab ligt, die uitziet op Jericho, en zie het land Kanaän, dat ik de zonen van Israël tot een bezitting geef.      

5596

Dt 32:50

Sterf dan op de berg die je beklimt, en word tot je volk vergaderd, juist zoals je broer Aäron op de berg Hor is gestorven en tot zijn volk werd vergaderd;         

4320

Dt 32:51

omdat je plichtvergeten jegens mij gehandeld hebt te midden van de zonen van Israël bij de wateren van Meriba bij Kades, in de wildernis van Zin; omdat je mij niet geheiligd hebt te midden van de zonen van Israël.         

6642

Dt 32:52

Want uit de verte zul je het land zien, maar je zult daar niet binnengaan, in het land dat ik aan de zonen van Israël geef.

4243