Schriftstudies.tk
There are many dwellings in the House of my Father

There are many abodes in the House of my Father


Klik
hier voor 'smal' lezen Click here for 'narrow' reading

John 14:1-3

New Jerusalem

1 Thessalonians 4:15-17

Meeting in the air [eis apantèsin ]

Immortality / Heavenly life

Who will be on earth in the Millennium?

 

John 14:1-3

 

VolgensAccording toJh 14:1-3 zei Jezus op de vooravond van zijn dood ondermeer het volgende tot zijn leerlingen met wie hij bijeen was in de bovenzaal: John 14:1-3 Yeshua, on the eve of his death, said the following to his disciples with whom he was gathered in the upper room:

Laat jullie hart niet in beroering raken;Do not let your heart be troubled. jullie geloven in God, geloof ook inBelieve in God, believe in me too. In het huis van mijn Vader zijn veel verblijfplaatsen – zo niet dan zou ik het jullie gezegd hebben – want ik ga heen om plaats voor jullie te bereiden;In the House of my Father there are many abodes. If not, I would have told you, for I am going to prepare a place for you. Aen wanneer ik heenga en plaats voor jullie bereid, kom ik wederom en ik zal jullie meenemen naar mijzelf, opdat waar ik ben ook jullie mogen zijnAnd when I go and prepare a place for you, I will come again and will receive you to myself, so that wherever I am you may be also.

Jezus begint te zeggen – met nadruk – dat naast geloof in God, ook geloof in hem noodzakelijk is.Yeshua starts saying - with emphasis - that in addition to faith in God, faith in him is also necessary. Er is voor hen geen reden om verontrust te zijn.There is no reason for his disciples to be alarmed. Jezus had die reactie kennelijk bij hen opgemerkt nadat hij gezegd had dat hij zou heengaan;Apparently, Yeshua had noticed that reaction after he had said that he would go away; dat zij hem zouden zoeken maar niet zouden vinden.that they would seek him, but would not find him. En waarom zouden zij hem niet kunnen vinden?

Why would they not be able to find him?Omdat hij naar een plaats ging waar zij hem voorlopig niet konden volgen ( Jh 13:33-34, 36-37 ). Because he went to a place where - for the time being - they could not follow him (John 13:33-37). Hij ging nu eerst een plaats voor hen bereiden in het Huis van zijn Vader, zodat zij naderhand, bij zijn terugkeer, daar hun intrek zouden kunnen nemen.Why not?  

He had to go first to prepare a place for his followers in the House of his Father, so that - on his return - they could take up residence there. Dit was voor hen daarom geen reden tot verontrusting.This was therefore no cause for concern for them. Integendeel;On the contrary. Just azoals zij in het verleden op God en zijn Woord hadden gesteund en daarbij vertroosting hadden gevonden, moesten zij voortaan ook op de woorden van waarheid van hun Messias steunen en verlichting vis they had relied on God and on his Word in the past and had found consolation therein, they were now also to rely on the words of truth of their Mashiach and find enlightenment.

In vers 2 zegt Jezus in feite: "Mochten jullie bepaalde onjuiste ideeën hebben gekoesterd - dat iets waar is terwijl het niet waar is - dan zou ik jullie daarop zeker attent maken. Jullie moeten weten dat er in het Huis van mijn Vader veel kamers (verblijven) zijn".In verse two Yeshua said in effect: "If you would have had some wrong ideas - that something is true while it is not true - then I would certainly have made you aware of it. You must know that in the House of my Father there are many abodes (or >> dwellings)".
Dat was een nieuwe waarheid.For them that was quite a new truth! In their sacred Scriptures, tDie gedachte waren zij in het OT nog niet tegenghey had not yet met that idea. Maar wat bedoelt Jezus met die uitdrukking: Het Huis van mijn Vader?However, what did Yeshua mean by that expression: The House of my Father?Waar woont de Vader eigenlijk? Where does the Father actually live?

Velen zullen meteen antwoorden: God woont toch in de Hemel!Many will answer immediately: God lives in Heaven anyway!
Dat is natuurlijk op zich juist, maar wat moeten wij onder die uitdrukking, hemel, verstaan?That is, of course, correct in itself, but what are we to understand by that expression, Heaven? Js 66:1 helpt ons wellicht op weg: Isaiah 66 may help us on our way:

Zo spreekt YHWH : De hemelen zijn mijn troon en de aarde is mijn voetbank;Thus speaks YHWH: The heavens are my throne and the earth is my footstool; wat voor huis zoudt gij voor mij dan willen bouwen, en welk heiligdom zou mijn rustplaats zijn?what kind of House would you want to build for me, and which Sanctuary would be my resting place?   

Hieruit mogen wij klaarblijkelijk afleiden dat het gehele universum Gods woonplaats omvat.From this Scripture, we may evidently deduce that the entire universe includes God's dwelling place. En daarin, zo verzekert Jezus ons, zijn veel kamers beschikbaarAnd in that endless space - Yeshua assures us - many abodes are available.Het Griekse monè , meervoud monai , betekent eenvoudig een plaats om te verblijven . The Greek monè, plural monai, simply means a place to stay. Dit woord verschijnt in het NT alleen hier en ook nog in vers 23, waar wij lezen: Jezus gaf hem ten antwoord: Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen enIn the NT that word appears only here and also in verse 23, where we read: Yeshua answered him: If someone loves me, he will keep my word and my Father will love him and we will come to him and make an abode with him.
Uit Js 66:1 kunnen wij echter nog iets anders concluderen.From Is 66:1, however, we still can conclude something else. Wanneer God hemel en aarde met elkaar verbindt als zijnde respectievelijk zijn troon en voetbank, dan brengt hij een en ander in verband met een Huis of Tempel: De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank;When God connects heaven and earth as being respectively his throne and footstool, he is referring to a House or Temple: Heaven is my throne and the earth is my footstool; wat voor huis zou u voor mij willen bouwen ,what kind of House would you want to build for me, eand welk heiligdom which Sanctuaryzou mijn rustplaats zijn? would be my resting place? ( wv )

Door zijn profeet spreekt God tot het Joodse volk van de Eindtijd.In that Scripture YHWH Elohim, through his prophet, is speaking to the Jewish people of the End times. Degenen onder hen die dan nog steeds Yeshua (Jezus) als hun Messias afwijzen zullen met de steun van hun eigen verkozen ' messias ' - in werkelijkheid de Antichrist - de Derde tempel willen oprichten om aldaar - volgens de Mozaïsche Wet - de oude offercultus te laten herleven.Those of them who then still reject Yeshua as their Mashiach, obviously will - with the support of their own chosen Mashiach, in reality the Antichrist - erect the Third Temple. Their deepest desire is namely to revive the old sacrificial cult, fully in accordance with the old Mosaic Law. Maar YHWH Elohim heeft geen stoffelijk tempelgebouw van die weerspannigen onder zijn Volk nodig!However, YHWH Elohim does not need a physical temple building from those rebellious ones among his people!

