Schriftstudies.tk
Palmzondag

Palmzondag en de Lijdensweek

 

In Lukas 19 staat beschreven hoe Yeshua op zondag, 9 Nisan 33 AD (4034 AM), gezeten op een veulen, het jong van  een ezelin, in triomf Jeruzalem binnenreed om zich als de koning van de Joodse natie aan te bieden.

 

 

GW 8976

Datum: 9 Nisan 4034 AM

Verse

zeggend: Gezegend hij die komt, de koning, in naam van de Heer! In de hemel vrede, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen.

Lk 19:38

Maar wij willen niet dat jullie ontwetend zijn, broeders, betreffende hen die ontslapen, opdat jullie niet bedroefd worden zoals ook de overigen die geen hoop hebben.

1Th 4:13

 

Vijf dagen later, op 14 Nisan van 4034 AM, werd Yeshua ter dood gebracht.

 

GW 12195

Datum: 14 Nisan 4034 AM

Vers

Bij de martelpaal van Yeshua stonden echter zijn moeder en de zuster van zijn moeder; Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

Jh 19:25

Maar zodra dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoet, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood werd verzwolgen tot overwinning.

1Ko 15:54

 

Het woord… dat geschreven staat, waarnaar de apostel Paulus verwijst, is tweeledig; t.w. Js 25:8 en Hosea 13:14.

In context gelezen >>

 

Jesaja

 

Js 25:6

En YHWH der legerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal aanrechten van schotels rijk aan olie, een feestmaal van de droesem, van schotels rijk aan olie en vol merg, van de droesem, geklaard.    

5360

Js 25:7

En op deze berg zal hij het gelaat verzwelgen van het omwindsel dat alle volken omwindt,  en het vlechtwerk dat over alle Heidenvolken gevlochten is. 

1383

Js 25:8

Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Heer YHWH zal de tranen van alle aangezichten wissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde wegnemen, want YHWH heeft gesproken.

3208

 

GW 9951 ≈≈ Hb 11:40 >> daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

 

Hosea

 

Hs 13:12

De dwaling van Efraïm is samengebundeld, zijn zonde is als een schat weggelegd.   

1608

Hs 13:13

De weeën van een barende vrouw zullen over hem komen. Hij is een onwijze zoon, want te rechter tijd zal hij niet stilstaan bij het doorbreken van zonen.

1624

Hs 13:14

Uit de hand van Sjeool zal ik hen verlossen; uit de dood zal ik hen terughalen. Waar zijn je angels, Dood? Waar is je vernietigende kracht, Sjeool? Ja, mededogen zal voor mijn ogen verborgen zijn.

3207

 

GW 6439 ≈≈ Hn 28:18 >> En dezen [de Romeinse Overheerser in het toenmalige Israël] wilden mij, nadat zij mij hadden verhoord, vrijlaten, daar ik niets had bedreven wat een grond voor doodstraf was.

 

 

Tussen Palmzondag – volgens de Joodse kalender 9 Nisan – van 33 AD (4034 AM) en 2022 AD (6023 AM) liggen 1989 zonnejaren.

-.-.-.-