DCompare: Da 9:27; 2Th 2:4Is 66:1-6 Js 66:1-6and 2 Thess 2:4.

 

Current situation on the Temple Mount where the Jews want to rise the Third Temple.

 

Moreover, we are reminded of the scene that Jacob witnessed in Bethel [House of God] in a dream: A ladder that stretched from the earth to the heavens through which angels descended and ascended, at the top of which YHWH Elohim himself was. In that setting YHWH, who stood at the top, had said to Jacob:

 

Ik ben YHWH, de God van je vader Abraham en de God van Isaäk.I am YHWH, the Elohim of your father Abraham and the Elohim of Isaac. Het land, waarop je ligt, aan jou zal ik het geven en aan je zaad.The land on which you are lying will be given to you and to your seed. Jouw zaad zal zijn als het stof der aarde;Your seed will be like the dust of the earth; je zult je uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden.you will expand to the west and the east, to the north and the south. En in jou en in jouw zaad [Israël naar het vlees] zullen alle families van de aardbodem gezegend worden .And in you and in your seed [Israel to the flesh] all families of the earth will be blessed ( Gn 28:13-14).(Gen 28:13-14).

 

 

Oók in dat tafereel werden hemel en aarde met elkaar verbonden, ongetwijfeld profetisch vooruitwijzend naar de visionaire beelden die Johannes later zou krijgen van de Tempelstad Nieuw Jeruzalem dat vanaf God uit de hemel neerdaalt naar de aarde:Also in that scene, heaven and earth were connected, undoubtedly prophetic in advance of the visionary images that John would later receive about the Temple City New Jerusalem, which descends from Elohim out of the heavens to earth:  

New JerusalemEn ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde gingen heen, en de zee is niet meer.

And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and the sea is no more. En de heilige Stad, Nieuw Jeruzalem, zag ik neerdalend uit de hemel vanaf God, toebereid als een bruid, versierd voor haar echtgenoot.And the holy City, New Jerusalem, I saw coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon, zeggend: Zie!And I heard a loud voice from the throne, saying, "Look! De Tent van God bij de mensen, en hij zal zijn tent bij hen opslaan en zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal met hen zijn.The Tent of God with men, and he will store his tent with them, and they will be his people, and God himself will be with them. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de Dood zal niet meer zijn, noch rouw noch geschreeuw noch pijn zal er meer zijnAnd he will wipe out every tear from their eyes, and Death will be no more, neither will mourning nor cry nor pain be anymore; de eerste dingen gingen heen… En een tempelheiligdom zag ik niet in haar, want de Heer God, de Almachtige, is haar tempelheiligdom, en het Lam (Op 21:1-4, 22).the first things went away” ... And I did not see a temple sanctuary in her, for the Lord God Almighty is her temple sanctuary, and the Lamb (Rev 21:1-4, 22).

  

Met Johannes zien we in visioenen de gebeurtenissen waardoor het begin van het Millennium gekenmerkt zal worden.With John we here see in visions the events that will mark the beginning of the Millennium. De oude regeling waarbij de demonen achter de schermen van onzichtbaarheid heersten over de verdorven maatschappij op aarde is uit het zicht;The old arrangement, whereby the demons behind the scenes of invisibility ruled over the corrupt society on earth, is out of sight. Cgeheel verdweneompletely disappeared.Het Messiaanse koninkrijk is nog de enige macht, op aarde zichtbaar vertegenwoordigd door het volk der heiligen van het Opperwezen The Messianic kingdom is still the only power, visibly represented on earth by the people of the saints of the Supreme Being (Da 2:44-45 ( Dn 2:44-45 ; 7:14, 27 ); 7:14, 27).

Het visionaire beeld correspondeert met de vroegere situatie zoals die binnen Israël bestond: de ene stad Jeruzalem, of het ene Sion dat het centrum van de natie vormde.The visionary image corresponds to the former situation, as it existed in Israel: The one city of Jerusalem, or the one Zion, that formed the centre of the nation. Dáár bevond zich vanaf koning David de zetel van het (typologische) Messiasrijk, en dáár ook was de centrale plaats van aanbidding gevestigd: de (eveneens typologische) luisterrijke tempel, gebouwd door Davids zoon Salomo.There, since king David, was the seat of the (typological) Mashiach Empire, and there too the central place of worship was established: The (also typological) glorious temple, built by David's son Solomon.In de Openbaring zien we dat alles terug in de ene tempelstad Nieuw Jeruzalem, de zetel van het Millenniumrijk van de Messias. In Revelation, we see all that in antitype: The one Temple City of New Jerusalem, the seat of the Millennium Empire of the Mashiach.

Zie: Nieuw Jeruzalem – De Heilige StadSee: New Jerusalem - The Holy City

En die gevolgtrekking helpt ons aanzienlijk om te onderscheiden wat Jezus bedoelde met het Huis van mijn Vader .And that conclusion helps us considerably to discern what Yeshua meant by the House of my Father.
Het betreft een geestelijk huis bestaande uit gelovigen in Messias Jezus die -functionerend vanuit de Tempelstad Nieuw Jeruzalem- tot zegen zullen worden voor de Heidenvolken;It refers to a spiritual House consisting of believers in Mashiach Yeshua who - functioning from the Temple City New Jerusalem - will become a blessing for the Gentile peoples; geheel naar Gods Belofte aan Abraham volgens
Gn 22 : 18 .entirely according to God's promise to Abraham in Genesis: In your seed all the Goyim of the earth will be blessed, because you have obeyed my voice (Gen 22:18).  

Die conclusie strookt tevens met Jezus' eigen uitspraak in Johannes 2.That conclusion is also consistent with Yeshua's own statement in John 2. Toen hij de tempel reinigde van onheilige koophandel, zei hij tot de kooplieden: MaaktWhen he cleansed the temple of unholy commerce, he said to the merchants: Do no longer make het Huis van mijn Vathe House of my Father niet langer tot een huis van koopwaarto a house of merchandise. ( Jh 2:15-17
En dat nu is ook precies de betekenis van Jh 14:2 > In het huis van mijn Vader - de Tempelstad Nieuw Jeruzalem - zijn veel verblijven.And that is precisely the meaning of John 14:2, however, than in antitype >> In the House of my Father - the Temple City New Jerusalem - there are many abodes.

In that text, Yeshua spoke in a form of the Greek verb eisin in the present tense. Even then, Jesus could speak that way: With his coming and acting on earth, the new antitypical temple arrangement already had begun to take shape, although the Christian Church, his Congregational Body, would only come to existence on the day of Pentecost in 33 AD.

Dat blijkt wel uit wat hij tot de Joden zei die hem ter verantwoording riepen voor het reinigen van de tempel : Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen... Maar hij sprak overThat fact is evident from what he said to the Jews who called him to account for the cleansing of the temple: Break down this temple and in three days I will raise it up ... But he spoke about de tempel van zijn lichaamthe temple of his body ( Jh 2:18-22).(John 2:18-22).

Bij zijn doop begon de tegenbeeldige tempelregeling reeds vorm aan te nemen.At Yeshua’s baptism, that antitypical temple arrangement already began to take shape. Door zijn onderdompeling in de Jordaan gaf hij te kennen dat hij zich met de zondige mensheid identificeerde en bereid was plaatsvervangend voor haar te sterven en zijn leven op het altaar van Gods wil te offeren (
Hb 10:5-9 ; Mt 3:13-17 ; Lk 3:21-23 ).Through his immersion in the Jordan, he indicated that he identified himself with sinful humanity and that he was willing to die vicariously for her by sacrificing his life on the altar of God's will.

Compare for this biblical principle: Heb 10:5-9; Matt 3:13-17 and Luke 3:21-23).

In that way the antitypical 'altar' of God's will came into existence (Heb 13:10).


In de oudheid stond het koperen altaar in het midden van het Voorhof vóór de heilige Tent der samenkomst, en zo kwam tezamen met het tegenbeeldige, geestelijke altaar ook het tegenbeeldige 'Voorhof' tot bestaan.In ancient times the copper altar stood in the middle of the Courtyard in front of the holy Tent of meeting. And in accordance with that type the antitypical, spiritual altar came to existence, pointing to
Daarmee wordt een toestand bedoeld waarin iemand zich op aarde ba state in which someone is finding himself on earth. Jezus die tot Hogepriester was gezalfd bevond zich in dat tegenbeeldige Voorhof omdat hij in een toestand verkeerde van menselijke volmaaktheid, volkomen rechtvaardig en rechtschapen:Yeshua who had been anointed as High Priest, ‘walked around’ in that antitypical Courtyard because he was in a state of human perfection, completely righteous, integer and upright. Just as Loyaal, zonder kwaad, onbezoedeld, afgescheiden van de zondaars .we read in Heb 7:26-27 >>

For such a high priest indeed was befitting us, loyal, guileless, undefiled, separated from the sinners, and having become higher than the heavens, who has no need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for the own sins, then for those of the people. For this he did once for all, having offered up himself. 

 

Compare: Melchizedek in Hebrews - A new priesthood

Met het tegenbeeldige altaar en het tegenbeeldige Voorhof kwam ook de tegenbeeldige Tent zelf tot bestaan, waarin de nieuwe hogepriester zijn openbare dienst kon uitoefenen.With the antitypical altar and the antitypical Courtyard, the antitypical Tent itself came into existence, in which the new High priest could perform his public service.
Natuurlijk had zijn Vader God, de Allerhoogste, altijd al zijn woonplaats in de hemel, maar toen Hij de ware Tent 'opsloeg' kon hij bewerken dat die exclusieve woonplaats een ander aspect aannam, of nieuwe kenmerken kreeg.Of course, his Father Elohim, the Supreme, always had his residence in heaven. However, when He "stored up" the true Tent, he could fit up that this exclusive dwelling took on a different aspect, or new characteristics.
De heiligheid van zijn hemelse woonplaats werd in scherpe tegenstelling tot de buitengewone zondigheid van de mensheid verhoogd. The holiness of his heavenly home was increased, in sharp opposition to the extraordinary sinfulness of humankind. Zijn persoonlijke woning werd nu de heilige plaats waar een rechtvaardige, maar ook barmhartige God bereid was een passend, volmaakt offer ten behoeve van de onheilige mensheid te aanvaarden. His personal home now became the holy place where a righteous, but also merciful God was willing to accept an appropriate, perfect sacrifice for the benefit of unholy humankind.
Uiteraard moest de waarde van dit offer aangeboden worden door een zondeloze, heilige Hogepriester die persoonlijk toegang had tot God.Of course, the value of such a holy and perfect sacrifice had likewise to be presented by a sinless, holy High Priest who had personal access to God.
Op deze wijze werd Gods hemelse troon een verzoeningstroon;In that way, Elohim's heavenly throne became a throne of reconciliation. Hzijn hemelse woonplaats nam de kenmerken aan van een tegenbeeldig Allerheiligste (
Hb 9:11-12; 24-26 is heavenly dwelling took on the characteristics of an antitypical Most Holy.

Compare:  Melchizedek in Hebrews – A new covenant

And also Hebrews 9:11-12, 24-26.

 

 

Maar wat valt er te zeggen van het HeiligBut what can be said about the Holy? Ook die eerste, voorste afdeling heeft tegenbeeldige betekenis, wederom in de zin van een toestand . That first, front section also has antitypical significance, again in the sense of a situation.
Zoals we zagen volbracht Jezus vanaf zijn doop zijn aardse bediening in het tegenbeeldige Voorhof als een volmaakt rechtvaardig mens , toezicht houdend op het opdragen van zijn eigen ziel als een volkomen zondeverzoenend offeAs we already ascertained, from the time of his baptism Yeshua fulfilled his earthly ministry in the antitypical Courtyard as a perfectly righteous man, overseeing the dedication of his own soul as a perfectly sin-sacrifice.
Hij bevond zich te midden van zijn eigen (joodse) mensen die hij trachtte te dienen en door wie hij uiteraard gezien kon worden, precies zoals het geval was met het Voorhof van de Tabernakel. He was in the midst of his own (Jewish) people that he tried to serve and by whom he could of course be seen, just as was the case with the Courtyard of the Tabernacle.Hoewel de leden van de 12 niet priesterlijke stammen geen toegang hadden tot het Voorhof, konden zij wel alles gadeslaan wat daar plaats vond. Although the members of the 12 non-priestly tribes did not have access to that Courtyard, they could observe everything that was going on there.

 

Met het Heilige was het echter anders gesteld; With the Holy, however, it was different.die eerste afdeling had een afscherming, een Gordijn, waardoor alles wat daarbinnen plaats vond, aan het oog was onttrokken. That first section of the actual Tent had a shielding, a curtain, which hid from the eye everything that took place within it.Alleen Aäron en zijn priesterlijke zonen mochten daarin binnengaan voor het verrichten van de dagelijkse en wekelijkse cultische handelingen. Only Aaron and his priestly sons were allowed to enter into it for the daily and weekly cultic activities.
Toen Jezus ten tijde van zijn doop werd gezalfd, werd hij tevens door God verwekt als diens geestelijke Zoon die vanaf dat moment weer op weg terug was naar de hemel.When Yeshua was anointed at the time of his baptism, he was also begotten by God as his spiritual Son who, from that moment on, was on his way back to heaven.In die hoedanigheid bevond hij zich in het tegenbeeldige Heilige;
In that capacity he abided in the antitypical Holy;wat betreft zijn verhouding tot God afgeschermd. concerning his relationship to God shielded.Z ijn joodse volksgenoten konden die geestelijke toestand niet met hun letterlijk gezichtsvermogen waarnemen. His Jewish fellow countrymen could not perceive that spiritual condition with their literal eyesight.  

Uit het bovenstaande kunnen wij nu een aantal conclusies trekkeFrom the above we can now draw a number of conclusions:

(1)(1)De grotere en volmaaktere Tent, niet met handen gemaakt , heeft daarom niets met een stoffelijk gebouw te maken ( Hb 9:11-12 ). The larger and more perfect Tent, not made with hands, therefore has nothing to do with a physical building (Heb 9:11-12).Het is een geestelijk 'gebouw' dat opgebouwd wordt met 'levende stenen', namelijk levende personen, hetzij in het bezit van een geestelijke natuur (de hemelse Gemeente), hetzij van een menselijke natuur (de aardse Gemeente). It is a spiritual 'building' that is built up with 'living stones', namely living persons, either in the possession of a spiritual nature (the heavenly Congregation) or of a human nature (the earthly Congregation). Compare One Peter 2:4-5.Zie: Ef 2:20-22 en 1Pt 2:4-5 .
En tot de eersten van die 'levende stenen' zei Jezus op de vooravond van zijn dood dus:
In het Huis van mijn Vader zijn veel verblijfplaatsen… Ik ga heen om plaats voor jullie te bereiden.And to the first of those "living stones," on the eve of his death, Yeshua said: In the house of my Father there are many abodes ... I am going to prepare a place for you. Compare also Ephesians 2:20-22.


( 2 ) Toen Jezus dan ook op de Pinksterdag van 33 AD heilige geest uitstortte op zijn wachtende leerlingen, werd daarmee het bewijs geleverd dat hij het tegenbeeldige Allerheiligste was binnengegaan en zijn Vader de waarde van zijn bloed had aangeboden, daarmee
een eeuwige verlossing verworven hebbend .(2) So, when Yeshua poured out holy spirit upon his waiting disciples on the Day of Pentecost of 33 AD, it provided proof that he had entered the antitypical Most Holy and to his Father had presented the value of his blood, thereby having gained an eternal redemption.
Langs die weg had hij voor zijn leerlingen plaats bereid in de grotere en volmaaktere Tent en kon hij hen vanaf de Pinksterdag daarin overbrengen.By that way, he had prepared a place for his disciples in
the larger and more perfect Tent. Consequently, on the day of Pentecost, he could transfer them to that antitypical Tent. Justified by faith in his ransom sacrifice they resided from then on in the situation of the antitypical earthly Courtyard. And moreover, begotten as Elohim's spiritual sons, they found themselves too in the situation of the antitypical Holy. In a sense, Yeshua had received them to himself, to reside with him in the House of his Father. Everything, of course, in a kind of provisional sense. In the meantime they are eagerly looking forward to other types becoming reality:

For we know that when our earthly tent dwelling is dissolved, we will have a building from God, a non-handmade, eternal dwelling in the heavens (2Cor 5:1). In other words: As begotten sons they eagerly await Yeshua’s coming again; the fulfilment of his own assured promise: And I will receive you to myself, so that wherever I am you may be also.  That is, of course, the experience of the rapture.

(Note: Revelation 11 discloses that after that event the heavenly part of the naos can be measured).

  

1 Thessalonicenzen 4:15-17 1 Thessalonians 4:15-17

 

Na dit uitstapje keren we terug naar Jh 14:2.After this excursion we return to John 14:2. Aan de hand van Js 66:1 concludeerden we dat kennelijk het gehele universum beschouwd kan worden als het Huis van mijn Vader . Based on Isaiah 66:1 we concluded that apparently the entire universe can be considered as the House of my Father.De hemel, Gods verblijfplaats, heeft immers geen ruimtelijke beperkingen. The heaven, God's residence, has no spatial limitations.Met het gebruik van die uitdrukking geeft de Bijbel eenvoudig aan dat het een verblijfplaats is op geestelijk niveau. With the use of that expression, the Bible simply indicates that it is a dwelling place on a spiritual level.Een heel ander niveau van leven daarom dan waarin wij als mensen - stoffelijke wezens – hier op aarde verkeren. A very different level of life, therefore, than we humans experience here on earth.
Om die reden hoeft dan ook het Schriftdeel 1 Th 4:15-17 geen enkel probleem op te leveren.For that reason, the Scripture 1 Thess 4:15-17 does not present any problem.

15 Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer , dat wij, de levenden, die in leven blijven tot de paroesie van de Heer, de ontslapenen in geen geval zullen vóórgaan ; 15 For this is what we say to you in a word from the Lord, that we, the living, who remain alive until the presence of the Lord, will in no case precede those who have fallen asleep;

16 want de Heer zelf zal vanaf de hemel neerdalen met een bevelende roep, met stem der aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in [de] Messias zullen eerst opstaan . 16 for the Lord himself will descend from heaven with a commanding call, with the voice of archangel and with God's trumpet, and those who are dead in Mashiach will rise first.

17 Daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, tezamen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht; 17 After that we, the living, who survive, will together with them be snatched away in clouds, to meet the Lord in the air. Aen aldus zullen wij altijd met [de] Heer zind thus we will always be with the Lord.

In de verzen 16 en 17 beschrijft de apostel de verandering tot hemels leven van alle leden van de Gemeente, alle christenen die vanaf de Pinksterdag tot op dat tijdstip door wedergeboorte in het Lichaam van de Messias werden opgenomen (
1Ko 12:12, 13 ).In the verses 16 and 17, the apostle describes the change to heavenly life of all members of Yeshua’s Congregational Body, all Christians who were included - by rebirth - in the Body of Messiah from Pentecost till that time (1Cor 12:12-13).
Andere personen - ook de andere gelovigen - zoals bijvoorbeeld Abraham, Isaäk en Jakob en alle andere voorchristelijke getrouwen (
Hebreeën 11 ), zullen niet delen in de ervaring (gebeurtenis) die Paulus hier, in 1 Thess 4, beschrijft en die hij later, meer gedetailleerd, zou uitwerken in 1Ko 15:51-52 .Other persons - also the other believers - such as Abraham, Isaac and Jacob and all other pre-christian faithful will not share in the experience (event) that Paul describes here, in 1 Thess 4, and which he, later and more detailed, would elaborate in 1Cor 15: 51-52.   

Zie ook: De Laatste trompet .See also: The Last Trumpet.

Het is dus eenvoudig niet waar dat alle gelovigen van alle tijden hemels, onsterfelijk leven ten deel zal valleTherefore, it is simply not true that all believers of all times will attain heavenly, immortal life.
Aan de hand van
Hb 11:16-19 is bijvoorbeeld gemakkelijk aan te tonen dat Abraham geen leven in de hemel verwachtte.For example, it is easily demonstrable that Abraham did not expect life in heaven.Hij verwachtte inderdaad een beter patris (vers 14, vaderland of vaderstad ), dat tot de hemel behoorde. He indeed expected a better patris, which belonged to heaven.Maar hoe kwam dat? Omdat hij uitzag naar de Because he looked forward at the City that [ware] fundamenten hhas [true] foundations, (vers 10), van welke Stad wij nu weten dat het om Nieuw Jeruzalem gaat dat vanuit de hemel zal neerdalen, richting aarde, door welke regeling God vervolgens verblijf zal houden bij de mensen op aarde ( Op 21:2-4 of which City we now know that it will be New Jerusalem that will descend from heaven, towards earth. In fact, an arrangement by which Elohim will then reside with all the people on earth. Because of that progress in God's purpose, it is said of those people then on earth: And death will be no more.Voor hen is vanaf die tijd dus wel degelijk blijvend leven op aarde mogelijk. For them, permanent life on earth is therefore possible from that time on.

Compare Hebrews 11:16 >> Abraham longed for a homeland that belongs to heaven.

And also Revelation 21:2-5 >>

And the holy City, New Jerusalem, I saw coming down from heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne, saying, Behold! The Tent of God with men, and he will store his tent with them, and they will be his people, and God himself will be with them. And he will wipe out every tear from their eyes, and Death will be no more, neither will mourning nor outcry nor pain be anymore; the first things went off. And He ho is sitting on the throne said, Behold! I make all things new.
 Als gevolg van die voortgang in Gods voornemen, wordt er van die mensen op aarde gezegd: en de dood zal niet meer zijn
So, instead of going to heaven, YHWH Elohim will direct his attention on our globe the earth. Why? Because all the people outside Yeshua’s Congregational Body will in the future reside on earth. Dat Abraham uitsluitend aan toekomstig aards leven dacht, blijkt ook uit het feit dat hij bereid was zijn zoon Isaäk ten offer te brengenThat Abraham was thinking exclusively of future earthly life, is also evident from the fact that he was willing to sacrifice his son Isaac.Toen hij dit offer inderdaad poogde te brengen, deed hij dit in het geloof dat God zijn enige zoon desnoods kon opwekken. When he tried to bring that sacrifice, he did so in the belief that God could raise his only son if necessary.Waar In de hemIn heaven? Absoluut niet! Absolutely not! Abraham verwachtte zijn zoon terug in een aardse opstanding; Abraham was expecting his son back in an earthly resurrection;want alleen dan kon de belofte voortgang hebben: In Isaäk zal 'uw zaad' genoemd worden. for only then could the promise In Isaac your seed will be mentioned have progress!

 

Ontmoeting in de lucht [ eis apantèsin ] Meeting in the air [eis apantèsin

Maar terug naar 1Thess 4But back to 1 Thess 4.

Wanneer de Gemeente wordt weggerukt, gaat ze haar Heer tegemoet in de lucht .When Yeshua’s Congregational Body, his Bride, is snatched away, she goes to meet her Lord in the air. Twee zaken verdienen hierbij onze aandacht:

Here, two things deserve our attention: Meeting the Lord in the air, and thus, we will always be with [the] Lord.   a  de Heer tegemoet in de lucht b.
Het Griekse
εις απαντησιν (eis apantèsin ) had in de papyri de toepassing van iemand - in het bijzonder een hoogwaardigheidsbekleder- tegemoet gaan , in de zin van hem inhalen.The Greek εις απαντησιν (eis apantèsin) had in the papyri the application of someone to meet, in particular a dignity. In In zijn commentaar op deze uitdrukking schreef William Vine his commentary on this expression, William Vine wrote:

It occurs in a papyrusmanuscript of the 2nd century BC, and in another of the 3rd century AD, for the reception of a newly appointed magistrate, or other dignitary, by the residents in his district on his arrival there. Almost invariably the word suggests that those who go out to meet him intend to return to their starting place with the person met…and this meaning seems equally approriate here.

 Bijvoorbeeld binnen de stad welke die hooggeplaatste persoon met een bezoek kwam verere 

Dat Vine ook zelf geloofde dat in die betekenis de zinsnede de Heer tegemoet in de lucht opgevat moet worden, moge blijken uit wat hij verder zegt over de christenen die worden opgewektThat Vine himself also believed that in this sense the phrase meeting the Lord in the air should be conceived, is apparent from what he wrote further about the Christians being resurrected: “They will be raised by his quickening voice, and will be caught away to meet him in the air, and, in due course, will return with him to the earth from whence they set out”.

That in this course of events also the last generation of Christians will be involved - those who will remain alive until the parousia (presence) of the Lord Yeshua - Vine had indicated earlier.De doden worden opgewekt, maar de lichamen van de tot op die tijd in leven gebleven gelovigen moeten veranderd worden . The dead are raised, but the bodies of the believers who have remained alive until then must be changed.En waarom? And why?Omdat zij in hun huidige, natuurlijke (menselijke) toestand hun hemelse erfenis niet kunnen binnengaan: Because they can not enter their heavenly inheritance in their current, natural (human) state.

Vine: “Concerning the living believers it is stated that, inasmuch as in its present natural condition the body cannot enter upon its heavenly inheritance, their bodies shall be changed, in the twinkling of an eye and without passing through the experience of death… Then shall, all together and immediately, at the same time and in the same company, be caught away to the parousia of the Lord”.  

They will be raised bij his quickening voice, and will be caught away to meet him in the air, and, in due course, will return with him to the earth from whence they set out.HoweverEr vindt dus een ontmoeting plaats in de lucht, en vervolgens - zoals Vine zegt - zullen zij op de daarvoor bestemde tijd met hem naar de aarde terugkeren, vanwaar zij kwamen.Dat in die gang van zaken ook de laatste generatie van christenen, die tot aan de paroesie in leven blijft, betrokken zal zijn, had Vine al eerder aangegeveConcerning the living believers it is stated that, inasmuch as in its present natural condition the body cannot enter upon its heavenly inheritance, their bodies shall be changed, "in the twinkling of an eye" and without passing through the experience of death…Then shall, all together and immediately, at the same time and in the same company, be caught away to the Parousia of the LordMaar, zoals gezegd, zullen de leden van de Gemeente na die ontmoeting voor altijd met [de] Heer zijn ., as said before, Yeshua’s Body-members - after that meeting - will be forever with [the] Lord.
En dat is heel begrijpelijk.And that is quite understandable. Hun bestaan speelt zich voortaan immers op hetzelfde niveau af als die van de Messias, van de Vader en van de engelen, en dat is op geestelijk niveau. After all, their existence will be on the same level as that of the Mashiach, that is on a spiritual level. Having gone through the barrier of their flesh, just like Yeshua himself, they pass the curtain (or: veil) and are granted access to the holy place, the heavenly throne room of the Father. Zie
Hb 10:19-20 .
Doordat zij, net als Jezus door de barrière van hun vlees zijn gegaan , passeren zij ahw het gordijn en wordt hun toegang verleend tot de heilige plaats , het huis van de Vader Compare
Hebrews 10:19-20.

Aldus benaderd en beredeneerd levert eis apantèsin - de Heer tegemoet gaan in de lucht en vervolgens met hem naar de aarde terugkeren - geen enkele moeilijkheid op.However, in what way are we to view the joint return to the earth? Clearly notHoe moeten wij dat terugkeren opvatten? as a geographical displacement, but Als wij dat zouden veronderstellen, denken wij dan niet in onze eigen beperkte menselijke dimensiDe terugkeer van Jezus met zijn Gemeente moeten wij dus duidelijk niet opvatten als een geografische verplaatsing, maar eerder in de zin van drather in the sense of focusing attention on, as is also applicable in Rev 21:2-4 (see above).
In die zin is Op 21:2-4 toepasselijk, zoals wij eerder zagen.When the heavenly Congregation of the New Jerusalem descends from God in heaven, all her attention will then be focused on the situation that will then exist on earth among men.
En die mensen ervaren die aandacht ook;And those people will indeed experience that attention.
Tzij gaan merken dat er geheel nieuwe toestanden onder hen ontstahey start noticing that completely new conditions are emerging among them. Niets blijft bij het oude ;Nothing remains in the same, old conditions. As scripture is telling us: alle dingen worden nieuw gemaakAll things are being made new! (
Op 21:1-5 ).

Paulus heeft weer een andere manier om die 'terugkeer' met alle aandacht voor de aarde die daarbij hoort, te verwoorden;The apostle Paul expressed that 'return' - together with all the attention for the new earthly situation – in these terms: When the Mashiach, your life, is made manifest, you will also be made manifest in glory together with him (Col 3:4).

In fact the same purport as Rom 8:19 >> The fervent expectation of creation waits for the sons of God to be made manifest. And with what intention will these Body-members of Yeshua be made manifest?

Answer: To accomplish a grand work during the Millennium reign of Mashiach, namely giving the Goyim the opportunity to bless themselves in Abraham's seed (Gen 22:18).

However,Wanneer de Messias, jullie leven, openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie tezamen met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheidVan de zelfde strekking is Rm 8:19 Want de vurige verwachting van de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods . it always remains true that they find themselves all the time in the monai of the Father's House, in the abodes that their Lord had prepared for them, and also in the sense of a close relationship with both the Father and the Son, on a spiritual level.  

Onsterfelijkheid / Hemels leven .

Immortality / Heavenly life

 
Buiten 1Tm 6:16 - het vers dat melding maakt van Degene, God,
die alleen onsterfelijkheid bezit , di zonder dat die door iemand anders aan hem verleend moest worden - vinden we in het NT slechts één andere plaats waarin athanasia Zie, ik deel jullie een geheimenis mede.Look, I tell you a mystery. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een knippering van [het] oog, bij de laatste trompet , want de trompet zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. We shall not all be laid to sleep, but we shall all be changed, in an indivisible moment, in a blink of the eye, in the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.Maar zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. But as soon as this corruptible puts on incorruption, and this mortal puts on immortality, the word will become reality, that is written: Death is swallowed up in victory (1Cor 15:51-54).   

With this passage we receive a further explanation of the rapture according to 1Thess 4:13-17. Again, this refers to the change to heavenly life of all members of Yeshua’s Congregational Body in his parousia. All generations of died Christians, along with the last generation which had remained alive up to that time. Only they will have the experience of being "clothed" with immortality (athanasia). Something that is really superb!

For think what the apostle wrote, in 1Tim 6:16, about YHWH Elohim Himself: The One who alone possesses immortality, inhabiting an inaccessible light; whom no man has seen nor can see. To him be honour and eternal power! Amen.

Yes indeed, YHWH Elohim alone possesses in Himself immortality. However, to others, chosen by Him, he can grant immortality. And apart from his Beloved Son, only his Body members receive that superb gift! In Phil 3:20-21 the apostle has expanded further on that magnificent gift:                  
Met deze passage ontvangen we een verdere toelichting op de Opname volgens
1Th 4:13-17 .Laten we eerst met elkaar nagaan welke persoonlijke verwachting de apostel Paulus koesterde toen hij zijn Brieven schreef.
3:20-21 Want ons burgerschap bestaat in de hemelen, van waaruit wij ook vurig een redder verwachten, Heer Jezus Messias, die het lichaam van onze vernedering van gedaante zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid,For our citizenship exists in the heavens, from which we also eagerly await a Saviour, Lord Yeshua Mashiach, who will refashion the body of our lowliness to be conformed to the body of his glory.

Paulus kan zich niets groters voorstellen dan zijn intrek te nemen bij de Heer, zoals hij eerder in de Tweede Korinthebrief had geformuleerd.Paul himself could not imagine anything greater than to take up residence with the Lord, as he had earlier formulated in the Second Corinthian letter: We know that when our earthly tent dwelling is dissolved, we will have a building from God, a non-handmade, eternal dwelling in the heavens.
Ook daarin had hij reeds gezinspeeld op die uitkomst, wanneer zijn aardse tent in elkaar zou storten;
Voor hem is het opstandingslichaam als een gebouw, een eeuwig huis in de hemelen .For him, Paul, the resurrection body is like a building, an eternal house in the heavens.
Dat hij daarbij doelt op het innemen van een (ook) voor hem bereide plaats in het huis van mijn Vader , blijkt verder uit zijn woorden in de vv 6-8:

 

 

 

Consequently, in 2 Cor 5 he stated: We are therefore always in good spirit and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord ... We are full of good courage and prefer to be absent from the body and take up residence with the Lord.

Wij zijn daarom altijd vol goede moed en weten dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam, afwezig zijn van de Heer … Wij zijn vol goede moed en willen liever afwezig geraken van het lichaam en onze intrek The apostle is constantly talking about us, plural. Thus, he assured that the heavenly destination, taking up residence with the Lord, applies to all real, chosen and called Christians (Rom 8:28-30).

Daarmee laat hij uitkomen dat de hemelse bestemming, intrek nemen bij de Heer , ook voor hen geldt tot wie hij zich in de Brief richt:Paulus spreekt niet slechts voor zichzelHij heeft het voortdurend over wij Trouwens, op de avond dat Jezus met zijn leerlingen voor het laatst bijeen was in de bovenzaal te Jeruzalem liet ook hij uitkomen dat naast de apostelen nog vele anderen mettertijd bij hem in de hemel hun intrek zouden nemenBy the way, on the night that Yeshua and his disciples were for the last time gathered in the upper room in Jerusalem, he also showed that, in addition to the apostles, many others would stay with him in heaven in time. We zagen dat reeds in Jh 14:1-3, maar in Johannes 17 wordt hij in het gebed tot zijn Vader heel specifiek:We saw that in John 14:1-3, but in John 17 he became very specific in his prayer to his Father:

En nu, verheerlijk gij mij, Vader, naast uzelf met de heerlijkheid welke ik naast u had eer de wereld was … Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt – ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij had mij lief vóór de grondlegging der wereld .And now, you glorify me, Father, beside yourself with the glory which I had beside you before the world was ... Father, what you have given me - I want where I am, they too be with me, that they may behold my glory which you gave me, for you loved me before the founding of the world( Jh 17:5, 2.

Merk op dat Jezus de Vader verzoekt om na zijn dood en opstanding weer plaats te mogen nemen naast hem
met de heerlijkheid welke ik naast u had eer de wereld was , di in zijn pre-existentie (voormenselijk bestaan).Zie:
Dat wonderlijke bouwwerk – de Gemeente – Johannes 17:1-26See: That wonderful structure - the Church - John 17: 1-26

 

Wie zijn er in het Millennium op aarde? Who will be on earth in the Millennium?


Al het voorgaande in aanmerking nemend, kunnen wij ons niet voorstellen hoe iemand kan zeggen dat met de uitdrukking hemels leven in werkelijkheid aards leven bedoeld zou worden, enkel en alleen vanwege het gegeven dat het door de hemel verleend wordt.Vanaf Pinksteren 33 AD ontstonden met de stichting van de Gemeente werkelijk geheel nieuwe perspectieven voor Joden en Heidenen die door God in verband met zijn voornemen in Messias Jezus werden geroepen (
Rm 8:28-30 ).From Pentecost 33 AD, with the foundation of Yeshua’s Body of believers, completely new perspectives were created for Jews and Gentiles alike who were called by God in connection with his purpose in Mashiach Yeshua (Rom 8:28-30).   
Er brak toen een nieuw aeon (eeuw; wereldperiode) in Gods voornemen aan, namelijk om het hemelse deel van het zaad van Abraham voort te brengenA new aeon (age, world period) then had its start within Elohim's purpose, by creating the heavenly part of the seed of Abraham.
Dat deel van het zaad is ook bekend komen te staan als de Bruid, de Vrouw van het Lam , dat als het hemelse deel van het Nieuwe Jeruzalem mettertijd uit de hemel zal neerdalen om tot zegen te worden van de Heidenvolken die in het Millennium op aarde zullen zijn.That part of the Seed has come to be known as the Bride, the Lamb's Wife, who, as the heavenly part of the New Jerusalem, will eventually descend from heaven to become a blessing to the Gentile nations living in the Millennium on Earth.

Een en ander impliceert dat alle anderen die God met (eeuwig) leven zal begunstigen, hun bestemming op aarde zullen hebben.This implies that all others who will be favoured with (eternal) life by YHWH Elohim, will have their destiny on earth.
Daaronder ook de gelovige Joden (en hun voorvaders) van vóór en ná het aeon waarin de Gemeente van christenen wordt geroepen.Among them are the believing Jews (and their forefathers) from before and after the aeon in which the Body of Christians is called.

Beter is het om te zeggen: in de eerste plaats de Joden omdat voor hen in eerste instantie en altijd al, vanaf Abraham, de belofte heeft gegolden dat de Heidenvolken in hen , het aardse deel van Abrahams zaad, gezegend zullen worden ( Gn 13:16 ; 22:18 ; 28:10-14 ).It is better to say: First of all the Jews, because for them in the first instance and always, from Abraham, the promise has been made that the Gentile nations in them, the earthly part of Abraham's seed, will be blessed

(Gen 13:16; 22:18; 28:10-14).


Dat in het Millennium alléén dat deel van het zaad tezamen met de Heidenvolken op aarde zullen zijn, blijkt uit wat er gaat gebeuren als aan het einde van de 1000 jaar Satan uit zijn gevangenis wordt losgelaten:That in the Millennium alone that part of the seed will be on earth – of course together with the Gentile people - is clear from what is going to happen at the end of the 1000 years, when Satan will be released from his Millennium prison:

En zodra de duizend jaren ten einde zijn zal de Satan uit zijn kerker worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de Heidenvolken die aan de vier hoeken der aarde zijn te misleiden, Gog en Magog , om hen te verzamelen tot de oorlog, hun aantal als het zand der zee.And as soon as the thousand years have come to an end, Satan will be released from his dungeon, and he will go out to deceive the Gentile peoples that are at the four corners of the earth, Gog and Magog , to gather them to war.
Their number as the sand of the sea. En zij [ een aanzienlijk deel van de Heidenvolken dat door het oordeel van het Millennium is gegaan ] trokken op over de breedte der aarde en omsingelden het kamp der heiligen en de geliefde Stad .And they [a considerable portion of the Gentiles that went through the judgment of the Millennium] advanced over the breadth of the earth and encircled the camp of the saints and the beloved City. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen (Op 20:7-9).However, fire came down from heaven and devoured them (Rev 20:7-9).


Op wie zullen die rebellerende natiën het in de voor hen beslissende fase gemunt hebben?
At whom will those rebellious nations aim in that for them decisive phase?
Antwoord: op het kamp van de heiligen en de geliefde Stad .
Answer: At the camp of the saints and the beloved City.
Hier wordt duidelijk dat de geliefde stad, het Nieuwe Jeruzalem, al die 1000 jaar op aarde werd vertegenwoordigd door de heiligen .
Here it becomes clear that the beloved City, the New Jerusalem, was represented on earth by the saints for 1000 years. Nee, niet de heiligen van de christelijke gemeente, maar de heiligen of uitverkorenen van de Joodse gemeente .No, not the saints of the Christian congregation, but the saints or elect of the Jewish Congregation. Zie voor die uitdrukking en aanvullende details mbt hun bestemming ondermeer
Dn 7:17-18, 27 ;

See for additional details regarding their destination: Dan 7:17-18, 27; Js 65:9 , 15 .Isa 65: 9, 15.

En zie ook: Tot leven komen - (3) OordeelEn in dit verband nog iets: Met welk doel wordt Satan gedurende 1000 jaar gebondenIn this connection, something else has to be remarked: For what purpose is Satan bound for 1,000 years? In vers 3 van Openbaring 20 wordt die vraag beantwoord: opdat hij de Heidenvolken niet langer zou misleiden totdat de duizend jaren voleindigd zijn . In verse 3 of Revelation 20 that question is answered: Lest he deceive the Gentile people any longer until the thousand years are finished.

De nieuwe maatschappij op aarde omvat vanaf haar begin dus, naast de Joodse heiligen, vooral de natiën , de Heidenvolken.
So, the new society on earth, from its beginning, therefore includes - in addition to the Jewish saints - especially the nations, the Gentiles [Goyim]. Maar dat hoeft ons niet te verbazen.And that, of course, does not surprise us at all! Because, Want uit
Mt 25:37, 46 weten wij al bij voorbaat dat het de 'schapen' - de rechtvaardigen onder de natiën - zullen zijn die als eersten vanuit het oude aeon de oversteek zullen maken naar het nieuwe aeon , het Millennium.from Mt 25:37, 46 we already knew in advance that it will be the 'sheep' - the righteous among the Goyim - who will be the first to make the crossing from the old aeon to the new aeon, the Millennium. Maar wel in het gezelschap van de Joodse heiligen! However, for sure in the company of the Jewish saints! Of anders gezegd: Samen met de joodse 'man' van de Eindtijd, namelijk degenen onder de Joden die rond de tijd van de voltalligheid van de christelijke Gemeente uit de eeuwenlange verharding komen en alsnog geloof in hun eigen Messias gaan stellen ( Rm 11:25 ).

Or to put it another way: Together with the Jewish 'man' of the End Times, namely those of the Jews who come out of the age-long hardening around their own, true Mashiach. The fullness of the true called Christians - and accordingly the rapture of those heavenly oriented saints - will, as we presumably may expect, be a powerful boost to put at last faith in their own Mashiach (Rom 11:25).  

De 'schapen' zullen namelijk onderscheiden dat zij zich voor hun behoud bij hen moeten aansluitenConcerning the 'sheep' it is prophetically clear that they - for their salvation - will distinguish that there is a necessity to join those believing Jewish saints, who in that period will suffer much tribulation.

From Zec 8:23, that End time development is likewise Profetisch verwoord: Zij grijpen de slip vast van een man die een jood is, tot hen zeggend: Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is ( Zc 8:23).prophetically clear: They [the ‘sheep’] will grasp the slip of a man who is a Jew, saying to them: We want to go with you, for we have heard that God is with you.  

Zie ook de (Engelstalige) studieSee also the Study: Confusion of Tongues and the Seven Times

Confusion of Tongues and the Seven Times -.-.-.--.-.-.- .-.